19 Αςγούζηος 2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΠΟ΢ΤΡ΢Η ΣΗ΢ ΠΑΡΣΙΔΑ΢ L316100008 ΣΟΤ ΠΑΓΩΣΟΤ
ALGIDA “Cornetto Classico” ΢Ε ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ 75g.

Καηόπιν ενημέπωζηρ ηηρ εηαιπίαρ μαρ από ηον ΕΦΕΤ, για ηην ύπαπξη ξένος
ζώμαηορ- μεηάλλος ζε ζςζκεςαζία παγωηού ALGIDA “Cornetto Classico” 75g πος
παπήσθη και ενηοπίζηηκε από καηαναλωηή ζηην Ιηαλία, μεηαξύ ηος σαπηιού
πεπιηςλίγμαηορ και ηος πποϊόνηορ, πποσωπούμε ζε πποληπηική απόζςπζη ηηρ
παπαπάνω παπηίδαρ.
Πεπιοπιζμένη ποζόηηηα ηηρ παπηίδαρ αςηήρ διακινήθηκε και ζηην σώπα μαρ ηον
Ιούνιο σωπίρ να έσει μέσπι ζήμεπα αναθεπθεί κανένα ανάλογο εύπημα.
Η εηαιπία μαρ ζηα πλαίζια ηηρ αδιαππαγμάηεςηηρ δέζμεςζήρ ηηρ για ηην αζθάλεια
και ηην ποιόηηηα ηων πποϊόνηων ηηρ και με αίζθημα απόλςηηρ εςθύνηρ,
ενημεπώνει ηοςρ καηαναλωηέρ, ζηην πεπίπηωζη πος έσοςν ππομηθεςηεί ηο
παγωηό ηηρ παπαπάνω παπηίδαρ να μη ηο καηαναλώζοςν.

ΔΛΑΪ΢-UNILEVER HELLAS A.E.

Υειμάρρας 8, 151 25 Μαρούσι, Σηλ.: 210 6304500, Fax: 210 6304501
Α.Φ.Μ.: 998279212, Γ.Ο.Τ.: ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 64779/01ΑΣ/Β/07/563, Α.Γ.Δ.ΜΗ.: 007928201000

ELAIS-UNILEVER HELLAS S.A.

8 Himaras str. , GR-151 25 Maroussi, GREECE, Tel.: +30 210 6304500, Fax: +30 210 6304501, VAT: EL 998279212
www.unilever.gr, www.elais.gr, www.algida.gr, www.knorr.gr, www.foodsolutions.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful