You are on page 1of 5

AUTONOMNE TARIFNE SUSPENZIJE I KVOTE

TO SU TARIFNE SUSPENZIJE
Autonomne tarifne suspenzije i kvote predstavljaju vrlo znaajne mjere zajednika gospodarske politike Europske unije, o emu svjedoe statistiki podaci. Broj proizvoda obuhvaenih autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama na 01. sijeanj 2013. iznosi gotovo 2000. Tarifne suspenzije predstavljaju izuzee od primjene stopa carine za tree zemlje sadranih u Zajednikoj carinskoj tarifi, a predstavljaju potpuno ukidanje ili djelomino sniavanje uobiajenih carinskih davanja koja su primjenjiva na uvezenu robu u odreenom razdoblju. Ako se takve mjere primjenjuju na ogranienu koliinu robe, govorimo o autonomnim carinskim kvotama, a ako je koliina neograniena, govorimo o autonomnim tarifnim suspenzijama. U daljnjem tekstu, ako nije drugaije navedeno, pod pojmom suspenzije podrazumijevaju se i kvote.

ZAKONSKA OSNOVA
Temeljni propisi kojima su regulirane autonomne tarifne suspenzije i kvote u Europskoj uniji su sljedei: Uredba Vijea (EU) br. 1344/2011 od 19. prosinca 2011. o ukidanju autonomnih stopa carine prema Zajednikoj carinskoj tarifi na odreene poljoprivredne, ribarske i industrijske proizvode, Uredba Vijea (EU) br. 7/2010 od 22. prosinca 2009. o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za odreene poljoprivredne i industrijske proizvode), Uputa Komisije o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama, objavljena u Slubenom listu C 363 od 13. prosinca 2011. godine.

Dvije prethodno navedene Uredbe Vijea su viegodinje i djelomino se auriraju svakih est mjeseci uzevi u obzir nove zahtjeve i tehnike ili gospodarske trendove u proizvodnji te kretanja na tritu. Slijedom toga, svakih 6 mjeseci mijenjaju se aneksi ovih uredbi i objavljuju u Slubenom listu, seriji L, sa stupanjem na snagu od 1. sijenja i 1. srpnja.

KOJI SU CILJEVI SUSPENZIJA


S obzirom da se carinska davanja predstavljaju zajednika sredstva Unije, suspenzije mogu biti odobrene privremeno i samo iz gospodarski opravdanih razloga koji su od opeg interesa Europske unije. Omoguavajui gospodarskim subjektima da se, u odreenom razdoblju, opskrbljuju sirovinama sa niim trokovima, suspenzijama se unutar Europske unije stvaraju uvjeti za ostvarivanje sljedeih ciljeva: poticanja gospodarske aktivnosti, poveanja konkurentnosti gospodarskih subjekata u Europskoj uniji, odravanja ili poveanja zaposlenosti, stvaranja pretpostavki za ulaganja i modernizaciju proizvodnih kapaciteta.

ZA KOJE PROIZVODE SE MOE DONIJETI SUSPENZIJA


Kao to je ve istaknuto, glavni cilj suspenzija je omoguiti gospodarskim subjektima u Europskoj uniji nabavu sirovina, poluproizvoda ili komponenti koje nisu dostupne unutar na tritu Europske unije, po stopama niim od stopa carine za tree zemlje. Iznimno, suspenzija moe biti odobrena za gotove proizvode koji e biti koriteni kao komponente u finalnom proizvodu, uz uvjet da je dodana vrijednost pri takvoj operaciji sklapanja dovoljno visoka. Osnovni preduvjeti za podnoenje zahtjeva za suspenzijama su: predmetne sirovine, poluproizvodi ili komponente nisu dostupne ili nisu dostupne u dovoljnoj koliini na tritu Zajednice i u okviru preferencijalnih ugovora i predviena godinja uteda na carinskim davanjima mora biti vea od 15.000 EUR.

Kako bi se ostvarila navedena uteda, vie gospodarskih subjekata moe se udruiti i podnijeti zajedniki zahtjev. U naelu, osim ako interesi Europske unije nalau drugaije, suspenzija nee biti odobrena u sljedeim sluajevima: ako je poznato da se jednaki, odgovarajui ili zamjenski proizvodi proizvode u dovoljnim koliinama unutar Europske unije ili od strane proizvoaa iz tree zemlje iz kojih su isti dobavljivi u okviru preferencijalnih ugovora, u sluajevima kada nema proizvodnje u Europskoj uniji ili u treoj zemlji u okviru preferencijalnih ugovora, a ako se ocijeni da bi uvoenje suspenzije moglo naruiti konkurentnost izmeu gospodarskih subjekata u Europskoj uniji koji mogu ili bi mogli proizvoditi takve proizvode, ako je rije o gotovim proizvodima namijenjenim maloprodaji bez dodatne znaajne obrade ili njihove ugradnje kao sastavnog dijela u vei krajnji proizvod za ije je funkcioniranje potreban, ako su uvozni proizvodi obuhvaeni ekskluzivnim trgovakim ugovorom koji ograniava mogunosti uvoznika iz Europske unije da kupe ove proizvode od proizvoaa iz treih zemalja, ako se radi o trgovini izmeu povezanih subjekata koji imaju ekskluzivna prava intelektualnog vlasnitva (npr. trgovaka imena, industrijski dizajn i patenti) na te proizvode, ako preraivai ili proizvoai u Europskoj uniji nee imati koristi od suspenzija, ako postoje drugi posebni postupci, koje europski proizvoai mogu koristiti (npr. unutarnja proizvodnja), ako se robu namjerava uvoziti u svrhu trgovine, ako bi suspenzija bila u suprotnosti sa bilo kojom drugom politikom Zajednice (npr. drugi preferencijalni ugovori, antidampinke mjere, koliinska ogranienjenja).

Lista proizvoda za koje su suspenzije primjenjive navedena je u Prilogu Uredbe 1344/11. Tarifne suspenzije su u TARIC-u integrirane kao mjere: autonomna tarifna suspenzija (vrsta mjere 112), ili autonomna tarifna suspenzija uvjetovana krajnjom uporabom (vrsta mjere 115.)

KAD SE SUSPENZIJU DONOSI U OKVIRU CARINSKE KVOTE


Ako je poznato da se jednaki, odgovarajui ili zamjenski proizvodi dostupni na tritu Europske unije ili od strane proizvoaa iz tree zemlje u okviru preferencijalnih ugovora, ali u nedostatnim koliinama, suspenziju se moe odobriti samo za koliinu koja nedostaje, odnosno u okviru carinske kvote. Zahtjev za kvotom moe biti podnesen kao takav ili odobravanje carinske kvote moe biti rezultat obrade zahtjeva za suspenzijom. Kada su odobrene, ovim se carinskim kvotama upravlja prema redoslijedu prihvaanja carinskih deklaracija (tzv. first come - first serve sustav). Primjenjive suspenzije u okviru carinskih kvota navedene su u Prilogu Uredbe 7/10. Tarifne suspenzije u okviru kvota u TARIC-u su integrirane kao mjere: nepreferencijalna carinska kvota (vrsta mjere 122), ili nepreferencijalna carinska kvota uvjetovana krajnjom uporabom(vrsta mjere 123).

KAKO SE PODNOSI ZAHTJEV ZA SUSPENZIJU


Procedura podnoenja i odobravanja suspenzija, ukljuujui onih u okviru carinskih kvota, objavljena je u Uputi Komisije o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama, koja je objavljena u Slubenom listu C 363/2011. Zahtjevi se podnose nadlenom tijelu zemlje lanice, koje provjera jesu li ispunjavaju svi propisani uvjeti i dostavlja ga Komisiji, Glavnoj upravi za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD). U Republici Hrvatskoj, nadleno tijelo je Dravni ured za trgovinsku politiku. Kod podnoenja zahtjeva treba uzeti u obzir vrijeme potrebno za provoenje postupka donoenja i objave tarifne suspenzije ili autonomne carinske kvote koji iznosi 9 mjeseci, pa stoga nadleno tijelo treba zahtjeve podnijeti Komisiji: do 15. oujka, za poetak primjene od 01. sijenja sljedee godine, ili do 15. rujna, za poetak primjene od 01. srpnja sljedee godine.

Obrazac zahtjeva
Zahtjevi za suspenziju podnose se na obrascu koji je prikazan u Prilogu I Upute Komisije:

Sadraj zahtjeva
Zahtjev mora sadravati puni naziv tvrtke, koja mora biti preraiva ili proizvoa u Europskoj uniji i koja mora biti adekvatno opremljena za uporabu predmetne robe u svojoj proizvodnji. Zahtjev mora sadravati podatke koji ukazuju da je tvrtka u prethodnom periodu neuspjeno pokuavala nabaviti identinu ili zamjensku robu od potencijalnih dobavljaa unutar Europske unije. U sluaju zahtjeva za kvotu, u zahtjevu moraju biti navedeni i nazivi EU proizvoaa. Razlike u cijeni predmetnog proizvoda ako se uvozi ili nabavlja na EU tritu ne uzima se u obzir kao razlog za odobravanje suspenzije. Opis proizvoda treba biti u skladu s terminologijom iz Kombinirane nomenklature ili, ako je to primjenjivo, mogu se koristiti nazivi u skladu s Meunarodnom organizacijom za normizaciju

(International Standard Organisation ISO), meunarodna nevlasnika imena (International Nonproprietary Name INN), nazivi definirani od strane Meunarodne unije za istu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) ili Indeksa boja (Colour Indeks CI) i slino. Navoenje robnih marki, internih standarda kvalitete, trgovakih naziva, brojeva artikala i slinih podataka nije prihvatljivo. Jedinice mjere moraju biti one iz Kombinirane nomenklature; u sluaju nepostojanja dodatne jedinice mjere, treba koristiti Meunarodni sustav mjernih jedinica (International System of Units SI), a metode ispitivanja i standardi trebaju biti meunarodno priznati. Zahtjevu mora biti priloena sva dokumentacija neophodna za njegovu detaljnu provjeru (tehniki listovi, upute i objanjenja, komercijalna literatura, statistiki podaci, uzorci itd.). Radi lake obrade zahtjeva, preporua se da zahtjev, osim na jeziku podnositelja, bude obavezno preveden na engleski, francuski ili njemaki jezik (ukljuujui i tehnike podatke). U sluaju povjerljivih informacija, one moraju biti jasno oznaene kao takve (npr. samo za Komisiju) i dostavljene u posebnoj omotnici. Sastavni dio zahtjeva je i Izjava o nepostojanju ekskluzivnog trgovakog ugovora, koju popunjava podnositelj zahtjeva i koja je prikazana u Prilogu II Upute Komisije.

KAKAV JE PROCES DONOENJA SUSPENZIJE Razmatranje zahtjeva


Prispjele zahtjeve Komisija dostavlja lanovima radne skupine za gospodarsko-tarifna pitanja (engl. Economic Tariff Questions Group), koji ocjenjuju njihovu opravdanost. Grupa za gospodarsko-tarifna pitanja u svakom od ciklusa odluivanja sastaje se tri puta: svibanj, lipanj i srpanj, za poetak primjene od 01. sijenja sljedee godine, i studeni, prosinac i sijeanj, za poetak primjene od 01. srpnja sljedee godine.

Ako je to potrebno, Komisija moe od zemlje lanice zatraiti dostavu bilo koje dodatne informacije koja se tie predmetnog zahtjeva, a koju smatra neophodnom za postupak odluivanja. U sluaju manjkavosti podataka ili dokumentacije, podnositelj ih mora dostaviti do sljedeeg sastanka Odbora. Ako zahtjev ne bude upotpunjen u roku, Komisija ga moe odbiti. Ako je dio podataka u zahtjevu oznaen kao povjerljiv, predsjedavatelj ih moe dostaviti drugoj zemlji lanici na njen izriit zahtjev, ali samo uz posebno doputenje predstavnika zemlje koja je podnijela zahtjev i uz uvjet zatite tajnosti podataka. Meutim, to ne znai da se zahtjev nee razmatrati ako dio dokumentacije, bitan za njegovo razmatranje, ne bude priloen iz nekog razloga (posebno radi zatite povjerljivih podataka gospodarskog subjekta, kao to su postupak proizvodnje, kemijske formule ili sastav, itd.).

