You are on page 1of 26

¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ

(Ênù´ªÉ nèù´ÉÒ MÉÉlÉÉ)

®ú¨Éä¶É ÊxÉ´ÉÞkÉÒ ¨ÉäJɱÉä
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
Majhi Mai Gita Ramesh N Mekhale

¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ ®ú¨Éä¶É BxÉ ¨ÉäJɱÉä
|ÉEòɶÉxÉ ¨ÉÆMɱÉÉ ¨ÉäJɱÉä
2/2/647/+/79
ºÉÉ<Ç ¤ÉɤÉÉ xÉMÉ®ú
½èþpùɤÉÉnù 500013
¡òÉäxÉ - 27420554
EòÉì{ÉÒ ®úÉ<Ç]õ ¨ÉÆMɱÉÉ ¨ÉäJɱÉä
¨ÉÖJÉ{ÉÞ¹`ö ¯û{ÉɱÉÒ ®ÆúvÉÉ´ÉÉ
´ÉbÇ÷ |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ ¶ÉÖ¦ÉÉÆMÉÒ ¨ÉäJɱÉä
+ÆVɱÉÒ ¨ÉäJɱÉä
|Éä®úhÉÉ ºÉƪÉÖ +¨ÉÖ v´ÉxÉÖ +¦ÉÖ wÉÖ´É
iÉÉÆÊjÉEò ¨ÉnùiÉ ¸ÉÒ ¶ÉÒiÉ±É ¨ÉäJɱÉä
¸ÉÒ ®úɽÖþ±É ¨ÉäJɱÉä

¨ÉÚ±ªÉ : ¯û. 75 /-
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
ºÉ¨É{ÉÇhÉ {É®ú¨É ¸ÉräùªÉ ¸ÉÒ
¸ÉÒ UôjÉ{ÉiÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ
¶É½þÒnù ¦ÉMÉiÉ ËºÉMÉ ´É ºÉÉlÉÒ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ YÉÉxÉä·É®ú ¨ÉÉ>ð±ÉÒ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ iÉÖEòÉ®úÉ¨É ¨É½þÉ®úÉVÉ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ BEòxÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ ®úɨÉnùÉºÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ
º´ÉɨÉÒ ¸ÉÒ nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒVÉÒ
¸ÉÒ ¦ÉÊHò´ÉänùÉÆiÉ º´ÉɨÉÒVÉÒ
¸ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù º´ÉɨÉÒVÉÒ
ªÉÉäMÉÒ ¸ÉÒ ®úɨÉnäù´ÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ
ªÉÉäMÉÒ ¸ÉÒ ¸ÉÒ ®ú´ÉÒ ¶ÉÆEò®úVÉÒ
ºÉÆiÉ ¸ÉÒ ¨ÉÉä®úÉ®úÒ ¤ÉÉ{ÉÚ
¸ÉÒ VɪÉnùªÉɱÉVÉÒ MÉÉäªÉxnùEòÉ
+É<Ç +hhÉÉ +ÉVÉÉä¤ÉÉ +ÉVÉÒ
º´ÉÉiÉÆjÉ ºÉèÊxÉEò : ¨ÉɨÉÉVÉÒ
VÉªÉ VÉ´ÉÉxÉ / VÉªÉ ÊEòºÉÉxÉ
VÉªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ / ¨ÉÉªÉ ¤ÉÉ{É ´ÉÉSÉEò
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
+vªÉÉªÉ Gò¨É {ÉÞ¹`ö

1 +VÉÖÇxÉʴɹÉÉnùªÉÉäMÉ 1
¶ÉÉ·ÉiÉ vɨÉÇ ´ÉÆ¶É {É®Æú{É®äúSÉÒ {Éɳäý¨ÉÖ³äý
½þÉäiÉÒ §É¹]õ xɹ]õ ªÉÉ Bä¶ÉÉ ªÉÖrùɨÉÖ³ýä

2 ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ - MÉÒiÉɺÉÉ®ú 9
½äþ {ÉÉlÉÇ! ºÉÉäb÷ iÉÚ xÉ{ÉÖƺÉEòiÉäSÉÒ EòÉºÉ ½þÒxÉ
>ð`ö! ºÉÉÆb÷ IÉÖpù ¨ÉxÉÉSÉä nÖù¤Édzý{ÉhÉ nùÒxÉ

3 Eò¨ÉǪÉÉäMÉ 23
{ɳýiÉÉ Eò¨ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ Eò¨ÉǤÉÆvÉxÉÉiÉ ¨ÉÖHòÒ?
vÉÉ°üxÉ xÉÖºÉiÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÒ ÊºÉrùÒSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ?

