You are on page 1of 20

HNG DN CI T V S DNG MCMIX

-----OoO---A. Ci t phn phm 1. Ci t dotnet2.0


- Kch kp vo file dotnetfx20, trn mn hnh xut hin ca s

1. Kch chut chn Next

- Kch nt Next tip tc

1. Kch chut chn 1. Kch chut chn Install

Trang 1/20

1. Kch chut chn Finish

- Kch Finish hon thnh qu trnh ci t

2. Ci t phn mm McMix
- Ch cn chp th mc McMix vo a cn ci t, nn chn l a D: - Vo th mc va chp, kch kp vo file McMix

1. Kch kp chut vo biu tng ny

Trn mn hnh xut hin ca s sau


Trang 2/20

1. Kch vo nt c

Ta chn c c th xem cc thi mu v bt u son tho thi mi

B. S dng phn mm McMIX 1. Hng dn s dng phn mm McMIX 1.1. Gii thiu s lc v phn mm
Phn mm MxMIX (Multi-choice MIXer) do ThS. V Tn Qun v KS. Nguyn V Hong Anh vit. y l phn mm c cung cp min ph cho ngi s dng

1.2. Hng dn s dng phn mm McMIX a. Cch son mt thi mu


* Phn t th t cu Khi son thi khng cn nh s th t cu hi, nhng nu c nh s cu hi, phi dng cc cch biu din sau y: Cu <n>: hoc Cu <n>) hoc Cu <n>. V d: cch nh s cu nh sau l ng Cu 1: Cu 1) Cu 1. Cc k hiu cu nu c s c dng thng bo vi ngi dng cc li sau khi nhn dng thi V d: Cu sau sai v chng trnh s bo li Cu 5: Chn phng n ng in vo khong trng ca cu sau: Everyone was asleep when the enemy .. A. was attacking B. attacked C had attacked D. attacking Th sau khi nhn dng cu hi ny, chng trnh s ra thng bo Cu 5: Khng c la chn 3. Khi nhn thng bo nh vy user s d dng tm n ni cn sa l Cu 5: * Phn cc la chn Nhp theo dng A. <la chn 1> B. <la chn 2> C. <la chn 3> D. <la chn 4> E. <la chn 5> (nu c) C th trnh by cc la chn trn cng 1 hng hoc nhiu hng u c. Ch : du chm . phi g st vi cc k hiu A,B,C,D v khng phn bit ch hoa ch thng. * Phn p n - Cu la chn dng lm p n th gch chn. Vd: A. B.
Trang 3/20

C. D. => Cu B. l la chn ng (p n). - Cu ng cng c th c dng bng k hiu sau: [<O A= k hiu A,B,C,D hoc E>] t cui cu hi K hiu ny thng dng trong cc cu hi khng c cc cu la chn V d: Chn t (cm t) cn phi sa trong cu sau y Million of people speak English all over the world. A B C D [<O A=C>] Lu : - Cu hi gch chn nh v d trn coi nh cu hi khng c phn chn la, v cc k t A, B, C, D l thnh phn ca cu hi khng phi phn chn la v vy khng dng k hiu A., B., C., D. v cng khng gch chn p n nh thng l - Do phn b li cc hng in, cu hi gch chn nh trn c th b in lch cc k hiu A, B, C,.D (khng nm di cc k t gch chn), mt mo c th s dng l copy cu hi ny thnh dng hnh nh a vo thi. Ghi ch: - gch chn nhanh, chn (bi en) p n ng, g Ctrl+U - C th s dng cc qui nh sau y v p n u tin 1: Gch chn nh qui c trn u tin 2: Format mu xanh dng RGB(0,0,255) hoc mu RGB(255,0,0) u tin 3: Nhp trc tip vo combo box trong ch nhp/sa cu hi u tin 4: p n A Lu : Khi son tho cu hi, c th a p n ln cu A khng phi qui nh p n cho cu hi (dng u tin 4) * Phn cc la chn khng c php hon v i vi cu la chn khng c php hon v (c nh v tr khi trn ), dng kiu ch in nghing (italic) k hiu A., B., C., D. hoc E. V d:Chn phng n ng in vo cu sau: He talked as if he where she was. A. knew B. had known C. would know D. all of them y la chn D s c c nh Ghi ch: gch nh dng nghing, chn (bi en) p n ng, g Ctrl+I * Phn ngn cch cc cu hi Ngn cch gia cc cu hi l: [<br>] V d: son hai cu trc nghim nh sau l ng * t th t cu Cu 4: Trong mt CSDL, cc bn ghi ca mt tp d liu c tnh cht: A. C th khc nhau c cu trc ln kch thc B. C kch thc ging nhau nhng c th c cu trc khc nhau C. Kch thc v cu trc ging nhau D. C th c kch thc khc nhau nhng c cu trc ging nhau [<br>]
Trang 4/20

* Khng t th t cu Ngn ng thao tc d liu l mt ngn ng khng cho php A. Thao tc trn cc i tng ca CSDL B. nh ngha cc i tng c lu tr trong CSDL C. Truy vn CSDL D. Hi p CSDL [<br>]

b. Cch trn thi


Gm cc bc sau: * Chy chng trnh - Kch kp chut vo biu tng McMIX ta c giao din ca chng trnh

Kch chut vo y to k thi mi

* To k thi mi - Ti giao din chnh ca McMIX, Click nt Thm bn di ngn tri. Trn mn hnh xut hin ca s thm / sa k thi nh sau:
1. Nhp vo m k thi

2. Nhp vo m k thi

3. Nhp vo m k thi

- t m, tn ca k thi, ghi ch (khng bt buc) ri click Lu.


Trang 5/20

* To mn thi mi - Ti giao din chnh ca McMIX, Click nt Thm bn di ngn phi. Trn mn hnh xut hin ca s

Kch chut vo y to mn thi mi

1. Nhp vo m thi

2. Nhp vo tn thi 3. Nhp vo s cu hi

4. Kch vo y lu li

- Nhp m mn v tn mn thi, s cu cho mi , sau kch vo lu. Xut hin mn hnh sau:

Trang 6/20

1. Kch vo y to thi

- Kch chut vo nt To/In thi, mt ca s xut hin

1. Kch vo y thm thi

- Kch chut vo nt thm nhp , trn mn hnh s xut hin ca s

1. Kch vo y Import thi

- Kch vo nt import nhp thi cho chng trnh. Trong ca s di y ta chn file thi son.
Trang 7/20

1. Chn a cha thi

2. Chn file thi

3. Kch vo nt open

- Sau , ta kch vo nt lu. Chng trnh s thng bo li trong file nu c ta chnh sa li

Kch vo nt tr v

- Sau kch nt thot

Kch vo nt thot

- Sau chn hon v

Trang 8/20

Kch vo hon v

- Kch vo nt thm

Kch vo nt thm

- Nhp vo s lng cn trn. Sau kch nt lu


1. Nhp vo s lng 2. Kch vo nt lu

- Trn mn hnh xut hin ca s. Ta chn m v chn in hon v


Trang 9/20

1. Chn m

1. Chn in hon v

- Chng trnh bt u ghi thi trn ln file. Sau , chn nt thot


Chn in hon v

- Kch tip nt tr v

Chn tr v

- Sau khi chn tr v ta tip tc in cc m khc c. Cch xut p n - T ca s sau, ta chn xut p n
Trang 10/20

Chn xut p n

- Chng trnh xut p n ra file Excel, sau chn thot


Chn thot

d. Cch xut phiu chm v phiu lm bi - T ca s sau, ta kch nt tr v

Chn tr v

- Ta s thy ca s sau, v chn chm th cng


Trang 11/20

Chn chm th cng

* To phiu p n - Chn phiu p n t ca s sau

1. Chn phiu p n

2. Chn open

- Sau chn trng p n, b chn in mi trn 1 trang ri kch nt chn


1. Chn trng p n 2. B chn in mi trn 1 trang 3. Kch nt chn

- Chng trnh xut phiu p n xong th xut hin mn hnh sau. Ta kch vo nt thot
Trang 12/20

Kch thot

- Sau chn nt tr v

Kch tr v

* To phiu tr li - T ca s sau, ta chn nt in phiu lm bi

Chn in phiu lm bi

- Ta chn phiu tr li

Trang 13/20

Chn phiu tr li

Chn Open

- Chng trnh in phiu tr li, sau kch chn nt thot

Chn Thot

- Kch chn tr v

Chn Tr v

- Trong ca s sau, ta chn

Trang 14/20

Chn Tr v

e. nh dng trc nghim - T ca s sau, ta kch vo nt nh dng nh dng li: thi gian, tiu , h mc, thi trc nghim

Chn nh dng

- Ta tin hnh b sung: thi gian lm bi, gi thi, ghi ch,

Trang 15/20

Nhp vo thi gian lm bi thi

f. Gio vin thc hnh trn my 2. Hng dn to v s dng email 2.1. To mt hp th in t a. Cc yu cu - Phi kt ni Internet - Chng trnh duyt web: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, b. Cch to email trn Gmail - M trnh duyt web - Nhp vo a ch http://mail.google.com Xut hin trang nh sau:

Trang 16/20

Kch chut vo y to email mi

- Kch vo nt Create an account

Chn ngn ng l Ting Vit

- Lc ny ca s trn mn hnh chuyn sang giao din ting Vit


Trang 17/20

Nhp vo tn

Nhp vo h

Nhp vo tn ng nhp Gmail sau ny Nhp vo mt khu Nhp li mt khu

- Ta nhp vo tn, h, tn ng nhp, theo yu cu ca trang web


- Chn Yes

2.2. S dng hp th in t a. c th - Chy trnh duyt web: Internet Exploer hoc FireFox - G vo thanh a ch: gmail.com.vn - G vo tn ng nhp v password vo ca s sau

- Kch vo ng nhp b. Gi th
Trang 18/20

Trong khi c th, ta chn Compose mail gi th

Chn Compose mail

Trn mn hnh xut hin

Nhp vo a ch ngi nhn

Nhp vo Ch gi

Chn gi file km theo

Nhp ni dung th

Son th xong, chn Send gi th 3. Hng dn download ti liu 3.1. Cch ng k thnh vin ca mt trang web - Trc tin ta ng nhp vo trang web cn ng k lm thnh vin - Chn mc ng k trn trang web
Trang 19/20

- Nhp vo cc thng tin theo yu cu ca trang web (v d ng k thnh vin trn trang yahoo.com)

- Cui cng kch vo nt To ti khon 3.2. Cch download ti liu a. Cch tm ti liu - Vo trang Google.com.vn tm ti liu b. Cch download ti liu - Kch chut vo mt trong nhng kt qu m google tm thy - Nu trn mn hnh thy link lin kt vi ti liu th kch chn download. Mt s trang web s yu cu nhp username v password ng nhp vo trang web th mi c th thy link download. i vi cc trang ny buc ta phi login vo trang web. 3.3. Gii thiu mt s phn mm tng tc download - IDM (Internet Download Manager) - Flashget - Orbit Downloader

Trang 20/20