You are on page 1of 3

Suy Nim Trong Ngay Sng *045

Chu suy nim: Ca i ngi sng trong i ch


Thi gian tri qua theo hng i mt chiu: t tng lai tin vao hin tai ri vao di vang. i sng con ngi la mt chui ngay tng lai ch i

i vao hin tai ri vao di vang cho n man cuc i.

Ca i ngi sng trong i ch


Giy phut nao trong cuc sng chung ta u cung co th noi rng chung ta ang sng trong phut giy i ch. m ngu, chung ta ang ch n gi a n inh dy thi mi thc gic. M mt vao mi bui sang sm, chung ta nhin thy trc mt nhiu cuc ch i khac: Cac ch i trong hm nay: nhiu vic chung ta phai lam t ban sang luc thc dy cho n ban m i ngu. Vi bt c cng vic nao, chung phai ch i bc nay xong mi tin sang bc tip theo. ng thi, lai ch lam xong vic nay mi tin sang cng vic sau. C th chung ta phai trai qua nhiu giy phut ch i lam xong moi vic cua hm nay. Cac ch i trong tun l nay: Co nhiu vic se chi din ra vao ngay nao o trong tun, nn cn ch tng ngay qua i mi n ngay giai quyt vic nao o trong tun l ang sng. Cac ch i trong thang ang tri qua : Co nhng vic chi xy ra vao ngay nao o trong thang, phai ch i qua nhiu ngay, nhiu tun mi n ngay vic o trong thang. Cac ch i trong nm ang con din tin: Co nhiu vic khac chi din ra vao cac ngay thang nao o trong nm, nn chung ta lai trai qua nhiu ngay, nhiu tun l, nhiu thang ch i mi n luc ta i din vi vic cua ngay thang o trong nm minh ang sng. Cac ch i trong cac nm cua tng giai oan cuc i: Co nhiu sinh hoat din ra trong tng gian oan cuc i: thi phi thai, u th, nin thiu, trng thanh, trung nin, cao nin va lao thanh. Nn phai ch tng giai oan mt qua i, cho ti ngay thang nm o. Cac ch i trong sut ca i con ngi sinh sng ni dng trn : xem nh vy ca mt kip sng con ngi la cuc ch i lin tuc khng hn khng kem. Nh vy ta ch i cai gi? o la ch i cht. Chinh cai cht chm dt moi s ch i trong cuc sng cua minh. Cu hoi t ra la: trong mi giy phut ch i trong ngay, trong tun, trong thang, trong nm, trong cac giai oan cac cuc i , va trong sut ca cuc i trn y, chung ta nn lam gi cho qua nhng giy phut sng ch i mang lai li ich cho ban thn minh? ng nhin la chung ta sng... sng... va sng cho ht giy phut hin tai ri sng sang nhng giy phut tng lai ang tin dn dn vao hin tai, va c th ma sng tng giy phut cho ti man i cua minh. Co cuc i minh cang keo dai bao lu, thi vic ch i cang dai by lu, lu n man ca i ngi. Vy ca i con ngi sng ch i nh th ch i cai chi? Cu tra li la: con ngi hinh thai trong long me ch n ngay gi sinh ra, ch sng cho n ht i minh, va cht. Cht la bc sang mt np sng mi vin man vinh cu, khng ngn ngui tam b nh np sng ni dng th . Sau khi cht, np sng vinh cu se vui hng n phuc hay au kh, s vic l thuc vao cac vic lam trong nhng ngay thang sng ch i di trn gian: sng np sng ao tt lanh se c vui hng phn phuc i i, con sng np sng h hong ti li se bi an phat trm lun mun i. Trong thi gian ch i trong moi ngay, tun, thang, nm, tron i, co nhiu thi gian lam vic, co nhiu vic cn lam va nn lam, nu khng noi la phai lam. Do o, chung ta nn quyt inh minh nn lam gi trong giy phut ch i, khoanh khc xem ra lu dai nhng cung chm dt bt ng, bi vi la ch i nn th i gian sm mun ngoai d inh. Thomas Edison noi chung ta cn phai li dung c hi trong khi ch i:Tt c mi th s n vi ai bit hi h ngay trong khi ang ch i.

T tng suy nim thm:


* Moi khn ngoan con ngi tp hp li trong ch i v hy vng* - Alexandre Dumas

Li cu nguyn trong ngay:


Ly Cha. Con bit rng cuc sng di trn gian ch l tm , chun b cho cuc sng vinh cu i sau. Xin cho con bit sng np sng ngi kit hu chn chinh, bit lam lanh phuc c, tranh xa ti li, mn Chua yu ngi, con xng ang hng hanh phuc i i.