You are on page 1of 8

- , Ba Jin

Li
Pei-Kan ( Ba Jin)
, ,
,
1923
.

20 1928, Wada Kyutaro


Akita, .
.
Wada
Furuta Daijiro. Wada
,
, Furuta ,
,
, . , , ,

. '
, ,
,
.

1 1923 .

.

,
. ,

,
, .
: :

.
,
. , .


,
.
3 , Hirasana, 37 ,
, Yun Rodo Kumial, 10 .
Kameido
.
.
!.
.

, .
. , [ R. Takeshi?]
, , . 16
, Osugi Sakae, 32 ,
Rodo Undo, Ito Noe, 29 ,
, Tachibana Munekazu,
, Osugi,

Amakasu Masahiko, Mori :
Kamoshida Houda. ,

. 20 Amakasu
,
,
. Osugi
,

. Osugi
- .

. Wada
Rodo Undo,

Osugi:

Osugi
,
Amakasu, . .


, ,
, : '
'...

,
. , Amakasu,
Osugi, .

.

O Amakasu
, ,
. . Amakasu 10
, 27
3 .
. .
.
:
,
: .

Osugi Wada, Furuta,


Muraki, Kurachi Aratani,
Osugi Fukuda,
,
Jinan.
, ,
16 , Osugi
. Kurachi Aratani .

5 : Furuta
25 .
(The Peasant).
, Osaka,
Guillotine. ,
Nakahama , Osaka.
. Nakahama Uchida, Kamisaki
Osaka. Furuta
. Wada .
.

. ,
16 . '
. ,
. Osugi
.
. Muraki
Osugi. .
. Kurachi, Wada,
. ,
. O Aratani
. .
,
,
.

Fukuda

, 16
, 1924.
, ,
Fukuda .
6. , Fukuda
.
,
.
Fukuda.
Wada.
, Amakasu
Osugi Fukuda,
.
.
Fukuda ,
. Furuta ,
.

13 ,
, Furuta Muraki.
Furuta
. Furuta
. Muraki, ,
, '. Kurachi
Maratani
Tetsu . ,
, .

, 21 23 , 15 .
Muraki . ,

. , ,
.
Furuta, Wada Kurachi,
Aratani. ,
, Furuta !. .
.
.

,
.
: .
; . ; .
:
.
10 . Furuta,
Osaka, . Wada,
Fukuda, .
Kurachi, ,
Furuta, 12 .

Aratani, ,
5 . ,
, .

Furuta Wada
. Wada :
.
Furuta. , ,
, Neebe, :
. 4 Wada
, :
,
, . 14
Furuta : Fuse Tatsuji
,
. '
.

20 , Wada Akita
. Furukana Ikeda 6
Fukuda.

Furuta . 15
Ichagya.
Furuta. ' :
.

. Furuta, ,
.
. .
, .
. ,
: Lasugawa (Tokyo), o
Fuse Tatsuji. 10.
: !
. . 15 , 8:25.. Furuta Daijiro.
5 .

, .

.

Furuta Ichigaya. ' .


. . ,
Fageshi [;], , Furuta:
, ,
.
.

Tetsu

6 1926 Osaka, Guillotine ,


. Tetsu Nakahama . Momishi Kanaka
. Uchida 3 15 . Zamako
8 Ito Ueno 3 . Nakahama
, 15 Osaka. ,
,
Furuta, ,
Wada:
.

Boku

Tetsu, Boku Retsu ( Pak


Yol ) Fumi Kaneko
. Boku :
, Boku Retsu,
Kiu Shau-Kan , Fumi Kaneko -
.


, ,

, .

, .
, ,
. : ! : ! 25
1926 Boku Kaneko
.
.
.
, Boku : !.
: !
: ! '
, .
!, Kaneko. .
.


. . 23 , ,
Fumi Kaneko ,
. Kiu Shau-Kan 3 .

. .
,
,
.
,
. :
.
, ! !

Li Pei-Kan (a/k/a Li Yaotang, a/k/a Ba Jin )

2013 Jose Antonio


Gutierrez D. ( 2011), El movimiento anarquista en Japon: Los martires de Tokio :

http://anarkismo.net/article/19366

[
,


.]

: http://libcom.org/history/anarchist-movement-japan-martyrs-tokyo-li-peikan-aka-li-yaotang-aka-ba-jin