Ayon sa kanya, ang epektibong guro ay malikhain.

Ang kanyang klase ay masigla, kawili-wili, at laging may bagong gawain. Hindi lamang ang magpunla at magkintal ng impormasyon o prinsipyo ang hangarin, kundi higit sa lahat, ang ninanais ay matulungan ang mag-aaral na mapabuti ang buhay. (Richards (1992) Nasusukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan, at saloobin ng kanyang tinuturuan. Ito ang resulta ng kanyang mga gawain sa klase. Ito ang batas ng edukasyon. Hendricks (1998) Malaki ang tungkuling ginagampanan ng guro sa pagpapaunlad ng mga kakayahang taglay ng mga mag-aaral. Ang kanyang impluwensiya sa lipunan at sa paghubog ng mga kakayahan ng mga mag-aaral ay hindi lamang matatawaran kailanman. Bilang pangunahing magulang, siya ang magsisilbing uhay sa pagpapalago at pagpapayabong ng anumang kakayahan mayroon ang mag-aaral. Papham (1980) MGA KATANGIAN NG ISANG MABUTING GURO Walang itinatangi Minamahal ng mga mag-aaral ang guro na pantay-pantay ang pagtingin sa kanila. Lahat ng mga mag-aaral ay itinuturing niyang pantay-pantay anuman ang kalagayan nito sa lipunan. Kung may nag-away wala siyang dapat na panigan bagkus pareho niyang pagsasabihan. Madaling maramdaman ng mga mag-aaral kung ang guro ay may paborito sa klase. May positibong pag-uugali Lalong tumataas ang tiwala sa sarili ng mga mag-aaral kung ang guro ay nagpapakita ng magandang pag-uugali sa kanila. Ang pagbibigay rekognisyon kung nakapagbibigay ng tamang kasagutan at hindi namamahiya ng mga mag-aaral sa tuwing sila ay may maling kasagutan ay makatutulong lalo upang Makita ng mga mag-aaral ang kanilang direksyon. May kahandaan Ang gurong may malawak na kaalaman sa paksang itinuturo at ang kakayahan nito na iugnay sa iba pang larangan ang paksa ay isang halimbawa ng mahusay na guro. Nasasagot niya ang bawat katanungan ng kanyang mga mag-aaral. May haplos-personal Madaling madisiplina ng guro ang klaseng malapit sa kanya. Upang maging malapit ang klase sa guro, nararapat na kilalalanin niya nang mabuti ang bawat mag-aaral, tawagin sa pangalan, marunong ngumiti, inaalama ang nararamdaman, opinion at interes ng mga mag-aaral. Masayahin Hindi malilimutan ng mga mag-aaral ang gurong laging may dalang ngiti sa klase. Anumang hirap na dala ng mag-aaral ay kagyat na gumagaang kung masayahin ang isang guro. Malikhain Nakahihikayat sa mabilis na pagkatuto ng mga mag-aaral kung maaliwalas ang silid-aralan. Bida ang gurong may iba’t ibang paraan sa pagganyak upang ihanda ang klase sa gagawing pag-aaral. Marunong tumanggap ng pagkakamali Apektado ang klase kung ang guro ay nagkakamali. Sa pagkakataong ito, mas nagiging modelo ng kababaang loob ang guro kung tinatanggap niya nang buong puso ang nagawa niyang pagkakamali at may sinseridad ang paghingi niya ng paumanhin sa klase.

Sa kanyang arikulong Terrorism in the Classroom. Berbal at di-berbal na pang-aabuso Ang pagiging sarkastiko ng guro. Negatibong persepsyon at hindi makatwirang pag-iisip Ang pagbibigay ng hindi makatwirang pag-iisip sapagkat ang isang tao ay kabilang sa isang grupo o pangkat ay pangit na katangian ng isang guro. Ang iba pa ay ang pagtaas ng kilay. Sa ganitong pagkakataon. pamamahiya. at mahirap pakibagayan. Inisa-isa ni Manalo (2002) ang mga katangiang nararapat na iwasan at hindi dapat taglayin ng isang guro. pagmumura at paninigaw at palatandaan na ang guro ay isang terorista sa klase. Marunong siyang dumamay sa mga pagkakataong nanlulumo ang mag-aaral. Kung ang guro ay may paniniwala sa kakayahan ng bawat isa. metodo na ginagamit at ang kawalan ng kahandaan. abilidad at paniniwala. pagsimangot at iba pang ekspresyon na nagdudulot ng trauma sa mga mag-aaral. Boring at hindi masining Ang kawalan ng buhay ng guro ay ikinatatamad ng mga mag-aaral. Iba’t ibang ugali. magparusa at palasigaw. may mga katangian ding hindi dapat taglayin.Mapagpatawad Kalugud-lugod ang guro na mahaba ang pasensiya. 4. Paglikha ng takot sa asignatura Masaya ang guro at pakiramdam niya na magaling siyang guro kapag kalahati sa klase niya ang bumagsak. Nagagawan ng paraan ng guro na maging kabilang ang bawat isa sa talakayan. Dapat iginagalang ng guro ang bawat mag-aaral. Humahanap siya ng pagkakataon upang mabisita ang mag-aaral na nagkakasakit. Hindi niya pinepersonal ang mga pagkakamaling nagawa bagkus ay binibigyan niya ng pagkakataong makapagpaliwanag ang mag-aaral. 5. May respeto Samu’t saring mag-aaral ang nakakasalamuha ng guro sa bawat taon. mapagparusa. Ipinadaramang kabilang ang bawat mag-aaral Kapamilya at kapuso isang guro na nagpapakita ng interes sa bawat mag-aaral. Ganito ang gurong madalas na manakot. palautos. Mapagmahal Ang gurong maalalahanin ay tunay na kinalulugdan. tinutulungan niyang magbago tungo sa ikabubuti ng mga mag-aaral. Mga Dapat Iwasan ng Guro Kung may magagandang katangiang dapat taglayin ng isang guro. May mataas na pamantayan ang guro na siyang nakahahamon sa mga mag-aaral. pagbibigay bansag sa mga mag-aaral. palasigaw. Ang gurong may respeto sa mga mag-aaral ay sensitibo sa nararamdaman ng mga bata. ang mga mag-aaral ay walang tiwala sa kanilang kakayahan. May mataas na ekspektasyon Kadalasan. lalong magiging buo ang hangarin ng mga mag-aaral na makapagtamo ng mataas na marka kaysa sa inaasahan. tinalakay ni Manalo ang mga sumusunod: Pang-aabuso sa kapangyarihan Ang isang terorista ay mahilig na magkontrol ng tao. Paulit-ulit na istratehiya. Mabilis niyang naitatama at napapatawad ang mga pagkakamaling nagawa ng mga mag-aaral. katangian. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful