You are on page 1of 5

Nama:..

Nombor kad pengenalan: ...................................

900/2

STPM
PENGAJIAN AM
KERTAS 2
(1 jam 30 minit)

SMJK HUA LIAN, TAIPING


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE

Arahan kepada calon:


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C.
Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian Adan satu soalan dalam Bahagian B dan Bahagian C.
Calon dikehendaki menjawab soalan dalam Bahagian A pada ruang yang disediakan.
Gunakan helaian jawapan bagi menjawab soalan dalam Bahagian B dan C. Mulakan setiap jawapan anda pada
helaian kertas yang baharu dan susun jawapan mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan
kertas soalan ini.
Markah untuk tiap-tiap bahagian soalan dan soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

(Pn Khamimi)

(En Ravendran)

Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan

1) Jelaskan 2 objektif Rukun Negara [4]


(i)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

(ii)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

2) Jelaskan 2 cabaran Wawasan 2020 [4]


(i)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

(ii)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___

3) Berikan tahap Dasar Pertanian Negara [3]


(i)

_________________________________________________________________
_

(ii)

_________________________________________________________________
_

(iii)

_________________________________________________________________
_
2

4) Senaraikan 4 inisiatif pembaharuan strategik Model Baru Ekonomi (MBE) [4]


(i)

_________________________________________________________________
_

(ii)

_________________________________________________________________
_

(iii)

_________________________________________________________________
_

(iv)

_________________________________________________________________
_

Bahagian B
[20 markah]
Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf
1.

2.

Bahagian C
Pilih satu daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan
1

Isu kemiskinan Bandar juga sering dihubungkan dengan produktiviti ekonomi yang
rendah, pendapatan isi rumah yang kurang dan kesukaran mendapatkan akses
kemudahan serta peluang ekonomi. Huraikan langkah-langkah yang diambil bagi
mengatasi masalah kemiskinan di Bandar.

Jalan raya di Malaysia adalah yang terbaik di Asia Tenggara dan memainkan peranan
penting kepada kemajuan Negara. Setiap hari kita mendengar berita sedih yang
berlaku di jalan raya dan juga wujud beberapa masalah yang menyulitkan pengguna
jalan raya. Bincangkan.