‫ވިތުރި ނަމާދުގެ މާތްކަން‬

‫މުޙައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސަޢީދު‬

‫ލ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު‬
‫ކރިތި ރަސޫ ާ‬
‫ދ ކުރުމަށް ީ‬
‫ތކެވެ‪ .‬އެނަމާ ު‬
‫ވިތުރަކީ ގަދަ ސުންނަ ެ‬
‫ކ‬
‫ނ ވިތުރަ ީ‬
‫އަޅުއްވައި ހިއްވަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ‪ .‬ޢަލީގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ‪ '' .‬ހަމަކަށަވަރު ް‬
‫ނގެ ފަރުޟު ނަމާ ު‬
‫ތިޔަބައިމީހު ް‬
‫ނ‬
‫ސލާ ވަ ީ‬
‫ދ ފަދައިން ވާޖިބު ނަމާދެއްނޫނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކީރިތި ރަ ޫ‬
‫ރއްވާފައެވެ‪.‬‬
‫ދ ކު ަ‬
‫އެނަމާ ު‬
‫‪O‬‬

‫ރ‬
‫ތ ި‬
‫ތޔަބައިމީހުން ވި ު‬
‫ވދާޅުވެފައިވެއެވެ‪ '' .‬އޭ ޤުރްއާނުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ‪ި .‬‬
‫އަދި ި‬

‫ވ‪ .‬އެކަލާނގެ ވިތުރު ދެކެ ޯ‬
‫ކުރާށެވެ‪ .‬ﷲ އީ އެއްކައުވަންތަ ފަރާތެ ެ‬
‫ލބިވެ ވޮޑިގެން ވެއެވެ‪ '' .‬މި ޙަދީޘް‬
‫ރިވާކުރެއްވީ ‪ ،‬އިމާމު އަޙްމަދުއާއި އަދިވެސް ސުންނަތުގެ އިމާމުންނެވެ‪.‬‬
‫ވސް‬
‫ދކެވެ‪ .‬ނަމަ ެ‬
‫އިމާމު އަބޫ ޙަނީފާގެ އަރިހުގައި ވިތުރު ނަމާދަކީ ވާޖިބު ނަމާ ެ‬
‫އއްވެސް އެހެން ފިޤްހީ މަޒްހަބެއްގެ އިމާމަކު‬
‫ގ މި ރައުޔަކީ ޞައްޙަ ރައުޔެއް ނޫނެވެ‪ެ .‬‬
‫އެކަލޭގެފާނު ެ‬
‫ޖބު ކުރައްވާފައިވަނީ ފަސްނަމާދެވެ‪.‬‬
‫ވފައިނުވެއެވެ‪ .‬މާތް ﷲ ވާ ި‬
‫މިހެން ވިދާޅު ެ‬

‫ވިތުރީގެ ވަގުތު‬

‫‪O‬‬

‫ނ‬
‫ނނަބޭކަލު ް‬
‫އިޝާނަމާދަށް ފަހުގައި ނޫނީ ވިތުރީގެ ވަގުތު ނުވަންނާނެކަމަށް ދަ ް‬

‫މގެންވާ ކަމަށް ވެސް އިޖުމާޢުވެފައިވެއެވެ‪.‬‬
‫ރ ހަމައަށް ދެ ި‬
‫އިޖުމާޢު ވެފައިވެއެވެ‪ .‬އަދި އެވަގުތު ފަޖު ާ‬
‫‪O‬‬

‫ނމާދެއް‬
‫ލ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ‪ '' .‬މާތް ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ަ‬
‫ކީރިތި ރަސޫ ާ‬

‫އ އެނަމާދު‬
‫ދއި ދެމެދުގަ ި‬
‫މ ާ‬
‫އ ފަތިސްނަ ާ‬
‫ތޔަބައިމީހުން ޢިޝާނަމާދާ ި‬
‫ދއްވިއެވެ‪ .‬އެއީ ވިތުރެވެ‪ި .‬‬
‫އިތުރުކޮށް ެ‬
‫ކުރާށެވެ‪'' .‬‬

‫‪1‬‬

‫ނުހޭލެވޭނެކަމަށް ހިވާނަމަ ވިތުރި އަވަސްކުރުން‬

‫ވނަމަ އެނަމާދު ކޮށްގެން‬
‫ނިދުމަށް ފަހު ފަތިސްކުރިން ނުހޭލެވޭނެކަމަށް ހީ ާ‬

‫‪O‬‬

‫ގތެވެ‪.‬‬
‫ރމަކީ ވެސް މުސްތަޙައްބު ޮ‬
‫ވނަމަ ފަސްކު ު‬
‫ވ‪ .‬އަދި ހޭލެވޭނެކަމަށް ހީ ާ‬
‫މކެ ެ‬
‫ސތަޙައްބުކަ ެ‬
‫ނިދުމަކީ މު ް‬
‫ނމާދު ެ‬
‫ލ ވިތުރި ނަމާދު ކުރައްވާފައިވަނީ ދަމު ަ‬
‫ކީރިތި ރަސޫ ާ‬
‫ށ‬
‫ތ ް‬
‫ތގައެވެ‪ .‬އެޢި އެންމެ މާތް ވަގު ަ‬
‫ގ ވަގު ު‬
‫ވާތީއެވެ‪.‬‬

‫ރަކުޢަތުގެ ޢަދަދު‬

‫ލގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން‬
‫ޅވެފައިވެއެވެ‪ .‬ކީރިތި ރަސޫ ާ‬
‫ތރްމިޛީ ވިދާ ު‬
‫އަލްއިމާމުއް ި‬

‫‪O‬‬

‫ވ‪ .‬އަދި ހަތް ރަކުޢަތެވެ‪.‬‬
‫ވެއެވެ‪ .‬ވިތުރަކީ ތޭރަ ރަކުއަތެވެ‪ .‬އަދި އެގާރަ ރަކުޢަތެވެ‪ .‬އަދި ނުވަ ރަކުޢަތެ ެ‬
‫ވ‪.‬‬
‫ތ ެ‬
‫ދ ތިންރަކުޢަ ެ‬
‫އަދި ފަސް ރަކުޢަތެވެ‪ .‬އަ ި‬
‫ދއްވެސް ވިތުރީގައި ފުދެއެވެ‪ .‬އެންމެ‬
‫ދ ެ‬
‫އަދި އެއްރަކުޢަތެވެ‪ .‬މިއިން ކޮންމެ ޢަ ަ‬

‫‪O‬‬

‫ކ‬
‫އބުނު އިސްޙާގު ރިވާކުރެއްވިއެވެ‪ .‬ކީރިތި ރަސޫލާ ރޭގަނޑުގައި ވިތުރިއާއެ ު‬
‫މަދުމިނީ އެއްރަކުޢަތެވެ‪ި .‬‬
‫ތޭރަ ރަކުއަތް ކުރައްވައެވެ‪.‬‬
‫‪O‬‬

‫ތ ކިޔައި‬
‫ކށް އައްތަޙިއްޔށ ު‬
‫ރކުޢަތެއް ޮ‬
‫ފހު‪ ،‬ފަހުން ަ‬
‫ށ ަ‬
‫ތ ކުރުމަ ް‬
‫ޢ ް‬
‫ދެރަކު ަ‬

‫ށ ފަހު‬
‫ނން ވެސް ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ‪ .‬އަދި ހުރިހާ ރަކުޢަތެއް ގުޅުވައިގެން ކުރުމަ ް‬
‫ސަލާމް ދި ު‬
‫އއްތަޙިއްޔާ ު‬
‫ދ ފުރަތަމަ ަ‬
‫ތގައި އިށީން ެ‬
‫ޢ ު‬
‫ގ ކުރީރަކު ަ‬
‫ފަހުރަކުޢަތު ެ‬
‫ވ‬
‫ށ ތެދު ެ‬
‫ތ ް‬
‫ތ ކިޔައި ‪ ،‬ފަހު ރަކުޢަ ަ‬
‫ސ ހުއްދައެވެ‪.‬‬
‫ލމް ދިނުންވެ ް‬
‫ރހަމަކޮށް ސަ ާ‬
‫އެރަކުޢަތް ފު ި‬
‫‪O‬‬

‫މ‬
‫ށ ސަލާ ް‬
‫ތ ފުރިހަމަކޮ ް‬
‫ވއިގެން ކޮށް ފަހު ރަކުޢަ ް‬
‫ކޢަތެއް ގުޅު ަ‬
‫ދ ހުރިހާ ރަ ު‬
‫އަ ި‬

‫ތކެވެ‪.‬‬
‫ވސް ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ގޮ ެ‬
‫ދިނުންވެސް ހުއްދައެވެ‪ .‬މިހުރިހާ ގޮތަކީ ެ‬

‫‪2‬‬

‫ވިތުރީގައި ކިޔަވާ ސޫރަތްތައް‬
‫ލއެއް އޮތް ކަމެއް‬
‫އ ކިއުމަކީ މައްސަ ަ‬
‫ނމެ ތަނެ ް‬
‫މދަށް ފަހު ކޮ ް‬
‫ވިތުރީގައި އަލްޙަ ް‬

‫‪O‬‬

‫ގފާނު ވިދާޅުވެ ަ‬
‫ނޫނެވެ‪ .‬ޢަލީ ެ‬
‫ފއިވެއެވެ‪ .‬ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ އެއްވެސް އާޔަތެއް ނުވެއެވެ‪.‬‬
‫ނނަ ތަނަކުން ކިޔަވާށެވެ‪.‬‬
‫ތިބާއަށް ފެ ް‬
‫‪O‬‬

‫މ‬
‫ތޙައްބުވެގެންވަނީ ފުރަތަ ަ‬
‫ނމަ މުސް ަ‬
‫ނ ވިތުރިކުރާ ަ‬
‫ޢތު ް‬
‫ތން ރަކު ަ‬
‫ނަމަވެސް ި‬

‫ގއި‬
‫ވނަ ރަކުޢަތު ަ‬
‫ފހު ސޫރަތުލްއަޢުލާ ކިޔެވުމަށެވެ‪ .‬ދެ ަ‬
‫ަ‬
‫ރަކުޢަތުގައި ފާތިޙާއަށް‬

‫ށ ފަހު‬
‫ފާތިޙާއަ ް‬

‫ށވެ‪ .‬އަދި ތިންވަނަ ރަކު ަ‬
‫ރން ކިޔެވުމަ ެ‬
‫ސޫރަތުލްކާފި ޫ‬
‫ޞއާއި ‪،‬‬
‫ޚލާ ް‬
‫ޙއަށް ފަހު ސޫރަތުލްއި ް‬
‫ޢތުގައި ފާތި ާ‬
‫ފަލަޤި‬

‫ނާސި‬

‫ކިޔެވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ށ‬
‫މިގޮތަ ް‬

‫އިމާމު‬

‫އަޙްމަދާއި‬

‫ރމިޛީ‬
‫ތި ު‬

‫ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ‬

‫ނ‬
‫ހ ް‬
‫އަރި ު‬

‫ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬

‫ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިއުން‬
‫‪O‬‬

‫ގއި ޤުނޫތު ކިއުމަކީ‬
‫ވ ގޮތުގައި ވިތުރީ ަ‬
‫ލން ވިދާޅު ާ‬
‫ކ ު‬
‫ގ ދަންނަބޭ ަ‬
‫ޙަދީޘް ޢިލުމު ެ‬

‫ތރީގައި‬
‫ވ ު‬
‫ތ ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނަށް ި‬
‫ސުންނަތެކެވެ‪ .‬ހަސަނުގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ގޮތުގައި ކީރި ި‬
‫ތސްނަމާދުގައި މިކިޔާ އުޅޭ ގުނޫތެވެ‪.‬‬
‫ދއްވާފައިވެއެވެ‪ .‬އެއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ފަ ި‬
‫ކށް ެ‬
‫ތއް ދަސް ޮ‬
‫ކިޔާނެ ގުނޫ ެ‬
‫‪O‬‬
‫ވިދާޅުވެފައިވާ‬

‫ލ‬
‫ގއި ކިޔުމަށް ރަސޫ ާ‬
‫ރާއްޖޭގެ މީހުން ފަތިސްނަމާދުގައި ކިޔާ ގުނޫތަކީ ފަތިސްނަމާދު ަ‬
‫ގުނޫތެއްނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެއީ‬

‫ވިތުރީގައި‬

‫ކިޔުމަށް‬

‫ނވައިދެއްވި‬
‫އުނގަން ަ‬

‫ގުނޫތެކެވެ‪.‬‬

‫ގއި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތެއްނޫނެވެ‪.‬‬
‫ފަތިސްނަމާދު ަ‬
‫‪O‬‬

‫ވ ހިނދުގައެވެ‪.‬‬
‫ތ މެދު ާ‬
‫ބ ް‬
‫ތގައި އައިސްފައިވަނީ ޤައުމަށް މުޞި ާ‬
‫ޔން ސުންނަ ު‬
‫ގުނޫތު ކި ަ‬

‫މއްނުވެއެވެ‪ޮ .‬‬
‫ހށް ޚާއްޞަ ކުރު ެ‬
‫އެހނދުވެސް ވަކި ފަތި ަ‬
‫އވެސް‬
‫އގައި ‪ ،‬އަދި ފަސްނަމާދިގަ ި‬
‫ކންމެ ނަމާދެ ް‬
‫ދނެއެވެ‪.‬‬
‫ގުނޫތު ކިއި ާ‬
‫‪O‬‬

‫ނ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު‬
‫އަލްއިމާމުއްޝާފިޢީގެ މަޒުހަބުގައި ވިތުރީގައި ގުނޫތު ކިއުންވަ ީ‬

‫އ މަޒްހަބުގައި ނޯވެއެވެ‪.‬‬
‫ކން ވިތުރީގައި ގުނޫތުކިއުމެ ް‬
‫ފަނަރައިގައެވެ‪ .‬އެނޫން ގޮތަ ު‬

‫‪3‬‬

‫ވިތުރީގައި ގުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭ މަޙައްލު‬
‫‪O‬‬

‫ށ ދިއުމުގެ ކުރިން ‪ ،‬ގުނޫތު ކިޔުން ޖާއިޒު ވެގެން ވެއެވެ‪.‬‬
‫މދުގައި ރުކޫޢަ ް‬
‫ވިތުރި ނަ ާ‬

‫އަދި ރުކޫޢުގެ ފަހުންވެސް ކިއުމަކީ ޖާއިޒު ގޮތެކެވެ‪ .‬މި ދެގޮތް ވެސް ހުއްދަ ވެގެން ވެއެވެ‪ .‬ބައެއް‬
‫ދަން ަ‬
‫ވ‬
‫ކ މުސްތަޙައްބުވެގެން ާ‬
‫ތގައި ގުނޫތު ކިޔާ އިރު ދުއާ އަށް އަތް އުފުލުކުމަ ީ‬
‫ލން ވިދާޅުވާގޮ ު‬
‫ނ ބޭކަ ު‬
‫އވެ‪.‬‬
‫ކމުގައި ނުދެކެ ެ‬
‫އ ަ‬
‫ނ އެއީ މުސްތަޙައްބުކަމެ ް‬
‫ނއްބައި ބޭކަލު ް‬
‫ކަމެކެވެ‪ .‬އަ ެ‬

‫ވިތުރީގެ ފަހުން ދުޢާ ކުރުން‬
‫‪O‬‬

‫ޔއި ‪،‬‬
‫މގެން ) ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪوس( މިހެން ތިންފަހަރުކި ަ‬
‫ވިތުރިން ސަލާމްދީ ނި ި‬

‫ތިންވަނަފަހަ ަ‬
‫ރށް އަޑު އަރުކޮށް އެއަށްފަހު ) رب اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ و اﻟﺮوح ( މިހެން ކިއުމަކީ ސުންނަތް‬
‫ވ ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪.‬‬
‫ދއި އައްނަސާއީ މިގޮތަށް ރި ާ‬
‫ކވެ‪ .‬އަބުދާވޫ ާ‬
‫ވެގެންވާ ގޮތެ ެ‬

‫ރެގަނޑަކު ދެފަހަރު ވިތުރި ކުރުން‬
‫‪O‬‬

‫ށ ފަހު ވިތުރި ކޮށް ‪ ،‬އަނެއްކާ ވެސް ނަމާދު ކުރަން‬
‫ރޭގަނޑު އަޅުކަން ކުރުމަ ް‬

‫ނމާދު ކުރެވި ާ‬
‫ބޭނުންނަމަ ަ‬
‫ދޘް‬
‫ތ ރަސޫލާ ޙަ ީ‬
‫ވނެއެވެ‪ .‬ކީރި ި‬
‫ދނެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވިތުރި އަލުން ނުކުރެ ޭ‬
‫ތވެ‪'' .‬‬
‫ރ ކުރުމެއް ނެ ެ‬
‫ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪ '' .‬ރޭގަނޑަކު ދެ ވިތު ި‬

‫ވިތުރި ޤާޟާކުރުން‬
‫‪O‬‬

‫ޘ‬
‫ކރިތި ރަސޫލާ ޙަދީ ް‬
‫ތރި ޤަޟާކުރެވިދާނެއެވެ‪ީ .‬‬
‫ޅވާގޮތުގައި ވި ު‬
‫މވެރިން ވިދާ ު‬
‫ޖުމުހޫރު ޢިލް ު‬

‫ރށެވެ‪'' .‬‬
‫ރއްޖެނަމަ‪ ،‬ފަހެ ވިތުރި ކު ާ‬
‫ކ ހު ެ‬
‫ނކޮށް މީހަ ު‬
‫ކުރައްވާފައިވެއެވެ‪ ''.‬ހެނދުވާއިރު ވިތުރި ު‬

‫‪4‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful