Katalog znanja EBC*L Stupanj A (skraćeni

)
• • • • Računovodstvo Poslovni ciljevi i poslovni pokazatelji za menadžment Politika troškova i cijena Poslovno pravo

© EBC*L International, Vienna, 2006-04 – odobrio Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

EBC*L centar Osijek * Maestra d.o.o. www.ebclcentar.info

Računovodstvo
Ciljevi godišnjeg financijskog izvješća Funkcija i struktura bilance stanja Imovina, sredstva, aktiva Kapital i obveze, pasiva Zalihe Račun dobiti i gubitka (RDG) Obračunski računovodstveni princip Potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima i vjerovnicima Rezerviranja (rezervacije) na teret rashoda Pričuve Amortizacija Kapitalni izdaci Faze RDG-a Analiza RDG-a Analiza financijskih izvješća

Poslovni ciljevi i pokazatelji za upravu
Profitabilnost Povrat na vlastiti kapital (ROE) Povrat investicije (ROI) Likvidnost Odnos vlastitog kapitala i ukupnog kapitala Poluga Novčani tijek Produktivnost

Kalkulacija cijena i troškovno računovodstvo
Zadaci računovodstva troškova Pojmovi iz računovodstva troškova Politika cijena Računovodstvo troškovnog centra Računovodstvo profitnog centra

Uvod u poslovno pravo (Trgovačko pravo)
Pravni oblici poslovnih organizacija Ugovor o prodaji Različite vrste poslovnog povezivanja Zakon o stečaju

© EBC*L International, Vienna, 2006-04 – odobrio Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful