P. 1
What is Atiz

What is Atiz

4.0

|Views: 428|Likes:
Published by mossila
เกี่ยวกับ atiz
เกี่ยวกับ atiz

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: mossila on Jun 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

What is Atiz?

บริ ษัท เอทิซ อินโนเวชั่ น จากั ด หรื อ บริ ษัทผู ้ ริ เริ่ มของโลกด้ านการสแกนหนั งสือ ธุรกิจหลั กของเอทิซคือการ
วิจั ยพั ฒนา และผลิตระบบสแกนเนอร์ สาหรับสแกนสื่อสิ่ งพิมพ์ให้ อยู ่ ในรู ปอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลั ย บริ ษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล ผลิตภั ณฑ์เริ่ มต้ นของบริ ษัท คือบุ ๊ คไดรฟ์ (BookDrive) ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องสแกนหนั งสืออั ตโนมั ติ ขนาดตั ้ งโต๊ ะเครื่ องแรกของโลก ที่สามารถเปิ ดหน้ ากระดาษได้ เอง และทาการ
สแกนหนั งสือได้ ทั ้ งเล่ มโดยไม่ ต้ องใช้ คน


ในภาพคือ Mr. Lance Ulanoff บรรณาธิการนิตยสาร PC Magazine ก าลังพูดถึ งเอทิ ซ ในงาน CES 2006 ซึ


สถานีโทรทัศน์ CNN ได้เลือก บุ ๊คไดรฟ์ เป็ นหนึ

งในห้าสิ นค้าที

น่ าสนใจจากบรรดาสิ นค้านับพันที

แสดง

ปี 2549 เอทิซได้ เปิ ดตั วผลิ ตภั ณฑ์ที่สองชื่อ บุ ๊ คไดรฟ์ ดีไอวาย (BookDrive DIY) ซึ่ งเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ ว ในราคาที่ต่าลง ซึ่ งได้ รับการตอบรับอย่ างกว้ างขวาง ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี เท่านั ้ น ได้ ทา
ให้ บุ ๊ คไดรฟ์ ขึ ้ นมาเป็ นแบรนด์อั นดั บหนึ่ งสาหรับอุ ปกรณ์เพื่อการสแกนหนั งสือจานวนมากโดยเฉพาะ
(dedicated book scanner) ซึ่ งมีรัฐบาล หอสมุ ดแห่งชาติ และมหาวิทยาลั ยที่มีชื่อเสียงในโลกกว่ า 500 แห่ง
ให้ ความไว้ วางใจ เลือกใช้ ในโปรเจคท์ จนถึงปัจจุ บั นนี ้ บริ ษัทเอทิซได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่วยให้ ห้ องสมุ ดทั่ วโลก
สแกนหนั งสือล ้ าค่ าสมควรอนุ รักษ์ เปลี่ยนเป็ น e-book ไปแล้ วกว่ า 3 ล้ านเล่ ม
1. สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุ มารี เสด็ จมางาน International Conference on Asian Digital
Libraries ธั นวาคม 2548 และได้ ทอดพระเนตร เครื่ องบุ ๊ คไดรฟ์
2. บริ ษัทได้ รับรางวั ลนวั ตกรรมแห่ งชาติ ปี พ.ศ. 2549 จากสานั กงานนวั ตกรรมแห่ งชาติ
3. ล่ าสุ ด บริ ษัทได้ รับรางวั ลบริ ษัทยอดเยี่ยมของทวีปอเมริ กาเหนือ Red Herring North America 2009 Award

The Story
บริ ษัทเอทิซ ก่อตั ้ งขึ ้ นในปี 2548 โดย ดร.สารสิน บุ พพานนท์ซึ่ งขณะนั ้ นกาลั งศึ กษาปริ ญญาเอกที่
สหรัฐอเมริ กา แรงบั นดาลใจมาจากการที่ต้ องเสียเวลาถ่ายเอกสารในห้ องสมุ ดเป็ นจานวนมาก
โดยไม่สามารถจ้ างคนอื่นทาได้ เพราะแรงงานมีราคาสู งมาก จึ งเป็ นจุ ดกาเนิดความคิดที่ต้ องการ
สร้ างอุ ปกรณ์ที่สามารถเปิ ดหนั งสือ พลิกหน้ าได้ เอง และทาการบั นทึ กข้ อมู ลเหล่ านั ้ นให้ อยู ่ ในรู ปดิ
จิตั ล
ดร.สารสิน บุ พพานนท์จึ งรวบรวมทีมงานชาวไทยและต่ างประเทศเพื่อจั ดตั ้ งบริ ษัทขึ ้ น สุ ดท้ ายได้
ข้ อสรุ ปที่การตั ้ งบริ ษัทในประเทศไทย เป็ นไปตามความฝันที่ต้ องการสร้ างบริ ษัทของคนไทยบริ ษัท
แรก ที่สามารถพั ฒนาและสร้ างสินค้ าเทคโนโลยีของตั วเอง ใช้ ศั กยภาพและทีมงานไทย นาไป
แข่ งขั นสู ้ กั บบริ ษัทต่ างประเทศได้


New Projects and Open Positions
เอทิซต้ องการขยายธุรกิจเพิ่มเติม นอกเหนือจากด้ านสแกนเนอร์ซึ่ งปัจจุ บั น ถือว่ าเอทิซเป็ นผู ้ นา
ตลาดแล้ ว โดยธุรกิจที่บริ ษัทมีความต้ องพั ฒนาและเป็ นผู ้ ผลิตในปัจจุ บั นได้ แก่ 1. ธุรกิจผลิต
อุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์แนวใหม่ Internet tablet และ 2. ธุรกิจเกี่ยวกั บ Web service ซึ่ งทั ้ ง 2
ธุรกิจใหม่ นี ้ จะยั งคงใช้ หลั กการเดียวกั บธุรกิจสแกนเนอร์ คื อ ตลาดคือโลกทั ้ งโลก แต่ ทีมงาน
พั ฒนาสินค้ าจะใช้ วิศวกรไทย การพั ฒนาทั ้ งหมด จะทาที่เอทิซ ประเทศไทย
รายละเอียดเพิ ่ มเติ มส าหรับ Project Internet tablet
 ตั วอย่างรู ปร่ างหน้ าตาของ Internet tablet ที่ต้ องการ
http://gizmodo.com/5277863/new-crunchpad-prototype-photos-and-video
 สิ่งที่แตกต่ างจากตั วอย่างนี ้ คือ ของเขาเป็ น x86 architecture using Atom running
Linux. โปรเจคท์ของ Atiz จะใช้ module ของ Gumstix ซึ่ งเป็ นชิฟ TI OMAP 3530
Device ของเรา Run Android. ทา Android app พิเศษ เพื่อ support การใช้ ปากกา
digitizer
 งานจะมีทั ้ งส่ วนของ hardware และ software ทา board ขึ ้ นมา มีการ modify Linux
kernel และ Device Driver มีการ modify Android และการเขียน Android apps
ขึ ้ นมาเพื่อใช้ กั บ device ของเรา
 สรุ ปคือสร้ าง device ทั ้ งอั นที่สมบู รณ์ มีทั ้ ง design product ด้ วย ทา case ขึ ้ นมา ให้
ทั ้ งตั ว device และ user interface สวยงามน่าใช้ต าแหน่ งที ่ เปิ ดรับ
1. Embedded System (Linux) Engineer (3 ต าแหน่ ง)
คุ ณสมบั ติ
 ชาย/หญิง 18-35 ปี
 Bachelor or Masters degree in computer/electronics engineering or
related field
 C/C++ Programming
 Experience in development of Linux embedded system (REQUIRED)
 Experience in multi-layer PCB design

2. Android Developer (3 ต าแหน่ ง)
คุ ณสมบั ติ
 ชาย/หญิง 18-35 ปี
 Technical expertise of the Android
 Experienced JavaME developer
 Experience in Android development is REQUIRED
 Experienced OpenGL with Java developer

Why you should work for Atiz
 เอทิซ ให้ คุ ณได้ ทางานในเรื่ องใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ที่ ไม่ค่ อยมีบริ ษัทอื่นที่ไหนในประเทศไทยให้
คุ ณทา
 คุ ณจะมีส่ วนรับผิดชอบ ได้ ร่ วมออกแบบ และพั ฒนาสินค้ าจากที่ยั งไม่ มีตั วตน จนกระทั่ ง
ออกมาเป็ นสินค้ าจริ งๆ ให้ คนได้ ใช้ กั นทั่ วโลก
 สิ่งที่เอทิซให้ ความสาคั ญที่สุ ด คือทรัพยากรบุ คคล เพราะเราเชื่อว่ าหากไม่ มีทีมงานที่ดี
ที่สุ ด ก็ไม่ สามารถแข่ งขั นชนะบริ ษัทต่ างประเทศได้ เพราะฉะนั ้ นพนั กงานของเอทิซจะได้ รับ
การให้ ความสาคั ญอย่างมาก ทั ้ งในด้ านโอกาสในการพั ฒนาตนเองในงานที่ตั วเองทา
โอกาสในการอบรม หรื อหาความรู ้ เพิ่มเติม อิสระในที่ทางาน สวั สดิการและผลตอบแทนที่
เหมาะสม

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->