]gaaca AaplaM kahItrI...

‘Aamacao yaoqao sava- p`karcaI BautMÊ ipXaacca [ zÜk tsaoca ikrkÜL Baavaat
ka^mPyauTrašjD pwtInao ]trvaUna imaLtIla - svaamaI caMd`kumaar jaÜXaI ³ BE
Comp, US Returned ´
saUcanaaÁ vaaD\yaat caÝkXaI krt basaU nayaoÊ Apmaana hÜšla. kuzohI kahIhI
caÝkXaI na krta Davyaa hatacyaa ijanyaanao dusaáyaa majalyaavar yaoNao.
]psaUcanaaÁ ijanyaacaI pacavaI payarI iJajalaolaI Aaho. ´
yaa jaÜXaacyaa saUcanaa saMptca naahIyaotÊ maI manaat mhNaalaÜ daravarcaI paTI
AaiNa %yaa Kalacyaa saUcanaa vaacaUna maI AgadI yaÜgya izkaNaI pÜcalaÜ Aaho
AXaI malaa Ka~I JaalaI. icamaacaI Aaš mhNaalaIca hÜtI kI baajaIrava rÜDnaI
XainavaarvaaD\yaakDo jaayalaa laagalaM kI ’sakaL‘kDo na vaLta ’Xaarda‘cyaa
baÜLat iXarlaM kI DavaIkDcaa itsara vaaDa. tXaI %yaaMnaI dixaNamauKI
maaÉtI hI pNa ek KUNa saaMigatlaI hÜtI pNa maI itkDo dula-xa kolaM.
kaya Aaho maI puNyaat navaIna navaIna AalaÜya AaiNa yaa maMidraMcyaa naavaanaI
maaJaa saa^ilaD gaÜMQaL hÜtÜ. prvaaca yaa doXapaMD\yaaMcaaca p<aa XaÜQatanaa maI
pasaÜD\yaa ivazÜbaapasaUna ijalabyaa gaNaptIpya-Mt ihMDUna sava- gallaIbaÜLaMmaQao
Kunyaa maurlaIQar XaÜQat basalaÜ hÜtܲ barM XaÜQaacyaa Barat jyaa kuzlyaa
vaaD\yaat iXaravaM itqao eKad dÜna doXapaMDo saapDayacaoca. XaovaTI ivacaart
ivacaart Kunyaa maurlaIQar saapDlyaavar itqalyaa kÜNaItrI saaMigatlaM kI ’tÜ
datpaD\yaa doXapaMDo naa tÜ iBakardasa maaÉtIpaXaI rhatÜ‘ Aata DoMiTsTlaa
datpaD\yaa mhNaNaM ho kovaL sadaiXava pozotca Xa@ya Aaho. AsaÜÊ tr
saaMgaayacaa mau_a Asaa kI dovaLaMcyaa naavaanaI hÜNaaáyaa maaJyaa gaÜMQaLavar maat
kÉna maI yaa ka^mPyauTrašjD jaÜXaacyaa vaaD\yaat pÜcalaÜ hÜtÜ.
tumacyaa sagaL\yaaMsaarKaca maaJaahI yaa bauvaaÊ baabaaÊ maharaja laÜkaMvar farsaa
ivaXvaasa naahI AaiNa iXavaaya maaJyaa saar#yaa saaQyaa sarL maaNasaacaa
BautaKotaMXaIhI farsaa saMbaMQa yaot naahI. AhÜÊ nauktaca puNyaat yao}na
Xaarda sahkarI baÐkot 9 to 5 KDo-GaaXaI krNaaáyaa maaNasaalaa ksalaI
maaiht AsaNaar hÜ BautM KotM² malaa kamaacaa ZIga do]na ~st krNaaro
hoD@laak- gaÜDaMbao AaiNa rÜja kosa maÜkLo saÜDUna tUfana maokp kÉna
yaoNaaáyaa ba`Ðca ma^naojar jagadaLo baaš yaaMcyaapilakDo malaa kuzlaaca samaMQa
AaiNa ipXaacca maaiht naahI. tr maaJaa [tr BautaKotaMXaI kahIhI saMbaMQa
nasatanaa maI yaa BautM ]trvaNaaáyaa kaÐPyauTrašjD jaÜXaakDo ksaakaya ha
p`Xna tumhalaa pDNaM svaaBaaivakca Aaho ³pDlaa nasaola tr Aata pDU Va
naahItr hI gaÜYT puZo sarkayacaI naahI²´

. to Da^ doXapaMDo... TÜknavar 63 naMbar hÜta.... vaoL laagaola‘ bayaocaI maana AjaUna KalaIca. ho TÜkna Gyaa AaiNa basaaÊ tumacaa naMbar Aalaa kI baÜlaavatIla‘ bayaocaI maana AjaUnahI KalaIca. puNyaacyaa gallaIbaÜLaMmaQaUna maÜz\yaa ihkmatInaM maI %yaaMcaa p<aa ksaa XaÜQaUna kaZlaa ho maI vartI saaMigatlaMca Aaho.. ³hI maaisakM doXapaMDo Hair Cutting Saloon vaalyaaMkDUna Second Hand ivakt Gaot Asaavaot²´ basalyaa basalyaa maI sahjaca hatatlaM TÜkna paihlaM AaiNa ]DalaÜca. maI puZo JaalaÜ ’ Excuse me ‘Ê Asmaaidk ’huM. dvaaKanyaatlaI maulagaIhI ’caalaU‘ Aaho´ maI apartment maQao iXarlyaavar AsaM laxaat AalaM kI doXapaMDo kakaMcaa Garatca dvaaKanaa hÜta.‘ bayaa ³maana var na krta´ ’to .. itqalyaa TIpa^yavar caaLUna caaLUna gailatgaa~ JaalaolaI caarok maihnyaaMpUvaI-caI maayaapurIÊ India Today vagaOro maaisakM hÜtI.. ³Aata [qao maI %yaa tÉNaIcaM DITola maQao vaNa-na kravaM AXaI kahI caavaT vaacakaMcaI Apoxaa Asaola.... ’AhÜ pNa malaa .‘ ’Aahot. maI .. personal kama Aaho‘ ’[qao sagaLoca %yaaMnaa BaoTayalaa yaotat.. pNa maI kahI vaNa-na ibaNa-na krNaar naahIyao² sadaiXava pozomaQalyaa DoMiTsTkDo kÜNa%yaa p`karcaI receptionist AsaU Xakto yaavar p`%yaokanaM AapaplaI klpnaaXa>I laZvaavaI²´ tr hI TobalaamaagacaI irsaoPXainasT bayaa maana KalaI GaalaUna QapaQap kahItrI ilaiht basalaI hÜtI.. maI maukaT\yaanaM itnaM idlaolaM TÜkna ³ek pu{\yaacaa jaINa.. doXapaMDo kaka maaJyaa ppuipMcao ³prma pUjya iptajaI´ jaunao ima~.. ha^lamaQao eka Tobalaamaagao ek maulagaI basalaI hÜtIÊ tI bahuda %yaaMcaI receptionist AsaavaI. itqaohI AgadI saaQaIca puNaorI paTI hÜtI ’dataMcaa dvaaKanaa caalaU Aaho‘ ³AaiNa yaa paTIKalaI kÜNaa caavaT puNaokranaM ilaihlaM hÜtM. BaoTayacaMya %yaaMnaa.. saaQaarNa saMQyaakaLcyaa saumaarasa maI %yaaMcyaa Apartment cyaa baahor pÜcalaÜ. mhNajao.%yaacaM AsaM JaalaM kI prvaa maI doXapaMDo kakaMkDo gaolaÜ hÜtÜ naa ³toca to dusaáyaaMcao dat kÜÉna pÜT BarNaaro²´Ê toMvha maaJyaavar farca daÉNa p`saMga AÜZavalaa..Jaalaolaa tukDa´ GaotlaM AaiNa basaUna basaUna KD\Do pDlaolyaa eka saÜFyaavar jaa]na basalaÜ.. Aamacyaa AamaanaI ³AadrNaIya maatajaI´ tyaar k$na maaJyaa barÜbar idlaolao baosanaacao laaDU %yaaMcaapya-Mt pÜcavaNyaacaI jaÜKmaIcaI jabaabadarI maaJyaavar hÜtI...

.. [.. [t@yaa vaoLat pihlyaaMdaca malaa itcaa caohra idsalaa ³AaiNa maaJyaa kaLjaacaa zÜka cauklaa. ho TÜknaca prt dot naaihyaot‘ Aayalaa hI QapaQap ilaihNaarI bayaaÊ icamaa ka ]maa ka kÜNaÊ hI yaa .. zovaa to TÜknaM [kDoÊ maaJyaa ilaKaNaat ]gaaca jaast vya%yaya AaNaU naka.‘ maI [kDo itkDo paihlaM....... ‘ maI camaklaÜ.. ’naMbar baasaYT.. kuzohI kahIhI halacaala naahI...‘ bayaonaM Aata Éd`avatar QaarNa kolaa² ’kaya JaalaM gaM icamao‘ AatUna ek maQyamavayaIna gaRhsqa baahor yaot yaot mhNaalao...... [...‘ ’zovaa mhNalaM naa [qao.. [. doXapaMDokakaMcaI personality AlaÜknaaqaCap typical maulaIcaa baap type hÜtI² ’baGaa naa hÜ baabaa.prt DÜLo caÜLUna KÜlaIt sagaLIkDo paihlaMÊ Tobalamaagao basaUna QapaQap ilaiht sauTlaolaI tI bayaa AaiNa maI saÜDUna KÜlaIt kÜNaIca idsat navhtM. tumhI Aat gaolyaavar dusarM kÜNaI AalaM tr %yaaMnaa kaya do} maIÆ‘ ’AhÜ pNa to Aa<aaca AatmaQauna baasaYz baasaYz AsaM AÜrDt hÜto %yaacaM kayaÆ‘ ’tumhalaa kXaalaa hvyaayt nasa%yaa caÝkXaa.......‘ maaJaa ek koivalavaaNaa p`ya%na.......‘ huXXa.² Aata [qao punha ekda Aapaplyaa klpnaaXa>Ilaa vaava do]na ek sauMdr caohra imagine kra² tovaZoca maaJao kYT kmaI´ ’AhÜ ma^Dma pNa malaa. hoca bahuda doXapaMDokaka Asaavaot.... tovaZM ekca TÜkna Aaho AamacyaakDo.. kÜNaI navhtMca tr jaašla trI ksaM kÜNa² prt eka imainaTanaI Aavaaja AalaaÊ ’naMbar baasaYT. tovaZ\yaat Aatlyaa KÜlaItUna Aavaaja Aalaa.‘ prt ek maÜza pause . maga Aavaaja AalaaÊ ’naMbar ~osaYz. ’mhNalaM TÜkna [qaoca zovaUna jaa‘ ’AhÜ pNa. barM doXapaMDo kaka AatmaQao baasaYT laÜkaMcao dat ekdma tpasat AsatIla ho jara AtI vaaTlaMÊ pNa irsaoPXana varcyaa bayaolaa kahI ivacaarNyaat AqanavhtaÊ tI bayaa ilaKaNa saÜDuna var baGaayalaahI tyaar naahI. sauTlaÜÊ maI ]zUna Aat jaayalaa laagalaÜ ’TÜkna [qao zovaUna jaa‘ Tobala maagaUna Aavaaja Aalaa ’AaÐ . ’AhÜ pNa kayaÆ TÜkna kXaalaa paihjao tumhalaa AatmaQaoÊ dat tpasaayacaot ka TÜknaÆ‘ %yaa bayaonaM ekdacaM var baiGatlaM..

. itcaIca tr satt kaLjaI laagaUna raihlaI Aaho... kakaMnaIhI AlaÜknaaqacyaa caoháyaavarcaI sagaLI AsahayataÊ duÁKÊ laacaarI [... kqaaÊ kivataÊ kadMbaáyaaÊ pTkqaaÊ laoKÊ sfuTM. Aaplyaa jaunyaa ima~anaM AazvaNa zovaUna baosanaacao laaDU pazvalyaaba_la kakaMnaa BaÉnaca AalaM ³hÜÊ AaiNa baosanaacao mhNalyaavar caavaayalaa baro Asaa ek DoMiTsTI ivacaar maI kÉna Taklaa²´ kakaMnaI AatUna kakuMnaa baÜlavaUna maaJaI AÜLK k$na idlaI. Aro kaya saaMgaNaar tulaa saduÊ icamaa AamacaI ekulatI ek maulagaI... naahI mhNajao.‘ ....[..’ ‘mhNajaoÆ’ ‘Aro [tkI sauMdr AaiNa huYaar maulagaI pNa ho laoKnaacaM KUL kuzUna itcyaa DÜyaat iXarlaMya kahI kLt naahI.doXapaMDokakaMcaI maulagaIca Aaho ka kayaÆ saMplaM Aata ihnaM kahI ]laT saulaT saaMigatlaM tr kaka BaUla na dota maaJao dat ]pTUna hatat dotIla.. ’kaka... maga %yaa dÜGaaMbarÜbar caha Gaota Gaota maI ibacakt ibacakt ivaYaya kaZlaa.. itlaa kahI mhNajao kahI vaja. caoháyaavar AaNaUna malaa saaMigatlaM..‘ icamaacaM naava kaZtaca kakUMnaI inaÉpa ra^yacaI pÜJa Gao]na DÜL\yaaMnaa pdr laavalaa..... ek klaakar tumacyaa Garat Aaho AaiNa tumhI..... tsaM kahI naahI.. caaMgalaI AByaasaU idsaityao.’ ‘kaLjaI. sakaLÊ duparÊ saMQyaakaL jaoMvha baGaavaM toMvha nausatI ilaiht basalaolaI Asato... ksalaI kaLjaI.naahI ro. satt ilaiht basalaI hÜtI kaihtrI’ ‘tÜca tr problem Aaho. pNa icamaa jara.. pNa tsaM kahI JaalaM naahI. itcyaakDo dula-xa kÉna kakaMnaI XaaMtpNao maaJyaakDo paihlaM AaiNa mhNaalao ’yaaÊ AapNa Aat basaUna baÜlauyaa‘ %yaaMcyaabarÜbar Aat jaatanaa malaa maaJaI AÜLK kÉna VayacaI saMQaI imaLalaI..‘ ’caaMgalaMÆ qaaMba tulaa daKvatÜca maI Aata..... ’AhÜ caaMgalaMca Aaho kI maga.