4 YÉÉxÉEò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 31
¦ÉHò ºÉVVÉxÉÉÆSÉÉ =rùÉ®ú
nÖù¹]õ nÖùVÉÇxÉÉÆSÉÉ ºÉƽþÉ®ú
vɨÉÉÇSÉÒ PÉb÷Ò PÉɱÉhªÉÉ {ÉÖx½þÉ
VÉx¨É PÉäiÉÉä ¨ÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖx½þÉ
5 Eò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 41
¥ÉÉÀhÉ MÉÉªÉ EÖòjÉÉ ½þkÉÒ SÉÉÆb÷ɳýÉ
ºÉ¨Éoù¹]õÒ {ÉɽþÒ YÉÉÊxɪÉÉSÉÉ b÷Éä³ýÉ

6 vªÉÉxɪÉÉäMÉ 49
nùÒ{É ºÉÆlÉ ¶ÉÉÆiÉ ´ÉɪÉÖÊ´ÉxÉÉ
¶ÉÉÆiÉÒ vªÉÉxɪÉÉäMÉÉiÉ Ê¨É³äý ¨ÉxÉÉ

7 YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxɪÉÉäMÉ 59
+lÉÉÇlÉÔ ÊVÉYÉɺÉÖ YÉÉxÉÒ +ÉiÉÇ
¦ÉHòÒiÉ ´ªÉºiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ½äþ {ÉÉlÉÇ

8 +IÉ®ú¥ÉÀªÉÉäMÉ 65
EòÉéiÉäªÉ! VÉÉä VªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉiÉ iªÉÉMÉiÉÉä näù½þ
|ÉÉ{iÉ iªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉºÉ iÉÉä ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ

9 ®úÉVÉÊ´ÉtÉ®úÉVÉMÉÖÁªÉÉäMÉ 71
¨ÉÒSÉ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ ªÉYÉ +xÉ iÉ{ÉÇhÉ
+ÎMxÉ +ɽÖþiÉÒ ¨ÉVɱÉÉSÉÒ +{ÉÇhÉ
10 ʴɦÉÚiÉÒªÉÉäMÉ 79
½äþ +VÉÖÇxÉ! +Éi¨ÉYÉÉxÉ ¨ÉÒ iÉEÇòYÉÉxÉ
+ÉÊnù +ÆiÉ ¨ÉvªÉ ¨ÉÒSÉ YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxÉ

11 Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ 87
xɦÉÒ ºÉ½þºjÉ ºÉÚªÉÇ BEò ´Éä³ýÒ VÉèºÉä
iÉäVÉÉä´É±ÉªÉ iÉä Ê´É®úÉ]õ ¯û{ÉÉSÉä iÉèºÉä!

12 ¦ÉÊHòªÉÉäMÉ 99
¨ÉxÉ VªÉÉÆSÉä ¨ÉÉZªÉÉ `öÉ<Ç Îºlɯû
{ÉÉ®ú EòÊ®úiÉÒ ®äú ºÉƺÉÉ®ú ºÉÉMɯû

13 IÉäjÉIÉäjÉYÉʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ 105
IÉäjÉYÉÉÆSÉÉ IÉäjÉYÉ ¨ÉÒ {É®ú¨ÉIÉäjÉYÉ
IÉäjÉ IÉäjÉYÉ VÉÉhÉÒ iÉÉä JÉ®úÉ ºÉÖYÉ

14 MÉÖhÉjɪÉʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ 113
ºÉi´ÉMÉÖhÉÉiÉ VÉÉä iªÉÉMÉiÉÉå näù½þ
¨ÉVÉvÉɨÉÉºÉ iÉÉä ªÉäiÉÉä ºÉnäù½þ
15 {ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨɪÉÉäMÉ 119
ºÉƺÉÉ®ú´ÉÞIÉ =±É]õÉ BEò ¶ÉÉ·ÉiÉ
¨ÉÖ³äý ´É®ú ¡òÉÆtÉ JÉɱÉÒ +·ÉilÉ

