You are on page 1of 4

pagina-1 23/11/12 13:44 Pgina 1

Cente||es cap|ta| de |a tfona | pob|e


de trad|c|ons arre|ades
L'ob[ecLlu de llra de la Lfona es recuperar la lmporLncla que havla LlnguL la
vlla en el comer de la Lfona des del segle xvll l poLenclar aquesL producLe,
ensenyar a manlpular-lo l demosLrar que es un producLe assequlble l de
quallLaL: ldeal per a donar un Loc especlal als paLs de nadal.
Demostrac|ons de cu|na en d|recte
a |a I|ra de |a tfona.
A |a I|ra es pot gaud|r d'una degustac|
de d|versos productes amb tfona.
"Men[a amb tfona" s una |n|c|at|va
on e|s bars | restaurants de| mun|c|p|
ofere|xen p|ats amb tfona.
A ms de venda de tfona fresca |
productes amb tfona, a |a I|ra de
|a 1fona h| ha ms de S0 parades.
pagina-2 i 3 26/11/12 11:23 Pgina 1
Cada 30 de desembre se ce|ebra |a trad|c|ona| Iesta de| | dec|arada Iesta
1rad|c|ona| d'Inters Nac|ona|.
L| 16 Cau de 8ru|xes s una festa conso||dada amb act|v|tats |d|ques,
cu|tura|s | esotr|ques on a ms es tr|a |a bru|xa de |'any de |a v||a | es
comp|ementa d'un mercat mg|c.
pagina-2 i 3 26/11/12 11:23 Pgina 2
22 - 23
de desembre
IIkA DL LA 1CICNA
23 de desembre
2a MA1INAL
CUS1CM
30 de desembre
ILS1A DLL I
19 de gener de 2013
ILS1A DL SAN1
AN1CNI A8A1
26 de gener de 2013
16 CAU DL 8kUIkLS
2 de febrer de 2013
33 CAkNLS1CL1LS
13 d'abrll de 2013
MAkA1C DL LA
SANG
21 d'abrll de 2013
2a IIkA DLL
CCLLLCCICNISML I
MLkCA1 DL L'Ak1
19-23 d'abrll de 2013
SAN1 ICkDI
I ILS1LS DL
kIMAVLkA
1 de malg de 2013
ALLC DLL 1UkC
DL UIGSAGCkDI
Desembre 2012
Ma|g 2013
pagina-4 26/11/12 10:11 Pgina 1