Qaap laagalaI malaa. pNa hI maulagaI kahI kolyaa itcaM ilaKaNa qaaMbavat naaihyao..... ’sagaLo ]paya kÉna Jaalao ro‘ doXapaMDo kaka...rajya baxaIsa idlaM AsatM.. tXaIca dusarI vahIÊ tXaIca itsarI.. ]jaoDvaoD\yaa pNa%yaaMcyaa AazvaNaI rmaanaM Aaplyaa ]raXaI baaLgalyaa Asa%yaahI.... pNa ka hI AXaI.. pNa maI trI kaya k$ XakNaar hÜtÜÆ dhavaIpya-Mt jao kMplsarI iXakavaMca laagalaM hÜtM to saÜDlaM tr maaJaa AaiNa ..... pNa kaya krNaarÊ maaJaI hI AXaI Dental Practice Ê dusaáyaacao dat kÜÉna AamhI pÜT BarNaar... kaya kravaM kahI kLt naahI. Anyways tUca baGa AaiNa saaMga.. malaa ca@kr yaayalaa laagalaI. AsaM barMca kahI AsaMbaw idsat hÜtM...... kaya saaMgaU AroÊ r_IvaalaahI Gaot naahI yaa va(a. pNa pTkna vahI dUrhI Zklata yaošnaa.‘ ’naahI mhNalaM sagaLo ]paya kÉna JaalaoÊ p`omaanaI samajaavaUna saaMigatlaMÊ ragavaUna baiGatlaMÊ Qama@yaa idlyaaÊ psychiatrist kDo naolaM sagaLM sagaLM JaalaM... maga ]gaacaca ek ek pana ]laTt raihlaÜ panaapanaavar malaa pNa%yaaÊ tuLXaIÊ idvaoÊ pxaIÊ gajaroÊ maÜgaroÊ naatI gaÜtIÊ p`omaalaap.‘ baasa. pihlyaa panaavar maQyaBaagaI ilaihlaM hÜtM ’caaMdNao Jaalao fulaaMcao‘ AaiNa KalaI JaÜkdar sahI hÜtI ’icanmayaI‘Ê Aayalaa icamaocaM naavaM icanmayaI Aaho tr² barM² maI pihlaM pana ]GaDlaM AaiNa tI dIGa-kqaa vaacaayalaa sauÉvaat kolaI ’naagamaÜD\yaa vaaTocyaa eka TÜkavar rmaa ]BaI hÜtIÊ Aaplyaa vaLNadar duÁKaMcyaa AavaogaaMnaa kurvaaLt..‘ malaa kakaMcaI farca dyaa AalaI.... AašXaPpt. maI ]gaacacaM ’huMÊ Aro vaa‘ AsaM kahIsaM puTpuTt panaM ]laTt hÜtÜ.. ’AM.... kaya ilaihto hI bayaa.. Aist%vaacyaa ]na saavalyaa Asatatca AXaa gaiháyaa..kakaMnaI D/a^varmaQauna ek Aaz dha fulaskop va(a kaZuna maaJyaa samaÜr zovalyaa ’[qao evaZ\yaaca AahotÊ baaikcyaa sagaL\yaa maaL\yaavar zovalyaa Aahot.. maI jar rajaa AsatÜ naa tr ihcaM ho vaoD barM krNaaáyaalaa maI AQa.‘ maI Gaabart Gaabart pihlaI vahI ]GaDlaI.

yaa jaÜXaacyaa vaaD\yaat AalaÜya KrMÊ pNa AjaunahI maI yaa ka^mPyauTrašjD jaÜXaaba_la jara saaXaMkca Aaho..icamaacyaa laoKnavaoDacaM maI kaya kÉ XakNaar hÜtÜÆ ’prvaaca XahaNao vaihnaI saaMgat hÜ%yaa‘ kakU Aata baÜlaayalaa laagalyaa. maI pOsao Barlyaavar itqalyaa maaNasaanaI Computer caa CPU AaDvaa paDlaa AaiNa %yaavar ek kagad zovaUna hatanaIca pi~ka ilahUna idlaI² AaiNa yaahUna kmaala mhNajaoÊ yaa dukanaacyaa XaojaarIca ’yaoqao ka^mPyauTrvar caklyaa k$na imaLtIla AXaI paTI hÜtI AaiNa itqao ek baaš CPU var r_I popr Takuna saÜáyaanaI caklyaa paDtanaa idsat hÜtI² tr puNyaamaQao Computerized yaacaa Aqa. Aata yaa puZcyaa p`saMgaacaM maI kahI far saivastr vaNa-na krt naahI. ek tr ha jaÜXaIÊ %yaatUna puNyaatlaa AaiNa puNyaat ka^mPyauTrcaa kÜNa ksaa vaapr krola kahI saaMgata yaot naahI..icanmayaI doXapaMDo.dukanaat kuzotrI computer Aaho AaiNa %yaacaa AamhI ksaatrI vaapr krtÜ Asaa hÜtܲ puNaokraMcyaa Computerization ba_la Asaa AnauBava jamaosa AsalyaamauLo ha .marazI vaaD. ’XahaNao vaihnaI mhNajao caaMgalaca Asaola kahItrI‘ maI AaplaM ]gaacaca kahItrI. kakUMnaI malaa jaÜXaaba_la saaMgaNaM. AaiNa toMvhacaahI maaJaa marazIcaa AByaasa ekvaIsa Apoixat purtaca mayaa-idt hÜta.\mayaacaa kahIca saMbaMQa navhta.. yaa sagaL\yaacaa pirNaama mhNaUnaca maI Aa<aa [qao ]Baa AahoÊ dixaNamauKI maaÉtIcyaa baÜLatÊ svaamaI caMd`kumaar jaÜXaI yaaMcyaa vaaD\yaat AaiNa maaJyaa saÜbat AahotÊ marazI vaa=\mayaacyaa ]dyaÜnmauK tarka icamaa ]f.maI eka izkaNaI paTI paihlaI hÜtI ’yaoqao ka^mPyauTrvar pi~ka kÉna imaLtIla‘ lagnaaLU AsalyaamauLo maI Aat gaolaÜ AaiNa Computer var pi~ka krayacaI Aa^D-r idlaI. kakaMnaI saarKa saarKa AlaÜknaaqasaarKa dyanaIya caohra krNaMÊ maga malaa icamaalaa itkDo Gao]na jaayacaI gaL GaalaNaM AaiNa maIhI tI jabaabadarI maaJyaa iXaravar GaoNaM ha GaTnaaËma tumhI AÜLKlaa Asaolaca.. ’%yaa saaMgat hÜyaa svaamaI caMd`kumaar jaÜXaI mhNaUna kÜNaItrI Aalaot mhNao AmaoirkohUna AaiNa kXaanaIhI JapaTlaolyaa maaNasaalaa ek dÜna visits maQao KDKDIt barM krtat mhNao²‘ baasa. AsaM Asatanaa yaa icanmayaI ]f. qaÜD\yaaca idvasaaMpUvaI.

Professional Ethics. itqalyaa eka ivaica~Xaa idsaNaaáyaa KucaI-var %yaanaI icamaalaa basavalaM. pNa maI p`%yaxaat %yaalaa paihlaM toMvha ho ica~ GauLIsa imaLalaM² svaamaI caMd`kumaar AsaM Baardst naava QaarNa kolaolaa ha maaNaUsa bamau-DaÊ TIXaT-Ê ]laTI TÜpIÊ Canadar pÜnaITola AaiNa eka kanaat DUla Gaatlaolaa typical US returned software professional idsat hÜta² computerized tr AXaa idsaNaaáyaa yaa maaMi~kacyaa gauhotÊ sorry jaÜXaIbauvaaMcyaa Advanced CyberNeurotic Research Lab maQao AamhI iXarlaܲ jaÜXaanaI AamacaM hsauna svaagat kolaM. pNa yaa ma^Dmaca laoKnavaoD farca powerful idsatMya. %yaaMnaI icamaalaa saaMigatlaMÊ ‘DÜLo imaTa AaiNa tumhI tumacaM AavaDtM ilaKaNa krt Aahat AsaM imagine kra’ icamaanaI DÜLo imaTlao AaiNa tÜ jaÜXaa %yaacyaa computer var kaya kaya KuDbauD krayalaa laagalaa. Normally yaovaZ\yaa vaoLat maI Balyaa Balyaa kosaosa solve kolyaa Aahot. yaa sagaL\yaa yaM~aMnaa jaÜDNaaáyaa vaayarIMmaQauna vaaT kaZt kaZt AamhI Aat iXarlaÜ. ho sagaLo saÜpskar par paDUna svaamaIjaI %yaaMcyaa computer var jaa]na basalao. Legal Disclaimers AXaa kaya kaya kagadaMvar Aamacyaa sa(a Gao}na tÜ Aamhalaa %yaacyaa Lab maQao Gao}na gaolaa. tÜMDanaI kaya kaya puTpuTNaMÊ maQaoca kahI Ta[p krNaMÊ maQaoca maa]sa hlavaUna i@laki@lakaT krNaM AsaM barMca kahI tÜ jaÜXaa baraca vaoL krt hÜta. jasa jasaa vaoL jaayalaa laagalaa tsa tsaa %yaacyaa kpaLavar Gaama jamaayalaa laagalaa AaiNa caoháyaavar ToMXana idsaayalaa laagalaM. tumhI ek kama kraÊ Aaja yaaMnaa Gao]na jaa AaiNa prt eka AazvaD\yaanaI yaa. AhÜÊ Aata maaJyaa computer laahI problem yaayalaa laagalaaya. %yaa KucaI-tUna baahor Aalaolyaa kahI vaayarIMcaI TÜkM itcyaa hatavarÊ kpaLavar AXaI icakTp+InaI laavalaI. %yaacyaa %yaa lab maQao Anaok vaogavaogaL\yaa p`karcaI yaM~ ivaKurlaolaI hÜtI. Consulting Fees Asao sagaLo tpXaIla American accent maQalyaa marazIt saaMigatlao² sagaLM saaMgaUna Jaalyaavar NDAs. tÜvar . sagaLIkDuna Anaokp`karcao idvao lauklauktanaa idsat hÜto. malaa code maQao changes kravao laagatIla bahuda. XaovaTI dID dÜna tasaacyaa Aqak p`ya%naaMnaMtr %yaanaI caohra paDUna maaJyaakDo paihlaM AaiNa mhNaalaaÊ ‘KUpca AvaGaD kosa Aaho hÜÊ kaya hÜtMya kahI kLt naahIyao. maga %yaacaI Methodology.pwtInao BautM ]trvaNaara jaÜXaa na@kI ksaa Asaola yaacaM ica~ maI DÜL\yaasamaÜr AaNaayacaa p`ya%na krt hÜtÜ rahuna rahuna malaa AsaM vaaTt hÜtM kI laaMba daZI vaaZvalaolaaÊ maaMi~ka saarKI kfnaI GaatlaolaaÊ gaL\yaat CDs caI maaL AaiNa kpaLI jaL@yaa flopies caM Basma laavalaolaa kÜNaI baabaa Asaavaa.

pNa Aata vaaTtMya kI to na@kIca gaolao Asaavaot. %yaacaM kaya JaalaM kI kala prvaaca maI dixaNamauKI maaÉtIcyaa baÜLatUna caalalaÜ hÜtÜ toMvha sahja mhNaUna jaÜXaacyaa vaaD\yaakDo paihlaM tr itqao malaa ek naivana paTI idsalaI. %yaaMnaa puZcyaa appointment ba_lahI saaMigatlaM.maI jara naivana code hI ilahIna AaiNa system hI upgrade kÉna Gao[na’ maI htaXa hÜ}na icamaalaa Gao]na itqaUna baahor pDlaÜ itlaa itcyaa GarI nao}na kaka kakUMnaa sagaLa vaR<aaMt saaMigatlaa. malaa %yaaMcaa kahI fÜnahI Aalaa naahI AaiNa malaahI fÜna krayalaa jamalaM naahI.navhta.. to icamaalaa Gao]na jaÜXaakDo gaolao ka naahI kahI kLayalaa maaga. vaa=\maya p`kar zÜk tsaoca ikrkÜL Baavaat ka^mPyauTra[jD pwtInao tyaar kÉna imaLtIla .BaoTaÁ caMd`kumaar jaÜXaI va icanmayaI doXapaMDo’ - p`saad iXargaaMvakr .p`karcyaa kqaaÊ kadMbaáyaaÊ kivata [.. ‘Aamacao yaoqao sava. %yaa puZcao dÜna tIna AazvaDo maI KUpca kamaat ADklaÜ mhNaUna maI %yaaMcyaakDohI jaa] XaklaÜ naahI AaiNa icamaalaahI jaÜXaakDo Gao]na jaa] XaklaÜ naahI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful