You are on page 1of 19

ZAKON

O METROLOGIJI
("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

I OSNOVNE ODREDBE
Predmet lan 1
Ovim zakonom ureuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje u promet i upotreba merila, ocenjivanje usaglaenosti merila s propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, vaenje stranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od znaaja za metrologiju.

Cilj lan 2
Cilj ovog zakona je da obezbedi upotrebu tanih merila usklaenih sa meunarodnim utvrenim zahtevima i mernih jedinica usklaenih sa Meunarodnim sistemom jedinica, sledivost etalona Republike Srbije do meunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih drava i jedinstveno merenje u Republici Srbiji.

Primena lan 3
Odredbe ovog zakona kojima se ureuje zakonska kontrola merila, primenjuju se na merila koja se upotrebljavaju za merenja u oblasti zatite zdravlja i opte bezbednosti, zatite ivotne sredine, kontrole i bezbednosti saobraaja, kao i u prometu roba i usluga. Odredbe ovog zakona kojima se ureuju uslovi za stavljanje merila u promet i upotrebu primenjuju se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo.

Dostupnost rezultata merenja lan 4


Rezultati merenja koja se vre, na zahtev ili za potrebe dravnih organa, u javnom interesu, naroito u oblasti zatite zdravlja i opte bezbednosti, kao i zatite ivotne sredine dostupni su pravnim i fizikim licima u skladu sa propisima kojima se ureuje dostupnost informacija od javnog znaaja.

Znaenje pojmova lan 5

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sledee znaenje: 1) zakonske merne jedinice su merne jedinice ija je primena obavezna u Republici Srbiji; 2) etalon je materijalizovana mera, merilo, referentni materijal ili merni sistem koji predstavlja realizaciju definicije date veliine sa navedenom vrednou veliine i pridruenom mernom nesigurnou, tako da slui kao referenca; 3) etalon Republike Srbije je etalon koji je odlukom organa dravne uprave nadlenog za poslove metrologije priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veliine drugim etalonima odreene veliine; 4) meunarodni etalon je etalon priznat od potpisnika meunarodnog sporazuma; 5) referentni materijal je materijal dovoljno homogen i stabilan u odnosu na odreena svojstva, koji je ustanovljen da odgovara predvienoj upotrebi u merenju ili ispitivanju nazivnih svojstava; 6) sertifikovani referentni materijal je referentni materijal praen sertifikatom koji obezbeuje jednu ili vie odreenih vrednosti osobina sa pridruenim mernim nesigurnostima i dokazom o sledivosti; 7) sledivost je osobina rezultata merenja ili vrednosti etalona pomou koje se taj rezultat odnosno etalon moe dovesti u vezu sa naznaenim referencama, nacionalnim ili meunarodnim etalonima, posredstvom neprekidnog lanca poreenja koja imaju naznaene nesigurnosti; 8) etaloniranje je skup postupaka kojima se, pod odreenim uslovima, uspostavlja odnos izmeu vrednosti veliina, sa njihovim mernim nesigurnostima, koje ostvaruju etaloni, i odgovarajuih pokazivanja, sa pridruenim mernim nesigurnostima, koje daje rezultat merenja; 9) merilo je ureaj koji se koristi za merenja, sam ili u sklopu sa jednim ili vie ureaja; 10) zakonska metroloka kontrola obuhvata zakonsku kontrolu, metroloki nadzor i metroloku ekspertizu; 11) zakonska kontrola merila obuhvata sve zakonske aktivnosti kojima podleu merila kao to su odobrenje tipa, overavanje merila i drugo; 12) metroloki nadzor je kontrola sprovedena nad proizvodnjom, uvozom, ugradnjom, upotrebom, odravanjem i popravkom merila, obavljen radi provere upotrebe merila u skladu sa zakonom i drugim propisima, kao i radi provere tanosti koliina naznaenih, odnosno sadranih u prethodno upakovanim proizvodima; 13) metroloka ekspertiza obuhvata sve radnje u cilju prouavanja i dokazivanja, na primer vetaenja na sudu, stanja merila i odreivanja njegovih metrolokih svojstava, izmeu ostalog pozivanjem na odgovarajue zakonske zahteve; 14) ocenjivanje usaglaenosti merila je ispitivanje i procenjivanje merila da bi se utvrdilo da li je pojedinano merilo, partija merila ili proizvedena serija merila usaglaena sa svim propisanim zahtevima koji se primenjuju na taj tip merila;

15) uverenje o odobrenju tipa merila je isprava ili dokument koji se izdaje na osnovu prethodnog ispitivanja tipa merila, kojim se potvruje da je taj tip merila usklaen sa propisanim metrolokim i tehnikim zahtevima i da je merilo tog tipa podesno za upotrebu u propisanoj oblasti na takav nain da se oekuje da daje pouzdane rezultate merenja u odreenom vremenskom periodu; 16) overavanje merila je postupak koji obuhvata pregled i oznaavanje (igosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila, a kojim se konstatuje i potvruje da je merilo usklaeno sa propisanim metrolokim zahtevima; 17) prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri emu se koliina tih proizvoda ne moe promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri emu nastaje vidno oteenje.

II ORGANIZACIJA POSLOVA METROLOGIJE


Obavljanje poslova metrologije lan 6
Ministarstvo nadleno za poslove metrologije obavlja poslove koji se odnose na strategiju razvoja metrologije, prati i koordinira izvravanje poslova iz oblasti metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo). Strune i sa njima povezane izvrne poslove u oblasti metrologije obavlja Direkcija za mere i dragocene metale, organ uprave nadlean za poslove metrologije (u daljem tekstu: Direkcija). Poslove overavanja merila obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica koja su u skladu sa ovim zakonom ovlaena za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: ovlaena tela). Poslove ocenjivanja usaglaenosti merila sa propisanim zahtevima obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica koja su u skladu sa ovim zakonom imenovana za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: imenovana tela).

Direkcija lan 7
Direkcija obavlja sledee poslove: 1) stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji; 2) razvija, ostvaruje, proglaava, uva, odrava, usavrava etalone Republike Srbije; 3) obezbeuje metroloku sledivost; 4) obavlja poslove metroloke ekspertize; 5) sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, radi provere ispunjenosti metrolokih zahteva;

6) predstavlja Republiku Srbiju u meunarodnim i regionalnim metrolokim organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije; 7) vri metroloki nadzor; 8) ocenjivanja usaglaenosti merila; 9) odluuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije; 10) uestvuje u pripremi propisa iz oblasti metrologije; 11) vodi registar merila koja podleu zakonskoj kontroli; 12) obezbeuje metroloke informacije i izdaje slubeno glasilo; 13) distribucije vremena; 14) obavlja i druge poslove iz oblasti metrologije u skladu sa zakonom. Osim poslova iz stava 1. ta. 1) do 13) ovog lana Direkcija obavlja i poslove overavanja merila za ije overavanje nema ovlaenih tela, s tim da se overavanje tih merila vri na nain koji obezbeuje nezavisnost i nepristrasnost.

Ovlaena tela lan 8


Privredni subjekti i druga pravna lica mogu obavljati poslove overavanja merila, ako imaju akt o akreditaciji pribavljen u postupku akreditacije i ako ispunjavaju propisane uslove, a naroito u pogledu: 1) strune osposobljenosti zaposlenih i drugih angaovanih lica; 2) prostorija i opreme za rad; 3) obima overavanja merila; 4) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja; 5) postupanja po prigovorima na rad i donete odluke; 6) poverljivosti, odnosno uvanja poslovne tajne; 7) osiguranja od odgovornosti za tetu. Ministar nadlean za poslove metrologije (u daljem tekstu: ministar) blie propisuje uslove iz stava 1. ovog lana.

lan 9

Ministar reenjem utvruje ispunjenost uslova za obavljanje poslova overavanja merila iz lana 8. ovog zakona. Pri donoenju reenja iz stava 1. ovog lana smatrae se da privredni subjekt odnosno drugo pravno lice ispunjava propisane uslove za overavanje merila ako je obim poslova pregleda i ispitivanja merila u celosti pokriven obimom poslova sadranih u aktu o akreditaciji, koji je to pravno lice pribavilo u postupku akreditacije. Zahtev za utvrivanje ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog lana podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice Ministarstvu. Reenje iz stava 1. ovog lana izdaje se na period od tri godine. Reenje iz stava 1. ovog lana je konano i protiv njega se moe pokrenuti upravni spor. Ovlaeno telo podnosi zahtev za obnavljanje reenja iz stava 1. ovog lana najkasnije tri meseca pre isteka perioda na koje je reenje izdato. Ako Ministarstvo ne odlui po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnoenja zahteva iz stava 6. ovog lana, a najkasnije do dana isteka perioda na koji je reenje izdato, ovlaeno telo moe da nastavi da obavlja poslove overavanja merila na osnovu postojeeg reenja. Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno ureena, a odnose se na postupak donoenja reenja o ovlaivanju, obnavljanju ovlaivanja odnosno ukidanju ovlaenja primenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje opti upravni postupak. Trokove overavanja merila koje sprovodi ovlaeno telo snosi podnosilac zahteva za overavanje merila u visini koja je odreena cenovnikom, koji utvruje ovlaeno telo uz saglasnost Vlade. Poslove overavanja merila ovlaeno telo obavlja kao poverene poslove.

lan 10
Ovlaeno telo duno je da vodi evidenciju koja naroito sadri podatke o: 1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i seditu podnosioca zahteva za overavanje merila; 2) datumu izvrenog pregleda i overavanja merila; 3) izdatim igovima odnosno uverenjima o overavanju merila. Ovlaeno telo duno je da evidenciju iz stava 1. ovog lana uva najmanje tri godine. Na zahtev Direkcije, ovlaeno telo duno je da Direkciji dostavi podatke iz evidencije iz stava 1. ovog lana. Ministar blie propisuje sadrinu i obrazac evidencije iz stava 1. ovog lana kao i nain voenja te evidencije.

lan 11

Ovlaeno telo koje prestane da ispunjava propisane uslove duno je da o tome bez odlaganja obavesti Ministarstvo, kao i o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova. Ovlaeno telo moe da prestane sa obavljanjem poslova overavanja merila i pre isteka perioda na koji je izdato reenje o ovlaivanju, o emu obavetava Ministarstvo, s tim da je duno da poslove overavanja merila obavlja u roku koji ne moe biti krai od 90 dana od dana dostavljanja obavetenja Ministarstvu. Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar ovlaenih tela za overavanje merila. Nain ovlaivanja, voenje registra ovlaenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlaenih tela blie ureuje ministar.

Metroloki savet lan 12


Radi davanja strunih miljenja i uestvovanja u realizaciji projektnih zadataka iz oblasti metrologije Vlada osniva Metroloki savet kao struno savetodavno telo. Metroloki savet: 1) daje struna miljenja u pogledu razvoja metrolokog sistema Republike Srbije; 2) predlae naune i obrazovne aktivnosti u oblasti metrologije; 3) predlae prioritete u naunim istraivako-razvojnim projektima u oblasti metrologije. Metroloki savet na zahtev Ministarstva daje struna obrazloenja, odnosno miljenja povodom objavljenih metrolokih informacija koje su od javnog interesa. U Metroloki savet imenuju se istaknuti strunjaci iz oblasti metrologije, kao i predstavnici zainteresovanih strana za metrologiju. Metroloki savet ima predsednika i najmanje est lanova. Metroloki savet donosi poslovnik o radu. Strune i administrativne poslove za potrebe Metrolokog saveta vri Ministarstvo.

III ZAKONSKE MERNE JEDINICE


lan 13
Zakonske merne jedinice koje se upotrebljavaju u Republici Srbiji su: 1) jedinice Meunarodnog sistema jedinica (Systeme International d'Units, SI); 2) jedinice koje nisu obuhvaene Meunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom.

Zakonske merne jedinice iz stava 1. taka 2) ovog lana kao i nain njihove upotrebe blie ureuje Vlada.

IV ETALONI
Etaloni Republike Srbije lan 14
Etalon Republike Srbije je etalon koji je odlukom direktora Direkcije priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veliine drugim etalonima odreene veliine (u daljem tekstu: nacionalni etalon). Direkcija razvija, ostvaruje, proglaava, uva, odrava i usavrava nacionalne etalone i obezbeuje njihovu sledivost do meunarodnog nivoa. Odluka iz stava 1. ovog lana se donosi pod uslovom da etalon predstavlja realizaciju definicije date veliine sa navedenom vrednou veliine i pridruenom mernom nesigurnou, tako da slui kao referenca i da je slediv do meunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih drava sa odgovarajuim metrolokim karakteristikama. Izuzetno, direktor Direkcije moe odluku iz stava 1. ovog lana doneti i za etalon koji se uva, odrava i ije se metroloke karakteristike unapreuju od strane drugog organa dravne uprave, odnosno drugog pravnog lica, koje ispunjava propisane uslove, a naroito u pogledu: 1) strune osposobljenosti zaposlenih i drugih angaovanih lica; 2) prostorija i opreme za rad; 3) obezbeenja sledivosti do meunarodnog etalona ili nacionalnih etalona drugih drava. Nacionalni etaloni moraju biti sledivi do meunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih drava sa odgovarajuim metrolokim karakteristikama. Ministar blie propisuje uslove za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veliine iz stava 1. ovog lana.

V OCENJIVANJE USAGLAENOSTI MERILA SA PROPISANIM ZAHTEVIMA


lan 15
Merilo se stavlja na trite samo ako je usaglaeno sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglaenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je oznaeno u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave o usaglaenosti i druga propisana dokumentacija. Ministar za pojedina merila blie propisuje zahteve, postupke ocenjivanja usaglaenosti, oznaavanje, isprave o usaglaenosti i dokumentaciju iz stava 1. ovog lana. Ako je aktom iz stava 2. ovog lana utvreno da ocenjivanje usaglaenosti sprovodi imenovano telo, tim aktom se utvruju i uslovi koje to telo mora da ispuni naroito u pogledu:

1) strune osposobljenosti zaposlenih i drugih angaovanih lica; 2) prostorija i opreme za rad; 3) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet ocenjivanja usaglaenosti; 4) poverljivosti, odnosno uvanja poslovne tajne; 5) postupanja po prigovorima na rad i donete odluke; 6) osiguranja od odgovornosti za tetu.

lan 16
Ministar reenjem utvruje ispunjenost uslova iz lana 15. ovog zakona. Zahtev za utvrivanje ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog lana podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice Ministarstvu. Reenje iz stava 1. ovog lana je konano i protiv njega se moe pokrenuti upravni spor. Reenje iz stava 1. ovog lana izdaje se na period od tri godine. Imenovano telo podnosi zahtev za obnavljanje reenja iz stava 1. ovog lana najkasnije tri meseca pre isteka perioda na koje je reenje izdato. Ako Ministarstvo ne odlui po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnoenja zahteva iz stava 5. ovog lana, a najkasnije do dana isteka perioda na koji je reenje izdato, imenovano telo moe da nastavi da obavlja poslove ocenjivanja usaglaenosti merila na osnovu postojeeg reenja. Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno ureena, a odnose se na postupak donoenja reenja o imenovanju, obnavljanju imenovanja, odnosno ukidanju imenovanja primenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje opti upravni postupak. Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar imenovanih tela. Trokove ocenjivanja usaglaenosti koje sprovodi imenovano telo snosi podnosilac zahteva za ocenjivanje usaglaenosti u visini koja je odreena cenovnikom, koji utvruje imenovano telo uz saglasnost Vlade. Ministar blie propisuje nain utvrivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, voenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglaenosti merila, kao i prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglaenosti merila odgovarajuoj meunarodnoj organizaciji.

VI ZAKONSKA KONTROLA MERILA


Upotreba lan 17

Zakonska kontrola merila (u daljem tekstu: merila) koristi se u funkciji: 1) zatite zdravlja i opte bezbednosti; 2) zatite ivotne sredine; 3) kontrole i bezbednosti saobraaja; 4) prometa roba i usluga; 5) provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda. Ministar blie ureuje vrste merila iz stava 1. ovog lana kao i vremenske intervale periodinog overavanja tih merila.

lan 18
Merilo se stavlja na trite odnosno upotrebu samo ako ispunjava zahteve u skladu sa ovim zakonom. Rezultati merenja dobijeni upotrebom merila iz stava 1. ovog lana moraju biti sledivi do nacionalnih etalona ili do nacionalnih etalona drugih drava obuhvaenih Aranmanom o meusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metroloki instituti (CIPM MRA) ili do meunarodnih etalona. Merila se upotrebljavaju u skladu sa njihovom namenom. Propisivanje metrolokih zahteva zasniva se na sledeim naelima: 1) da se primenjuju metroloki zahtevi iz odgovarajuih meunarodnih i evropskih organizacija i institucija; 2) da sadre rok za obavezno periodino etaloniranje etalona sa kojim se overavaju merila i pojedine metroloke zahteve za te etalone kada je to neophodno; 3) da se ne stvaraju nepotrebne prepreke trgovini; 4) da se na merila iz zemlje s kojom je potpisan odgovarajui meunarodni sporazum primenjuju isti postupci kao i na merila domaeg porekla ili merila poreklom iz bilo koje druge zemlje. Metroloke zahteve i nain utvrivanja ispunjenosti metrolokih zahteva za merila, kao i metode merenja propisuje ministar.

Obaveze lica koja upotrebljavaju merila lan 19


Lica koja upotrebljavaju merila duna su da: 1) postavljaju i koriste merila na nain kojim se obezbeuje propisana tanost merenja i u tom smislu odgovorna su za tehniku ispravnost merila i tanost mernih rezultata;

2) odravaju merila u tehnikom stanju koje obezbeuje tanost merenja; 3) podnose na overavanje merila u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona; 4) vode evidenciju o odravanju i overavanju merila u upotrebi, u skladu sa propisima. Lica iz stava 1. ovog lana, kao i vlasnik merila duna su da merilo koje vie ne upotrebljavaju na vidnom mestu oznae oznakom: "merilo nije u upotrebi".

VII ODOBRENJE TIPA MERILA I OVERAVANJE MERILA


Odobrenje tipa merila lan 20
Uverenje o odobrenju tipa merila izdaje imenovano telo, odnosno Direkcija, na zahtev domaeg proizvoaa, ovlaenog uvoznika, odnosno ovlaenog distributera stranog proizvoaa merila. Uverenje iz stava 1. ovog lana kojim se potvruje da je taj tip merila usklaen sa propisanim tehnikim i metrolokim zahtevima izdaje se nakon sprovedenog postupka ispitivanja tipa merila. Ako se nakon sprovedenog postupka ispitivanja tipa merila utvrdi da taj tip merila nije usklaen sa propisanim tehnikim i metrolokim zahtevima reenjem se odbija izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila. Imenovano telo poslove iz stava 1. ovog lana obavlja kao poverene poslove. Imenovano telo duno je da obavesti Direkciju o izdatim uverenjima o odobrenju tipa merila, o izmenama i dopunama koje se odnose na ve izdata uverenja, kao i o povlaenju uverenja. Uverenje iz stava 1. ovog lana objavljuje se u slubenom glasilu Direkcije, kao i obavetenje o povlaenju uverenja. Na akte iz st. 2. i 3. ovog lana moe se izjaviti alba Ministarstvu u roku od 15 dana. Na postupak ispitivanja tipa merila primenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje opti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugaije ureeno. Ministar blie ureuje nain ispitivanja tipa merila za pojedine vrste merila.

Overavanje merila lan 21


Overavanje merila obuhvata pregled i igosanje merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju.

Overavanje merila vri ovlaeno telo, odnosno Direkcija nakon sprovedenog postupka pregleda merila ime se potvruje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ispunjava propisane metroloke zahteve. Ukoliko ovlaeno telo, odnosno Direkcija utvrdi da odreeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metroloke zahteve, donosi reenje kojim odbija overavanje merila. Protiv reenja iz stava 3. ovog lana moe se izjaviti alba Ministarstvu, u roku od 15 dana. Overavanje merila moe biti prvo, redovno ili vanredno. Ovlaeno telo, odnosno Direkcija duno je da, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika merila, izda uverenje o overavanju merila i kada je to merilo igosano. Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno ureena, a odnose se na postupak overavanja merila, donoenje reenja o ovlaivanju, izdavanja uverenja o odobrenju tipa, primenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje opti upravni postupak. Ministar za pojedine vrste merila blie propisuje periodino overavanje, nain i uslove overavanje merila, kao i nain i rokove uvanja potrebne dokumentacije.

Prvo overavanje merila lan 22


Prvom overavanju podleu nova merila, kao i merila koja nisu ranije overavana. Merilo na prvo overavanje podnosi domai proizvoa, ovlaeni uvoznik odnosno ovlaeni distributer, pravno ili fiziko lice.

Redovno overavanje merila lan 23


Redovnom overavanju podleu merila koja su u upotrebi. Redovno overavanje merila sprovodi se periodino, u propisanim vremenskim intervalima za odreenu vrstu merila. Merilo na redovno overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila. Za redovno overavanje brojila elektrine energije, mernih transformatora, uklopnih asovnika, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tenosti odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna su lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje elektrine i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se ureuje oblast energetike.

Vanredno overavanje merila lan 24

Vanrednom overavanju podleu merila koja su zbog kvara odnosno drugih tehnikih nedostataka bila iskljuena iz upotrebe i na kojima je izvrena popravka, merila na kojima je izvrena prepravka, kao i merila za koja redovno overavanje nije izvreno u propisanom roku. Lice koje je izvrilo popravku ili prepravku merila iz stava 1. ovog lana duno je da podnese merilo na vanredno overavanje.

igovi lan 25
igovi koji se upotrebljavaju pri overavanju merila u Republici Srbiji su dravni igovi. Vrstu, oblik i nain stavljanja dravnih igova, koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i blii oblik i sadraj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila propisuje ministar.

Prestanak vaenja iga, odnosno uverenja o overavanju merila lan 26


ig na merilu, odnosno uverenje o overavanju merila prestaje da vai, ako je: 1) istekao rok na koji je merilo overeno; 2) na merilu izvrena prepravka koja moe uticati na njegove metroloke karakteristike; 3) merilo oteeno na takav nain da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za overavanje; 4) ig uniten, uklonjen, promenjen ili na bilo koji drugi nain oteen; 5) merilo promenom mesta ugradnje izgubilo svoje metroloke karakteristike. Merilo iji je ig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da vai ne sme se upotrebljavati.

Etaloni i referentni materijali lan 27


Za overavanje merila upotrebljavaju se etalonirani radni etaloni, odnosno sertifikovani referentni materijali.

Vanredni pregled merila u upotrebi lan 28


U sluaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice moe traiti od ovlaenog tela, odnosno Direkcije vanredni pregled merila i izdavanje izvetaja o pregledu.

Trokove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa vaeim igom zadovoljava propisane metroloke zahteve. Trokove vanrednog pregleda merila snosi lice koje je odgovorno za redovno overavanje merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metroloke zahteve. Nain vanrednog pregleda merila, sadraj i rok uvanja izvetaja o pregledu merila blie propisuje ministar.

VIII PRETHODNO UPAKOVANI PROIZVODI


lan 29
Prethodno upakovani proizvodi mogu se staviti na trite ili skladititi sa namerom stavljanja na trite samo kada je njihova nazivna koliina oznaena tano, jasno i nedvosmisleno i kada je njihova stvarna koliina u okviru dozvoljenog odstupanja od oznaene nazivne koliine. Prethodno upakovanim proizvodima u smislu ovog zakona ne smatraju se besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pruanju usluga. Ministar blie propisuje postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metrolokih zahteva, zahteve za opremu koja se koristi u nadzoru koliine prethodno upakovanih proizvoda, metroloke zahteve koje moraju da ispune koliine prethodno upakovanih proizvoda, nain oznaavanja koliina i dozvoljena odstupanja stvarnih koliina od oznaenih nazivnih koliina.

Znak usaglaenosti koliine prethodno upakovanog proizvoda sa metrolokim zahtevima lan 30


Proizvoa moe da stavi znak usaglaenosti koliine prethodno upakovanog proizvoda sa metrolokim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog dokumentovanja usaglaenosti koliine prethodno upakovanog proizvoda sa propisanim metrolokim zahtevima. Veliinu i oblik znaka usaglaenosti koliine prethodno upakovanog proizvoda, nain postavljanja, kao i nain dokumentovanja usaglaenosti koliine prethodno upakovanog proizvoda sa metrolokim zahtevima propisuje ministar.

Vanredno ispitivanje usaglaenosti prethodno upakovanih proizvoda sa metrolokim zahtevima lan 31


Vanredno ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda radi provere usaglaenosti sa propisanim metrolokim zahtevima i odredbama ovog zakona sprovodi Direkcija na zahtev nadlenog organa, fizikog ili pravnog lica.

Etalon zapremine i merna boca

lan 32
Etalon zapremine koji se, u smislu ovog zakona, koristi za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda mora imati takva metroloka svojstva da ga je mogue upotrebljavati kao merilo zapremine koje ispunjava propisane metroloke zahteve. Merna boca koja se stavlja na trite mora biti oznaena propisanim oznakama i natpisima. Metroloke zahteve za merne boce, doputena odstupanja zapremine, kao i natpise i oznake na bocama kao mernim posudama blie propisuje ministar.

IX VAENJE STRANIH ZNAKOVA I DOKUMENATA


lan 33
U Republici Srbiji vae uverenja o odobrenju tipa merila i uverenja o overavanju merila, odnosno igovi i drugi znaci usaglaenosti izdati u inostranstvu, ako su izdati u skladu sa zakljuenim meunarodnim ugovorom. Ministar moe priznati vaenje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno igova i drugih znakova usaglaenosti ako su izdati pod uslovima koji obezbeuju ispunjenost zahteva koji su u Republici Srbiji propisani za ta merila. Nain priznavanja uverenja, igova i znakova usaglaenosti iz stava 2. ovog lana blie se ureuje propisom koji donosi ministar.

X FINANSIRANJE I NAKNADE
Izvori finansiranja lan 34
Direkcija se finansira iz: 1) budeta Republike Srbije i 2) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Naknade lan 35
Za sprovoenje overavanja merila, metrolokih ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metrolokih zahteva i drugih poslova koje sprovodi Direkcija u skladu sa ovim zakonom plaaju se naknade. Visina naknade iz stava 1. ovog lana ista je za strana i domaa lica. Visinu i nain plaanja naknada iz stava 1. ovog lana utvruje Vlada.

Naknade iz stava 1. ovog lana uplauju se na odgovarajui raun za uplatu javnih prihoda budeta Republike Srbije.

XI NADZOR
Nadzor nad primenom Zakona lan 36
Nadzor nad primenom i sprovoenjem ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije vri Ministarstvo.

Metroloki nadzor lan 37


Metroloki nadzor je nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom, upotrebom, odravanjem i popravkom merila, obavljen da bi se proverilo da li ta merila ispunjavaju propisane zahteve, odnosno da li se ta merila koriste u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima iz oblasti metrologije, kao i provera tanosti koliina naznaenih i sadranih u prethodno upakovanim proizvodima. Nadzor iz stava 1. ovog lana obuhvata nadzor nad merilima i prethodno upakovanim proizvodima koji su stavljeni na trite i nadzor nad merilima u upotrebi. Metroloki nadzor i nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica u smislu ovog zakona vri Direkcija preko lica ovlaenih za vrenje metrolokog nadzora.

lan 38
Lice ovlaeno za vrenje metrolokog nadzora mora imati slubenu legitimaciju. Ministar blie propisuje obrazac i sadrinu legitimacije iz stava 1. ovog lana, kao i nain voenja evidencije o izdatim slubenim legitimacijama.

lan 39
U vrenju metrolokog nadzora, lice ovlaeno za vrenje metrolokog nadzora ima pravo i dunost da proverava: 1) da li proizvoa merila sprovodi propisani postupak ocenjivanja usaglaenosti merila; 2) da li je merilo koje je stavljeno na trite usaglaeno sa propisanim zahtevima; 3) da li je usaglaenost merila sa propisanim zahtevima ocenjena prema propisanom postupku i da li je oznaeno u skladu sa propisima; 4) da li merilo prati propisana isprava o usaglaenosti i druga propisana dokumentacija; 5) da li merilo koje je u upotrebi ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona;

6) da li lice koje upotrebljava merilo, postavlja i koristi to merilo na nain kojim se obezbeuje propisana tanost merenja; 7) da li lice koje upotrebljava merilo, to merilo odrava u tehnikom stanju koje obezbeuje tanost merenja i da li vodi evidenciju o njegovom odravanju i overavanju; 8) da li je sprovedeno prvo odnosno redovno overavanje merila; 9) da li je na merilu koje je u upotrebi prestao da vai ig odnosno uverenje o overavanju merila; 10) da li je merilo nakon popravke podneto na vanredno overavanje merila; 11) da li je na prethodno upakovanom proizvodu koji je stavljen na trite nazivna koliina oznaena tano, jasno i nedvosmisleno; 12) da li stvarna koliina prethodno upakovanih proizvoda odstupa od nazivne koliine; 13) da li su prethodno upakovani proizvodi oznaeni znakom usaglaenosti na propisani nain; 14) da li merna boca koja je stavljena na trite ispunjava propisane metroloke zahteve i da li je oznaena propisanim oznakama i natpisima; 15) da li se upotrebljavaju zakonske merne jedinice propisane ovim zakonom ili propisima donetim na osnovu ovog zakona.

lan 40
Nadzor nad merilima i prethodno upakovanim proizvodima koji su stavljeni na trite vri Direkcija. Ako se u vrenju nadzora iz stava 1. ovog lana utvrdi da merilo odnosno prethodno upakovani proizvod ne ispunjava propisane uslove lice ovlaeno za vrenje metrolokog nadzora naloie otklanjanje utvrenih nepravilnosti i nedostataka u odreenom roku i privremeno zabraniti stavljanje na trite merila, odnosno prethodno upakovanih proizvoda do otklanjanja utvrenih nepravilnosti. Ako nedostaci iz stava 2. ovog lana ne budu otklonjeni u odreenom roku, lice ovlaeno za vrenje metrolokog nadzora donee reenje o povlaenju sa trita merila odnosno prethodno upakovanog proizvoda. Protiv reenja iz stava 3. ovog lana moe se izjaviti alba Ministarstvu u roku od 15 dana. alba ne zadrava izvrenje reenja.

lan 41
Nadzor nad merilima koja su u upotrebi vri Direkcija. Ako se u vrenju nadzora iz stava 1. ovog lana utvrdi da merilo u upotrebi ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili propisima iz oblasti metrologije lice ovlaeno za vrenje

metrolokog nadzora naloie otklanjanje utvrenih nepravilnosti i nedostataka u odreenom roku i privremeno zabraniti upotrebu merila do otklanjanja utvrenih nepravilnosti. Ako nedostaci iz stava 2. ovog lana ne budu otklonjeni u odreenom roku, lice ovlaeno za vrenje metrolokog nadzora donee reenje kojim se zabranjuje upotreba merila. Protiv reenja iz stava 3. moe se izjaviti alba Ministarstvu u roku od 15 dana. alba ne zadrava izvrenje reenja.

lan 42
Nadzor nad strunim radom ovlaenih i imenovanih tela vri Direkcija preko lica ovlaenih za vrenje metrolokog nadzora.

lan 43
U vrenju nadzora nad strunim radom imenovanih i ovlaenih tela, lice ovlaeno za vrenje metrolokog nadzora ima pravo i dunost da proverava: 1) da li je imenovano odnosno ovlaeno telo prestalo da ispunjava propisane uslove; 2) da li je imenovano odnosno ovlaeno telo obavestilo Ministarstvo o promeni koja bi mogla uticati na ispunjenost propisanih uslova; 3) da li ovlaeno telo prilikom overavanja merila vri pregled merila prema propisanom postupku i nainu pregleda merila; 4) da li ovlaeno telo obavlja overavanje merila u skladu sa propisanim uslovima; 5) da li ovlaeno telo za pregled merila koje overava upotrebljava etalonirane radne etalone, odnosno sertifikovane referentne materijale; 6) da li ovlaeno telo uva dokumentaciju na propisani nain i u propisanim rokovima; 7) da li imenovano telo obavlja ocenjivanje usaglaenosti prema propisanom postupku; 8) da li je imenovano telo nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglaenosti izdalo propisanu ispravu o usaglaenosti; 9) da li imenovano telo uva dokumentaciju na propisani nain i u propisanom roku.

lan 44
Ako lice ovlaeno za vrenje metrolokog nadzora utvrdi da ovlaeno, odnosno imenovano telo ne radi u skladu sa propisima naloie otklanjanje utvrenih nepravilnosti i nedostataka u odreenom roku. Ako u roku iz stava 1. ovog lana ovlaeno odnosno imenovano telo ne otkloni utvrene nepravilnosti Direkcija e predloiti ministru da ukine reenje o ovlaivanju odnosno imenovanju.

Ako ministar ukine reenje o ovlaivanju odnosno imenovanju, ovlaeno odnosno imenovano telo brie se iz registra ovlaenih odnosno imenovanih tela. Reenje iz stava 3. ovog lana je konano i protiv njega moe se pokrenuti upravni spor.

lan 45
Nain vrenja metrolokog nadzora i nadzora nad upotrebom zakonskih mernih jedinica blie ureuje Vlada.

lan 46
Nadleni carinski organ duan je da sarauje sa drugim nadlenim organima u vezi sa kontrolom merila uvezenih na trite Republike Srbije uzajamnim pruanjem informacija.

XII KAZNENE ODREDBE


lan 47
Novanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kaznie se za prekraj fiziko lice, novanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznie se za prekraj preduzetnik a novanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kaznie se za prekraj pravno lice: 1) ako ne upotrebljava zakonske merne jedinice koje su propisane ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona (lan 13); 2) ako stavi na trite merilo koje nije usaglaeno sa propisanim zahtevima, ija usaglaenost nije ocenjena prema propisanom postupku, koje nije oznaeno u skladu sa propisima i koje ne prate propisane isprave o usaglaenosti i druga propisana dokumentacija (lan 15); 3) ako stavi na trite ili upotrebu merila koja ne ispunjavaju zahteve ovog zakona, metroloke i tehnike zahteve propisane u skladu sa ovim zakonom (lan 18); 4) ako ne upotrebljava merila na propisan nain kojim se osigurava tanost merenja, ako ne odrava merilo u tehnikom stanju koje obezbeuje tanost merenja i ne vodi evidenciju o njegovom odravanju i overavanju (lan 19); 5) ako ne obezbedi prvo, redovno odnosno vanredno overavanje merila (l. 22, 23. i 24); 6) ako upotrebljava merilo iji je ig odnosno uverenje o overavanju merila prestalo da vai (lan 26); 7) ako stavi na trite ili skladiti sa namerom stavljanja na trite prethodno upakovane proizvode ija nazivna koliina nije oznaena tano, jasno i nedvosmisleno ili kada njihova stvarna koliina odstupa od oznaene nazivne koliine (lan 29); 8) ako stavi na trite ili skladiti sa namerom stavljanja na trite prethodno upakovane proizvode koji nisu oznaeni znakom usaglaenosti na propisani nain (lan 30); 9) ako stavi na trite mernu bocu koja ne ispunjava propisane metroloke zahteve i nije oznaena propisanim oznakama i natpisima (lan 32).

Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se novanom kaznom od 500 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

XIII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lan 48
Podzakonski akti propisani ovim zakonom bie doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donoenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primenjivae se propisi doneti na osnovu Zakona o metrologiji ("Slubeni list SCG", broj 44/05), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

lan 49
Uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila i igovi izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdati. Reenja o ispunjenosti uslova za pregled merila koja su pravnim licima izdata do dana stupanja na snagu Zakona o metrologiji ("Slubeni list SCG", broj 44/05) vae najdue dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, pod uslovom da su ta lica podnela prijavu za akreditaciju Akreditacionom telu Srbije i zahtev za utvrivanje ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom Ministarstvu.

lan 50
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o metrologiji ("Slubeni list SCG", broj 44/05).

lan 51
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".