HPH Concepts

Health Promotion

Hospital

HPH

โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ

Exercise
Diet

Emotion
Disease
Reduction

Environment

- ออกกำำลังกำย
- ตลำดสดน่ำซื้อ
- Clean Food
Good Taste
สตรีอำยุ >35 ปี ตรวจเต้ำนม
ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่
รร.ส่งเสริมสุขภำพ
3

พลังอำานาจ

Health Care & Health Promotion
Value Creation Processes

Context

คุณภำพของ
กำรบริกำร

ิง

ึ่งh
t
l
a
e
H are
c

h n
t
l
a tio
e
H o
om
r
Pัง
กา

ความร่วมมือ
Mission/Purpose

HPH มุ่งเป้าที่สุขภาวะ
การรับผิดชอบต่อสุขภาพของตน

HA
•Occupational health service
•Health care

เจ้าหน้าที่

ผู้รับบริการ

สิ่งแวดล้อม
ชุมชน

HPH
•Health conscious
•Healthy behavior
•Health skill
•Role Model

•Appropriate
•Safe
•Effective
•Continuity…

•Holistic
•Empowerment
•Lifestyle
•Prevention….

•Safe
•Env. protection

•Learning env.

•Response to health problem
•Consultation
•Resource mobilization

•Service
•Support
•Empowerment

HA
การลงมือทำา

HPH
การเพิ่มคุณค่า

เจ้าหน้าที่
HA

Occupational health service
Health care

การลงมือทำา

HPH

Health conscious
Healthy behavior
Health skill
Role Model

การเพิ่มคุณค่า

ผู้รับบริการ

HA

Appropriate
Safe
Effective
Continuity…

การลงมือทำา

HPH

Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention….

การเพิ่มคุณค่า

Levels of Prevention
Behavior
•Tobacco
•Alcohol
•Physical inactivity
•Stress

Primary Prevention

Physiological
• BMI (obesity)
• BP
• Blood sugar
• Cholesterol

Disease/Disability
•DM
•HT
•Stroke
•Heart disease
•Chronic disease

Secondary Prevention Tertiary Prevention

Primary Prevention

Secondary Prevention

สิ่งแวดล้อม

HA

Safe
Env. protection

การลงมือทำา

HPH

Learning env

การเพิ่มคุณค่า

Emotional care
Palliative care

Pain management

Bio-psycho-social model

Healing environment

Sleep deprivation
management

แสง

สี

Furniture
Healing environment

เสียง

Privacy

อุณหภูมิ

สัตว์ แมลง

ชุมชน
HA

HPH

Response to health problem
Service
Consultation
Support
Resource mobilization
Empowerment

การลงมือทำา

การเพิ่มคุณค่า

ประเมิน HP ในชุมชน
• ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
1.
2.
3.
4.

เมินเฉย (Ignorance)
ให้ทำาอะไรก็ทำา (Passive)
ค้นหาตัวเอง
คิดเอง ทำาเอง (Proactive)

• มีสดั ส่วนของชุมชนในแต่ละกลุ่มเท่าไร
• จะเลือกทำาอะไร กับชุมชนใด

Health Promotion
การสร้าง/ส่งเสริมสุข
ภาพ

HP ในงานประจำา
เจ้าหน้าที่

HP ในงานประจำา
เจ้าหน้าที่

เชื่อมสู่ บุคคล/ครอบครัว
HP ในงานประจำา
เจ้าหน้าที่

เชื่อมต่องานประจำาสูช่ ุมชน
เชื่อมสู่ บุคคล/ครอบครัว
ประ

HP ในงานประจำา
เจ้าหน้าที่

การสนับสนุน
และ empower ชุมชน
เชื่อมต่องานประจำาสูช่ ุมชน
เชื่อมสู่ บุคคล/ครอบครัว
ประ

HP ในงานประจำา
เจ้าหน้าที่

การเริ่มอย่างง่ายๆ คือเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว
กา รส นับ สนุน
แล ะ em power ชุมชน

จาก ind ividual h ealth สู่ pop ulati on
heal th
กำาห นดชุมชนรับ ผิด ชอบ
เรีย นรู ้จากชุมช น
สร้า งพ ลังอำา นาจชุมชน : รวมตัว
วิเ คร าะห ์ปัญห า

ร่ วมแ ก้ปHome
ัญห า รHeal
่วมเ th
รีย Car
นรู ้ e
ประส
านงาน กัารณ
บหน่
วย บริการ ใกล ้บ
กา รเ ชื ่อมต่ อ
กร ะบ วนการ
การ
นโยบายสาธ

้าน
งานป ระจำา กับครอบครั ว/ชุ มชน
การ พัฒนา หน่วย บริการ ใกล้ บ้าน
ประ
การ สน ับ สน ุ น sel f h el p g rou p
เชิญชุ มชนเข้า มาร ่วมตัดสิน ใจกับ รพ .
HP ในงา นป ระ จำา
จาก Il ln ess สู่ Wel lnes s
การ ดูแลแ บบองค์ รวม
เจ ้า หน้า ที่
การ คำาน ึ งถึงว ิถีชี วิ ต สิ ทธิ ผู ้ป่วย
การ สร้าง การเ รียน รู้ใน ทุกโ อกาส
-> พั ฒ นาทักษะส่ว นบุคคล
-> จากทำาใ ห้ สู่ทำาเ องได้
อาช ีวอน ามัย /ป้องก ัน ความเ สี่ย งจากก ารทำางาน :
การ วางแผน จำาห น่าย
เจ็ บ ป่วย เคร ีย ด อ ุ บ ัติเ หตุ ฯลฯ
การ ดูแลส ิ่งแ วดล้อมใ นที ่ท ำา งาน
ค้นห าและด ูแลสุ ขภาพ ของเ จ้าห น้า ที่ กลุ่มเ สี่ย ง
จากรั กษาโ รค ผู้ป่วย
ปรั บพฤติก รร มสุ ขภาพ ของเ จ้าห น้าที ่ : อาห าร
สู่ การป้อง กัน ให ้คน อื่ น
ออกกำา ลัง
การ มี ส่วน ร่วมข องแ พทย ์
-ให ้ความเ ห็น ชอบ /ow ner ship

Health Promotion Results
กลุ ่ มเ สี ่ ยง
เจ้ าห น้า ที ่
2.โรคประจำาตัว/ผลตรวจสุขภาพ
Anemia 159
Hypercholesterolemia 42
Hyperglycemia 12
BMI : overweight/ Obese
8.โรคจากการทำางาน/การยศาสตร์
Infection disease
Musculoskeletal disease
Hazadous-related disease

กิ จกรร มท ี่ เกิดข ึ ้น

ผลล ัพธ ์ ทา งด้ านพฤต ิก รรม

ผลลั พธ ์ ด้า นสุข ภาว ะ

1. 5ส. ในที่ทำางาน
2. กีฬาเครือข่าย
3. การให้ความรู้เรื่อง
โรคและการรับประ
ทานอาหารโดยกา
รจัดสื่อต่างๆ
4. การจัดเครื่องมือ(P
PE)
และสิ่งแวดล้อมที่เ
หมาะสม
5. การจัดฐานข้อมูลสุ
ขภาพและความรูเ้
พื่อให้บริการ
6. คลินิกพนักงาน
7. โครงการรณรงค์ก
ารไม่สูบบุหรี่ในที่
ทำางาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.Tobacco
Alcohol
Physical inactivity
Stress
สถานที่ทำางานน่าอยู่
น่าอาศัย

“Zero Lift”
การพักสายตา
การใช้เครื่องป้องกันตนเ
อง

Sick rate
BMI (obesity)
Blood pressure
Blood sugar
Cholesterol
Physical Fitness
การยืดเหยียด
7. Mental Fitness
ความสุข
8. Role Model

Health Promotion Results
กลุ่ มเสี่ ยง
ผู ้ ป่ว ย
-โรคตามทีมนำาทางคลินิกโดยเฉพาะ
DM/ COPD/ Renal Transplantation/
Stroke/ STEMI/ CHF

กิ จกรร มท ี่ เกิดข ึ ้น

ผลลั พธ ์ ทา งด้ าน พฤติ กร รม

ผลลั พธ ์ ด้า นสุข ภาว ะ

1.
2.
3.
4.

1. การรับประทานอาหาร เค็ม
หวาน มัน นำ้ามากเกิน
ผลไม่มากเกินไป
2. การสูบบุหรี
3. การดูแลตนเองเมื่อภูมิคุ้มกั
นตำ่า
4. การรับประทานยา ASA/
Beta blocker
5. การดูแลตนเองเรื่อง home
oxygen therapy/การพ่นยา

1. การควบคุมโรคได้
2. ระยะเวลาปราศจากโร
ค หรือ Disease or
Symptom Free
Interval
3. คุณภาพชีวิต
4. สุขภาพจิต

PFE
D/C planning
Self Help group
Home visit

Health Promotion Results
กลุ่ มเสี่ ยง

กิ จก รรม ที ่ เ กิ ดข ึ้ น

สิ ่ งแ วดล้ อม เพื่ อกา รส ร้ 1. 5ส. ในที่ทำางาน
างเ สริ มส ุ ขภ าพ
2. โครงการรณรงค์การไม่สูบบุห
รี่ในที่ทำางาน
3. Healing environment
4. Recycle waste
5. Big cleaning day
6. Response to community
7. AHR
8. การใช้ disposable
medication container
เพือ่ ลด load ต่อบ่อบำาบัด

ผลล ัพธ ์ ทา งด้ านพฤต ิก รร
• การทำา 5ส.ม ประจำาวัน

การใช้เครื่องป้องกันตนเ
อง
การใช้นำ้ายาล้างมือแห้ง
การลด ละ เลิก
การสูบบุหรีภ่ ายในโรงพ
ยาบาล
การใช้ขยะ recycle
พฤติกรรมการใช้

ผลลัพ ธ์ด้ านสุ ข ภา วะ
1. Physical Fitness
การยืดเหยียด
2. Mental Fitness
ความสุข
3. Satisfaction to
Cleanliness
4. Community
collaboration in
cleaning
environment

Health Promotion Results
กลุ ่ มเ สี ่ ยง

กิ จกรร มท ี่ เกิดข ึ ้น

ผลล ัพธ ์ ทา งด้ านพฤต ิก รรม

ผลลั พธ ์ ด้า นสุข ภาว ะ

ชุ มชน
-ที ่ ต้ อง servi ce :
ผู้มาใช้บริการในรูปของบริษัทหรือองค์กร
ที่มีสัญญากับโรงพยาบาลในการตรวจสุข
ภาพหรือมีประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน
ขององค์กร
-ที ่ ต้ อง supp ort :
ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไท
ย โดยเฉพาะชาวญี่ปนุ่
-ชาวต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทยเพื่
อรับการตรวจรักษา
-ที ่ ต้ อง emp owerment :
-ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการด้วยตนเอ
งแล้วต้องดูแลต่อเนื่อง
ผู้ปว่ ยทีไ่ ด้รับคำาแนะนำาจากแพทย์/สถาบั
นอื่น เพื่อรักษาต่อ (Referral Patient)

1. การบริการออกตร
วจตามสถานที่ทำาง
าน
2. การให้ความรู้และ
empowerment
ผู้ทพี่ ักอาศัยในบริเ
วณใกล้เคียง
3. Home Visit
4. DM camp
5. ร่วมกับองค์กรท้อง
ถิ่น (วัดธาตุทอง)
ในการลดการติดต่
อของ TB

1.
2.
3.
4.
5.

1. Physical Fitness
การยืดเหยียด
2. Disease control/free
interval
3. Mental Fitness
ความสุข
4. Satisfaction to
Cleanliness
5. Community
collaboration in
cleaning
environment

Tobacco
Alcohol
Physical inactivity
Stress
Eating behaviour

Community
Health Beliefs

Health Behaviors

Family

Health

มาตรฐาน/องค์ประกอบของโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
การนำาองค์กร
และการบริหาร

การส่งเสริมสุขภาพ สำาหรับผู้รับบริการ
ครอบครัว และญาติ ที่มารับบริการโรงพยาบาล

การส่งเสริมสุขภาพ
สำาหรับบุคลากรของโรงพยาบาล

ผลลัพธ์ของกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพ
การบริหารทรัพยากร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

HA

HP H

MB NQA
/TQA
แนวคิดของมาตรฐานใหม่ในภาพรวม

ตอน ที่ I

กา รวัด วิเค ราะห์ และจัด การคว าม รู ้
การว างแ ผน
กลยุทธ ์

กา รมุ ่ ง เน ้น
ทรัพยาก รบุคค ล

การ มุ่งเน ้นผู้ป ่ว ย
และสิ ทธิผ ู้ป่วย

การจัด การ
กระบ วน การ

กา รนำา

ตอน ที่ IV
ด้า นการด ูแลผู้ป่ วย
ด้า นการมุ่ งเ น้น ผู้ รับ ผลง าน
ด้า นการเ งิ น
ผลลัพธ์ ด้า นทรัพยากร บุคค ล
ด้า นประส ิท ธิผล ของ องค์ กร
ด้า นการน ำา และสั งคม
ด้า นสร้าง เสร ิมสุขภาพ

ระ บบงาน สำาค ัญ ของ ร พ.ตอน ที่ II

มาต รฐา นโ รง พยา บาล
แล ะบริกา รสุขภา พ
พ.ศ. 254 9

ความเ สี่ย ง ความปลอดภ ัย คุณภ าพ
การ กำากับ ดูแลวิ ชาชีพ
สิ่ งแวดล้ อม ใน การ ดูแลผู ้ป่วย
การ ป้องก ัน การติ ดเ ชื้อ
ระ บบเวชร ะเ บียน
ระ บบจัดการ ด้าน ยา
การ ตรวจทดสอบ
การ เฝ้ าระว ังโ รคและภ ัย สุขภาพ
การ ทำา งาน กับ ชุมชน
กร ะบ วน การดูแล ผู้ป่วย

ตอน ที่ III

กระบ วน การดูแ ลผู้ป ่ว ย
การเ ข้าถึง และ เข้ารั บบริกา ร
การปร ะเ มิน ผู้ ป่วย
การว างแผน
การด ูแลผู้ ป่วย
การให ้ข้อมูลแล ะเ สริมพลัง
การด ูแลต่อ เนื่อง

Part I:
Organization Management Overview
1. Leadership
2. Strategic Management
3. Focus on Patients/Customers
4. Information and Knowledge Management
5. Staff Focus (HR)

I - 1. การน ำา
I - 1.1 กา รนำา องค์กร
โดยผ ู้น ำาระ ดับ สูง

I - 1.2 กา รก ำาก ับ ดูแล
แล ะควา มร ั บ ผิด ชอ บต่อ สัง คม

ผู ้นำา ระดั บสู ง ชี้นำา องค์ก ร
สื่อ สารแล ะสร้า งสิ ่ง แวด ล้อ มท ี่
ส่ง เสริมผล การด ำา เน ินง าน ที ่ดี
ให้ความมั ่นใจในคุณ ภา พแล ะค
วา มปล อดภ ัยใน กา รด ูแล ผู้รั บบ
ริก าร .
ก.วิ สั ยทัศ น์ แ ละค่า นิย ม

1

กำา หนดพั น ธกิ จ วิ สัย ทั ศน์ ค่ า นิ ย ม
ถ่ายทอด,ปฏิบัตใิ ห้เห็นความมุ่งมั่น

แสด งภาวะผ ู ้ น/รัำา บผิ ด ชอบ
2

ความสำาเร็จขององค์กร
คุณภาพและความปลอดภัย
จัดสรรและบริหารทรัพยากร

สร ้า งสิ ่ ง แวด ล้ อม และบ รรย ากาศ

3

ข.การสื ่ อสา รแ ละจ ุ ด เน้น ของ อง ค์ ก ร

การปรับปรุงผลงาน, การบรรลุวตั ถุประสงค์
การสร้างนวตกรรม, ความคล่องตัว, การเรียนรู้
สัมพันธภาพ,ความร่วมมือ,, การประสานบริการ
กฎมายและจริยธรรม

2 จุ ด เน้ น
การดำาเนินงาน
การปรับปรุงผลงาน

การท บทวน
ประ เมิ น ผลงาน

1 การสื ่อสา ร
ให้อำานาจตัดสินใจ
จูงใจ ยกย่องชมเชย

องค์กร แสด งถึ งระบ บการก ำา กั บดู แ
ลกิจก ารท ี่ด ี
ควา มรับ ผิด ชอ บต่อ สาธา รณะ
สร้า งควา มมั่ นใจว่า มีกา รด ำาเ นินง
านอ ย่า งมีจริย ธรรม
แล ะมีส่วน สนับ สนุน ต่ อสุขภ าพ ขอ
งชุมชน .
ก.กา รกำา กับดูแลกิจกา ร

1 ระบบกำา กั บด ู แล กิ จการ
ผูบ้ ริหาร การเงิน โปร่งใส การตรวจสอบ ผลประโยชน์

ปร ะเมินผลง าน
ผู้นำา ระบบการนำา

การป ฏิ บ ั ติ
ผลงานที ่ด ี
คุณ ภาพ
ควา มปลอด ภั ย

ปร ั บปร ุงประสิทธ ิภาพ

2

ผู้นำา ระบบการนำา

ค.การเ กื้อหนุนชุ มชนและ สุขภ าพ ของ ชุมชน
กำาหนดชุมชน /ประ เด็นสนับสนุน

สนับสนุน
สร้าง ความเ ข้มแข ็ง

ด ู แ ลสุข ภาพ
ของชุมชน

ข.กฎห มายแและ จริยธรรม

ความเส ี ่ยง
ผลกระทบด้าน ลบ
คว ามห่วงกังวล

กร ะบวนการ
ตัวชี้วัด
เป้ า หมาย

กฎหมายข ้อ บังคับ

1

ติ ด ตามกำากับ

2

ส่ง เสริมจริย ธรรม

ดำาเ นินการ
เมื่ อละเมิด

องค์กรที่ มีคุณค่า
ต่อสัง คม

I – 1.2 การกำากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Over all Req . องค์กรแสด งถึง ระบ บการก ำา กั บดูแล กิจก ารท ี่ ดี
ความร ับ ผิด ชอบ ต่อ สาธา รณะ
Mul tiple Re q. สร้า งควา มมั่ นใจว่า มีกา รด ำาเ นินง านอย่ าง มี จริ ยธรรม
แล ะมีส่วน สนับ สนุน ต่ อสุขภ าพ ของ ชุ มช น.
ก. การกำา กั บดูแล กิจกา ร
ข. กฎหมา ยแล ะจริยธรรม
1 ระบบ กำาก ับดูแ ลก ิ จก าร
ผู้บริหาร การเงิน โปร่งใส การตรวจสอบ ผลประโยชน์

ประเมินผลงาน

ปรับ ปรุงปร ะสิทธ ิ ภา
ผู้นำา ระบบการนำา

2
ผู้นำา ระบบการนำา

. การสนั บสนุนชุมชนแ ละส ุ ขภา พขอ งชุมชน
กำาหนดชุมชน / ประเด็นส นับ สน ุน
สนับ สน ุน
สร้างคว ามเข้ม แข็

ดู แ ลส ุขภาพ
ขอ งชุมชน

คว ามเส ี ่ ยง
ผลก ระท บด้า น
ลบ
ความห่วงก ั งว ล
กฎหมายข้อ บังคับ
2

ส่งเส ริมจ ริยธร
รม

กระบ วน การ
ตัวชี้ว ัด
เป้ าหม าย
1

ติด ตามก ำากั

ดำาเ นิน การ
เมื่อละเมิด

องค์กรท ี่ มีค ุ
ณค่า
ต่ อสัง คม

I - 2. กา รวา งแผนก ลยุท ธ์
I – 2.1 การกำา หนด กลยุท ธ์

I - 2.2 กา รนำา กลยุท ธ์ไปปฏิบ ั ติ

องค์กรก ำา หนดก ลยุท ธ์ /
วัต ถุประสง ค์เ ชิง กล ยุท ธ์
เพื่อ ชี้น ำา แล ะส ร้ าง ควา มเข ้มแข็ง
ให้กั บการด ำาเ นินง าน ของ อง ค์ กร
โด ยรวม
แล ะสอ ดคล ้อ งกับ ควา มท้ าท ายท ี่
องค์กรเ ผชิญอ ยู่ .

องค์กร ถ่า ยท อด วัต ถุ ประ สง ค์เ ชิ
งกลยุท ธ์ไปสู่ก ารปฏิบ ัติ
แล ะต ิดต ามควา มก ้าวหน ้าเ พื ่อ ใ
ห้มั่น ใจว่า บรรล ุเ ป้า ประส งค์ .

ก. กระบ วน การ จั ดทำา กลยุทธ์

1

การว าง แผนก ลยุทธ ์

ผู้มสี ่วนร่วม: ผู้นำาร่วมกับบุคลากร
ขั้นตอนและกรองเวลา
การค้นหา potential blind spot

ข. วัต ถุป ระสงค ์เชิงกล ยุทธ ์

1

วั ตถุ ป ระ สงค ์เ ชิ งก ลยุทธ ์แ ละ กรอบ เวลา

2

สอดคล้อง กั บควา มท้า ทาย ขององค ์ ก ร
ความท้าทายขององค์กร
สถานะสุขภาพ/ความต้องการสุขภาพ
มีส่วนต่อผลลัพธ์สุขภาพที่ดขี ึ้น

การ วิเ คราะ ห์ข้อม ูล

2
ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
จุดแข็ง จุดอ่ น โอกาส สิง่ คุกคามขององค์กร
ปัจจัยสำาคัญอื่นๆ
-ความปลอดภัย//ความผิดพลั้ง
-ความร่วมมือ การแข่งขัน
-การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
-การเปลีย่ นแปลงระบบบริการ เศรษฐกิจ
-ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม จริยธธรรม
ความสามารถในการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

3

วัต ถุป ระส งค์เ กี่ ยว กับ การส ร้าง เสริ มสุ ขภาพ
ผลลัพธ์สุขภาพที่ดขี ึ้นของ
ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน บุคลากร
สิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาพดี

ชี้น ำา และส ร้า งค วาม เข้ม แข็ง
ให้องค ์ กร โดยรวม

วัตถุป ระสงค ์ เชิง กลยุทธ์

ก. ถ่ ายทอด เพื ่ อน ำา ไป ปฏิ บ ั ติ

2

แผนทร ัพ ยากรบุค คล
ปฏิบ ัติตา มแผน

แผนป ฏิบ ัติ การ
1

บรรลุเป ้า ประสงค ์

ทร ัพ ยากร

ตั วชี ้ว ัด สำาค ั ญ

ติด ตาม ความก้า วหน้า
ทั ้ง องค์ก รมุ่ง ไป ในทิ ศ
ทาง เดีย วกั น

3

ครอบคลุมประเด็นสำาคัญ
และผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งหมด
1

คาดการณ์ผล การ
ดำา เนินง าน

ข. คาดการณ์ แ ละเ ปรี ยบเที ย บ
เปรีย บเที ยบ

ตอบ สนอง
ความ แตก ต่า ง

I – 2 .1 การกำาหนดกลยุทธ์
Over all Req . อง ค์กร กำา หนดกล ยุ ทธ์ / วัต ถุป ระสงค ์เชิง กล ยุท ธ์

เพ ื่อ ชี้ นำา และส ร้า งควา มเข้ มแ ข็งใ ห้ก ับ กา รดำา เนิ นงา นข อง อง
Mul tiple Re q. ค์ กรโด ยรว ม
และสอ ดคล ้อง กับ คว ามท้า ทายที่อ งค์ กรเผ ชิญอ ยู่

ก. กระบ วนก ารจัดท ำา กล ยุท ธ์
1

การ วางแ ผนก ลยุ
ผู้มีส่วนร่วม: ทธ
ผู้นำา์ ร่วมกับบุคลากร
ขั้นตอนและกรองเวลา
การค้นหา potential blind spot

2 การ วิเค ราะห์ ข้ อมูล
ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
จุดแข็ง จุด่อน โอกาส สิ่งคุกคามขององค์กร
ปัจจัยสำาคัญอื่นๆ
- ความปลอดภัย/ความผิดพลั้ง
- ความร่วมมือ การแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
- การเปลี่ยนแปลงระบบบริการ เศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม จริยธรรม
ความสามารถในการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ข. วัต ถุประสง ค์ เชิง กล ยุท ธ์

1
2

วั ตถุป ระส งค์เชิงก ลยุท ธ์แ ละ กรอ บ
เว ลา
สอดคล้อ งกับ คว ามท้าทายขอ งอ งค ์
กรกร
ความท้าทายขององค์
สถานะสุขภาพ/ความต้องการสุขภาพ
มีส่วนต่อผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้น

3

วัตถ ุ ป ระส งค์เก ี ่ ยวกับ การส ร้างเส ริม สุ
ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขขภาพ
ึ้นของ
ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน บุคลากร
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ชี ้ น ำาแ ละ สร้างค วามเข้มแ ข็ง
ให้อ งค์ก รโด ยรว ม

I – 3 .2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจบองผู้รับผลงาน
Over all Req . องค์กรสร้า งความสัมพ ันธ์ก ับ ผู้ ป่วย / ผู้รับ ผล งาน
เพื่อ สร้า งความเ ชื่อ มั่ น ศรัท ธา ควา มพ ึง พอใจ
Mul tiple Re q. แล ะควา มร่วมมือ
มีก ารประเ มิน แล ะนำา ข้อมู ลความพ
พอใจขอมพงผู้ปัน่ ธ์วย /
ก. สร้าึ งงความสั
1 สร้าง ผูควา
มส งาน
ั มพ ันมาใช้
ธ์ก ปับรัผูบ้ป่ว ปรุยง /การด ำา เน ินง าน .
้ รับ ผล
ผู้รั บผล งาน
2
ช่อ งทางกา รติ ดต ่
ข้อมูล บริการ คำาร้องเรียน

ทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
3
ปรับปรุงวิธีสร้า งความส ัมพ
จัด กา รก ั
รวบ รวม
4้ัน ธ์ แ ละช่อ งทางกา รต ิดต ่อ

วิเ ครา ะ
คำา ร้ อ งเรี
ห์
วิธีการเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มข. ประเมิ นควา มพ ึง พอใจ
ยน
สน องคว าม ต้อ งก
1
ประเ มิน ควา มพ ึง พอ
าร
ข้อมู ลที่เ ป็
ปรับปรุงบริก
ความเ ชื่ อม ั ่น ศร ัท
นประโยชน ์
ใจ
าร
ธา
2ติด ตา มผล ทั นท ี
การด ำา เนิน งา
ความพ ึ งพอ ใจ
ความ ร่วมมือ
3 บ ปรุ งวิธีก ารประเ มิน ควา มพ ึ

ปรั
งพอใจ

I – 3.3 สิทธิผู้ป่วย

Over all Req . องค์กรต ระหนัก แล ะให้ก ารคุ้มครอ งสิ ทธิผ ู้ป่วย .
Mul tiple Re q.
. คำา ประกา ศสิ ทธิผู ้ป่วย ข. กระบ วนก ารคุ้มครอ ง ค. ผู ้ ป ่วยที่มีคว ามต้ องการเ
สิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
ไม่เลือกปฏิบัติ
ได้รับข้อมูลเพียงพอ ชัดเจน
ได้รับการช่วยเหลือทันทีเมื่อเสี่ยง
ทราบชื่อผู้ให้บริการ
ขอความเห็นที่สอง
ปกปิดข้อมูล
การเข้าร่วมวิจัย
ข้อมูลในเวชระเบียน
การใช้สิทธิแทน

1
2

ผู้ปฏิบัตงิ านตระหนัก
ทราบบทบาท
ระบบพร้อมตอบสนอง

อง ค์
กร
ับข้อมูลสิทธิ
ผู้รั บบริก ได้รและหน้
าที่
าร
ลัก ษณ ะก ารคุ้มค
ทุกกิจกรรมการดูแล
ง จิตใจ สังคม
การถูกทำาร้ายร่รอ
างกาย

3
4
5 ความเป็นส่วนตัว ศักดิ์ศรี, ค่านิยม
6 เท่าเทียมตามปัญหาและความุรนแรง

ผู้ป่วย ได้รั บกา รคุ้
มครอง
สิท ธิแล ะศ ัก ดิ ศรี

1

ฉพา ะ

ผู ้ป่วยระยะ สุ
สิทธิ ศักดิ์ศรี
้า ย
ข้อบังคัดท
บ กฎหมาย
ความเชื่อ วัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม

2
3

ผู้ท ี ่ช่วยเ หล ือ ตน เ
เด็ก องไม่
ผู้พิการ ผูไ้สดู้งอายุ
ผู ้ท ี่ต้อ งแยก
ผูก ยึด

I - 5. การมุ่ง เน้ นผู้ ทรั พ ยา กรบ ุ ค คล

I - 5.1 ระบ บงาน
ระบ บงาน ขอ งองค์ กร ,
การก ำา หนดหน ้าท ี่ รับ ผิด ชอ บ,
ระบ บประเ มิน แล ะพ ั ฒนา ผล งานข อง บุคล า
กร, การ บริหารค่า ตอ บแท น,
แล ะวิ ธี ปฏิบ ัต ิท ี่เ กี่ยวข้ อง กับ บุคล ากร
5. 2 เกื
การเ
รียนนให้รู้แลบุคะกลาก
ารสรแล
ร้า งแรง
งใจ ผล
สำา งานท
หรับ บุี คล ากร
้อ หนุ
ะอ งค์จูกรมี
ระบ
้่ด ี มีบการศ
ก ารเ รียึกนษ รูา้ ฝึ กอ บรม
แล ะแรง
ค์ก รปล ี่ยนแป ลง.
ะปรับ จูตังวใจ
เ ข้ของ
าก ับองการเ
ทำา ให ้ บ ุคล าก รมีควา มรู้ ทักษ ะ
ะควา
ที่จะส
ให้อ งบุ
งค์คกล รบ
- 5. 3 แลควา
มผามสสุ ามารถ
กแล ะควา
มพ ่ึงง เสริ
พอใมจขอ
าก ร
รรล
ัตถด ุประส
ผล ล้งานท
. า งา
องค์ุวกรจั
ให้มีสงค์
ภาแ ละมี
พแวด
อ มในกี่ ดี ารทำ
นแ ละบ รรยา กา ศที ่ส นับ สนุน ให้บ ุคล ากรมี
สุขภา พดี มีค วามผ าสุก มีควา มพ ึง พอใจ
แล ะมีแ รงจู ง ใจในก ารท ำา งาน
วา งร ูป แบบ
และจัดกา ร

ระบบงาน
หน้าที่รบั ผิดชอบ ส่งเสริม
1 ทักษะ

3

การศึกษา

กำาห นด คุณสมบ ัตทัิ กษะ

ความรู้

กำาห นด หน้าที่ร ับ ผิด ชอบ
มอบ หมา ยห น้าที่

วัฒนธรรม

คุณสมบัติ

ระ บบป ระ เ มิน แล ะพ ัฒนา ผลงา นบุคลาก ร

ประเมิน
ปรับป รุ ง

ว่ าจ้ าง

4

สร้า งผู้น ำา

การประเมินและสื่อสารผลการประเมิน
การบริหารค่าตอบแทน
การยกย่องชมเชย/รางวัล/แรงจูงใจ

ข้อมูลจากบุคลากร
ข้อมูลจากหัวหน้างาน
ความรู/้ บทเรียนขององค์กร
การสร้างเสริมสุขภาพ

4 จัด การศึ ก ษา อบ รม
5 ส่ งเสร ิ ม การใช้

ข.แรงจู งใ จ
ควา มก้า วหน้ า
1

ทั กษะ
ควา มสา มารถ

ก.สภ าพแวด ล้ อม ในก ารทำา งาน

ที่ทำางา นเอื้อต่อ สุขภ/ าพป้องกันภัย,
การยศาสตร์
1 ความ ปลอดภัย
ตัววัด,ปรับปรุง
เตรียมพ ร้อ มต่อ
2 ภัยพิบ ัต/ภาวะ

ฉุกเฉิน

2

บรรลุ วั ตถุ ประสง ค์ อง ค์ก ร
สร ้ า งผ ลงา นท ี่ ดี

การศึ ก ษา อบ รม

จู ง ใจ
พัฒนาตนเอง
ใช้ศักยภาพเต็มที่

ควา มรู/ทั้ กษะใหม ่ๆ

6 ประเ มินผ ล

ช่ วย เหล ื อ
การเรียนรู้
ความก้าวหน้า

1

สุ ขภา พดี ผา สุก
พึ งพ อใ จ
มีแ รงจู งใ จ

ค.สุ ขภ าพบุค ลากร

สภา พแวด ล้ อม ดี 1
บรรยา กาศดี

ดูแลส ุข ภา พตน เองเรียนรู้ ตัดสินใจ ปฏิบัติ

2 เป็น แบบ อย่างพ ฤติกรรม มีข้อตกลงร่วมกัน

ข.การดูแ ล//ควา มพึ งพอ ใจ

ความก้าวหน้า,อำานาจตัดสินใจ,,ข้อม
1 วิเค รา ะห์ป ัจ จัย มูลข่าวสาร,การอสื่อสาร,,ปริมาณง
งาน,ค่าตอบแทน,,โอกาส ฯลฯ

2

ให ้การดูแ ล บริการ,สิทธิประโยชน์, ,นโยบาย

3

ประเม ิน

สภาพแวดล้อม
4 ปรับ ปรุง บรรยากาศ

2

ธำา รงรักษา
3

ความก้า วห น้าใ นสายงาน

บุคลากรใหม่
ความหลากหลาย ก.การศึก ษา ฝึ กอบ รม
จริยธรรม
พั ฒนา
คุณภาพ
ความปลอดภัย
การสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาผู้นำา
OJT ห้องเรียน
ระยะไกล คอมพิวเตอร์
ความรู ้

3 กำา หนด เนื ้ อห า

1

ตรวจสอบ

สร รหา /ประเมิน

2 ความคิดอ่าน

ข.ระบ บประเ มิน ฯ

ผลงานของบุคคล
ผลงานขององค์กร

ความรู้/ทักษะ

ผลง านดี
เรี ยนร ู้
ปรั บตัว

ก.การว าง รู ปแบ บ ควา มห ลากหล าย
และ จั ดการร ะบ บงาน
ข้อคิดเห็น

ควา มต้ องก าร
2 ของ อง ค์ก ร

ค.กา รจ ้าง งาน
คว ามก้ าว หน้า

สื่อสา ร/แลกเป ลี่ย น

ความร่วมมือ
ความคิดริเริ่ม
การให้อำานาจตัดสินใจ
นวัตกรรม
วัฒนธรรมองค์กร

3 ป้อง กันคว าม เสี่ยงจ ากกา รทำางา น

TB, HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,
Anesthetic Gas, Chemotherapeutic Agent
แรกเข้าทำางาน 4
ข้อ มูลสุข ภา พ
ติดตามเป็นระยะ 5
6 ภูม ิค ุ้ม กันโร ค

7 ดูแ ลเ มื่อ เจ็บ ป่ว/สัยม ผัสเชื้อ

I – 5. 2 การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจสำาหรับบุคลากร
Over all Req . ระบ บการศ ึกษ า ฝึ กอ บรม แล ะแรง จูง ใจข อง อง ค์ก ร
ทำา ให ้ บ ุคล าก รมีควา มรู้ ทักษ ะ
Mul tiple Re q. แล ะควา มส ามารถ ที่จะส ่ ง เสริมให้อ งค์ก รบ รรล ุว ัตถ ุประส งค์แ
บุคลากรใหม่
ละมี
ผ ลงานท ี่ด ี .
ความหลากหลาย
ก. การศ ึก ษา ฝ ึกอ บรม
จริยธรรม
ควา มต้ องกา ร คุณภาพ
พัฒ นา
ความปลอดภั

2 ขอ งอง ค์ก ร การสร้างเสริมสุขภาพ
ข. แรง จูง ใจ
การพัฒนาผู้นำา
ควา มก้า วหน้ า
OJT ห้องเรียน
ระยะไกล คอมพิวเตอร์
ควา มรู้
จู ง ใจ
3กำา หนดเ นื้อ หา จั4ด กา รศ ึก ษา อบ ร
ทักษ ะ
พัฒนาตนเอง
ข้อมูลจากบุคลากร
ควา
มสามา
รถ
ใช้ศักยภาพเต็มที่
5ส่ง เสริมก ารใช้ ม
ข้อมูลจากหัวหน้างาน
ความรู้/บทเรียนขององค์กร
การสร้างเสริมสุขภาพ
ควา มรู้ /ทัก ษะให ม่ ๆ
ช่วยเ หล ื
การเรี
ยนรู้

บรรล ุว ัตถุ ประส งค์อ งค์ก ร ความก้าวหน้า
ผลงานของบุคคล 6 ปร ะเมิน ผล
ผลงานขององค์กร
การศ ึก ษาอ บรม
1 สร้า งผล งานท ี่ด ี

I – 5. 3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
Over all Req . องค์กรจัด ให้มีสภา พแวด ล้อ มในก ารทำา งานแล ะบ รรยา กา ศที ่
สนับ สนุ นให้บ ุคล ากรมี สุข ภา พดี มี ควา มผา สุ ก
Mul tiple Re q. มีควา มพ ึง พอใจ แล ะมีแรง จูง ใจใน กา รท ำาง าน
สุขภา พดี
. สภา พแวด ล้อ มในก ารทำา งาน ผา สุ ก
พึง พอใจ
ที่ ทำา งาน เอื ้อ ต่ อส ุข ภาพ /ป้องกันภัย,
การยศาสตร์
1 ความ ปลอ ดภั ย
มีแรง จูง ใจ
ค. สุขภ าพ บุ ค ลาก ร
ตัววัด, ปรับปรุง
ยมพ ร้ อม ต่ อ
สภาพ แวดล ้ อ มดี 1 ดูแ ลส ุ ข ภา พต นเอง เรียนรู้ ตัดสินใจ ปฏิบัติ
2 ภั เตรี
ยพิ บั ติ /ภา วะ ฉุ กเ
บรรยา กาศ ดี
ฉิ น
2 เป็ นแบบอย่า งพ ฤติ กรร มมีข้อตกลงร่วมกัน

ข. กา รด ูแล /ควา มพ ึง พอใจ

ความก้าวหน้า, อำานาจตัดสินใจ,
ข้อมูลข่าวสาร, การสื่อสาร,
1
วิ เครา ะห ์ ปั จจ ั ปริมาณงาน, ค่าตอบแทน, โอกาส
ฯลฯ

ให้ กา รดู แล บริการ, สิทธิประโยชน์, นโยบาย

2

3 ปร ะเ มิ น

สภาพแวดล้อม

4 ปรั บปร ุ ง บรรยากาศ

3 ป้อ งกั นค วา มเสี่ ยงจ ากก าร ทำา งา น

TB, HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,
Anesthetic Gas, Chemotherapeutic Agent
4
แรกเข้าทำางาน
ข้ อม ูล สุ ข ภา พ
ติดตามเป็นระยะ 5
6 ภูม ิ ค ุ้ มกัน โรค

7 ดูแ ลเ มื่ อเ จ็ บป่ วย/สัม ผั สเชื ้อ

I – 5. 3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
Over all Req . องค์กรจัด ให้มีสภา พแวด ล้อ มในก ารทำา งานแล ะบ รรยา กา ศที ่
สนับ สนุ นให้บ ุคล ากรมี สุข ภา พดี มี ควา มผา สุ ก
Mul tiple Re q. มีควา มพ ึง พอใจ แล ะมีแรง จูง ใจใน กา รท ำาง าน
สุขภา พดี
. สภา พแวด ล้อ มในก ารทำา งาน ผา สุ ก
พึง พอใจ
ที่ ทำา งาน เอื ้อ ต่ อส ุข ภาพ /ป้องกันภัย,
การยศาสตร์
1 ความ ปลอ ดภั ย
มีแรง จูง ใจ
ค . สุขภ าพ บุ ค ลาก ร
ตัววัด, ปรับปรุง
ยมพ ร้ อม ต่ อ
สภาพ แวดล ้ อ มดี 1 ดูแ ลส ุ ข ภา พต นเอง เรียนรู้ ตัดสินใจ ปฏิบัติ
2 ภั เตรี
ยพิ บั ติ /ภา วะ ฉุ กเ
บรรยา กาศ ดี
ฉิ น
2 เป็ นแบบอย่า งพ ฤติ กรร มมีข้อตกลงร่วมกัน

ข. กา รด ูแล /ควา มพ ึง พอใจ

ความก้าวหน้า, อำานาจตัดสินใจ,
ข้อมูลข่าวสาร, การสื่อสาร,
1
วิ เครา ะห ์ ปั จจ ั ปริมาณงาน, ค่าตอบแทน, โอกาส
ฯลฯ

ให้ กา รดู แล บริการ, สิทธิประโยชน์, นโยบาย

2

3 ปร ะเ มิ น

สภาพแวดล้อม

4 ปรั บปร ุ ง บรรยากาศ

3 ป้อ งกั นค วา มเสี่ ยงจ ากก าร ทำา งา น

TB, HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,
Anesthetic Gas, Chemotherapeutic Agent
4
แรกเข้าทำางาน
ข้ อม ูล สุ ข ภา พ
ติดตามเป็นระยะ 5
6 ภูม ิ ค ุ้ มกัน โรค

7 ดูแ ลเ มื่ อเ จ็ บป่ วย / สัม ผั สเชื ้อ

Part II: Key Hospital Systems

1. Risk, Safety, and Quality Management
2. Professional Governance
3. Physical Structure and Environment of
Care
4. Prevention and Control of Infection
5. Medical Record System
6. Medication Management System
7. Clinical Laboratory System
8. Radiology
9. Working with Community

II - 1. การบ ริหารควา มเสี่ย ง ค วามปล อดภัย แล ะค ุณ ภา พ
II - 1.2 ระบ บบริหา รค วา มเ สี่ยง
I - 1.1 ภาพ รวมขอ งการพ ั ฒนา คุณภ าพ ควา มปล อดภัย แล ะคุณ ภา พ
มีก ารพัฒน าคุณ ภา พที่ประสาน
สอด คล ้อ งกันใน ทุ กระด ับ
ก.ก า ร ส น ั บ ส น ุ น จ า ก ผ ู ้ น ำา
ข.ก า ร เ ช ื ่ อ ม โ ย ง
และประสานงาน

ค.ก า ร ท ำา ง า น เ ป ็ น ท ี ม
1
2

ง.ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง

ส นั บ ส นุ น ติ ด ตา ม

4

ว ั ฒนธร รม ค ุ ณ ภ า พ

ข.การเ ช ื่ อ มโ ยง
แ ละป ระส า นง าน

ค.กา รทำา ง าน เ ป ็น ทีม
1 ก า รสื ่ อ ส าร แ ล ะแ ก ้ ป ั ญ ห า

1 ท ิ ศ ท าง/ป ระเ ด ็ นส ำา ค ั ญ
2 ค ว าม ห มา ย ค ุ ณ ภ า พ
3 เช ื ่ อ มโ ย งก ั บ แ ผนก ล ยุ ทธ ์
4 บ ู ร ณ าก ารRM/QA/PS/QI
โ ค รง สร้ าง ค ุ ณ ภ าพ
5

ง.การ ประเมิ น ตนเอง

ก.การ สนั บ สน ุ น จาก ผู ้ น ำา
4

ส่ ง เสริ ม
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ

(Core
(CoreValues
Values&
&Concepts)
Concepts)

ตัวชี้วัด

2

หลั ก ประกั นคุ ณ ภาพ
และความปลอดภั ย

1

มาตรฐาน

เป้เป้าาหมาย/
หมาย/
วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์

บริบท

ประเด็นสำาคัญ
ความเสี่ยงสำาคัญ
ความต้องการสำาคัญ

Study/Learning
Do

Act/Improve

Plan/Design

นโยบาย/ประเด็ น สำา คั ญ/
ความคาดหวั ง

3
แผนกลยุ ท ธ์

3

สนั บ สน ุ น/
ติ ด ตามกำา กั บ

1
2
3

หลั
หลักกคิคิดดสำสำาาคัคัญ

ตั ว เปรี ย บเที ย บ
กลไกป ระเมิ น ตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การอภิปรายกลุ่ม
การเขียนบันทึกความก้าวหน้า
และแบบประเมินตนเอง
การใช้ตวั ตามรอยทางคลินกิ
การเยี่ยมสำารวจ/ตรวจสอบภายใน
การนำาเสนอเพื่อรับฟังข้อวิพากษ์
การทบทวนหลังกิจกรรม
การติดตามตัวชี้วัด

RM/QA/PS/CQI

โครงสร ้ า งคุ ณ ภาพ

1

กำา หนดความหมาย

ข.การเชื ่ อ มโยง
และประสานงาน

ง.การป ระเ ม ิน ตน เอ ง

2

ท ี มใ นง านป ก ต ิ ป ระ จำา

1 เ ท ค นิ ค ก าร ป ระเ มิ นผล

3

ท ี ม พั ฒนา ค ุ ณ ภ าพ

ก า รเ ปร ี ย บเ ที ยบ

2
3 ก ล ไก ก าร ปร ะเม ิ น ตนเ อ ง

4 ท ี ม ก ำา ก ั บ ด ู แ ล ภ า พร ว ม

ค.การ ทำา งานเป็ น ที ม
1 สื ่ อส าร แก้ ป ั ญ หา
2 ที ม ในงานปกติ ป ระจำา
3 ที ม พั ฒนาคุ ณ ภาพ
4 ที ม กำา กั บ ดู แ ลภาพร วม

ก.ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย

1

ประสาน
โปรแกรมความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ

เทคนิ ค การประเมิ น ผล

2
4

นโ ย บา ย
ห ล ั ก ป ระ ก ั นค ุ ณ ภ า พ

ก.การส นั บ ส นุ นจ ากผ ู้ นำา 3

มีระบ บบริหา รค วา มเ สี่ ยง
ควา มปล อด ภั ย และค ุ ณภา พ
ขอ งโร งพยา บาลที ่มีประสิท ธิ ผล แล
ะประสาน สอดคล้อง กั น
รวมท ั้ง กา รพ ัฒ นา คุณ ภา พการดูแล
ผู ้ป่วยใน ลัก ษณ ะบ ูรณ าก าร
2

ค ้ น ห า แ ล ะ จ ั ด ล ำา ด ั บ
ค ว า ม ส ำา ค ั ญ ข อ ง
ความเสี่ยง

ปรับปรุง

6

ประเมิน
ประสิทธิผล

แก้ปัญหา

3
ก ำา ห น ด ม า ต ร ก า ร ป ้ อ ง4
ระบบรายงานอุบัติการณ์
ก ั น,ส ื ่ อ ส า ร,ส, ร ้ า ง ค
รายงาน วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์
ความตระหนัก
1

5
วิเคราะห์สาเหตุ

ภาพการดูแล
ท บ ท ว น ก า ร ด ู แ ล ผ ู ้ ป ่ ว ย พสั ฒำา หน รา ัคบุ ณ
กลุ่มเป้าหมาย
2 กำาหนดกลุ่ม/วัตถุประสงค์

ข.ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ด ู แ ล ผ ู ้ ป ่ ว3ย กำาหนด KPI

4 ใช้วิธีการที่หลากหลาย

II - 2. การ กำา กั บดูแล วิชา ชีพ
II - 2.1 การพ ยา บาล

II – 2.2 การแพ ทย์

มีระบ บบริหา รกา รพ ยา บาล รับ ผ
้ิด ชอ บต่อ การจั ดบ ริก ารพ ยา บา
ลที่มี คุณ ภาพ สูง
เพื่อ บรรล ุพ ัน ธกิจขอ งองค์ก ร

มีก ารจัด ตั ้ง องค์ก รแ พทย ์
รับ ผิดชอ บต่อ กา รส ่ ง เสริมแ ละกำา กั
บดูแล มา ตรฐ านแล ะจริย ธรรมขอ งผ
Req.
ู้ Overall
ประกอ
บวิชาชีพ แพทย ์
เพื่อ บรรล ุพ ัน ธกิจขอ งองค์ก ร

1

ผู ้น ำาท ีม การพย าบาล

2

บ ุค ลากร
ความรู้ความสามารถ
ปริมาณ

3 โ ครง สร ้าง แล ะกล ไก

กำากับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม
นิเทศ/กำากับดูแล
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล
ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก
ดูแลผู้อยู่ระหว่างฝึกอบรม
จัดการความรู้และวิจัย

5

Risk/Safety/Quality
Management

4

ประ สาน ความ ร่วม มือ ระ ดับอ งค ์ กร
การใช้ยา,การควบคุมการติดเชื้อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
คุณภาพและความปลอดภัย

ก.การ บ ริ ห าร การพย าบ าล

2

ให้คำา ปรึ กษา
ข้ อเสนอแนะ
ร่ วมวางแผน
กั บผู้บริ หาร

3

สร้ างความมั่ นใจในบริ การทางการแพทย์
ใช้หลักฐานทางวิทขาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพ
มีการติดตามกำากับและพัฒนาคุณภาพ
เคารพสิทธิผู้ป่วย, เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ

4

กลไกการติ ดต่ อสื่ อสารและแก้ ปัญหา
ภายในวิชาชีพ, กับผู้ปฏิบัติงาน, กับผู้รับบริการ

5

กลไกกำา กั บดู แลและส่ งเสริ ม
คุณสมบัติแพทย์, สิทธิการรักษา
การศึกษาต่อเนื่อง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาตรฐานและจริยธรรม
ทบทวนและพัฒนาคุณภาพ, คุณภาพเวชระเบียน
การตัดสินใจทางคลินิกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์

ข.ปฏิบ ั ติ การพย าบาล
2 ส ิทธ ิ ผู ้ป่ว ย
มาตร ฐาน/

3 ข้ อม ูล ว ิช าการ
4

จริยธรร มวิช าช ีพ

1 กระบวน การ
พย าบาล

ส ภาว ะส ุขภาพ
ขอ งผ ู้ ป่วย

5
ปรั บปรุ ง
ปร ะเ มิน

บัน ทึก

6

ผ ลลัพ ธ์ ของ
ป ฏิบั ติการ พยาบาล
ความปลอดภัย
บรรเทาทุกข์ทรมาน
ข้อมูลและการเรียนรู้
การดูแลตนเอง
การเสริมพลัง
ความพึงพอใจ

1 จั ดตั้ งองค์ กรแพทย์
ระดั บ รพ.

6 ประสานความร่ วมมื อ

ระดั บองค์ กร
การใช้ยา,
การควบคุมการติดเชือ้
การสร้างเสริมสุขภาพ
คุณภาพและความปลอดภัย

7

ข้ อตกลงและแนวทางปฏิบัติ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม
คุณภาพและความปลอดภัย
บันทึกและการจัดทำาเอกสาร

บริ การทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข
ที่มี คุ ณภาพสู ง

II – 2 .1 การกำากับดูแลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล (Nu rsi ng)
Over all Req . มีระบ บบริหารก ารพ ยาบ าล รับ ผิด ชอบ ต่อ การจัด บริก ารพ ย
าบ าล ที ่มีค ุ ณภ าพ สูง เพื่อ บรร ลุพ ัน ธกิจขอ งองค์ก ร
1
2

ผู้ นำา ทีม กา รพย าบา

บุ ค ลา กร
ความรู้ความสามารถ
ปริมาณ

3 โครงส ร้ างแ ละ กลไ ก

กำากับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม
นิเทศ/กำากับดูแล
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล
ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก
ดูแลผู้อยู่ระหว่างฝึกอบรม
จัดการความรู้และวิจัย

afety/Qua li ty
5 Risk/S
Ma nage me nt

4

ประ สานความ ร่ วม มือร ะด ับ องค ์
กร
การใช้ยา, การควบคุมการติดเชื้อ
กา รส ร้ างเ สริ มส ุข ภาพ
คุณภาพและความปลอดภัย

ก. กา รบริหารกา รพยาบ าล

ข. ปฏิบั ติกา รพยาบ าล
2
มา ตร ฐาน /

3 ข้อ มู ลว ิชา กา
4


สภา วะ สุ ข ภา

ขอ งผู ้ป ่ว ย

ปรั บปร ุง
ประเ มิ น

สิ ทธ ิ ผู ้ป ่ว ย
จริย ธรร มว ิช า
ชี พ
1 กร ะบ วนกา ร
พย าบ าล

5 บั น ทึ ก
6

ผลลั พธ ์ ขอ ง
ปฏิ บั ติ การ พย าบาล
ความปลอดภัย
บรรเทาทุกข์ทรมาน
ข้อมูลและการเรียนรู้
การดูแลตนเอง
การเสริมพลัง
ความพึงพอใจ

II – 2 .1 การกำากับดูแลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล (Nu rsi ng)
Over all Req . มีระบ บบริหารก ารพ ยาบ าล รับ ผิด ชอบ ต่อ การจัด บริก ารพ ย
าบ าล ที ่มีค ุ ณภ าพ สูง เพื่อ บรร ลุพ ัน ธกิจขอ งองค์ก ร
1
2

ผู้ นำา ทีม กา รพย าบา

บุ ค ลา กร
ความรู้ความสามารถ
ปริมาณ

3 โครงส ร้ างแ ละ กลไ ก

กำากับดูแลมาตรฐาน/จริยธรรม
นิเทศ/กำากับดูแล
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล
ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก
ดูแลผู้อยู่ระหว่างฝึกอบรม
จัดการความรู้และวิจัย

afety/Qua li ty
5 Risk/S
Ma nage me nt

4

ประ สานความ ร่ วม มือร ะด ับ องค ์
กร
การใช้ยา, การควบคุมการติดเชื้อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
คุณภาพและความปลอดภัย

ก. กา รบริหารกา รพยาบ าล

ข. ปฏิบั ติกา รพยาบ าล
2
มา ตร ฐาน /

3 ข้อ มู ลว ิชา กา
4


สภา วะ สุ ข ภา

ขอ งผู ้ป ่ว ย

ปรั บปร ุง
ประเ มิ น

สิ ทธ ิ ผู ้ป ่ว ย
จริย ธรร มว ิช า
ชี พ
1 กร ะบ วนกา ร
พย าบ าล

5 บั น ทึ ก
6

ผลลั พธ ์ ขอ ง
ปฏิ บั ติ การ พย าบาล
ความปลอดภัย
บรรเทาทุกข์ทรมาน
ข้อมูลและการเรียนรู้
การดูแลตนเอง
การเสริมพลัง
ความพึงพอใจ

II – 2 .2 การกำากับดูแลวิชาชีพ ด้านการแพทย์ (Med ica l S ta ff )
Over all Req . มีก ารจัด ตั้ งองค์กรแพ ทย ์
รับ ผิดชอ บต่อก ารส ่ ง เสริมแล ะก ำา กั บดูแล มา ตรฐ าน แล ะจริย
าง ควา มมัชาชี
่น ใจ ในพบริแพ
กา รททย์
าง กา รแ พทย ์
ธรรมขอ งผู้3ประสร้ใช้กอบวิ
หลักฐานทางวิทขาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพ
เพื


บรรล
ธกิ
จมีขอ
ร ฒนาคุณภาพ
ให้ปร
การติดงองค์
ตามกำากัก
บและพั
2
ข้อ เสนอแ นะ
ร่ วมว าง แผน
กั บผู ้บ ริ หาร

1

จัด ตั ้งอ งค ์ กรแ พ
ทย์ ร ะด ับ รพ .

เคารพสิทธิผู้ปว่ ย, เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพ

4
5

6 ประ สานความ ร่ วมม ือ ร
ะดั บองค ์ กร
การใช้ยา,
การควบคุมการติดเชือ้
การ สร้า งเ สริม สุ ข ภาพ
คุณภาพและความปลอดภัย

7

กลไ กก ารต ิดต ่อ สื ่ อส าร และ แก้ ปั ญห า
ภายในวิชาชีพ, กับผู้ปฏิบัติงาน, กับผูร้ ับบริการ
กลไก กำา กั บดู แลแ ละส ่ งเ สริ ม
คุณสมบัตแิ พทย์, สิทธิการรักษา
การศึกษาต่อเนื่อง/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
มาตรฐานและจริยธรรม
ทบทวนและพัฒนาคุณภาพ, คุณภาพเวชระเบียน
การตัดสินใจทางคลินิกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์
ข้ อต กลงแ ละแ นวท างป ฏิ บัต ิ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประเด็นทางจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม
คุณภาพและความปลอดภัย
บันทึกและการจัดทำาเอกสาร

บริการทาง การแพท
ย์
และสาธ ารณ สุข
ที่มีคุณ ภาพสูง

II - 3. สิ่ง แว ดล ้ อมใน กา รดู แล ผู ้ป่วย

- 3.1 สิ่ง แวดล ้อ มท าง กาย ภา พแล ะความปล อด ภัย
สิ่ง แวด ล้ อมท างกายภ าพ ของ อง ค์ กรเ อื้อ ต่
อความปล อดภั ยแล ะความผ าสุกข องผู้ป่ วย
เจ้า หน้าท ี ่ แล ะผู้มา เยือ น.
องค์กร สร้า งความมั ่นใจว่ าผู ้อ ยู่ใน พื้น ที่ อ
าคารส ถานท ี่จะปล อดภ ัยจา กอ ัคคีภัย
II - 3สารอ
.2 เครื
่อ งมืย อแล
ะบ บสาธาร
ัน ตรา
ห รือะรสถาน
กา รณ์ฉณูุ กปเโภ
ฉินคอื ่นๆ
องค์กร สร้า งความมั ่นใจว่ ามีเ ครื่อ งมือ ที่จ
้ำ เป็น พ ร้อ มใช ้ ง าน ทำาหน ้า ที่ ได้เ ป็น ปกต ิ
แล ะมีระ บบสาธา รณูปโ ภคที ่จำาเ ป็น อยู่ต ล
- 3 .3อดเว
สิ่ง ลา
แวด ล้อ มเพ ื่อ กา รสร้าง เสริมสุขภ าพ ฯ
องค์กร แสด งความมุ่ งมั่น ในก ารท ี่ จะท ำา ให้
โรง พยา บาล เป็ นสถา นท ี่ท ี่ปล อด ภัย แล ะเ อื้
อต่อ สุขภ าพ ดี
เอื้อ ต่ อก ิจกร รมส ร้า งเสริมส ุ ขภา พ

ก. การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ

ข. การพิทักษ์สิ่ งแวดล้ อม

สภาพแวดล้ อมที่เอื้ อต่ อการมี สุ ขภาพดี

ระบบบำา บั ดน ำ้าเสี ยที่มี ประสิ ทธิ ภาพ

สิ่ งแวดล้ อมเพื่อการเรี ยนรู้
และพัฒนาทักษะ

ลดปริ มาณของเสี ย

การเข้ าถึงผลิ ตภัณฑ์ สร้ างเสริ มสุ ขภาพ

ใช้ วั สดุ ครุ ภัณฑ์ ที่ไม่ มี ผลร้ ายต่ อสุ ขภาพ

กำา จั ดขยะถูกสุ ขลั กษณะ
พิทักษ์ ปกป้อง ปรั บปรุ ง สิ่ งแวดล้ อม

II – 3 .3 สิ่งแวดล้อมเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Over all Req . องค์กรแสด งความมุ่ งมั่น ในก ารท ี่ จะท ำา ให้โรง พยาบ าล เป็น ส
ถา นท ี่ ที ่ปล อดภ ัยแล ะเอ ื้อ ต่อ สุข ภา พดี
Mul tiple Re q. เอื้อ ต่อ กิจกรรมสร้า งเสริมส ุ ขภา พ แล ะพ ิท ้ก ษ์ สิ่ งแวด ล้อ ม.
ก. การสร้า งเสริมสุขภ าพ

ข. กา รพ ิท ัก ษ์ สิ่ งแวด ล้อ ม

สภ าพ แวดล้อมที่เ อื้อต ่อการมีสุ ขภ
าพดี
สิ ่งแวดล ้อมเ พื่ อการเ รีย นรู้
และ พัฒน าท ั กษะ

ระบ บบำาบ ัด นำ้าเ สีย ที่มีประ สิทธ ิภ าพ

การเ ข้าถึง ผลิตภ ัณฑ ์สร้ างเ สริมสุข
ภาพ
ใช้วัสด ุครุ ภัณ ฑ์ที ่ไม ่ ม ี ผลร้าย ต่อสุ
ขภาพ

ลดปริมาณของเ สี ย
กำาจัด ขยะถูกส ุข ลักษณะ
พิทักษ์ ปกป้ อง ปรับ ปร ุง
สิ ่งแวด ล้อม

II - 9. การท ำา งานก ับ ชุมชน

I - 9.1 การจ ั ดบ ริ กา รสร ้ าง เสริมสุขภา พ II – 9.2 การเสริมพ ลัง ชุมชน
สำา หรับ ชุมชน
ทีมผู้ ให ้ บ ริก ารร่ วมมือ กับ ชุ มช

จัด ให ้ มีบ ริก ารสร้า งเสริมส ุ ขภา
พที่สน อง ตอ บต่อ ควา มต้อ งการ
ขอ งชุมชนท ี่ รับ ผิด ชอ บ
1

กำา หนดชุ มชนที่รั บผิ ดชอบ

ชุมชนทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์

เก็ บข้ อมู ลสุ ขภาพ
ของชุ มชน

วางแผนและออกแบบ
บริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
ร่ วมกั บชุ มชน

ประเมิ นความ
ต้ องการ/ศั กยภาพ
ของชุ มชน

กำา หนดกลุ่ มเป้ า
หมายสำา คั ญ

1

กลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ

2

การดูแลสุขภาพ
การช่วยเหลือสนับสนุน
การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะสุขภาพ
การชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะ
การสร้างเครือข่าย

ร่ วมมื อกั บองค์ กร
และผู้ให้บริ การอื่ นๆ

ทีมผู้ ให ้ บ ริก ารท ำา งานร่ว มกับ ชุ
มชนเ พื่ อสนับ สนุนก ารพ ัฒน าคว
ามส ามาร ถขอ งชุมชนใน กา รปรั
บปรุง สุ ขภา พแล ะความเ ป็ นอ ยู่ท
้ี่ ดี ขอ งชุมชน

3

จั ดบริ การสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพสำา หรั บชุ มชน
4

ประเมิ นและปรั บปรุ ง

2

องค์ กรร่ วมมื อกั บชุ มชน

ส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชน
การสร้างเครือข่าย
การเป็นคู่พนั ธมิตร

3

ชี้ แนะและสนั บสนุ น
นโยบายสาธารณะก
สร้างความสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

ส่ งเสริ มความสามารถ
ของชุ มชน
รับรู้ ยอมรับ สนับสนุน
ปรับใช้ ร่วมดำาเนินการ

4

ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้ อม
ทางกายภาพ

5

สิ่งปนเปื้อนทางกายภาพ
และสารเคมี อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สันทนาการ การพักผ่อน

ส่ งเสริ มพฤติ กรรมและ
ทักษะสุ ขภาพส่ วนบุ คคล
ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ปกป้องบุคคลจากความเสี่ยง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

บริ การช่ วยเหลื อทางสั งคม
สิ่ งแวดล้ อมทางสั งคม

6

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
สร้างเครือข่ายทางสังคม
ความเป็นอยู่ทดี่ ีในที่ทำางาน
และชุมชน

ปรั บปรุ งสุ ขภาพ
ความเป็ นอยู่ ที่ ดี ของชุ มชน

II – 9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับชุมชน
Over all Req . ทีมผู้ ให ้ บ ริก ารร่ว มมือ กับ ชุ มช น
จัด ให ้ มีบ ริก ารสร้า งเสริ มส ุข ภา พที่สนอ งตอ บต่อ ความต ้อ งก
Mul tiple Re q. ารขอ งชุมชนท ี่รั บผิด ชอบ
1

กำาห นดชุมชนท ี ่รั บผิดชอ

ชุมชนทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์

เก็บ ข้อมูลสุขภ
าพ ของช ุมชน

วาง แผน และออกแบ บ
บริ การสร ้างเ สร ิม สุข ภา

ร่ วมก ับ ชุมชน

ประ เมินความต้อ
งก าร / ศั กยภ าพข
อง ชุมช น

กำา หนดกลุ่ มเ
ป้า
หมาย สำาคัญ

2

กลุม่ สุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง
กลุม่ ที่มีปัญหาสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ
การช่วยเหลือสนับสนุน
การส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะสุขภาพ
การชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะ
การสร้างเครือข่าย

ร่วมม ื อกับ อง ค์กร
และผู้ให ้บ ริ การอื่ น

3

จั ดบ ริก ารสร้ างเสริมส
ุ้ขภ าพ สำา หรับ ชุ มชน
4ปร ะเ มิ น และ

ปรับ ปร ุง

II – 9. 2 การเสริมพลังชุมชน
Over all Req . ทีมผู้ ให ้ บ ริก ารท ำา งานร่วมก ับ ชุ มช นเพ ื่อ สนับ สนุน กา รพ ัฒ นา
ความสา มารถ ขอ งชุมชนใน กา รปรับ ปรุง สุขภ าพ แล ะความเ ป็
Mul tiple Re q. นอ ยู ่ท ี่ด ีขอ งชุมชน
อง ค์ก รร่วมมื อก ับ ชุ
ส่ งเ สริมก ารมี
ส่ งเ สริมพฤติกร รมแล ะท ั
ส่ งเ สริมค วามสามา
มชน
ส่

นร่

มของชุ
มช
1

การสร้างเครือข่าย
การเป็นคู่พันธมิตร
2

3

ชี้แ นะแ ละสน ั บ สน
ุ้นน โยบายสาธ าร
ณะ สร้างความสัมพันธ์
แลกเปลีย่ นสารสนเทศ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

5

รถของ ชุมชน

รับรู้ ยอมรับ สนับสนุน
ปรับใช้ ร่วมดำาเนินการ

ส่ งเ สริมสิ่ งแวดล้ อ
มทางก ายภ าพ

สิ่งปนเปื้อนทางกายภาพแ
ละสารเคมี
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา
ติ
สันทนาการ การพักผ่อน

4

กษะสุขภ าพส่วนบ ุคคล

6

บริ การช ่วยเ หลื อท าง สัง
คม
สิ ่งแว ดล้อมทางสัง คม

ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ปกป้องบุคคลจากความเสี่ยง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
สร้างเครือข่ายทางสังคม
ความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำางาน
และชุมชน

ปรับ ปรุง สุ ขภา พ
ควา มเ ป็นอ ยู่ ที ่ดี
ขอ งชุมชน

Part III : Patient Care Processes
1. Entry
2. Patient Assessment
3. Planning of Care
4. Patient Care Delivery
5. Information and Empowerment
6. Discharge Planning & Continuity of Care

ตอ นท ี่ III กร ะบวนก ารดูแล ผู้ป่วย
III - 2
การปร ะเ มิน ผู้ ป่วย
3.1 วางแ ผน ดูแล ผู้ป่วย
3.2 วางแ ผน จำาห น่าย
III - 1
การ เข้าถึง และ เข้าร ับ บริ การ

III - 5
การ ให้ข้อมูลแล ะเ สริมพลัง

III - 3
การว างแผน

4.1 การ ดูแล ทั ่วไป
III - 6
การ ดูแลต่อ เนื่อง

III - 4
การด ูแลผู้ ป่วย 4.2 การ ดูแ ลท ี ่มีความเ สี่ย งสูง
4.3 การ ดูแลเ ฉพาะ

II - 3. การ วาง แผ น
II - 3.1 กา รวา งแผนก ารดูแล ผู้ป่ วย

II - 3. 2 กา รวา งแผนจำา หน่ าย

ทีมผู้ ให ้ บ ริก ารจัด ทำาแ ผนก ารด ู
แล ผู ้ป่วย ที่ มีก ารประสาน กัน อย
้่า งดีแล ะมีเ ป้า หมาย ที ่ชัด เจน
สอด คล ้อ งกับ ปัญหา /ควา มต้อ ง
การด ้า นสุขภ าพ ขอ งผู้ป่วย

มีก ารวาง แผนจำา หน่า ยผู้ป่ วยเ พื่อ
ให้ผู้ ป่วยสา มารถด ูแล ตนเ อง
แล ะได ้รับ การด ูแล อย่าง เหมา ะส ม
กับ สภา พปัญหา และค วา มต ้อง กา ร
หล ัง จากจำา หน่ ายจา กโรง พยา บาล

1

แ ผ น ส ำา ห รผั บู ้ ป ว ย
แต่ละราย

5

เ ป ้ า ห ม า ย/ว/ วิ ธ ี ก า ร

1

เชื่อมโยงและประสาน

การประเมิน

ตอบสนองความต้องการ
2 อย่างเป็นองค์รวม
3

ได้รับข้อมูล

4

6

ส ื ่ อ ส า ร/ /
ประสานงาน

ปฏิบัติ

ใช้หลักฐานวิชาการ ห
ผ ู ้ ป ่ ว ย/ค/ คร อ บ ค ร ั ว
มีส่วนร่วม

ก ำา ห น ด แ น ว ท า ง
ข้อบ่งชี้
โ ร ค ก ล ุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย แพทย์ พยาบาล

2

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปว่ ยและครอบครัว

ประเมิน
ว า ง แ ผ น จ ำา ห น ่ า ย ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม แ ผ น น
ค ว า ม จ ำา เ ป ็ น
3

5

เ ฝ ้ า ร ะ ว ั ง ้ิ
7

ทบทวน ปรับแผน

ผ ู ้ ป ่ ว/คย ร อ บ ค ร ั ว
ม ศี ั ก ยภ า พ แ ล ะ
มั่นใจในการ
ดูแลตนเอง

เชื่อมโยงกับแผนการดูแล
ใช้หลักการเสริมพลัง

4

ป ร ะ เ ม ิ น ป ั ญ /ค
ห าว า ม
ต ้ อ ง ก า ร แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ซ ำ้า
ปรับปรุง

6

ประเมินผล

III – 3. 2 การวางแผนจำาหน่าย (Disch ar ge Plan ning)
Over all Req . มีก ารวาง แผนจำา หน่า ยผู้ป่ วยเ พื่อ ให้ผู ้ป่วย สามารถ ดูแล ตนเ
อง
ะได ้รับ การด ูแล อย่ าง เหมา ะส มก ับ สภา พปัญหา แล ะค วามต ้
Mul tiple Re q. แล
องการ หล ัง จา กจำา หน่า ยจาก โรง พยา บาล
กำา หนด แนว ทา ง
1
ข้อ บ่ ง ชี้
โรคกล ุ ่มเ ป้า หมา ย
2

แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วยและครอบครัว

เชื่อมโยงกับแผนการดูแล
ใช้หลักการเสริมพลัง

ประเ มิน วา งแผน จำา หน่ าย ปฏิบ ัติ ตา มแ ผน
คว ามจำา เป ็น
3
5
4

ประเ มินปัญหา /คว
ามต ้อ งการแล ะประ
เมินซ ำ้า
ปรับ ปรุ ง

ผู้ป่วย /ครอ บครัว
มี ศั กยภ าพ และ
มั่นใ จใน กา ร
ดูแ ลตนเ อง

6

ประเ มินผล

III - 5. การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผปู้ ่วย/ครอบครัว
(Inf or mation a nd Em pow er ment for Pa tie nt s / F amili es)
Over all Req . ทีมผู้ ให ้ บ ริก ารให้ข้ อมู ลเกี่ ยวก ับ สภา วะสุขภา พแก ่ผู้ป ่วยแล
ะครอบ ครั ว
Mul tiple Re q. จัด กิจก รรมตา มแผนเ พื ่อ เสริมพ ลัง ผู้ ป่วยแล ะครอ บครัวให้สา
มา รถด ูแล สุขภา พขอ งตนเ องได้
1 แล ะเ ชื่อ มโยง กา รส
พเข้า ในท ุก ขั้ นตอ นขอ งกา
ให้ขร้้อางมูลเสริม2สุขภาประเมิ

ช่ว ยเหลือ
รดวางแ
ผน
การรับ รู
ประเมิ
นปัญหา

ความต้องการ
อารมณ์ จิตใจ

ศักยภาพ
ความพร้อม

การเ รี ยน
รู้

กา รเรียนรู้

ให้ ควา มช่ ว ยเหลื
3

ด้าน อารมณ์
จิ ต ใจ
คำาปรึแกลษา ติดต ามปัญ
4 วางแให้ผนดู
หา
อุปสร รค
5 เส ริมทักษ

ปรับปรุง

6

ประเมิ

ผู้ป่ วย/ครอ บครั

สามารถด ูแ ล
สุขภ าพ
ขอ งต นเอ งไ ด้

III - 6. การดูแลต่อเนื่อง (Co ntinui ty of Car e)
Over all Req . ทีมผู้ ให ้ บ ริก ารสร้า งความร่ว มมือ แล ะประส านง าน เพื่
อให้มีก ารต ิดต าม
Mul tiple Re q. แลPLAN
ะด ูแล&ผูDO
้ป่วยต ่อ เนื่อ งที่ ให้ผล ดี
ระบ บนัดหม
3
าย
1
สื่ อสาร ข้อ มูล
ระบ บช่วยเ ห
ผูป้ ่วย ได้รับ
ลือ /
ให้คำา ปรึก ษ
กา รดู แลต่อ เ

นือ่ ง
2
สร้า งความร ่วมมือ
แล ะต อบ สน
อง
ติ ดต าม บูรณ าก ารก ิจก รรม
ควา มต้อ งกา
กา รด ูแล ผู้ป่ วย สร้า งเสริมสุข ภา พ

CHECK
4ทบทว นเ วชระเบ ี
ACT
ยน
ปรับ ปรุง
5 ติ ดต ามผ ล
วาง แผ น

Part IV: Organization Results
1. Health Care Results
2. Patient and Other Customer-focused Results
3. Financial Results
4. Staff and Work System Results
5. Organizational Effectiveness Results
6. Governance and Social Responsibility Results
7. Health Promotion Results

ตอ นที ่ IV ผล กา รดำา เนิ นง านขอ งองค์ก ร
องค ์กรแ สดงให ้เ ห็น ผลกา รดำาเ นิ น งาน แล ะการ เปล ี่ย นแปลง ในทางที ่ดีใ นประเ ด็ นสำาคัญ ได้แก ่
ผลลั พธ์ด้ าน การ ดูแล
ผู้ ป่วย ความพึงพอใ จของผู้ป่ วยแ ละผู้ร ับ ผลง าน อื่นๆ ผลลัพธ ์ด้าน การเงิ น
ผลลั พธ์ด้ าน บุคลาก รและ ระ บบงาน ผลลั พธ์ด้ าน ประ สิทธิ ผลองค์ กร
ผลลั พธ์ด้ าน การ นำาและ ความรับ ผิด ชอบ ต่อสัง คม ผลลัพธ ์ด้าน การสร้ างเสริมสุขภ าพ
IV - 1
ผลด้ าน การดู แลผู้ ป่วย
IV - 4
ผลด้ าน ทรัพยาก รบ ุคคล
IV - 6
ผลด้า นการน ำา องค์ก รและ
ความร ับ ผิดชอ บต่อสังคม

IV - 2
ผล ด้าน การ มุ่งเ น้ น
ผู้ป่ว ย/ผู ้รับ ผลงาน
IV - 5
ผลด้ าน ประ สิ ทธิ ผล
ขององ ค์กร
IV - 7
ผล ด้าน การ
สร้ างเ สริมสุขภ าพ

IV - 3
ผลด้ าน การเ งิ น

ลำำดับกำรนำำเสนอดัชนีชี้วัดสุขภำพเชิงบวก
• ดัชนีชี้วัดคนไทยสุขภำพดี (Healthy People Indicators)
• คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ (Health-related Quality of
Life)
• เครื่องชี้วัดควำมเป็นอยูท่ ี่ดีในระดับสังคม (Societal Level)
• กำรวัดเชิงองค์รวม (Summary measures)
• ข้อเสนอแนะสำำหรับกำรใช้ดัชนีสุขภำพเชิงบวกในประเทศไทย

ดัชนีชี้วัดคนไทยสุขภำพดี (Healthy People Indicators)

ทุกกลุ่มอำยุ
Age Specific Physical Activity Rate
ดัชนีมวลกำย (Body mass index)
ควำมฉลำดด้ำนโภชนำกำร (Nutrition Quotient; NQ)
สำรอำหำรที่ได้รับอย่ำงเหมำะสม
(Food and Nutrient Consumption)
กำรบริโภคอำหำรที่ปลอดภัย

ทุกกลุ่มอำยุ
ดัชนีควำมสุขทำงจิตใจ (Happiness Index)
ควำมครอบคลุมหลักประกันสุขภำพ
ที่พักอำศัย/สถำนที่ทำำงำนถูกหลักสุขอนำมัย
(Healthy homes, Healthy workplaces)
นำ้ำสะอำด/ กำรกำำจัดของเสีย,สิ่งปฏิกูล/ ไม่มีสัตว์นำำโรค/
อำกำศปรำศจำกมลพิษ /มีควำมปลอดภัย

ดัชนีชี้วัดคนไทยสุขภำพดี (Healthy People Indicators)

วัยเด็ก (0-5 ปี)
นำ้ำหนักแรกคลอดมำกกว่ำ 3000 กรัม
กำรได้รับนำ้ำนมมำรดำตลอดช่วงอำยุ 6 เดือน
ภำวะโภชนำกำรเหมำะสม (wt./age, ht./age)
ควำมฉลำดด้ำนโภชนำกำร (Nutrition Quotient; NQ)
พัฒนำกำรที่เหมำะสมกับอำยุ
อัตรำกำรได้รับภูมิคุ้มกัน

วัยเรียน (6-14 ปี)
Moderate Physical Activity Rate
ภำวะโภชนำกำรเหมำะสม (wt./age, ht./age)
ระดับ IQ
ระดับ EQ
กำรไม่สูบบุหรี่
กำรไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมที่ปลอดภัยในกำรเล่น

วัยรุ่น (15-24 ปี)

Vigorous Physical Activity Rate
 ระดับ IQ, EQ
 กำรไม่สูบบุหรี่
 กำรไม่ดื่มเครือ
่ งดื่มแอลกอฮอล์
 กำรไม่ใช้สำรเสพติด
 กำรใช้ถุงยำงอนำมัยเพื่อควำมปลอดภัยเมือ
่ มีเพศสัมพันธ์
 พฤติกรรมที่ปลอดภัยในกำรทำำงำน
 พฤติกรรมที่ปลอดภัยในกำรขับขี่ยำนยนต์
 เวลำ/กิจกรรมกำรพักผ่อน

วัยทำำงำน

Moderate Physical Activity Rate
กำรไม่สูบบุหรี่
กำรไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กำรไม่ใช้สำรเสพติด
กำรใช้ถุงยำงอนำมัยเพื่อควำมปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
พฤติกรรมที่ปลอดภัยในกำรทำำงำน
พฤติกรรมที่ปลอดภัยในกำรขับขี่ยำนยนต์
เวลำ/กิจกรรมกำรพักผ่อน

วัยผู้สูงอำยุ
Soft Physical Activity Rate
 ควำมสำมำรถในกำรทำำกิจกรรมแต่ละวัน (ADL)
 กำรไม่สูบบุหรี่
 กำรไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 เวลำ/กิจกรรมกำรพักผ่อน

คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ (Health-related Quality of
Life)

1. WHOQOL-BREF
4 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วัด
 ด้ำนร่ำงกำย (Physical Health domain) 7 items
 ด้ำนจิตใจ (Psychological domain) 6 items
 ด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Social relationships)
3 items
 ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental domain) 8 items

2. The SF-36
สุขภำพด้ำนร่ำงกำย (Physical Health; PCS)
ควำมสำมำรถในกำรทำำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย
บทบำทที่ถูกจำำกัดอันเนือ่ งมำจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย
ควำมเจ็บปวด
ควำมคิดเห็นด้ำนสุขภำพทั่วไป
สุขภำพด้ำนจิตใจ (Mental Health; MCS)
ควำมกระฉับกระเฉง
บทบำททำงสังคม
บทบำทที่ถูกจำำกัดอันเนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์
สุขภำพจิต

3. Health Utilities Index: HUI3
กำรมองเห็น (Vision)
กำรได้ยิน (Hearing)
กำรพูด (Speech)
กำรเคลื่อนไหว (Ambulation)
ควำมคล่องแคล่ว (Dexterity)
ควำมรู้สึก (Emotion)
ควำมจำำได้ (Cognition)
ควำมเจ็บปวด (Pain)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful