ΑΔΑ: ΒΛΩΤ9-ΨΕΚ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Βαθμόσ Αςφαλείασ:
Να διατηρηθεί μζχρι:
Βαθμόσ Προτερ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΤΘΤΝ΢ΕΙ΢ ΠΡΟ΢/ΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ΢ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ΢
ΕΚΠ/΢Η΢
ΣΜΗΜΑ Γ’ Π/ΘΜΙΑ΢
ΣΜΗΜΑ Β’ Δ/ΘΜΙΑ΢
----Σαχ. Δ/νςη:
Α. Παπανδρζου 37
Σ.Κ. – Πόλη:
151 80 ΜΑΡΟΤ΢Ι
Ιςτοςελίδα:
www.minedu.gov.gr
Πληροφορίεσ:
Π/θμια:
Aικ. Δοφμα
: 210-3442120
e-mail
: ppe3@minedu.gov.gr
Δ/θμια:
Ε. Μαυρικάκθσ
Ι. Μαςτροκώςτα
e-mail

:
:

Μαροφςι, 20-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 115227/Δ1

ΠΡΟ΢ : 1. Διευκφνςεισ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ
2. Διευκφνςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
ΚΟΙΝ.: Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ
Εκπ/ςθσ

210 3443248
210 3442916
t09pde2n@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Μετατάξεισ εκπ/κών Δ.Ε. ςτθν Π.Ε. και ςε Διοικθτικζσ κζςεισ φορζων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ςφμφωνα με τθν αρικμ. 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β’) Υ.Α.
Οι εκπαιδευτικοί Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, που υποβάλουν αίτθςθ μετάταξθσ με τθ
διαδικαςία που κακορίηεται ςτθν αρικμ. 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β’) υπουργικι
απόφαςθ, δφνανται να μεταβοφν ςε οποιαδήποτε Διεφθυνςη τησ Β/θμιασ Εκπαίδευςησ
προκειμζνου να δθλώςουν τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ θλεκτρονικισ αίτθςισ τουσ και να
διαπιςτωκεί θ ταυτοπροςωπία ωσ τθν Παραςκευι 23/8/2013 και ώρα 15.00.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ΢
Εςωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργοφ
2. Γραφείο Υφυπουργών
3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα
4. Γεν. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Δ/νςθ Προς/κοφ Π.Ε. Τμιμα Γ΄
6. Δ/νςθ Προς/κοφ Δ.Ε. Τμιμα Β΄

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful