You are on page 1of 2

Beu Besa Canta Obre

Aplaudeix

Bevia Besava Cantava Obria
Aplaudia

Beurà Besarà Cantarà Obrir
Aplaudirà

Ballen Encén Enforna Menja Condueix Corre Dorm

Ballaven Encenia Enfornava Menjava Conduïa Corria Dormia

Ballaran Encendrà Enfornarà Menjarà Conduirà Correrà Dormirà

Toca el piano

Tocava el piano

Tocarà el piano

S'enfila Veu

S'enfilava Veia

S'enfilarà Veurà

Escriu Escolta Juga Llegeix Toca la porta Escrivia Escoltava Jugava Llegia Nedava Caminava Pintava Retallava Escriurà Escoltarà Jugarà Llegirà Nedarà Caminarà Pintarà Retallarà Tocava la porta Tocarà la porta Neda Camina Pinta Retalla Riu Bota Telefona Patina Pesca Fa força Reia Riurà Botava Botarà Telefonava Telefonarà Patinava Patinarà Pescava Pescarà Feia força Farà força .