You are on page 1of 17

MÉÒiÉÉ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ

MÉÒiÉÉ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ
(Ênù´ªÉ nèù´ÉÒ MÉÉlÉÉ)

®ú¨Éä¶É ÊxÉ´ÉÞkÉÒ ¨ÉäJɱÉä
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
Gita Meri Mata Ramesh N. Mekhale

MÉÒiÉÉ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ ®ú¨Éä¶É BxÉ ¨ÉäJɱÉä
|ÉEòɶÉxÉ ¨ÉÆMɱÉÉ ¨ÉäJɱÉä
2-2-647/+/79
ºÉÉ<È ¤ÉɤÉÉ xÉMÉ®ú
½èþnù®úɤÉÉnù-500013
¢òÉäxÉ - 27420554
EòÉì{ÉÒ ®úÉ<Ç]õ ¨ÉÆMɱÉÉ ¨ÉäJɱÉä
¨ÉÖJÉ {ÉÞ¹`ö ¯û{ÉɱÉÒ ®ÆúvÉÉ´ÉÉ
´ÉbÇ÷ |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉäJɱÉä
+ÆVɱÉÒ ¨ÉäJɱÉä
|Éä®úhÉÉ ºÉƪÉÖ +¨ÉÖ v´ÉxÉÖ +¦ÉÖ wÉÖ´É
iÉEòxÉÒEò ºÉ½þÉªÉ ¸ÉÒ ¶ÉÒiÉ±É ¨ÉäJɱÉä
¸ÉÒ ®úɽÖþ±É ¨ÉäJɱÉä

¨ÉÚ±ªÉ - {ÉSɽþkÉ®ú ¯û{ɪÉä
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
ºÉ¨É{ÉÇhÉ {É®ú¨É ¸ÉräùªÉ ¸ÉÒ
¸ÉÒ UôjÉ{ÉÊiÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ
¶É½þÒnù ¦ÉMÉiÉ ËºÉMÉ +Éè®ú ºÉÉlÉÒ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉÉ>ð±ÉÒ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ iÉÖEòÉ®úÉ¨É ¨É½þÉ®úÉVÉ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ BEòxÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ ®úɨÉnùÉºÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ
º´ÉɨÉÒ ¸ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒVÉÒ
¸ÉÒ ¦ÉÊHò´ÉänùÉÆiÉ º´ÉɨÉÒVÉÒ
¸ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù º´ÉɨÉÒVÉÒ
¸ÉÒ VɪÉnùªÉɱÉVÉÒ MÉÉäªÉÆnùEòÉVÉÒ
ªÉÉäMÉÒ ¸ÉÒ ®úɨÉnäù´ÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ
ªÉÉäMÉÒ ¸ÉÒ ¸ÉÒ ®ú´ÉÒ ¶ÉÆEò®úVÉÒ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ ¨ÉÉä®úÉ®úÒ ¤ÉÉ{ÉÚ
+É<Ç +hhÉÉ +ÉVÉÉä¤ÉÉ +ÉVÉÒ
º´ÉÉiÉÆjÉ ºÉèÊxÉEò -¨ÉɨÉÉVÉÒ
VÉªÉ º´ÉÉiÉÆjÉ ºÉèÊxÉEò
VÉªÉ VÉ´ÉÉxÉ / VÉªÉ ÊEòºÉÉxÉ
VÉªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ / ´ÉÉSÉEò MÉhÉ
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
+vªÉÉªÉ Gò¨É {ÉÞ¹`ö

1 +VÉÖÇxÉʴɹÉÉnùªÉÉäMÉ 1-8
EÖò±ÉÆEòÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ nÚùʹÉiÉ Eò±ÉÆÊEòiÉ
´ÉhÉǺÉÆEò®úºÉä ºÉÆiÉÊiÉ VÉx¨Éä +´ÉÉÆÊUôiÉ /

2 ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ (MÉÒiÉɺÉÉ®ú ) 9-22
½äþ ´ÉÒ®ú! UôÉäc÷ näù xÉ{ÉÖƺÉEòiÉÉEòÉ ºÉÉlÉ
+Éè®ú ½þÒxÉiÉÉ nÖù¤ÉÇ±É ¨ÉxÉEòÒ Bä {ÉÉlÉÇ! /

3 Eò¨ÉǪÉÉäMÉ 23-32
½äþ {ÉÉlÉÇ! ´Éänù Ê´ÉʽþiÉ Eò¨ÉÉçºÉä VÉÉä ¨ÉÖĽþ ¡äò®äú
BäºÉä {ÉÉ{ÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉåEäò ºÉ¨ÉZÉÉä ÊnùxÉ ¦É®äú /

4 YÉÉxÉEò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 33-42
ºÉÉvÉÖ ºÉVVÉxÉÉåEòÉ =rùÉ®ú
nÖù¹]õ nÖùVÉÇxÉÉåEòÉ ºÉƽþÉ®ú /
¸ÉrùɺÉä ¦É®úxÉä Ê¡ò®úºÉä ªÉä ºÉƺÉÉ®ú
VÉxÉ¨É ±ÉäiÉÉ ¨Éé ½ÚÄþ ¤ÉÉ®ú¤ÉÉ®ú /
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
5 Eò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 43-49
MÉÉè ½þÉlÉÒ EÖòkÉÉ ¥ÉÉÀhÉ SÉÉÆb÷ɱÉ
BEòºÉÉ näùJÉä YÉÉxÉÒ ±ÉɱÉä ±ÉÉ±É /

6 vªÉÉxɪÉÉäMÉ 51-60
VÉèºÉä nùÒ{É ¶ÉÉÆiÉ ÎºlÉ®ú ´ÉɪÉÖÊ´ÉxÉ
ÊSÉkÉ ÊºÉrùEòÉ ´ÉèºÉä SÉ®úhÉÉå¨Éå ±ÉÒxÉ /

7 YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxɪÉÉäMÉ 61-68
ÊVÉYÉɺÉÖ +lÉÉÇlÉÔ YÉÉxÉÒ +ÉiÉÇ
SÉÉ®ú |ÉEòÉ®ú ¨Éä®äú ¦ÉHòEäò Bä {ÉÉlÉÇ! /

8 +IÉ®ú¥ÉÀªÉÉäMÉ 69-74
½äþ EòÉéiÉäªÉ! VÉÉä ÊVÉºÉ ¦ÉɴɨÉå iªÉÉMÉä näù½þ
´ÉÉä =ºÉ ¦ÉÉ´ÉEòÉä {ÉɪÉä ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ /

9 ®úÉVɪÉÉäMÉ 75-80
¨Éé +ÎMxÉ, ¨Éé ½þ´ÉxÉ, ¨Éé +Éè¹ÉÊvÉ
¨Éé ¨ÉÆjÉ, ¨Éé PÉÞiÉ, ¨Éé ½þÒ Ê´ÉÊvÉ /
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
10 ʴɦÉÚÊiɪÉÉäMÉ 81-88
Ê´ÉtɨÉå ¥ÉÀÊ´ÉtÉ ¨Éé iÉi´ÉÊxÉhÉǪÉÒ ´ÉÉnùÒ
ºÉÞι]õEòÉ +ÆiÉ ¨ÉvªÉ ¨Éé ½þÒ ½ÚÄþ +ÉÊnù /

11 Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ 89-98
BEòÉBEò VÉèºÉä ºÉ½þºjÉ ºÉÚªÉÉçEòÉ |ÉEòɶÉ
´É±ÉªÉÉÆÊEòiÉ ºÉÉ®úÉ vÉ®úiÉÒ +Éè®ú +ÉEòÉ¶É /

12 ¦ÉÊHòªÉÉäMÉ 99-104
ºÉÖJÉ nÖù:JɨÉå ºÉ¨É¦ÉÉ´É +Éè®ú IɨÉɶÉÒ±É
º´ÉÉlÉÇ +½þ¨É uäù¹É ®úʽþiÉ |Éä¨É ¦É®úÉ Ênù±É /

13 IÉäjÉIÉäjÉYɪÉÉäMÉ 105-112
½äþ {ÉÉlÉÇ! IÉäjÉYÉÉå¨Éå {É®ú¨É IÉäjÉYÉ VÉÉxÉ ¨ÉÖZÉä
+Éi¨ÉÉ ¨Éä®úÉ ½þÒ +Æ¶É xɽþÓ ´É½þ nÚùVÉä /

14 ÊjÉMÉÖhɨɪÉÒªÉÉäMÉ 113-120
ºÉi´ÉMÉÖhɨÉå ÊVɺÉä +ɪÉä ¨É®úhÉ
º´ÉMÉDZÉÉäEò EòÉ ´É½þ {ÉɪÉä VÉÒ´ÉxÉ /
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
15 {ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨɪÉÉäMÉ 121-124
<ºÉ ´ÉÞIÉEòÉ +ÉÊnù ¨ÉvªÉ +ÆiÉ ±ÉÉ{ÉiÉÉ
oùgø <ºÉEòÒ ¨ÉÚ±Éå, ¶ÉÉJÉÉ+ÉåEòÉ xÉ {ÉiÉÉ /

16 nèù´ÉɺÉÖ®úºÉÆ{ÉnùɪÉÉäMÉ 125-130
EòÉ¨É GòÉävÉ ¨ÉÉä½þ ÊjÉuùÉ®ú xÉ®úEòEäò
iªÉÉMÉ näù <x½åþ, JÉÖ±Éä uùÉ®ú º´ÉMÉÇEäò /

17 ¸ÉrùÉjɪÉʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ 131-136
½äþ +VÉÖÇxÉ! ¸ÉrùÉ Ê¤ÉxÉ iÉ{É ªÉYÉ nùÉxÉ
+ºÉiÉ +¶ÉÖ¦É Eò¨ÉÇ ªÉä iÉÚ VÉÉxÉ /

18 ¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 137-152
ÊxɦÉÇªÉ ½þÉäEò®ú iªÉÉMÉ näù vɨÉÇ ºÉÉ®äú
{ÉÉ{É ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä ¶É®úhÉ ¨Éä®úÒ +É ®äú /
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
ºÉÖMÉÒiÉÉ
¸ÉÒEÞò¹hÉ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ MÉÉlÉÉ
MÉÒiÉÉ ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ
±ÉI¨ÉÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ ºÉÒiÉÉ
ºÉÉ®úÉ Ê´É·É <ºÉxÉä VÉÒiÉÉ

½èþ YÉÉxÉ EòÉ ªÉ½þ ºÉÉMÉ®ú
iÉÚ ¦É®ú±Éä +{ÉxÉÒ MÉÉMÉ®ú
MÉÆMÉÉ VÉèºÉÉ {ÉÊ´ÉjÉ VɱÉ
{ÉÒEò®ú ½þ®äú ºÉ¤É +¨ÉÆMɱÉ

MÉÒiÉÉ ºÉ¤É ´ÉänùÉåEòÉ ºÉÉ®ú
xÉèªÉÉ iÉä®úÒ Eò®äúMÉÒ {ÉÉ®ú
xÉ ¤ÉSÉäMÉÒ EÖòUô SÉɽþiÉ
ʨɱÉäMÉÒ VÉÒ´ÉxɨÉå ®úɽþiÉ

VÉ¤É EÖò¶ÉÆEòÉBÄ {ÉÒUôÉ Eò®äú
+Éè®ú ¨ÉxÉ nÖùJÉ ºÉä ¦É®äú
xÉ nÚù®ú +ɶÉÉ EòÒ ÊEò®úhÉ
+YÉÉxÉ nÚù®ú Eò®äú ¦ÉMÉ´ÉxÉÂ
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
nùÉä Êxɹ`öÉBÄ |ɦÉÖxÉä ªÉ½þÉÄ ¤ÉiÉÉ<Ç
YÉÉxÉ, Eò¨ÉÇ EòÒ ®úɽþ ÊnùJÉÉ<Ç
ºÉ¤ÉºÉä ¸Éä¹`ö {É®ú ¦ÉÊHòªÉÉäMÉ
VÉÒ´ÉxÉEäò ʨÉ]õɪÉä ºÉ¤É ¦ÉÉäMÉ

ºÉÉ®äú ¥ÉÀÉÆb÷ Eäò |ɦÉÖ ®ú¤É
ºÉÉäxÉÉ SÉÉÄnùÒ ¤É汃 xÉ Eò¤É
=x½åþ {ªÉÉ®úºÉä ¡ò±É ¡Úò±É VɱÉ
xɽþÓ iÉÉä xÉÉ¨É VÉ{ɱÉä BEò {ɱÉ

