You are on page 1of 10

BAZA CONCEPTUALĂ

A TEZEI DE MAGISTRU CU TEMA:

Formarea cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt în cadrul studierii disciplinelor socioumane Actualitatea temei. Problema educaţiei, examinată în cheia permanentizării şi creşterii
importantei capitalului uman în condiţiile economiei postindustriale, a informatizării şi globalizării tuturor domeniilor de activitate umana, capătă valenţe şi perspective noi. În aceste condiţii sistemul de învăţământ din Republica Moldova este integrat în cadrul „educaţiei deschise”, „educaţiei continue”, „educaţiei pentru toţi”, care au provocat un interes major pentru reconceptualizarea concepţiei cetăţenie activă la elevi. Cercetarea noastră a fost provocată de un şir de premise teoretice şi praxiologice: tendinţa Republicii Moldova de a se integra în spaţiul european, fapt care solicită de la absolvenţi „ un profil de formare european” iar educaţia pentru cetăţenie reprezintă cel mai eficace mijloc pentru a ajunge la progres şi la o democraţie autentică, bazată pe principiile şi valorile pluralizmului, supremaţia legii, respectarea demnităţii umane şi a diversităţii culturale; modernizarea Curriculumului şcolar, care reclamă formarea cetăţeanului activ şi responsabil, pregătirea elevului pentru a trăi şi activa conştient într-o societate democratică, a-şi asuma responsabilităţi pentru propriul destin şi destinul comunităţii.”(2010). valorificarea principiului interdiscipilinarităţii în conceperea conţinuturilor. Or, Educaţia pentru cetăţenie activă presupune o nouă metodologie axată pe o educaţie dinamică, formativă, adecvată cerinţelor sociale actuale, axată pe formarea conduitei civice, a spiritului activ, participativ şi tolerant, precum şi valorificarea cadrului educaţional în spiritul diversităţii, drepturilor omului, egalităţii de şanse, promovării identităţii şi cetăţeniei.

Gradul de cercetare a problemei. Formarea cetăţeanului activ şi responsabil a devenit un
obiectiv major al procesului educaţional în societatea contemporană. Cercetările în acest domeniu s-au intensificat către sfîrşitul sec. XX, cînd savanţii Kerschensteiner G., Audigier F., Dewey J., Rowe D.,.au fundamentat conceptele educaţiei pentru cetăţenia democratică, necesitatea educării/formării cetăţeanului activ, au demonstrat elaborânduse conţinuturi, principii, metode şi

mijloace ale educaţiei pentru cetăţenie ( Bîrzea C., Leca C., Nicola I., B.,Laurel S., Macavei E, Călin M., Mândâcanu V., Cara A., Rogojină D. etc.). Formarea atitudinilor civice din punct de vedere pedagogic în Republica Moldova sînt reflectate prin prisma educaţiei pentru valori în

. Elaborarea modelului pedagogic de formare a cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt în cadrul studierii disciplinelor socioumane.. Papuc L. concepte: ... Explorarea cadrului curricular al disciplinelor socioumane: Istorie. la etapa actuală. Deşi realizările în domeniul educaţiei civice sînt destul de avansate. Educaţie civică pentru stabilirea valorilor cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt... Scopul cercetării: stabilirea reperelor teoretico-aplicative de formare a cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt în procesul educaţional la disciplinele socioumane. Solovei R. egalităţii de şanse? Obiectul cercetării procesul educaţional în cadrul disciplinelor socioumane în învăţămîntul gimnazial.va fi axat pe formarea de competenţe şi valori civice. Hadîrcă M. Reperele epistemologice: Cercetarea se bazează pe teorii..cercetările lui Mândâcanu V. principii. Delimitarea conceptului de cetăţenie activă la elevi şi stabilirea corelaţiei cetăţenie activă şi strategii didactice centrate pe învăţare. Pâslaru Vl.. etc. totuşi... 2. Racu T. fapt care implică şi generează următoarea problemă ştiinţifică: pe ce repere teoreticoaplicative ar trebui să se întemeieze formarea cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt în cadrul disciplinelor socioumane ca aceasta să valorifice cadrul educaţional în spiritul diversităţii. Pogolşa L. Validarea experimentală a modelului pedagogic elaborat de formare a cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt. Cuzneţov L.. Panico V. Geografie.va fi elaborată. 4. cercetările ce vizează formarea atitudinilor şi valorilor civice la elevi în cadrul disciplinelor socioumane din perspectiva valorificării principiului intedisciplinarităţii necesită o atenţie deosebită. va fi edificat pe tehnologiile didactice interactive. drepturilor omului. Baciu S.. Cerbuşcă P. idei. 3. Aşadar. între teoria şi praxiologia educaţiei pentru cetăţenie se atestă o contradicţie evidentă. va fi construit pe evaluarea holistică a competenţelor civice. experimentată şi validată metodologia formării cetăţeniei active la elevi. Callo T. Obiectivele cercetării: 1. Ipoteza cercetării: Modelul pedagogic de formare a cetăţeniei active la elevii va fi eficient dacă: -va fi abordat din perspectiva curriculară şi axiologică.

Năstase A.. cetăţenie.. implicate în formarea personalităţii individului prin procesul complex al educaţiei.. Habermas J. Zawadski P..... atitudine civică. Guţu V. V.. Achiri I.. Panico. Cerbuşcă P. Arhip. Modelului tehnologic de formare a atitudinilor şi valorilor civice la elevi în baza interdisciplinarităţii ..... • • teoriile şi concepţiile privind cetăţenia activă descrise în lucrările cercetătorilor: Marshal (1950). A. • identificarea esenţei conceptelor: cetăţenie.). teoriile şi concepţiile privind educaţia în contextul problematicii lumii contemporane prin prisma noilor educaţii ( Văideanu G.). descrise în lucrările cercetătorilor: Arseni Al.. Moro (2001). Noutatea şi valoarea teoretică a cercetării constă în: • fundamentarea epistemologică şi teoretică a formării cetăţeniei active la elevi în cadrul disciplinelor socioumane în baza principiului interdisciplinar care se întemeiază pe cunoaşterea variabilelor sociale. Racu T . drepturile omului. Cercetarea a luat în considerare valorile epistemologice ale unor documente conceptuale şi normative: Curriculum la disciplina Istorie. Cuzneţov L. Pâslaru Vl. Vrabie Gh. Papuc L. educaţia pentru o cetăţenie democratică. observaţia pedagogică. Luncan V.... • • tezele privind principiile educaţiei ( Călin M. concepţiile privind tehnologiile educaţionale elaborate de Mândâcanu V. Educaţia civică. Delanty (2000). experimentul pedagogic. psihologice şi pedagogice.. Suholitco L.• teoriile privind conceptele de cetăţean. • determinarea sistemului de principii cu privire la formarea atitudinii civice la elevi. Patraşcu D. Metodele de cercetare: Cercetarea vor antrena: metoda logică ( analiza şi sinteza). Drăganu T. Crik (2000). Bendix R. Duculescu V. cetăţenie activă.. chestionarul. studiul de caz.. Solovei R.. Concepţia Educaţiei în Republica Moldova. •elaborarea modelului pedagogic de formare a cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt în cadrul disciplinelor socioumane. Bîrzea C.

care pot fi aplicate în proiectarea şi desfăşurarea activităţii educative în şcoală. sistematizarea materialelor cercetării în format de teză. Decembrie – ianuarie – perfectarea datelor şi concretizarea acestora în concluzii şi în recomandări. ce asigură formarea competenţelor civice... Termeni – cheie: cetăţean. care interferează cu educaţia moralcivică şi poate fi aplicată în cadrul formal şi nonformal în învăţămîntul gimnazial.analiza literaturii referitoare la temă. Etapele cercetării: Cercetarea s-a desfăşurat în cadrul a mai multor etape: • • Aprilie-mai . respectarea şi promovarea valorilor societăţii democratice. • un ansamblu de strategii şi modalităţi de integrare a educaţiei cetăţeniei active. proiectarea Modelului tehnologic de • • formare a atitudinilor şi valorilor civice la elevi în baza interdisciplinarităţii. reglator în cadrul educaţiei pentru cetăţenie. Baza experimentală: Liceul Teoretic Grigore Vieru din satul Vasilcău raionul Soroca. . atitudine civică. valori civice. care reprezintă un instrument pedagogic eficient în educaţia cetăţeniei active. stabilirea eşantionului experimental. Iunie. cetăţenie activă.august . • Modelului tehnologic de formare a atitudinilor şi valorilor civice la elevi în baza interdisciplinarităţii.Valoarea practică a cercetării este certificată de: • aplicarea sistemului de principii cu privire la formarea atitudinii civice ca instrument teoretic.IX-a.determinarea temei şi delimitarea perspectivelor de abordare teoretică şi practică. cetăţean activ. cetăţenie.. educaţia pentru cetăţenie. În experiment vor fi antrenaţi elevii claselor a V. Septembrie.noiembrie –implimentarea Modelului tehnologic de formare a atitudinilor şi valorilor civice la elevi în baza interdisciplinarităţii. • metodologia de formare a atitudinilor.