Primjedbe na zahtjev za suspenziju


Predstavnici zemalja lanica razmatraju prispjele zahtjeve i u ime svojih proizvoaa mogu uloiti prigovor na zahtjeve drugih zemalja. Razlozi osporavanja mogu leati u postojeoj proizvodnji ili moguoj proizvodnji predmetne robe u nekoj od zemalja lanica Prigovor mora biti uloen najkasnije na drugom po redu sastanku Grupe za gospodarska tarifna pitanja (Economic Tariff Questions Group)u istom ciklusu odluivanja. Razlozi osporavanja trebaju biti navedeni na propisanom obrascu iz Priloga IV Upute Komisije i moraju ukljuivati to detaljnije podatke o postojanju proizvodnje tog ili odgovarajueg proizvoda u matinoj zemlji ili Europskoj uniji, ukljuujui nazive proizvoaa

koji mogu isporuiti takve proizvode. Podatke se dostavlja Komisiji i svim zemljama lanicama istovremeno. Obrazac kojim se ulae prigovor na predloenu suspenziju, Prilog IV Upute Komisije:

Produenje primjene postojee suspenzije


Prethodni postupak primjenjuje se i u sluaju zahtjeva za produljenje primjene suspenzija koje su na snazi. Zahtjev se podnosi na obrascu prikazanom u Prilogu III Upute Komisije: Ako Komisija smatra da je potrebno, moe umjesto zahtjeva za produenje traiti podnoenje novog zahtjeva. I u sluaju zahtjeva za produenje primjene suspenzije, zemlje lanice imaju pravo podnijeti prigovor, na nain kako je to prethodno opisano. Takve primjedbe moraju biti podnesene najkasnije tijekom prvog sastanka Grupe za gospodarska tarifna pitanja za navedeno razdoblje ili u pisanom obliku na inicijativu Komisije.

Donoenje mjere
Prihvatljivi zahtjevi, koji su proli sva tri kruga razmatranja na radnoj skupini, prosljeuju se na izglasavanje Odboru za carinski kodeks, Odsjeku za gospodarsko-tarifna pitanja, koji djeluje u okviru Europske Komisije. Izglasane suspenzije prosljeuju se Vijeu, koje ih donosi uredbama, na ogranieni rok vaenja. Tim se uredbama se mijenjaju prilozi Uredbe 7/10 (autonomne kvote) i 1344/11 (suspenzije), s primjenom od 1. sijenja, odnosno 1. srpnja.

TKO IMA PRAVO KORISTITI DONESENU SUSPENZIJU


Odobrena tarifna suspenzija ili carinska kvota nee biti ekskluzivno pravo odreenog gospodarskog subjekta koji ju je traio. kada je suspenzija odobrena, bilo koji gospodarski subjekt koji se bavi proizvodnjom u bilo kojoj zemlji lanici ima pravo na nju, suspenziju odobrenu na zahtjev neke zemlje lanice mogu koristiti i sve ostale zemlje lanice, time se zadovoljava zahtjev o zabrani bilo kakve diskriminacije, iz razloga to suspenzije jednako moraju biti dostupne svim gospodarskim subjektima u EU.

Autonomne tarifne suspenzije i autonomne carinske kvote namijenjene su tvrtkama preraivaima i proizvoaima u EU, zbog ega je prilikom putanja robe u slobodni promet, koritenje ovih mjera uglavnom uvjetovano krajnjom uporabom robe (end-use). Krajnju uporabu odobrava nadleni carinski ured, koji i vri nadzor te uporabe. Ako je suspenzija donesena u okviru carinske kvote, njome se upravlja prema redoslijedu prihvaanja deklaracija za putanje u slobodni promet (tzv. first come first serve sustav).