You are on page 1of 3

1

OBRAZAC
ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU
Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta o kojem se provodi savjetovanje Naziv tijela nadlenog za izradu nacrta Razdoblje internetskog savjetovanja (poetak i zavretak) Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika zainteresirane javnosti (OCD, ustanove i sl.) koja daje svoje miljenje, primjedbe i prijedloge na predloeni Nacrt prijedloga Interes odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate Naelne primjedbe s obrazloenjem Stella Gapar

Nacrt prijedloga Pravilnika o obveznim udbenicima i pripadajuim dopunskim nastavnim sredstvima


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

od 5. do 21. srpnja 2013. godine

0. Ovaj prilog javnoj raspravi je pravodoban jer kad zadnji dan roka pada u nedjelju, kao to je ovdje bio 21. srpnja 2013., kad javnopravno tijelo ne radi, rok istjee prvoga sljedeega radnog dana (l. 81. st. 2. ZUP). 1. Zato nije objavljeno tko je i kad predloio ovaj Nacrt Pravilnika? 2. Zato, sukladno l. 11. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) nije opisan problem koji se namjerava rijeiti normativnim rjeenjem, odnosno stanje zbog kojeg je tu tvar potrebno drukije normirati? 3. Zato nije opisan cilj koji se eli postii novim normativnim rjeenjem? 4. Tko su adresati pravilnika: autori udbenika, nakladnici, uitelji/nastavnici, roditelji i/ili uenici? 5. Zato nije objanjeno normativno rjeenje (izraene teze propisa) i utvreno nenormativno rjeenje kojim bi se takoer mogao postii isti cilj? 6. Zato nije naveden oekivani broj postupaka i pripremljenost Ministarstva za provedbu uvrtenja novih udbenikih kompleta na Popis udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava (iz l. 10. Zakona o udbenicima); za donoenje odluka: o imenovanjima strunih povjerenstava, o obustavi odnosno prekidu postupka zbog zatite autorskih prava, o (ne)uvrtavanju u Katalog, o povlaenju udbenika, o brisanju udbenika, o uvrtavanju na Konanu listu, o najvioj razini cijene, o izmijenjenoj cijeni, o prigovorima nakladnika; za provedbu upravnog/inspekcijskog nadzora; za promjenu Kataloga obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava (u Katalogu je ovoga trena sveukupno 2.981 naslov: 1.313 za osnovnu kolu, 573 za gimnazije, 1075 za strukovne kole i 20 atlasa)?

Primjedbe na pojedine odredbe Nacrta prijedloga Pravilnika o obveznim udbenicima i pripadajuim dopunskim nastavnim sredstvima (Ako je primjedaba vie, prilau se obrascu, a ovdje se navode samo lanci ili dijelovi nacrta na koje se odnose.)

7. Striktnim odreenjem u lanku 3. i lanku 4. stavku 1. Pravilnika otpala je mogunost da se za pojedini predmet koristi samo jedan naslov (samo udbenik, to je bilo propisano pravilnicima od 31. III. 2010. i 23. V. 2013.), dakle suen je prostor slobode, izbora i prilagodbe konkretnom stanju razreda, a s druge strane u lanku 4. stavku 2. bez ikakvih je pobliih mjerila ostavljena mogunost i dana sloboda, ne zna se tono komu: autoru, nakladniku, nastavniku, aktivu, roditeljima, ueniku, ili uenicima nekog razreda, da odabere/u hoe li za pojedini strukovni nastavni predmet imati samo udbenik ili udbenik i zbirku zadataka. To je posve suprotno pojmu obvezni udbenik iz naslova Pravilnika. Kako se takvom odredbom obuhvaa obveza, tj. kako se time ureuje da se mora initi ono to proizlazi iz obveze? Drugim rijeima kakva je to neodreena obveza? 8. Pravilnik slui provedbi Zakona o udbenicima, a on poznaje institut nacionalni i predmetni kurikulum. Pa ipak, u Pravilniku se, nasuprot tome, vie puta koristi institut nastavni plan i program kojeg u Zakonu o udbenicima nema! 9. Zakonodavac nije predvidio da prijelazno stanje (iz lanka 34. stavka 5. Zakona o udbenicima odreeno je: Do donoenja nacionalnog i predmetnog kurikuluma, udbenici, dopunska i po-mona nastavna sredstva usklauju se s vaeim nastavnim planovima i programima.) - ostane trajno. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12) odreeno je da su se nastavni i predmetni kurikuli trebali donijeti jo 2. kolovoza 2009. (sukladno lancima 26. stavku 3., lanku 27. stavku 11., sve u roku iz lanka 164. stavka 1.). Stoga je neprihvatljivo da se, umjesto da se oni donesu, donose provedbeni propisi suprotni zakonu koji ne poznaje mogunost da udbenik slui provedbi kurikula odnosno nastavnoga plana i programa. Ta irina i neodreenost nespojiva je s pravnom normom i njezinim zahtjevom da bude precizna, jednoznana, a ne ovako ili onako. Zakon nije ovlastio ministra da propie to slui za ostvarenje redovitoga nastavnog plana i programa nego to slui za ostvarenje nacionalnoga i predmetnoga kurikula. 10. Zakonodavac nije ovlastio ministra da propisuje nove kategorije nastavnih sredstava kao to su jezini udbenik i itanka. Ti pojmovi nisu definirani Zakonom o udbenicima! 11. O lanku 5. stavku 2. Pravilnika koji glasi: Za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina od odredaba u lanku 3., 4. i 5. mogu odstupati udbenici uvezeni iz drave matinog naroda. Odnosi li se niim ogranien stupanj odstupanja i na dopunska nastavna sredstva ili samo na udbenike? Po pravu koje drave se u tom sluaju utvruje to je udbenik? Gdje je utvreno koje su to drave matinoga naroda? Mogu li se za nastavu na jeziku i pismu albanske nacionalne manjine uvesti udbenike iz Makedonije, za nastavu na jeziku rumunjske nacionalne manjine uvesti udbenike iz Moldove, za nastavu na jeziku njemake nacionalne manjine uvesti udbenike na njemakom iz vicarske ili Belgije u kojima je njemaki slubeni jezik, a za nastavu na jeziku talijanske nacionalne manjine uvesti udbenike na talijanskom iz vicarske? Mogu li se za nastavu na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine uvesti udbenici iz Srbije ili tzv. Republike Srpske u kojima se istiu notorne povijesne neistine? 12. Ne postoji prijelazno razdoblje do kada se aktualni udbeniki kompleti moraju prilagoditi ovom Pravilniku. To sigurno nije mogue u roku od osam dana koliko je ostavljeno kao vakacijsko razdoblje. Hoe li se ovaj Pravilnik primjenjivati na udbenike u kolskoj godini 2013./2014.? Ako ne, zato e stupiti na snagu ve za osam dana od objave? Ako da, je li to pravno i stvarno mogue, provedivo i je li sukladno naelu razmjernosti? Ustavni je sud prije 13 godina zauzeo je naelno stajalite da e ogranienje poduzetnikih sloboda i vlasnikih prava, premda je poduzeto s legitimnim ciljem, povrijediti gospodarska prava propisana Ustavom Republike Hrvatske u svakom onom

sluaju kada je oito da ne postoji razuman odnos razmjernosti izmeu naina ili opsega ogranienja poduzetnikih sloboda i vlasnikih prava pojedinaca i ciljeva koji se ele postii u javnom interesu. Razmjernost, naime, moe postojati samo u sluaju ako poduzete mjere nisu restriktivnije no to je potrebno da bi se osigurao pravovaljan (legitiman) cilj. Sud je naao da je zakonska mjera koja se sastoji u zabrani jedne do tada legalne gospodarske djelatnosti, a da se istodobno nije ostavio razuman rok u kojem bi se pogoeni subjekti mogli prilagoditi novonastalim uvjetima poslovanja, suprotna gospodarskom ustroju utemeljenom Ustavom RH. To stoga to je sporna mjera [...] stvorila situaciju koja naruava pravinu ravnoteu koja mora postojati izmeu zatite poduzetnikih sloboda i vlasnikih prava, s jedne strane, i zahtjeva za ostvarenjem javnih interesa radi zatite zdravlja ljudi, s druge strane. Poduzetnicima je [...] nametnut individualan i prekomjeran teret koji bi se mogao kompenzirati samo propisivanjem razumnoga vremenskog roka dovoljno dugog za prilagodbu novim uvjetima poslovanja ili pak propisivanjem prava na naknadu tete. Budui da u konkretnom sluaju nije ostavljen razuman rok za prilagodbu novim uvjetima poslovanja niti je predvieno pravo na naknadu tete, ovaj Sud smatra da je osporavana odredba u nesuglasju s lankom 48. stavkom 1., lankom 49. stavcima 1., 2. i 4., te lankom 50. stavkom 1., ali i s lankom 54. stavkom 1. Ustava RH, kojim se jami pravo na rad i sloboda rada. (odluka U-I-1156/1999 od 26. sijenja 2000. NN 14/00).

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja zainteresiranu javnosti, e-mail ili drugi podaci za kontakt Datum dostavljanja

Stella Gapar stella.gaspar@zg.t-com.hr

22. srpnja 2013.

Vana napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zakljuno do 21. srpnja 2013. godine dostaviti na adresu elektronike pote: javnarasprava-obvezni-udzbenici@mzos.hr

Primjedbe koje ne budu dostavljene na priloenome obrascu, nee se razmatrati.