..3 Cadrul experimental privind metodologia formării cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt în în cadrul studierii disciplinelor socioumane....Explorarea cadrului curricular al disciplinelor socioumane: Istorie... Capitolul 2... Concluzii şi recomandări Bibliografie Anexe din ....... 1............. Metodologia formarii cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt in cadrul studierii disciplinelor socioumane........ Modelul pedagogic de formare a cetăţeniei active la elevii treptei gimnaziale de învăţămînt în baza principiului interdisciplinarităţii... Principii ale formarii cetateniei active............2.... ...Structura tezei: Preliminarii .3...........2........ Educaţie civică perspectiva formarii cetateniei active......... 2....... Capitolul 1... Evolutia conceptului cetăţenie activă...1................Conceptul formării cetăţeniei active la elevi 11.... 2.. 1. 2..... Concluzii la capitolul I.. Concluzii la capitolul II............... Formarea cetateniei active in contextul invatarii centrate pe elev..............

2003. Chişinău: Liceum. SIEDO. 2003. 36 p. Baciu. 106p. 6. 2001. M. Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică: o perspectivă a educaţiei permanente (în materialele proiectului „Educaţie pentru cetăţenie într-o societate democratică”). 31p. p.. Bucuresti: Aramis. Strasbourg.. 287 p. Călin. 142 p. (în materialele Proiectului „Educaţie pentru cetăţenie într-o societate democratică”). Audigier F. 4. Cara. 5. Consultative Meeting. Bîrzea C.. A. 2000. 1996. Consiliul Europei CEPS. Birzea C. Manual pentru asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoală. S. Bîrzea. . 7.LISTA BIBLIOGRAFIEI SELECTATE ŞI CONSULTATE LA TEMA DE CERCETARE 1. . (2005). 10. 9. Standarde pentru şcoala democratică. A. ARHIP. 396 p. 8. 2000. Council of Europe.. Bucuresti: Editura ALL..UNESCO.a. C. Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova. Strasbourg. 2005. PAPUC L. 1996. Călin. Filosofia educatiei. Noile educaţii-imperative ale lumii contemporane. M. 2.. 147 p. Bucuresti: Politeia-SNSPA. Strasbourg. Chişinău: Prag-3. Concepte de bază şi competenţe esenţiale referitoare la educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică. Chişinău: Tipografia centrală. 30 p.27. Education for Democratic Citizenship. 3. Antologie. 1996.. Cetatenia Europeana. Bîrzea C ş. Teoria educatiei.

16. 5-29 p.A.. ro/rophie/enciclopedia/2 . Consiliul Europei. 127 p.31-32. 1998. J. pp 23.Gulei. V. Formarea єi influenюarea comportamentului civic. BANUH. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Proiectarea curriculumului de bază/ghid metodologic. SIEDO.usv. 1998.. L.Durr K.Dewey. 22. 1997. 2004. Curriculum şcolar pentru clasele V-IX. 14. Crişan.11. SIEDO..1998. 2000 DECS/ EDU/ CIT 16p. Ferreira-Martines I. 13. 96 p. Psihopedagogie-Educaţia şi provocãrile lumii contemporane.. Chişinău: UPS „Ion Creangă”. A. 21. 88 p. Iaşi: Polirom. 1972. 17. Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools . J. Democraţie şi educaţie. Creţu. C. Uniunea Scriitorilor...Cucoş .cte. 1998. 1999. Editura Ştiinţa. Qualifications and Curriculum Authority. Ghidul educatorului. Educaţia Civică în SUA. Educaţie pentru drepturile omului. www. „Educaţie pentru toleranţă”.C. N. Strateigics for learning democratic citizenship. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R. London.Cuzneţov. Chişinău.. 12. Educaţie civică. Al. 15. Guţu. 230 p. Spajuc-Vrkas V. 1992. Cimişlia. O introducere în filozofia educaţiei. Didactica PRO. 2004. Editura Polirom. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. 129 p. Filosofia educaţiei. supliment al revistei de teorie şi practică. 60 p 18. 338 p. 2010. Curriculum diferenţiat şi personalizat.Dewey. 19. Chişinău: Epigraf. Final Report of the Advising Group on Citizenship. 20.

V. pp. 95 p. Miller. Secară. Educaţie pentru cetăţenie democratică.. 32. C..Mîndîcanu. Palade E. 66p. Qualifications and Curriculum Authority. Tîrcă. 335 p. Chişinău: Baştina-Radoc S. Istorie. 365 p. 25. Chişinău: Editura PRAG-3. 37. V. 36. Cetăţenia şi clasa socială. Chişinău. Geografie. 33-78 30. 2010. H. 165 p 33. B. Citizenship Education: An International Comparison. 31.).a. Filosofоia educaţiei – imperative. Preda. 2001. Kerr D. Coordonate ale reformei educaţionale. 2004. Bucureşti... Predarea istorieisi educatia pentru cetatenie democratica : demersuri didactice inovative. 2004. 27.. Nichifor. 1997. Curriculum şcolar pentru clasele V-IX. T.. G. 1999. Bucureşti: Editura M. p. Concepţia educaţiei în Republica Moldova. Ghidul profesorului. Exemple de bune practici. Ghid pentru profesori AREDDO. nr. R. 1999.Gollob R. Arta comportamentului moral. căutări. Educaţia cetăţenească a tineretului. 2004. orientări. 2009. 238 p.5. Editura Ştiinţa. E.Manea.a . Manual pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică şi al educaţiei pentru drepturile omului. Leca.Keen.18-19. Laurel. Noi şi Legea. Leca. 1916. ş. Racu. S. Editura Universităţii Cambridge. Chişinău.Marshal. A.. SIEDO.R. Chişinău: Catamix. T. Mîndîcanu. C. M.. 2003. S. seria Ştiinţe ale Educaţiei. Sasu N.. (coord. . Editura casei şcoalelor. Evaluarea competenţelor civice ale elevilor..5-16 ESSM 1857-2103. Formarea cetăţenilor. 203 p. 1950 35. p. ş. Revista Studia-Universitas. Banuh N. Chişinău: Litera. 2010.Guţu V. Consiliul Europei. Curriculum şcolar pentru clasele V-IX. London. 29..24..Kerschenşteiner.L. 28.Editura Educatia 2000+ 34. 26.. Corelarea evaluării autentice cu procesul de învăţămînt în educaţia civică/referitoare la lege.. Editura Ştiinţa..

. 2003. Draguţan. Miron Ionescu). nr. Conferinţa ştiinюifică anuală a UPS „Ion Creangă”. p.Salade. Educaţie şi comportament. 40 p. Atitudini fundamentale. Education for Citizenship in Europe.. 2006. T. Bucureşti: Editura Politica. 2010. „Educaţie civică”. 320p. p.Stoica. Volumul I.47-54 48.Pîslaru.92-98. Forma comportamentului moral-civic în „Educaţia şi dinamismul ei” (coord. 44 p. p.121. Formarea compeţentelor civice la elevi: Ghid practic. Principiile de eficientizare a educaţiei pentru cetăţenie”. Consiliului Europei. Bell (ed. Educaţia pentru cetăţenie – parcursul spre formarea personalităţii cetăţeanului activ. UPS „Ion Creangă” din Chişinău la 65 de ani.Racu. Locul şi rolul educaţiei pentru cetăţenie în şcoală” în Didactica PRO. T. D. In: G. Racu. David Fulton Publishers. 1998. al. 42. 45. T. 41. 40. p. 5-6. Chişinău 2004. 1998. 44.Racu. A.Racu. Bucureşti: Editura Tribuna Învăţămăntului. Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogica. Chişinău. Principiul pozitiv al educaţiei. 46. Sugestii pentru activitatea extraşcolară la educaţia civică. Educatia la frontiera dintre milenii. C. et. Chişinău: Cartier educaţional. pp. VI..H..) Educating European Citizens. T. Racu. În culegerea „Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţămîntului”. 1998.335-339. Chişinău. Recomandarea Rec(2002)12 a Comitetului Miniştrilor către Statele membre cu privire la educaţia pentru o cetăţenie democratică. Chişinău: Editura Cartier Educaţional.60 43. ISBN 978-9975-4093-9-1. 146 p. 1995. 50. SIEDO. S. În culegerea „Conferinţa ştiinюifică jubiliară”.Vaideanu. În revista Didactica PRO. 311 p. Educaţia toleranţei şi cetăţeniei democratice prin intermediul istoriei. London. supliment al revistei de teorie şi practică. 134 p. Vl. 51. Gh. Revistă de teorie şi practică educaţională.Rowe D. p. Chişinău: Civitas. 17-18 martie 2004. 2002 47. Chişinău. T. 1998 49.Musteaţă. Educaţia pentru cetăţenie: de la teorie la practică .38. 2005.. 2005. SIEDO. . 2005.Pîslaru. 39. 2006.

04.didactic. http://articole.civica-online. 2011 http://www. 2011 www.ro/obiectivele_educatiei_pentru_cetatenie_ democratica/#ixzz1DM64bXJS .iso.http://www.cartigratis.ro.eu/carte/373887/promovarea-interculturalitatii.02.ro .ro www.famouswhy. 10.02.