+Æ¶É =xÉEäò SÉ®úÉSÉ®ú ºÉÉ®äú
iÉÖ¨É ºÉ¤É {ɽþ±Éä <Ç·É®ú {ªÉÉ®äú
Ê¡ò®ú ¨ÉÉxÉ´É {ɶÉÖ {ÉÊIÉ ¤ÉÆnù®ú
BEò½þÒ SÉèiÉxªÉEòÉ ªÉ½þ ºÉ¨ÉÆnù®ú

´Éä ºÉ¤É VÉMÉiÉEäò ½èþ ´ÉɱÉÒ
=xÉEòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ VÉÉB KÉɱÉÒ
´Éä <ºÉ SɨÉxÉEäò ½èþ ¨ÉɱÉÒ
¡Úò±É ¤ÉxÉ ¦É®únäù iÉÚ lÉɱÉÒ
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
ºÉ¤ÉEòÉ Eò®úiÉä {ÉɱÉxÉ ¦É®úhÉ
ºÉ¤É UôÉäc÷ ±Éä =xÉEòÒ ¶É®úhÉ
Eò®ú MÉÒiÉÉEòÉ ¸É´ÉhÉ {É`öxÉ
iÉ¤É |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉä´Éä VÉÒ´ÉxÉ

EòÉ¨É GòÉävÉ ¨ÉÉä½þ ¨Énù ¨ÉiºÉ®ú
¨ÉÉxÉ´ÉEòÉä ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ ¨ÉSUô®ú
nÚù®ú Eò®úiÉä ½éþ |ɦÉÖºÉä =xÉEòÉä
¤ÉÆvÉxɨÉå ¤ÉÉÄvÉiÉä BäºÉä VÉxÉÉåEòÉä

¨Éé ¨Éä®úÉ ¨Éé ¨Éä®úÉ ¨Éé ¨Éä®úÉ
VÉÉxÉ ±Éä iÉÚ ¨É®úÉ iÉÚ ¨É®úÉ
CªÉÉ ¨Éä®úÉ CªÉÉ iÉä®úÉ!
ªÉ½þ iÉÉä ¨ÉɪÉÉEòÉ bä÷®úÉ

UôÉäc÷ näù iÉÚ ºÉÉ®äú ¤ÉÆvÉxÉ
Eò®ú MÉÒiÉÉEòÉ +vªÉªÉxÉ
EòÒiÉÇxÉ ¸É´ÉhÉ +Éè®ú ¨ÉxÉxÉ
ºÉ¢ò±É iÉä®úÉ ½þÉäMÉÉ VÉÒ´ÉxÉ
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
MÉÒiÉÉ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉ
UôÉä]õÉ ¨ÉÖĽþ ¤Éc÷Ò ¤ÉÉiÉ
MÉÒiÉÉ EòÉ ªÉ½þ |ɺÉÉnù
¨ÉÒ`äö ¨ÉÖĽþ Eò®úÉä {É®ú¨ÉÉlÉÇ
VÉÒ´ÉxÉ iÉ¤É ½þÉäMÉÉ ºÉÉlÉÇ
<ºÉ xÉÉEòÉ¨É EòÒ ªÉ½þ EòÉä¶ÉÒ¶É
+É{ÉEäò ºÉɨÉxÉä ®úJÉÉ ½èþ ¶ÉÒ¶É
SÉɽþÉä iÉÉä ¨ÉÉ®úÉä
SÉɽþÉä iÉÉä iÉÉ®úÉä
+YÉÉxÉÒ ¨Éé {ªÉÉ®úÉä
®ú¨Éä¶É BxÉ ¨ÉäJɱÉä
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
Special Thanks

I and my family owe a special thanks
to Dr. K.S. Neelakandhan , Ex Head
Cardio Vascular Thoracic Dept.
Shree Chitra Tirunal Institute For
Medical Sciences, TRIVANDRUM
without whom this book would not
have seen this day. I also thank Dr.
Pathak , Dr. Arun Kumar, The
Anaesthetists,and The Technicians
for assisting him during a complex
surgery that was performed on me.
Last but not the least thanks are
also due to all duty Doctors, Sisters
and the Nursing Staff for their
personal and professional care.

Ramesh N. Mekhale
MÉÒiÉÉ ¨Éä®úÒ ¨ÉÉiÉÉ
¸ÉÒ ®ú¨Éä¶É VÉÒ ¨ÉäJɱÉä BEò +SUäô ´ÉèYÉÉÊxÉEò
½éþ* ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉÉ VÉèºÉä ¨É½þÉxÉiÉ¨É OÉÆlÉ {É®ú <xÉEòÒ
Mɽþ®úÒ +ɺlÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ*
¨ÉÉxÉ´É EòÉä +MÉ®ú ºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ½èþ iÉÉä
¸ÉÒEÞò¹hÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÉB MɪÉä +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò
¨ÉÉMÉÇ {É®ú SɱÉxÉä ºÉä ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*
¸ÉÒ ¨ÉäJɱÉä VÉÒ ¨Éå +nÂù¦ÉÖiÉ |ÉÊiɦÉÉ ½èþ*
<x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ºÉ®ú±É ˽þnùÒ ¨Éå <ºÉ +MÉÉvÉ OÉÆlÉ
EòÉä ºÉ®ú±É Eò®úxÉä EòÉ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ <x½åþ ±É¨¤ÉÒ =©É näù ÊVɺɺÉä ºÉ¨ÉÉVÉ
+Éè®ú näù¶É EòÉ Ê½þiÉ ½þÉä ºÉEäò*
vɨÉÇ{ÉÉ±É ¶ÉɺjÉÒ

¨ÉäJɱÉä BEò +SUôÉ Ê¨ÉjÉ, +ʦɪÉÆiÉÉ +Éè®ú
=tÉäVÉEò* ±ÉäÊEòxÉ =ºÉEòÉ ªÉä ºÉÉʽþÎiªÉEò
+ÉʴɹEòÉ®ú ¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ |ÉMɱ¦É +Éè®ú ºÉÖJÉnù
±ÉMÉÉ* <ºÉ ºÉÉʽþÎiªÉEò +ʦɪÉÉxÉ ¨Éå ¨Éé =ºÉä
ºÉÖªÉ¶É EòÒ EòɨÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ*
¸ÉÒ VɪÉÆiÉ ±ÉÉåfäø
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
où¹]Âõ´Éä¨ÉÆ º´ÉVÉxÉÆ EÞò¹hÉ ªÉÖªÉÖiºÉÖÆ ºÉ¨ÉÖ{ÉκlÉiɨÉ /
ʺÉnùÎxiÉ ¨É¨É MÉÉjÉÉÊhÉ ¨ÉÖJÉÆ {ÉÊ®ú¶ÉÖ¹ªÉÊiÉ //
1-28
EòlÉÆ ¦ÉÒ¹¨É¨É½Æþ ºÉRÂóJªÉä pùÉähÉÆ SÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ /
<¹ÉÖʦÉ: |ÉÊiÉ ªÉÉäiºªÉÉ欃 {ÉÚVÉɽþÉÇ´ÉÊ®úºÉÚnùxÉ //
2-4
C±Éè¤ÉÆ ¨ÉÉ º¨É MɨÉ: {ÉÉlÉÇ xÉèiÉk´ÉªªÉÖ{É{ÉtiÉä /
IÉÖpÆù ¾þnùªÉnùÉè¤ÉDZªÉÆ iªÉCi´ÉÉäÊkɹ`ö {É®úxiÉ{É //
2-3
näù½þÒ ÊxÉiªÉ¨É´ÉvªÉÉä%ªÉ näù½äþ ºÉ´ÉǺªÉ ¦ÉÉ®úiÉ /
iɺ¨ÉÉiºÉ´ÉÉÇÊhÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ xÉ i´ÉÆ ¶ÉÉäÊSÉiÉ֨ɽÇþ漃 //
2-30
xÉèxÉÆ ÊUôxnùÎxiÉ ¶ÉºjÉÉÊhÉ xÉèxÉÆ nù½þÊiÉ {ÉÉ´ÉEò: /
xÉ SÉèxÉÆ C±ÉänùªÉxiªÉÉ{ÉÉä xÉ ¶ÉÉä¹ÉªÉÊiÉ ¨ÉɯûiÉ: //
2-23
Eò¨ÉÇhªÉä´ÉÉÊvÉEòÉ®úºiÉä ¨ÉÉ ¡ò±Éä¹ÉÖ EònùÉSÉxÉ /
¨ÉÉ Eò¨ÉÇ¡ò±É½äþiÉÖ¦ÉÚǨÉÉÇ iÉä ºÉRÂóMÉÉä%ºi´ÉEò¨ÉÇÊhÉ //
2-47
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
xÉ Eò¨ÉÇhÉɨÉxÉÉ®ú¨¦ÉÉxÉ xÉè¹Eò¨ªÉÇ {ÉÖ¯û¹ÉÉä%¶xÉÖiÉä /
xÉ SÉ ºÉÆxªÉºÉxÉÉnäù´É ʺÉËrù ºÉ¨ÉÊvÉMÉSUôÊiÉ //
3-4
¨É滃 ºÉ´ÉÉÇÊhÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ ºÉÆxªÉɺªÉÉvªÉÉi¨ÉSÉäiɺÉÉ /
ÊxÉ®úɶÉÒÌxɨÉǨÉÉä ¦ÉÚi´ÉÉ ªÉÖvªÉº´É Ê´ÉMÉiÉV´É®ú: //
3-30
ªÉnùÉ ªÉnùÉ Ê½þ vɨÉǺªÉ M±ÉÉÊxɦÉÇ´ÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉ /
+¦ªÉÖilÉÉxɨÉvɨÉǺªÉ iÉnùÉi¨ÉÉxÉÆ ºÉÞVÉɨªÉ½þ¨É //
4-7
{ÉÊ®újÉÉhÉÉªÉ ºÉÉvÉÖxÉÉÆ Ê´ÉxÉɶÉÉªÉ SÉ nÖù¹EÞòiÉɨÉ /
vɨÉǺÉƺlÉÉ{ÉxÉÉlÉÉÇªÉ ºÉ¨¦É´ÉÉ欃 ªÉÖMÉä ªÉÖMÉä //
4-8
º´ÉvɨÉÇÊ{É SÉÉ´ÉäIªÉ xÉ Ê´ÉEòΨ{ÉiÉ֨ɽÇþ漃 /
vɨªÉÉÇÊrù ªÉÖrùÉSUÅäôªÉÉä%xªÉiÉ IÉÊjɪɺªÉ xÉ Ê´ÉtiÉä
//
2-31
Ê´ÉtÉÊ´Éxɪɺɨ{ÉzÉä ¥ÉÉÀhÉä MÉÊ´É ½þκiÉÊxÉ /
¶ÉÖÊxÉ SÉè´É ·É{ÉÉEäò SÉ {ÉÎhb÷iÉÉ: ºÉ¨Énù̶ÉxÉÉ: //
5-18

$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
ºÉÖJÉnÖù:JÉä ºÉ¨Éä EÞòi´ÉÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÉè VɪÉÉVɪÉÉè /
iÉiÉÉä ªÉÖrùÉªÉ ªÉÖVªÉº´É xÉè´ÉÆ {ÉÉ{ɨɴÉÉ{ºªÉ漃 //
2-38
+Ê{É SÉänù漃 {ÉÉ{É䦪É: ºÉ´É榪É: {ÉÉ{ÉEÞòkɨÉ: /
ºÉ´ÉÈ YÉÉxÉ{±É´ÉäxÉè´É ´ÉÞÊVÉxÉƺÉxiÉÊ®ú¹ªÉ漃 //
4-36
ºÉ´ÉÇvɨÉÉÇxÉ {ÉÊ®úiªÉVªÉ ¨ÉɨÉäEÆò ¶É®úhÉÆ µÉVÉ /
+½Æþ i´ÉÉÆ ºÉ´ÉÇ{ÉÉ{É䦪ÉÉä ¨ÉÉäIÉʪɹªÉÉ欃 ¨ÉÉ ¶ÉÖSÉ: //
18-66
ªÉjÉ ªÉÉäMÉä·É®ú: EÞò¹hÉÉä ªÉjÉ {ÉÉlÉÉæ vÉxÉÖvÉÇ®ú: /
iÉjÉ ¸ÉÒÌ´ÉVɪÉÉä ¦ÉÚÊiÉwÉÖÇ´ÉÉ xÉÒÊiɨÉÇÊiɨÉÇ¨É //
18-78

½þÊ®ú: $$$ iÉiºÉiÉÂ