PENGENALAN

• Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanakkanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika, dan kreativitinya. • Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif fan mempunyai jati diri yang tinggi.

Mengapa Mata pelajaran Seni dalam pendidikan diperkenalkan? Terdapat beberapa pandangan yang menyatakan seni dalam pendidikan mempunyai banyak manfaat melalui teori dan pandangan tokoh mereka iaitu: Teori konstruktivisme Teori kecerdasan manusia Howard Gardner(1993) Hermann(1991) Einstein Leonardo da vinci. - .

• Oleh itu. seni dalam pendidikan boleh dijadikan wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif . • Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif.Teori Konstuktivisme • Menyatakan bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif.

. • Selain itu. • Teori ini menyokong kesepaduan subjek yang digabung seperti seni dalam pendidikan. • Penggabungan ini dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak2. dapat menjana kecerdasan minda murid.Teori Kecerdasan Manusia (1993) • Oleh Howard Gardner • Mengesyorkan terdapat sekurang-kurangnya 7 jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan dalam kalangan murid2 melalui pengenalan mata pelajaran di sekolah.

Howard Gardner (1983) • Jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan dalam pengajaran. . murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan kerana setiap muris mempunyai kebolehan menaakul yang berbeza. • Pendekatan berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada lebih kreatif.

.Hermann(1991) • Di dalam “Quadrant Concept” yang mengkaji perkembangan otak kiri dan kanan menyatakan bahawa seni membanti pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.

kecerdasan intuitif. personal dan interpersonal dan sebagainya. . • Gabungan dari pelbagai jenis kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik.Einstein • Beliau mencadangkan bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak.

• Beliau adalah seorang seniman. jurutera. . anatomis dan saintis.Leonardo Da Vinci • Beliau merupakan model manusia dalam kajian seni dalam pendidikan. • Beliau menggabungkan ilmu-ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya.

Estetika yang tinggi Celik Budaya Imaginatif MATLAMAT SENI DALAM PENDIDIKAN Inventif Kritis Inovatif Kreatif .

teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja • Membuat diskripsi. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat. daya kreativiti. • Menggunakan pelbagai kemahiran. teknologi dan lain-lain. • Meningkatkan pengetahuan. media. seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan pengajaran dan pembelajaran.Objektif Seni Dalam Pendidikan di Sekolah Rendah • Menghargai keindahan ciptaan Tuhan • Memupuk budaya pengamatan. . persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan. analisis. • Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual.

dan seni pergerakan. • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa • Mengintegrasikan Seni dalam Pendidikan melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. • Menjadikan Seni dalam Pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan • Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup. • Membina dan mengamalkan nilai2 murni melalui pelbagai pengalaman seni visual. . seni muzik.• Menghargai sumbangan pengaruh tokoh-tokoh seni visual. seni muzik dan seni pergerakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful