You are on page 1of 25

Republic of the Philippines LAGUNA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY Balangkas ng Kurso sa M-6 Sanaysat at Talumpati

VISION The Laguna State Polytechnic University is a center of Development transforming lives and communities.
MISSION LSPU provides quality education through responsive, distinctive research, sustainable extension and production services for improved quality of life towards nation building.
College Goals The Laguna State Polyechnic University-College of Teachers Education commits itself to produce highly skilled, academically excellent and morally upright teachers who will build a portfolio disciplined and responsibly citizenry in accordance with the regional and national development goals.

I.Pangkalahatang Layunin: Sa katapusan ng kurso inaasahang matatamo ng mag-aaral ang mga sumusunod na kaalaman at kasanayan: 1. Naipapahayag ang mga bagay-bagay, kaisipan at mga paraan ng paglalahad na naiuugnay sa pagsulat ng sanaysay at talumpati; 2. Natutukoy ang pamaraan ng pagsulat ng sanaysay at talumpati; 3. Natitiyak ang pagkakaiba ng sanaysay at talumpati sa ibang uri ng panitikan; 4. Nakabubuo ng balangkas ng isang huwarang sanaysay; at 5. Nakapaglalapat ng angkop na paraan ng apgsusuri ng sanaysay

II. Pre- Requisite: III. Units: 3, 18hrs/week


IV.Deskripsyon ng Kurso: ang Kurso ay sumasaklaw sa pag-aaral ng pangkasanayang pag-unlad ng sanaysay na kaagapay ang pagsulat ng mga kontemporaryong anyo nito, pati na ang pagsasanay sa pagsulat at pagbigkas ng talumpati.

Takdang Panahon PRELIM 18 oras

Nilalaman/ Paksang Aralin Oryentasyon sa Bisyon, Misyon at goals at oryentasyon sa mga

Layunin Nakapagpapahayag ng saloobin hinggil sa Misyon/Bisyon ng LSPU,

Pamamaraan Pagtuturo Talakayan Pagtatanong at

Mga Kagamitan Lecture Notes Aklat Teaching Aids

Pagpapahalaga Pagtanggap Kabatiran Pasensya

Natamong Kasanayan

Pagtataya Pagsusulit na pasulat Takdang

estudyante

gayon din ang pamantayan ng iskul. -Naibibigay ang katuturan ng sanaysay ayon sa mga kilalang mananaysay. -Naiisa-isa ang mga uri ng sanaysay at mga uri nito. -Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng bawat sanaysay. -Nailalahad ang pinagmulan ng sanaysay. -Naiisa-isa ang mga personalidad na nakilala sa sangay ng sanaysay.

Kasagutan

Audio Visual

Disiplina

Aralin

Oryentasyon PRELIM 18ng oras I. Ang Sanaysay 1.1 Ang kahulugan ng Sanaysay 2ng oras 1.2 Mga uri ng Sanaysay

Lektyur

Aklat: Sanaysay, Debate at Talumpati (Paz M. Belvez, Pamfilo D. Catacataca, Pat V. Villanueva)

Lakas ng loob sa pakikisangkot sa talakayan ng mga babae at lalake

Pagsubok sa pagsasalita

Talakayan

Pagsasanay

2ng oras

1.3 Ang Pinagmulan ng Sanaysay Pagpapahalaga sa panitikan ng mga babae at lalake Pagsubok na pagsulat Pagpapahalaga sa mananaysay na Flipino gaya nina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Marcelo H. Del Pilar atbp.

1.4 Pagtalakay sa Ilang mga Piling Sanaysay 1.4.1 Sa Mga Kababaihang Taga-Malolos ni Jose Rizal

8ng oras

1.4.2 Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog

-Napahahalagahan ang ibat ibang nasulat na sanaysay ng ibat ibang manunulat na Pilipino. -Nababasa ang mga sanaysay at naibibigay ang mensahe ng bawat isang sanaysay. -Nasasagot ang mga tanong hinggil sa sanaysay. -Naipahahayag ang taglay na ganda ng mga akdang

Mapanuring pagbasa

Talakayan

Aklat: Sanaysay, Debate at Talumpati (Paz M. Belvez, Pamfilo D. Catacataca, Pat V. Villanueva)

Sipi ng sanaysay

1.4.3 Katipunang Marahas ng mga Anak ng Bayan ni

Pag-uulat

Andres Bonifacio 1.4.4 Ang Tunay na Sampung Utos ni Andres Bonifacio

isinulat ng mga kilalang bayani. -Nasusuri ang nilalaman ng mga sanaysay at naibibigay ang taglay na bisa sa isip, asal at damadamin. -Naiuugnay ang mga kaisipan/ideya na ipinahahayag sa kasalukuyan. -Naibibigay ang hated na mensahe ni Florentino sa samabayanang Filipino. -Nagbabasa nang may sapat na pag-uunawa ang mga sanaysay. -Nakikilalang lubusan si Alejandro Abadilla -Nasusuri ang akda na sinulat ng mga bagong sibol na mananaysay -Nakapagsusuri na ibat ibang sanaysay-pormal at di-porma. -Nakapaghahanda sa nalalapit na pagsusulit. -Nakapagbabalik-aral sa mga aralin Talakayan

Aklat: Sanaysay, Debate at Talumpati (Paz M. Belvez, Pamfilo D. Catacataca, Pat V. Villanueva)

Pagpapahalaga sa akda ng mga mag-aaral na lalake at babae

1.4.5 Kartilaya ng Katipunan ni Emilio Jacinto

Pag-uulat

Sipi ng sanaysay Talakayan Aklat: Sanaysay, Debate at Talumpati (Paz M. Belvez, Pamfilo D. Catacataca, Pat V. Villanueva)

Pagpapahalaga sa bayaning Filipino ng mga mag-aaral na lalake at babae

1.4.6 Kaiingat Kayo ni Marcelo H. Del Pilar

1.4.7 Mendiola: Sa Pagitan ng Nag-aapoy na Ideolohiya ni Arturo Tolentino 1.4.8 Paglalakabay Tungo sa Dapit-Umaga 1.4.9 Ang Talambuhay ni Alejandro Abadilla 1.4.10 Ang Satanas sa Lupa ni Celso Al Carunungan: Repleksyon ng Kamalayang Politikal sa Bansa

Pag-uulat

Malayang talakayan Pinatnubayang Pagbasa

Pagpapahalaga sa mga akda ng mga mag-aaral na lalake at babae Pagsubok na pagsulat

Tanong-sagot

Mga Tanong Pagpapahalaga sa mga Aralin ng mga mag-aaral na lalake at babae

1ng oras 1ng oras

Pagsubok na pasalita

1.4.11 Mga Pagsasanay PRELIM EXAM 2ng oras 1.5 Balik-aral

MIDTERM 18ng oras 3ng oras

II. Ang Debate o Pagtatalo 2.1 Ang Kahulugan ng Debate o Pagtatalo

-Naibibigay ang kahulugan ng dabate o pagtatalo. -Naibibigay ang dalawang uri ng debate o pagtatalo -Naiisa-isa ang mga pamantayan sa pagatatalo o debate. -Nailalahad ang mga dapat gawin ng kalahok sa pagtatalo. -Nakasususnod sa mga pamantayan n adapt isaalang-alang sa pagdedebate/pagtatalo. -Nakpagdedebate ang mga mag-aaral ayon sa mga pamatayan.

Pag-uulat Aklat: Sanaysay, Debate at Talumpati (Paz M. Belvez, Pamfilo D. Catacataca, Pat V. Villanueva) Tiwala sa sarili kapag nag-uulat a ng mga magaaral na lalake at babae Pagsubok na pasalita

Talakayan

3ng oras

2.2Ang Dalawang Uri ng Debate o Pagtatalo

Pagsasanay

3ng oras

2.3 Mga Dapat Tnadaan sa Pakikipagtalo

3ng oras

2.4 Mga Dapat Gawin ng Kalahok sa Pagtatalo

Pagkakaroon ng debate o pagatatalo Pagtatalo o Debate

Pagpapahalaga sa wika sa pamamagitan ng pasalita gaya ng debate ng mga mag-aaral na lalake at babae Piyesa ng pagtatalo

4ng oras

2.5 Halimbawa ng Pagtatalo: Dapat o Hindi Dapat na Magkaroon ng Family Planning?

Pagsubok na pasalita Pagpapahalaga sa gawaing pasalita ng mga mag-aaral na lalake at babae Lektyur Aklat: Sanaysay, Debate at Talumpati (Paz M. Belvez, Pamfilo D.

MIDTERM EXAM 2ng oras FINALS 18ng oras 1ng oras

2.6 Mga Pagsasanay sa Pagtatalo III. Ang Pananalumpati 3.1 Ang Kahulugan ng Talumpati -Naiisa-isa ang mga dapat tandaan sa mabisang pagsasalita at -Naibibigay ang kahulugan ng talumpati.

2ng oras

3.2 Mga Dapat Tandaan sa

Mabisang Pagsasalita at Mahusay ng Pagtatalumpati 3ng oras 3.3 Mga Mungkahing Paraan ng Pagiging Matagumpay na Mananalumpati o Tagapanayam

pagtatalumpati. Nakasusunod sa mga mungkahing paraan upang maging matagumpay sa pagsasalita sa madla. -Nakapaghahanda ng sariling talumpati.

Talakayan

Catacataca, Pat V. Villanueva) Pagtitiwala sa sarili ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsubok na pasalita

Pagsasanay

Lektyur Aklat: Sanaysay, Debate at Talumpati (Paz M. Belvez, Pamfilo D. Catacataca, Pat V. Villanueva)

3ng oras

3.4 Ang paghahanda ng Talumpati

3ng oras

3.5 Mga Bahagi ng Talumpati

3.5.1 Panimula 3.5.2 Katawan

3.5.3 Wakas 2ng oras 3.6 Mga Sangkap sa Pagiging Mabuting Mananalumpati 3.7 Mga Dapat Tandaan sa Pagtatalumpati 3.8 Mga Pagsasanay sa Pagtatalumpati

-Naiisa-isa ang mga hakbang sa paghahanda ng talumpati. -Nakabubuo ng isang magandang panimula. -Napananatili ang pagkakaugnay ng mga kaisipan. -Nakapagbibigay ng isang wakas na kikintal sa isipan. -Nahuhubog ang bawat mag-aaral sa wastong pagtatalumpati o kayay sa pagsasalita o kayay sa pagsasalita sa madla. -Nakabibigkas ng talumpati na ginawa/isinulat.

Kahandaan sa Gawain ng mga mag-aaral na lalake at babae

Kawastuan

Talakayan

Pagsasanay sa paggawa ng talumpati

Kaayusan

Kalinawan Mga binuong talumpati Bigkasan Pagtitiwala sa sarili ng mga mag-aaral na lalake at babae

Gawaing Pasulat Paggawa ng talumpati gaya ng: 1. Bungadpati 2.Hulimpati 3. Pamukawsiglang talumpati

2ng oras FINALS 2ng oras

Pagsubok na talumpati

Mga Sangguniang Aklat: 1. Belvez, Paz M. et al. Sanaysay, Debate at talumpati: National Book Store Publisher. Metro Manila PARAAN NG PAGMAMARKA Panubaybay na Pagsusulit Aktibong Pakikilahok sa Klase Panahunang Pagsusulit Proyekto at Pamanahong Papel Saloobin/Paguugali/Pagdalo sa Klase 20% 30% 25% 15% 10% _____ 100%

Prepared and Submitted By: ____________________ Prof. Ester A. Balcita (Faculty)

Checked By: (Program Coordinator) CIOQA (Chairperson)

Florhaida V. Pamatmat

Prof. Zenaida V. Vitaza

Approved By:

Lucita G. Subillaga Ed. D

Republic of the Philippines LAGUNA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY Silabus sa Major 8 Panunuring Pampanitikan
VISION The Laguna State Polytechnic University is a center of Development transforming lives and communities.
MISSION LSPU provides quality education through responsive, distinctive research, sustainable extension and production services for improved quality of life towards nation building.
College Goals The Laguna State Polyechnic University-College of Teachers Education commits itself to produce highly skilled, academically excellent and morally upright teachers who will build a portfolio disciplined and responsibly citizenry in accordance with the regional and national development goals.

I. Pangkalahatang Layunin: Sa katapusan ng kurso inaasahang matatamo ng mag-aaral ang mga sumusunod na kaalaman at kasanayan: 1. Nabibigyang-kahulugan ang mga teoryang pampanitikan 2. Napahahalagahan ang pag-aaral at pagsusuri ng panitikan 3. Nabibigyang-puna ang mga piling akdang sinuri ng mga manunuring Pilipino. 4. Nakikilala ang mga paraang ginmait sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. 5. Nakapagsusuri ng mga akdang pampanitikan gamit ang mga kaalamang natutunan sa pagsusuri. II. Pre- Requisite: III. Units: 3, 18hrs/week IV. Deskripsyon ng Kurso: Tumatalakay sa mga teorya, simulain at pamamaraan ng pagbasa, interpretasyon at pagsusuri ng panitikan mula sa bagong kritisismo hanggang sa postmodernismo.
Takdang Panahon PRELIM 18ng oras Nilalaman/ Paksang Aralin Oryentasyon sa Bisyon, Misyon at goals at oryentasyon sa mga estudyante Layunin Nakapagpapahayag ng saloobin hinggil sa Misyon/Bisyon ng LSPU, gayon din ang pamantayan ng iskul. Pamamaraan Pagtuturo Talakayan Pagtatanong at Kasagutan Mga Kagamitan Lecture Notes Aklat Teaching Aids Audio Visual Pagpapahalaga Pagtanggap Kabatiran Pasensya Disiplina Natamong Kasanayan Pagtataya Panunulit na pasulat Takdang Aralin

3ng oras

YUNIT 1 Kahulugan at kahalagahan ng Sining, Panitikan at Panunuring Pampanitikan -Kahulugan at Kahalagahan ng Sining - Kahulugan at Kahalagahan ng Panitikan - Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan YUNIT 2 Mga Katangian ng Isang Mahusay na Kritiko sa Panitikan -Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Kritiko -Pagsasanay YUNIT 3 Mga Teoryang Pampanitikan Bayograpikal Historikal Klasismo Humanismo Romantisismo Realismo Pormalistiko Siko-analitiko Eksistensyalismo Istruktural Dekostruksyon Feminismo at iba pa -Pagsasanay -Nababatid ang kahusayan ng mga kritiko. -Natutukoy at natatalakay ang kahulugan ng sining, panitikan at panunuring pampanitikan. Malayang talakayan Handbook

Mabisang pagpapahalaga ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusulit

Pagpapahalaga sa sining at panitikan ng mga magaaral na lalake at babae Aklat Tanong-sagot

Pagbuo ng sariling konsepto

3ng oras

Lektyur/Paguulat Tanong-sagot

Laptop Projector

Pagbibigay galang sa pagsagot ng mga magaaral na lalake at babae

6 na oras

Aklat -Nakikilala ang ibat ibang teoryang pampanitikan. -Napahahalagahan ang impluwensya ng mga teorya sa mga mambabasa. Lektyur Malayang talakayan Mga babasahin

Kahusayan sa pagkilala at pagbibgay-puna ng mga mag-aaral na lalake at babae Pagpapahalaga ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusulit

Maikling pagsusulit

Tnaong-sagot Aklat Pananaliksik

Katiyagaan sa pag-unawa ng mga mag-aaral na lalake at babae

-Natutukoy ang mga teoryang ginamit sa mga

Aklat Pagpapahalaga sa

4 na oras

YUNIT 4 Batayang Simulain sa Panunuring Panitikan -Mga Batayang Simulain sa Panunuring Pampanitikan -Pagsasanay YUNIT 5 Mga Kritikong Pilipino sa Panitikang Filipino Alejandro A. Abadilla Teodoro A. Agoncillo Virgilio S. Almario Isagani Cruz Federico Licsi Jr. Rogelio Mangahas Fernando B. Monleon Clodualdo del Mundo Ponciano B.P Pineda -Pagsasanay YUNIT 6 Mga Pamaraan sa Pagsusuri ng Akdang Pampanitikan -Pagsusuri ng mga Tauhan -Pagsusuri ng Maikling Kwentong Bernakular -Pagsusuri ng Tula YUNIT 7 Mga Kritikong Dayuhan sa Panitikang Banyaga Aristotle

akda.

katiyagaan ng mga magaaral na lalake at babae

Pagsusuri

PRELIM EXAM MIDTERM 18ng oras

-Nagbibigyang-linaw ang batayang simulain ng panunuring pampanitikan.

OHP Malayang talakayan Pagkilala sa katangian ng mga kritiko ng mga magaaral na lalake at babae Pagsusulit na pasalita

Aklat -Natutukoy ang kahalagahan ng mga kritikong Pilipino.

6 na oras

-Nakikilala ang kanilang kakayahan at pagkatao.

6 na oras

-Nabibigyang-pansin ang kanilang naibahagi sa panitikang Filipino.

Demonstrasyon

Pagbibigay-gabay sa pagsagot ng mga magaaral na lalake at babae

Tanong-sagot -Naiisa-isa nang may kalinawan ang mga Pagsusuri

Mga tsart sa pagsusuri

3ng oras

Pagiging malikhain ng mga mag-aaral na lalake at babae

Maikling pagsusulit

MIDTERm EXAM FINAL 18ng oras

Palato Socrates TS Eliot -Pagsasanay

hakbang at paraan ng pagsusuri/pamumuna. -Naipaliliwanag ang pagsusuri ng tauhan, tula at maikling kwento.

Pag-uulat

Aklat

Pagpapahalaga ng mga mag-aaral na lalake at babae

10ng oras

5ng oras

YUNIT 8 Mga Halimabawa ng Panunuring Pampanitikan sa Ilang Piling Akdang Pampanitikan Awit Talambuhay Maikling kwento Tula Dula Nobela -Pagsusuri ng nga mag-aaral

-Nakikilala ang mga kritikong dayuhan sa panitikan. -Nasusuri ang kanilang kahusayan sa panitikan. Pagbibgay ng halimbawa LCD

Pagbibigay respeto sa manunulat ng mga magaaral na lalake at babae

Tanong-sagot Babasahin Aklat -Nasusuri nang may kahusayan ang ilang akdang pampanitikan. -Nabibigyang-linaw ang mga piling akdang pampanitikan. -Nakikilala ang mahusay na akdang may potensyal sa magandang pagsusuri. -Nakapagsusuri gamit ang mga kasanayang natutunan. Pag-uualat Diskurso

Pagmamahal sa panitikan ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusulit

Pagsasanay Pagiging malikhain ng mga mag-aaral na lalake at babae

FINAL EXAM

Pagsasalita Pagsusuri ng akda

Katiyagaan at tiwala sa sarili

Mga Sangguniang Aklat:

1. Aguilar, Reynaldo L. Panitikan ng Pilipinas. Makati City Weter Pub. Copyright 2004. 2. Villafuerte, Patrocinio V. Panunuring Pampanitikan, Valenzuela: Mutya Publishing Copyright 2005. 3. Arrogante, Jose A. Panitikang Filipino, Mandaluyong City: National Book Store, Copyright 2004. PARAAN NG PAGMAMARKA Panubaybay na Pagsusulit Aktibong Pakikilahok sa Klase Panahunang Pagsusulit Proyekto at Pamanahong Papel Saloobin/Paguugali/Pagdalo sa Klase

20% 30% 25% 15% 10% _____ 100%

Prepared and Submitted By: ____________________ Prof. Ester A. Balcita (Faculty)

Checked By: (Program Coordinator) CIOQA (Chairperson)

Florhaida V. Pamatmat

Prof. Zenaida V. Vitaza

Approved By:

Lucita G. Subillaga Ed. D

Republic of the Philippines

Laguna State Polytechnic University


Main Campus Santa Cruz, Laguna

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION BACHELOR OF SECONDARY EDUCATION


VISION The Laguna State Polytechnic University is a center of Development transforming lives and communities.
MISSION LSPU provides quality education through responsive, distinctive research, sustainable extension and production services for improved quality of life towards nation building.
College Goals The Laguna State Polyechnic University-College of Teachers Education commits itself to produce highly skilled, academically excellent and morally upright teachers who will build a portfolio disciplined and responsibly citizenry in accordance with the regional and national development goals.

COURSE SYLLABUS IN FILIPINO 206 PANITIKAN NG PILIPINAS First Semester 2013- 2014
Course Description: Prerequisite: Credits Units: Course Objectives: 3 units, 18 hours/ week 1. Malinang ang kakayanan ng mag-aaral sa pag-unawa, pagpapaunlad at pagpapahalaga sa Panitikan ng Pilipinas, makilalang salamin ng buhay at karunungan tungo sa magandang kinabukasan. 2. Mapalawak ang pang-unawa upang mapayabong at mapaunlad ang panitikan ng Pilipinas sa tulong ng mga panrehiyong akdang pampanitikan. 3. Magkaron ng sapat na kabatiran ang mga mag-aaral tungkol sa panitikang Pilipinas at maiugnay ito sa buhay sa pamamagitan ng kritikal at lohikal na pag-iisip. 4. Mahasa ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa mga kaalaman pampanitikan tungo sa makabuluhang pakikipamuhay. saligan ng Sumasaklaw ang kursong ito sa Pagpapahalaga sa Panitikang Filipino. Ang makabagong aspeto ugnay sa Panitikan ay binibigyang pansin hanggang Makasulat ng Panitikan ang Antolohiya sa bawat bahagi ay binibigyang pansin upang mapayaman ang kinikilalang salamin ng buhay at kulturang Pilipino.

Takdang Panahon PRELIM 18 oras

Nilalaman/Paksang Aralin I.Ang panitikang Filipino A.Ang kahulugan ng Panitikan. B. Ang anyo ng Panitikan C. Ang uri ng panitikan D.Ang Panitikan at Kasaysayan E. Uri ng Diskors/ Talakay F. Ang Wika ng Literatura G, Ang Daigdig ng Manunulat H.Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon II. Ang Panitikang Filipino A.Ang Pasilindilang Panitikan B.Ang Pagbigkas ng Tradisyong Patula at Inaawit C. Ang mga Kantahing Bayan Epiko Matandang Awit na di Gaanong Magsasalaysay Matatandang Tula D. Ang Pagbigkas sa

Layunin

Pamamaraan

Mga Kagamitan Sipi OHP

Pagpapahalaga

Natamong Kasanayan

Pagtataya Maikling pagsusulit

2 oras

3 oras

-Naipaliliwanag Talalayan ang misyon/ bisyon/goals and objectives. -Mga paksang dapat talakayin Pag-uulat -Naipapalilinang ang bmga uri ng Talakayan kasaysayan ng Panitikan

TV Aklat

-Naipapakita ang pagiging makabayan ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusuri ng Akda Pagsusuri Pelikula ng mga

2 oras

Diskasyon -Nakikilala ang mga manunulat Pag-uulat -Nakikilala ang mga naging problema at ang naging solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng mga Filipino. Pag-uulat

OHP

Paggalang sa Kapwa ng mga mag-aaral na lalake at babae

Maikling Pagsusulit

2 oras

Aklat

Pagsusuri ng Akda

1 oras 1oras 1 oras

TV Diskasyon Pangkatang Gawain Aklat Pagmamahal ng sariling wika at kultura ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusuri pelikula

ng

mga

1 oras

Maikling Pagsusulit

2 oras

Pangkatang Gawain Aklat

1 oras 1 oras

1 oras

-Naisasabuhay ang mga tula at awit

MIDTERM 18 oras 2 oras

Tradisyong Patula, Inaawit at Sinasayaw Ang Katutubong Dula Mga Unang Kwento nito: -Alamat -Pabula -Parabola -Kababalaghan -Palaisipan III. Ang Panitikang Filipino A.Ang Panahon ng Kastila Kaligirang Pangkasaysayan Ang Antolohiya Tula Nobela Sanaysay Dula B. Panahon ng Amerikano Kaligirang Pangkasaysayan Ang Antolohiya Tula Sanaysay Dula C. Panahon ng Hapon Kaligirang Pangkasaysayan Ang Antolohiya Tula-a-Haiku

-Napahahalagahan ang mga katutubong tula at kwento Pagtangkilik at pagmamahal sa sariling Bayan ng mga mag-aaral na lalake at babae OHP Pangkatang -Nailalahad ang Gawain mga kasaysayan ng panitikan ng panahon ng mga Kastila -Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga tula sanaysay at dula ng panahon ng Amerikano Talakayan

Maikling Pagsusulit

3 oras 2 oras 3 oras 2 oras 3oras 3 oras

Pagsusuri ng Akda OHP Pagtuturo at pagmamahal sa inang bayan ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusuri ng Pelikula

Maikling Pagsusulit Aklat

FINAL 18 oras 2 oras 3 oras 3 oras

Pagpapalitan ng mga kuro-kuro -Nailalahad kasaysayan panitikan ang ng ng Pagpapahalaga sa kasaysayan ng

OHP

2 oras 3oras 1oras

4 oras

Tanoga Kwento Dula D. Panahon ng Bagong Republika Hanggang sa kasalukuyan Kaligirang Pangkasaysayan Ang Antolohiya Tula Kwento Dula Sanaysay Nobela E. Ang Panitikang Pangrelihiyon sa Pilipinas Katangian Kahalagahan

pahanon ng hapon

kapwa ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusulit ng Pelikula

-Naipalilinang kahalagahan Panitikan panahon Republika hanggang kasalukuyan.

Pag-uulat ang ng ng Malayang ng Talakayan sa

OHP

Pagpapahalaga sa Bayan ng mga mag-aaral na lalake at babae Maikling Pagsusulit

Pagmamahal at pagpapahalag sa ating kasaysayan ng mga mag-aaral na lalake at babae

Mga Sangguniang Aklat: 1. Arrogante, Jose A. 2004 Panitikang Pilipino, Quezon City, Kalayaan Press Marketing Ent. Inc. 2. Villafuerte, Patrocinio V. et al 200. Panitikang Panrelihiyon sa Pilipinas, Valenzuela City, Mutya Publishing House. 3. Villanueva, Zenaida P. 1998 Panitikang Pilipinas, Manila Merriam and Webster Bookstore. Inc.

PARAAN NG PAGMAMARKA Panubaybay na Pagsusulit Aktibong Pakikilahok sa Klase Panahunang Pagsusulit Proyekto at Pamanahong Papel Saloobin/Paguugali/Pagdalo sa Klase 20% 30% 25% 15% 10% _____ 100%

Prepared and Submitted By: ____________________ Prof. Ester A. Balcita (Faculty)

Checked By: (Program Coordinator) CIOQA (Chairperson)

Florhaida V. Pamatmat

Prof. Zenaida V. Vitaza

Approved By:

Lucita G. Subillaga Ed. D

Republic of the Philippines

Laguna State Polytechnic University


Main Campus Santa Cruz, Laguna

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

VISION The Laguna State Polytechnic University is a center of Development transforming lives and communities.

MISSION LSPU provides quality education through responsive, distinctive research, sustainable extension and production services for improved quality of life towards nation building.

College Goals The Laguna State Polyechnic University-College of Teachers Education commits itself to produce highly skilled, academically excellent and morally upright teachers who will build a portfolio disciplined and responsibly citizenry in accordance with the regional and national development goals.

Bilang ng Kurso Pamagat ng Kurso Deskripsyon ng Kurso Prerekswisit Mga Layunin

: :

SYLLABUS IN FILIPINO 3- MASINING NA PAGPAPAHAYAG Fil 3 Masining na Pagpapahayag

: Ang Filipino ay pag-aaral ng mga prinsipyo at proseso ng masining na pagpapahayag sa Filipino. Nakatuon ito sa malayang pagtuklas at pagpapakita ng kakayahan sa pagdidiskursong pasulat at pagsalita tungkol sa mga paksan pangkomunidad, pambansa at pandaigidig. : : Sa kursong ito inaasahang ang bawat estudyante ay: 1. 2. 3. 4. 5. Nagtatalakay ang kalikasan, simulain at mga estratehiyang pangretorika. Nagagamit ang angkop na reprtwa (repertoire) ng wika sa pagpapahayag ng kaalaman, karanasan at saloobin. Nasusuri ang estilo ng mga moedelong akda tungo sa malay na pagbuo ngs sariling estilo sa pagsulat; Nakasusulat ng ibat-ibang sanaysay at kontemporaryong anyo ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw sa sarili,local o global;at Nakikritik ang sariling likha, gayundin ang awput ng iba.

A. Nilalaman ng Kurso
Takdang Panahaon PRELIM 18 oras 2 oras Paksang Aralin 1.Oryentasyon ng Kurso 1.1 Deskripsiyon, layunin at nilalaman ng Filipino 3 1.2 Rekwayment ng Kurso 1.2.1. Aktibo at makabuluhang partisipasyon sa klase 1.2.2. Pasalitang pagpapahayag / pagsusulit / talaarawan 1.2.3. Pagsulat ng Journal sa Workshop 1&2 1.2.4. Awput mula sa worksyap 1.2.5. Sistema ng Pagmamarka 2. Retorika: 2.1. Depinasyon ng Retorika Klasiko / Kontemporaryo 2.2. Mga Element 2.2.1. Paksa 2.2.2. Kaayusan ng mga Bahagi 2.2.3. Estelo 2.2.4. shared knowledge ng Manunulat at audience 2.2.5. Paglipat ng mensahe (pasulat o pasalita) 2.3. Ilang Katangian 2.3.1. Kasiningan na Paglalahad (pasulat o pasalita) 2.3.2. Kapangyarihan magbigay saya o lugod 2.3.3. Mapagkunwari o mapagmalas na paggamit ng wika 2.3.4 Kasiningan ng tuluyan (prosa)na :Layunin Pamamaraan Mga Kagamitan Pagpapahalaga Natamong Kasanayan Pagtataya

Malayang talakayan Tanong - sagot

Handbook Babasahin Aklat Mga babasahin

Mabisang Pagpapahalaga ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsasanay

2 oras

3 oras

Nabibigyang depinisyon ang retorika sa ibat-ibang pananaw Naipapaliwsanang ng Demonstrasyon epektibo ang mga Tanong-sagot element ng retorika

\\\\ Pagsasanay Mga Diskurso Pakikiisa sa Talakayan ng mga mag-aaral na lalake at babae

3 oras

Aklat

2 oras

2 oras

Nailalahad nang maliwanag ilan sa mga katangian ng retorika

2 oras

2 oras

kaiba sa panulaan (poesiya) 2.3.5. Kaangkupan at katiyakan paggamit ng wika sa pagpapahayag 2.4. Mga simulain

sa

MIDTERM 18 oras 1 oras

3.Gramatika 3.1. Kaayusan ng mga pangungusap : Parirala sugnay, atbp 3.2. Reaksyon ng mga ideya 3.3. Paggamit ng rhetorical devices o transisyonal na pananalita. 4.Estilo 4.1. Kalikasan 4.1.1. Kahulugan ng estilo 4.1.2. Katangian-linaw, puwersa, kagandahan, karapatan,karaktter, may dating 4.2. Kakayahan at kapangyarihan ng mga wika 4.3. Uri at anyo ng gamit 4.3.1. May dignidad at seryoso ang tono, pino, mahigpit ang anyo o umaayon sa tuntuning gramatikal 4.3.2. Personal, puno ng kolokyalismo, islang / bulgar, kaswak, di elegante 4.3.3. Matalinghaga/ diyomatik 5.Pasalita at Pasulat na diskurso: Nilalaman at Anyo 5.1 Pagkakaiba ng pasalita sa pasulat na diskurso-base sa punto de vista ng balangkas ng teksto 5.2 Panlinan sa ideya 5.2.1 Paksa 5.2.2 Layunin

2 oras

1 oras

Natutukoy ang mga simulain ng retorika Napag-iiba ang mga kaanyuan ng Lektyur pangungusap Nakikilala ang relasyon ng mga ideya sa loob ng pangungusap Nakilala ng may kalinawan ang kahulugan estilo ang mga katangian nito. Naipaliwanag ang Malayang Talakayan kakanyahan at kapangyarihan ng wika Naisawika ang mga uri at anyo ng gamit ng wika Napaghahambing ng pasalita at pasulat na diskurso Natutukoy ng may pang-unawa ang tungkol sa organisasyon ng diskursong pasalita at

Mga Diskurso Aklat

Pagpapahalagang Diskurso ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusulit

Mga Diskurso Aklat

1 oras

Pagbibigay halaga sa kakayahan ng bawat isa ng mga mag-aaral na lalake at babae

Maikling Pagsusulit

2 oras

1 oras

1 oras

1 oras

1 oras

1 oras

2 oras

1 oras

1 oras

2 oras

FINAL 18 oras

5.2.3 Pagsasawika ng ideya 5.2.4 Audience 5.3 Oragnisasyon ng Diskursong pasalita o pasulat 5.3.1 Kaisahan 5.3.2 Ugnayan 5.3.2.1 Lohika 5.3.2.2 Panahon 5.3.2.3 Espasyo 5.3.3 Tuon 5.3.3.1 Posisyon 5.3.3.2 Proporsyon 5.3.3.3 Paguulit ng salita at Tunog 5.4 Mga Diskursong personal 5.4.1 Taalarawan 5.4.2 Jornal 5.4.3 Awtobayograpiya 5.4.4 Repleskyon 5.5 Mga Diskursong eksposisyon at argyumentatib 5.5.1 Komposisyon mula sa interbyu 5.5.2 komposisyong nagpapaliwanag ng kahulugan 5.5.3 artilukong pampapahayag 5.5.4 Artikulong may human interest 6.Pagbasa ng mga Piling Akda 6.1 Kaakuhan sa mga akda 6.2. Ako,bilang tinig ng karamihan 6.3. Ang panulat ng panlokal at pambansa 6.4 Ang daigdig sa mga panulat 7.Worksyap Patnubay sa Pagsasagawa ng worksyap 7.1 Bago sumulat 7.1.1 Paglinag ng mga ideya / pagtuklas ng paksa

pasulat.

Natutukoy ng may Demonstrasyon pang-uanwa ang tungkol sa Tanong-sagot organisasyon ng diskursong pasalita at pasulat

Mga Diskurso Aklat

Pagbibigay halaga sa bawat nagpapahayag ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsasanay

Nakilala ng malinaw ang mga diskursong personal

Napag-iiba ang mga diskursong ekspositori at argyujmentatib Nakapagsusuri ng Pagbibigay mga piling akda salik halimbawa sa kaukulan at kahalagahan ng mga ito Naipaliwanag ng may kabisaan ang kabisaan ang mahalagang detalye at patnubay sa pagsasagawa ng ng Aklat Pagbibigay halaga sa opinion ng nagsasalita ng mga mag-aaral na lalake at babae Pagsusulit

1 oras

1 oras

2 oras

1 oras

1 oras

2 oras

3 oras

7.1.2 Pagtiyak sa mambabasa,layunin,tono 7.1.3 Pagplano sa pagsulat / organisasyon ng teksto (pagtiyak sa porma ng sulat 7.2 Habang sumusulat 7.2.1 Pagpapahayag ng tiyak na tesis na may pagsasaalang-alang sa layunin ng sulatin,tono,estilo para sa mambabasa 7.2.2 Pagsulat ng introduksyon, nilalaman at konklusyon 7.3 Pagkasulat 7.3.1 Rebisyon ng mga draft 7.3.2 Editing ng final na draft na may pagwawasto sa grammar, estruktura ng pangungusap at paralelismo, gayundin sa ispeling, bantas 7.3.3 Muling pagsulat focus 7.4 Pagkrikritik ng komposisyon 7.4.1 Bilang manunulat 7.4.1.1 Pagsusuri at pagtiyak sa mambabasa o audience, Isinaalang alang ko ba ang kanilang interest? Angkop ba ang lenggwaheng ginamit ko? Salungat ba ang paniniwala ko sa mambababasa? May Kaisahan ba ang kaisipang tinalakay ko sa una hanggang wakas? 7.4.1.2 Pagsusuri at pagtiyak sa mga layunin ng manunulat Ano ang aking layunin sa pagsulat,impormasyon, paliwanag, libangan o pagtulak sa pagkilos nila? Ano ang tugon nais ko sa mga mambabasa? 7.4.1.3 Pagpili ng persona / punto de vista / perspektib Kapani-paniwala ba ang pagkakatatag ko

workksyap.

Demonstrasyon Malayang talakayan Aklat Tiwala sa sariling kakayahan ng mga mag-aaral na lalake at babae Pagsasanay

Naiisa-isa nang mabisa ang mga dapat isaalang-alang sa pakikritik ng sulatin salik sa pagiging manunulat. Nakikilala ang mga lenggwaheng ginagamit sa komposisyon.

2 oras

2 oras

sa aking sarili sa aking sulatin? Makatwiran ba ang aking sinabi o isang pagmamalabis consistent ba ako sa ginamit nap unto de vista? Pormal ba o di pormal ang tono ko? Anong emosyon ang aking tinig? 7.4.1.4 Pagpili ng mensahe Ano ang sinabi ko sa paksang pinili? Paano ko ito naihatid ko ito 7.4.2 Bilang Mambabasa 7.4.2.1 Pagsusuri at pagtiyak sa mambabasa o auidience Napukaw ba ang interes ko sa binasa? Akma ba ang mga salita / pangungusap na ginamit sa pagpapaliwanag sa mga konseptong nais ihatid? Angkop ba ang lenggwaheng ginamit ng manunulat? Salungat ba ang paniniwala ng manunulat sa mambabasa? May maisahan ba ang kaisipang tinalakay mula una hanggang wakas 7.4.2.2 Pagsusuri at pagtiyak sa layunin ng manunulat Ano ang layunin ng manunulat sa pagsulatimpormasyon, paliwanag, libangan o pagtulak sa pagkilos nila? 7.4.2.3 Pagpili ng persona/punto de vista / perspektib Kapani-paniwala ba ang pagkatatag sa sarili ng manunulat sa kanyang sulatin? Makatuwiran ba ang kanyang sinabi o isang pagmamalarating bis? Konsistent ba siya sa ginagamit na punto de vista Pormal ba o di pormal ang tanong ginamit

Malayang talakayan Nabibigyan pokus ang batayan sa pagkilala ng personal punto de vista / perspektib

Aklat Mga babasahin

Pagsasanay

Kawastuhan, kalinawan at kabisaan sa pagbigkas ng m,ga salita ng mga magaaral na lalake at babae

Naipapaliwanag nang mabisa ang paraan/ batayan sa pagsusuri at pagtitiyak sa mabisa salik sa pagtanggap sa kompisasyon.

3 oras

ng manunulat? Anong emosyon ang napaparating nia sa mambabasa? Paano niya naiparating ang kanyang tinig? 7.5 Pagsulat ng mga personal na sanaysay, awtobiyograpiya, repleksyon? 8.Worksyap 2 8.1 Pagsulat ng mga kontemporaryong anyo ng sulatin 8.1.1 Salaysay 8.1.2 Anektoda\ 8.1.3 Malikhaing di piksyon 8.1.4 Popularisasyon ng mga ulat mula sa ibat-ibang larangan 8.2 Pagrerevyu ng sulatin na nagsasaalaang-alang sa mga elemento ng masining na pagsulat at paglinang ng sariling estilo 8.2.1 Pagpili ng makatawag pansin ang pamagat 8.2.2 Paglikha ng mabisang pambungad 8.2.3 Pagbalik-aral sa estruktura/balangkas ng sulatin 8.2.4 Pagsulat sa estilong kongkreto at espesipiko 8.2.5 Pag-iwas sa mga salitang politically incorrect katulad ng may kinalaman sa lipi o lahi/kasarian/gulang/kapansanan/katayuang panlipunan atbp. 8.2.6 Pagiwas sa mga salita/parirala/pahayag sa gasgas o luma 8.2.7 Paggamit ng talinghaga

Nakasusulat ng personal na sanaysay awtobiyograpiya at repleksyon

Natutukoy ang mga Lektyur dapat ikonsider sa pagsualt ng mga Diskusyon kontemporaryo ng Pagbabahaginan mga sulatin Tanong-sagot Naipaliwanag nang epektibo ang mga mahahalagang detalye sa pagrerevyu ng sulatin.

Mga teksto

Aklat

Kawastuhan at Kalinawan sa Pagsulat ng mga mag-aaral na lalake at babae

Pagsusulit Pagsasanay

Pagiging tapat sa pagpapahayag ng mga mag-aaral na lalake at babae Nakikilala ang mga salita at pahayag na dapat gamitin sa paglikha ng mga masining na komposisyon

V. Mga Sanggunian Aklat;


Argente,,Jose A. et.Al,2004. Kalayahang Pilipino sa Komunikasyong Filipino, Mandaluyong City: National Book Store Abad, Marietta A. et.Al,2001. Filipino Bilang Tannging Gamit sa pagttuturo. Quezon City: New Galaxies Lithographic art and printing press Bisa, Simplico P. et.Al. Masining na Pagpapahayag. CE. Publishing, Inc 1st Ed. Newsprint. S. 2008 Lachica, Veneranda, S. 2000. Wika ng Retorika. Sta Cruz, Manila. G.M. Lachica Press. Mag-atas, Rosario U., et.Al, 2002. Mabisang Pagpapahayag Retorika, Makati City: Graduates Publications and Research Corporation. Semorlan, Teresita P. and Marino, Felina C. Retorika: Masining na Pagpapahayag, C & E Publishing, Inc. 1st Ed. / Newsprint

PARAAN NG PAGMAMARKA Panubaybay na Pagsusulit Aktibong Pakikilahok sa Klase Panahunang Pagsusulit Proyekto at Pamanahong Papel Saloobin/Paguugali/Pagdalo sa Klase

20% 30% 25% 15% 10% _____ 100%

Prepared and Submitted By: ____________________ Prof. Ester A. Balcita (Faculty)

Checked By: (Program Coordinator) CIOQA (Chairperson)

Florhaida V. Pamatmat

Prof. Zenaida V. Vitaza

Approved By:

Lucita G. Subillaga Ed. D