You are on page 1of 26

Strategi, Kaedah dan Teknik P & P Kemahiran Pergerakan Asas

Pengenalan
• Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknik merupakan cara yang lebih teliti dalam penyampaian isi pelajaran.

Antara kaedah yang disarankan ialah: • · Kaedah kuliah • · Kaedah perbincangan • · Kaedah kuliah – demonstrasi • · Kaedah latihan • · Kaedah penemuan • · Kaedah projek • · Kaedah persembahan lisan • · Kaedah sebahagian-keseluruhan .Kaedah • Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar Pergerakan Asas.

.• Kesemua kaedah di atas boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pergerakan Asas tetapi hanya dua kaedah yang popular digunakan iaitu kaedah kuliah dan kaedah kuliah-demonstrasi.

• Dengan itu kuliah perlu digunakan untuk memberi motivasi kepada murid-murid atau memberi taklimat berkenaan dengan matlamat guru. • Penilaian dan memberi maklum balas tidak boleh diberikan semasa kuliah. • Walau bagaimanapun. • Ia lebih berkesan jika bergabung dengan teknik lain.Kaedah Kuliah • Kaedah ini adalah kaedah yang luas di gunakan untuk kelas-kelas teori dan praktikal. • Ia lazim digunakan di dalam kelas yang memerlukan kedua-dua bahagian teori dan praktikal. kuliah boleh memberi manfaat jika ia dirancang dengan rapi dan disampaikan dengan penuh semangat. .

demonstrasi dan lain-lain. – – – – – – – – · Jelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai. papan tulis. • Penutup – · Menggalakkan perbincangan. · Ulang butiran penting. menghadap kelas dan bercakap dengan murid termasuk murid di barisan belakang. • Persembahan – · Kuat tetapi nada mesra. · Menggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan. – · Memberitahu murid apa yang dikehendaki daripada mereka. – · Sentiasa senyum. . · Mengetahui isi kandungan pelajaran dan yakin. · Guna lawak jenaka. – · Meneguhkan isi yang lemah. · Huraikan istilah yang digunakan. · Mengulangi isi utama. · Bercakap dengan semua murid. – · Cuba membangkitkan minat.Satu contoh kuliah yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pergerakan Asas: • Pengenalan – · Menerang dan menjelaskan skop pelajaran.

. • Kaedah ini melibatkan demonstrasi lisan dan penglihatan. murid atau kumpulan murid.Kaedah Demontrasi • Kaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh guru PJ. • Biasanya demonstrasi digunakan untuk menggambarkan penerangan lisan. • Demonstrasi boleh digunakan oleh guru. dengan itu ia menambahkan lagi nilai kaedah ini.

Kaedah Demontrasi • Pendahuluan – – – Susun murid supaya mereka boleh dengar dan lihat. – Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat dilihat jika ia tidak diberitahu. • Demonstrasi – Melakukan demonstrasi mengikut kadar pergerakan sebenar. Memperkenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah. Murid boleh duduk. – Ikut cara dan prosedur yang piawai. beri butiran yang sepatutnya. . – Gunakan kaedah ansur maju dan mengajar mengikut turutan yang sebenarnya. – Kaitkan petalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas. melutut dan berdiri. • Demonstrasi dan pengajaran – Semasa membuat pelakuan. Kaitkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelumnya. – Beri sebab tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan. – Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan.

– Beri butiran penting.• Ulang demonstrasi dan butiran yang penting – Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan sedikit. – Membuat demonstrasi untuk memberi pandangan yang berlainan. . – Menggalakkan perbincangan. • Penutup – Ulang butiran penting. – Kukuhkan pengalaman yang terdapat dalam pengajaran.

• Mosston dan Ashworth (1994). struktur keseluruhan spektrum berasaskan kepada premis bahawa tingkahlaku pengajaran merupakan suatu rantaian membuat keputusan.Kaedah atau Gaya Pengajaran • Pengajaran dikawal oleh keputusan yang dibuat: – Keputusan terhadap pelajar – Tugasan mengajar dan persekitaran. • Setiap tingkahlaku yang disengajakan ialah hasil daripada keputusan yang telah dibuat. .

11 kategori • • • • • • • • • • • Arahan Latihan Timbal balik Semak Kendiri Inklusif Penemuan terbimbing Penemuan berpusat Penghasilan mencapah Program pembelajaran individu Ikhtiar pembelajaran Pengajaran kendiri .

• Gaya atau kaedah pengjaran boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang utama iaitu: • Kaedah / Gaya Langsung • Kaedah / Gaya Gabungan • Kaedah / Gaya Tidak Langsung .Kaedah atau Gaya Pengajaran • Terdapat beberapa gaya atau kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran Pergerakan Asas. • Gaya-gaya yang dipraktikkan mestilah membewa satu objektif iaitu setiap murid dapat manfaat daripada gaya yang dikemukakan.

Gaya Langsung Gaya Arahan · Gaya Tugasan Gaya Gabungan Limitasi · Penemuan · Terbimbing Gaya Tidak Langsung Penyelesaian masalah latihan · Bertindak balas · Semak kendiri · Penerimaan beramai · Penerokaan .

Gaya Langsung • Gaya ini mementingkan guru. bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula. 1993) . • Seseorang guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa. • Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul. . • Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar ke dalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue.

• Ia berdasarkan Teori Pembelajaran Kognitif di mana pembelajaran dianggap sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalah sama penting dengan hasil pembelajaran berkenaan. penyelesaian masalah dan penemuan diri. . • Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul.Gaya Tidak Langsung • Gaya ini berpusatkan murid.

• Ciri-ciri Gaya Arahan • Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demonstrasi tentang kemahiran yang akan dipelajari oleh murid. • Murid berlatih. • Murid berlatih. guru memberi penerangan lanjut dan membuat demonstrasi lanjut. • Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan. • . • Jika perlu. BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti.Gaya Arahan • Guru mengawal APA yang akan dipelajari. Guru memberi tunjuk ajar kepada murid yang memerlukan bantuan secara individu atau berkumpulan. • Guru memberi komen am tentang prestasi kelas.

Pembelajaran Secara Kontekstual • Pembelajaran Kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. • Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on . masyarakat dan alam pekerjaan.

• Konteks yang pelbagai – Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. • Ciri-ciri pengajaran – – – – – Menghubungkait (Relating) Mengalami (Experiencing) Mengaplikasi (Applying) Bekerjasama (Cooperating) Memindahkan (Transfering) .Teori Pembelajaran Secara Kontekstual • Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. • Kepelbagaian persekitaran pembelajaran – Penekanan perlu diberikan kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

.Pembelajaran Secara Konstruktivisme • Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif dan menyesuaikan maklumat yang diterima dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

meransang rasa ingin tahu • Tajuk/Konsep/Tugasan • Menarik minat murid • Menjana rasa ingin tahu dengan lebih mendalam • Mengajukan soalan • EXPLORE .Konsep 5E perlu dipertimbangkan dalam penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran.memenuhi rasa ingin tahu • Menggunakan soalan-soalan untuk mencari dan menyiasat • Membuat ujikaji • Menggalakkan murid-murid bekerjasama • Menggunakan soalan-soalan provokasi Contoh rph . • ENGAGE .

menilai pemahaman murid · Menunjukkan pemahaman atau pengetahuan tentang konsep/kemahiran · Menilai pengetahuan dan kemahiran murid · Memberi soalan-soalan terbuka .menerangkan konsep dan maksud perkataan/istilah · Menjelaskan konsep · Penjelasan daripada orang lain · Meminta justifikasi dan penjelasan • ELABORATE .meluaskan konsep kepada bidang-bidang lain • · Hubungkait konsep/tajuk dengan bidang lain • · Membuat hubungkait konsep/tajuk dengan situasi kehidupan sebenar • • • • EVALUATE .• • • • EXPLAIN .

.

.PENGAJARAN STESEN • Diaplikasikan bila peralatan PJ terhad • Ruang terhad • Aktiviti setiap stesen memerlukan masa yang sama • Bilangan pelajar adalah sama dalam setiap kumpulan.

PEMBELAJARAN KOOPERATIF • • • • • Memupuk pembangunan kemahiran sosial. Mewujudkan suasana kelas yang kondusif. . Meningkat keyakinan diri esteem diri. Memupuk kerja berpasukan. Memajukan kemahiran kognitif dan afektif.

Latihan • Anda dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: • 1. menjelas dan menghuraikan tentang kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor. menyata dan menghuraikan tentang perkara-perkara berikut: • 3.2 Kesan kepada murid-murid dari aspek psikomotor.1 Fokus pembelajaran bagi setiap kemahiran manipulatif yang diajar kepada murid-murid di sekolah anda. kognitif dan afektif apabila anda selesai melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran-kemahiran tersebut . • 3. • 2. merancang satu sesi pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor . • 3.

disokong dengan grafik atau ilustrasi • Dokumen atau tugasan perlu dalam bentuk ’ soft copy’ dan ’hard copy’ • Hasilkan RPH.• Hasilkan bahan. disokong dengan grafik atau ilustrasi • Fikir dan hasilkan interpretasi anda mengenai soalan tugasan yang diberikan .