You are on page 1of 1

स्ऩष् ृट ईषत्स्ऩष् ृट

कादमोभावसानाः स्ऩराशः (क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण त थ द ध न ऩ प फ ब भ)
म य र व अन्तस्थाः ऊष्भणाां - र ष स ह स्वयाणाां

आभ्मन्तयः

वववत ृ सांवत ृ

- अ आ इ ई उ ऊ ऋ रृ ए ऐ ओ औ - अ

ह्रस्वस्म अवणशस्म प्रमोगे प

मत्नः

वगश प्रथभ द्ववतीम वणाशः - क ख च छ ट ठ त थ ऩ वववायः, श्वासः, अघोषः सांवायः, नादः, घोषः मभवणाशः - क ख ग घ ; जजह्वाभूरीमः, उऩुध्भानीमः वगश तत ृ ीम चतुथश ऩञ्चभवणाशः - ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, फ ब भ ; म य र व वगाशणाां प्रथभ-तत ृ ीम-ऩञ्चभवणाशः ; म य र व वगशद्ववतीम-चतुथव श णाशः ; र ष स ह

फाह्मः

अल्ऩप्राणाः
भहाप्राणाः उदात्त - अनुदात्त - स्वरयतः