16 nèù´ÉɺÉÖ®úºÉÆ{ÉnùʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ 125
EòÉ¨É GòÉävÉ ¨ÉÉä½þ nùÉ®äú xÉ®úEòÉSÉÒ
|É´Éä¶É ʨɳýiÉÉ xÉ +ɶÉÉ {É®úiÉÒSÉÒ

17 ¸ÉrùÉjɪÉʴɦÉÉMɪÉÉäMÉ 131
VÉ{É iÉ{É nùÉxÉÉiÉ xɺÉÉ´ÉÉ º´ÉÉlÉÇ
¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖ]õEòÉ iÉä´½þÉSÉ ½äþ {ÉÉlÉÇ!

18 ¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 137
ÊxɦÉÇªÉ ½þÉä>ðxÉ iªÉÉMÉ vɨÉÇ ºÉÉ®äú
ªÉä ¶É®úhÉ iÉÚ ¡òHò ¨ÉVɱÉÉSÉ ®äú!
Special Thanks

I and my family owe a special thanks
to Dr. K.S. Neelakandhan , Ex Head
Cardio Vascular Thoracic Dept.
Shree Chitra Tirunal Institute For
Medical Sciences, TRIVANDRUM
without whom this book would not
have seen this day. I also thank Dr.
Pathak , Dr. Arun Kumar, The
Anaesthetists,and The Technicians
for assisting him during a complex
surgery that was performed on me.
Last but not the least thanks are
also due to all duty Doctors, Sisters
and the Nursing Staff for their
personal and professional care.

Ramesh Mekhale
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $

ºÉÖMÉÒiÉÉ
+¨ÉÞiÉÉiÉä +¨ÉÞiÉ MÉÒiÉɨÉÞiÉ
¸ÉÒ¨ÉÖJÉÉiÉÖÆxÉÒ +ɱÉä ´ÉɽþiÉ
VɺÉä MÉÆMÉÉVÉ±É Ê½þ¨ÉɱɪÉÉiÉ
Ê{É>ðxÉ ´½þÉ ®äú ºÉÉ®äú iÉÞ{iÉ

®úÉ´É ®ÆúEò =ÆSÉ xÉÒSÉ xÉ ¦Éänù ªÉälÉ
ºÉiªÉ ¶ÉÒ´É ºÉÖÆnù®ú iÉk´É ½äþ +xÉÆiÉ
MÉÒiÉÉ {ÉÖ¹{ɽþÉ®ú ºÉÖÆnù®ú +ÊiÉ
MÉÉäʴɱÉÉ {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉä º´É½þÉiÉÒ

ºÉiªÉ ¦ÉÊHò YÉÉxÉ Eò¨ÉÉÇSÉÒ ¡Öò±Éä
¸ÉräùSªÉÉ nùÉä−ªÉÉiÉ EÞò¹hÉÉÆxÉä MÉÖÆ¡ò±Éä
¶ÉÖrù ºÉÖÆnù®ú Ê´É®úÉ]õ °ü{É nùÉʴɱÉä
MÉÒiÉÉ°ü{ÉÒ º´ÉªÉÆ |ɦÉÚ +´ÉiÉ®ú±Éä
MÉÒiÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ®äú ºÉÉMÉ®ú
PÉä iÉÚÆ ¦É°üxÉ +É{ÉÖ±ÉÒ PÉÉMÉ®ú
xÉÉ´É ºÉƺÉÉ®úÉSÉÒ {ÉÉ®ú Eò®ú
ºÉÖJÉ nÖù:JÉ PÉä>ðxÉ b÷Éä<Ç´É®ú

¶ÉÖrù ºÉxÉÉiÉxÉ Ênù´ªÉ YÉÉxÉ
ʽþnÚÆùSÉÒ +ÉhÉ ¤ÉÉhÉ ¶ÉÉxÉ
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EÞò¹hÉÉÆSÉä ´É®únùÉxÉ
VÉÉhÉ Ê´É·ÉÉSÉÉ ½þÉ |ÉÉhÉ

®ú½þºªÉ¨ÉªÉ YÉÉxÉ +ÊiÉ ½äþ
¥ÉÀÉÆb÷ÉSÉä Ê´ÉYÉÉxÉ ªÉälÉä
ÊxÉiÉ xÉ´ÉÉ ªÉälÉ ¦ÉÉ´É
MÉÖhÉ ªÉÉäMªÉiÉä{É®úÒ |ɦÉÉ´É

YÉÉxɪÉÉäMÉ Eò¨ÉǪÉÉäMÉ vªÉÉxɪÉÉäMÉ
¦ÉÊHòªÉÉäMÉ ½þ]õªÉÉäMÉ ®úÉVɪÉÉäMÉ
ºÉ´ÉÇ ¶ÉɺjÉÉÆSÉä +iªÉÖSSÉ ¶ÉɺjÉ
VÉÒ´ÉxÉ ¨É®úhÉ ¨ÉÖHòÒSÉä {ÉÉjÉ
¨ÉÉMÉÇ ½äþ VÉ®úÒ ¦ÉɺÉiÉÒ Ê¦ÉzÉ
¶Éä´É]õÒ {ÉÊ®ú ¥ÉÀÉiÉ Ê´É±ÉÒxÉ
JÉ−ªÉÉ ¦ÉHòÉSÉÒ ¤ÉÉiÉ xªÉÉ®úÒ
º´ÉªÉÆ |ɦÉÚ iªÉÉ |Éä¨ÉÉSÉä ʦÉEòÉ®úÒ

ºÉJÉÉ ºÉÖnùɨÉÉSÉä SÉ®úhÉ vÉÚ±Éä
VÉÒ´ÉxÉ iªÉÉSÉä {ÉÉ´ÉxÉ Eäò±Éä
{ÉÉlÉÉÇSÉÉ ºÉÉ®úlÉÒ ¤ÉxÉÖhÉÒ
MÉÒiÉÉ EòÊlɱÉÒ iªÉÉÆxÉÒ ®úhÉÒ

MÉÒiÉÉ EÞò¹hÉÉSÉÉ ÊxÉ:·ÉɺÉ
ËSÉiÉxÉÉxÉä ´ÉÉfø´ÉÒ Ê´É·ÉɺÉ
MÉÒiÉÉ EÞò¹hÉÉSÉÒ ´ÉÉhÉÒ
nÚù®ú Eò®úÒ vɨÉÉÇSÉÒ M±ÉÉÊxÉ

xÉɶɴÉÉxÉ ÊjÉMÉÖhÉÒ ¶É®úÒ®ú
¶ÉÖrù {ÉÊ®ú +Éi¨ÉÉ +¨É®ú
+Éi¨ÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ªÉÉSÉÉ +ƶÉ
¥ÉÀÉÆb÷ ºÉÉ®äú iªÉÉSÉÉSÉ ´ÉƶÉ
EÖò¶ÉÆEòÉSÉä VÉä´½þÉ ¨ÉxÉÒ lÉè¨ÉÉxÉ
nÖù:JÉ ¾þnùªÉÒ ¨ÉÉ®úÒ `öÉhÉ
SÉÉä½þÒEòbä÷ PÉÉä®ú +ÆvÉ:EòÉ®ú
¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ iÉÖ±ÉÉ +ÉvÉÉ®ú

b÷MɨÉMÉiÉÒ VÉä´½þÉ {ÉɪÉ
§É¹]õ ¤ÉÖrùÒºÉ xÉ Eò³äý EòɪÉ
xÉ EòÉähÉÉSÉÉ ½þÉiÉÒ ½þÉiÉ
¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ näù<Ç±É ºÉÉlÉ

ºÉiªÉ +˽þºÉÉ ¦ÉHòÒ ºÉnùÉSÉÉ®ú
+ÉSÉÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú +ɽþÉ®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú
+xÉäEòÉiÉ ªÉäEò ªÉäEòÉiÉ +xÉäEò
+xÉÆiÉ ºÉÉ®äú {ÉÊ®ú iÉi´É ªÉäEò

vªÉÉxÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ MÉÒiÉÉvªÉªÉxÉ
EòÒiÉÇxÉ ËSÉiÉxÉ ¨ÉxÉxÉ ¸É´ÉhÉ
VÉMÉÒ {ɺɮú´ÉÒ Ênù´ªÉ ÊEò®úhÉ
Ê|ÉªÉ +ÊiÉ BäºÉä ¦ÉHò MÉhÉ
|ÉÉiÉ:EòɱÉÒ MÉÒiÉäiÉ x½þɽÚþxÉ.
ºÉÆvªÉɺɨɪÉÒ MÉÒiÉäSÉä vªÉÉxÉ
¨ÉxÉ {ÉÒÊb÷iÉÉ MÉÒiÉäSÉä ´ÉÉSÉxÉ
¨ÉxÉxÉ {É`öhÉ ËSÉiÉxÉ vªÉÉxÉ

®ú¨Éä¶É ÊxÉ. ¨ÉäJɱÉä
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
|ÉiªÉIÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒEÞò¹hÉÉSªÉÉ ¨ÉÖJÉÉiÉÖxÉ |ÉEò]õ
ZÉɱÉä±Éä MÉÒiÉɯû{ÉÒ =SSÉ iÉi´ÉYÉÉxÉ ËEòEòiÉÇ´ªÉ-
¨ÉÚfø +VÉÖÇxÉÉºÉ +vɨÉÉÇʴɯûrù ªÉÖrù Eò®úhªÉɺÉ
|É´ÉÞkÉ Eò®úiÉä. iÉäSÉ iÉi´ÉYÉÉxÉ EòÊ´ÉxÉä ºÉ½þVÉ
ºÉÉvªÉÉ +ÉÊhÉ ºÉÉä{ªÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ
"¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ "
ªÉÉ EòÉ´ªÉÉiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò±Éä +ɽäþ +ÉÊhÉ ªÉÉ
IÉhɦÉÆMÉÖ®ú ºÉƺÉÉ®úÉiÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉÉ{ÉɺÉÖxÉ ¨ÉÖÊHò
ʨɳý´ÉhªÉÉºÉ ¦ÉÊHò¨ÉÉMÉÇSÉ ºÉÖ±É¦É +ºÉ±ªÉÉSÉä
{É]õ´ÉÚxÉ Ênù±Éä +ɽäþ. ½äþ EòÉ´ªÉ VÉxɨÉÉhɺÉÉiÉ
+ÆiªÉiÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½þÉä<Ç±É ½þÒ +ɶÉÉ Eò®úiÉÉä.

¸ÉÒ Ê½þ®úÉ˺ɽþ SÉÉè½þÉxÉ

"¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ "
¨ÉäJɱÉä BEò SÉÉÆMɱÉÉ Ê¨ÉjÉ +ʦɪÉÆiÉÉ +ÉÊhÉ
=tÉäVÉEò! iªÉÉSÉÉ ½þÉ ºÉÉʽþÎiªÉEò +ÉʴɹEòÉ®ú
¨ÉÉjÉ ¶ÉÉìËEòMÉ {ÉhÉ +ÊiÉ |ÉMɱ¦É +ɽäþ. iªÉÉSªÉÉ
ªÉÉ ºÉÉʽþÎiªÉEò vÉÉb÷ºÉÉiÉ ¨ÉÒ ºÉÖªÉ¶É ËSÉÊiÉiÉÉä.

¸ÉÒ VɪÉÆiÉ ±ÉÉåfäø
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉÉ ªÉÉ ¨É½þÉxÉ nèù´ÉÒ OÉÆlÉÉiÉÒ±É
iÉi´ÉYÉÉxÉ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉºÉ ¨ÉÉhɺÉÉVɴɳý
+ɴɶªÉEò iÉä ¤ÉÖÊrù´Éè¦É´É +ºÉhÉÆ iÉ®ú MÉ®úVÉäSÉÆ
+ɽäþSÉ, {ÉhÉ iªÉÉ Ênù´ªÉ MÉÒiÉäSÉÆ ºÉ¨É¶±ÉÉäEòÒ
¦ÉɹÉÉÆiÉ®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ−ªÉÉ iÉ{ɶSɪÉæSÉÒ
¨ÉÉxÉʺÉEòiÉÉ ´É iɪÉÉ®úÒ½þÒ iªÉÉSªÉÉVɴɳý
+ºÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä.
¨ÉäJɱÉä ªÉÉÆSÉä '¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ' ½äþ MÉÒiÉäSÉÆ
EòÉ´ªÉ °ü{ÉÒ ¦ÉɹÉÉÆiÉ®ú ´ÉÉSÉÚxÉ ¨ÉxÉ =±½þʺÉiÉ ½þÉäiÉä.
iªÉÉÆSÉä EòÊ´Éi´É ´É iªÉÉiÉÚxÉ ÊnùºÉhÉÉ−ªÉÉ +É®úºªÉÉxÉÒ
¨ÉÉhÉÚºÉ +ºÉÉSÉ ´ÉÞrùÓMÉiÉ ½þÉäiÉ ®úɽþÉä ½þÒ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ.

¸ÉÒ Eò. ½äþ. {ÉÖ®úÉäʽþiÉ
¨ÉÉVÉÒ |ÉÉSÉɪÉÇ
nùªÉÉxÉÆnù ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ±ÉÉiÉÚ®ú.
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
ʨÉjɴɪÉÇ ®ú¨Éä¶É ªÉÉSÉÉ '¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ' ½þÉ
MÉÒiÉäºÉÉ®úJªÉÉ ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ Eò®úhÉÉ−ªÉÉ +iªÉÖSSÉ
EÞò¹hÉÉVÉÖÇxÉ ºÉÆ´ÉÉnùÉSÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ °ü{ÉÒ +xÉÖ´ÉÉnù
κiÉʨÉiÉ Eò®úhÉÉ®úÉ, ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉVÉhªÉɺÉ
ºÉÉä{ÉÉ +ºÉÚxÉ, {É®úiÉ {É®úiÉ ´ÉÉSÉÉ´ÉɺÉÉ ´ÉÉ]õiÉÉä.
iªÉÉSÉÆ ½äþ vÉÉb÷ºÉ EòÉèiÉÖEòɺ{Énù +ɽäþ ´É iªÉÉiÉ
<Ç·É®ú iªÉÉºÉ ªÉ¶É näù´ÉÉä.

¸ÉÒ xÉɨÉnäù´É ¨ÉɳýÒ

±É½þÉxÉ iÉÉåb÷Ò ¨ÉÉä`öÉ PÉÉºÉ PÉähªÉÉSÉÉ ¨ÉÉZÉÉ
½þÉ ={ÉGò¨É, ´ÉÉSÉEò ¨ÉɪɤÉÉ{É {ÉÚVÉäSÉÉ |ɺÉÉnù
ºÉ¨ÉVÉÚxÉ MÉÉäb÷ Eò°üxÉ PÉäiÉÒ±É. ¨ÉÖÆMÉÒxÉä ºÉÉMÉ®ú
Ê{ÉhªÉɺÉÉ®úJÉÉ ½þÉ |ɪÉixÉ IɨªÉ VÉ®úÒ xɺɱÉÉ
iÉ®úÒ YÉÉxÉÒ VÉxÉ ¨É±ÉÉ +VÉÉhÉ xÉähÉiÉÉ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ
IɨÉÉ Eò®úiÉÒ±É. ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ ¨ÉɪɤÉÉä±ÉÒiÉ
ʱɽþ±Éä±ÉÒ ºÉÖMÉ¨É EòÊ´ÉiÉÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ, ºÉèÊxÉEò ´É
Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ ªÉ¶É ´É +ÉxÉÆnù
näù<Ç±É ½þÒ |ɦÉÚ SÉ®úhÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉÉä.

®ú¨Éä¶É ÊxÉ. ¨ÉäJɱÉä
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
où¹]Âõ´Éä¨ÉÆ º´ÉVÉxÉÆ EÞò¹hÉ ªÉÖªÉÖiºÉÖÆ ºÉ¨ÉÖ{ÉκlÉiɨÉ /
ʺÉnùÎxiÉ ¨É¨É MÉÉjÉÉÊhÉ ¨ÉÖJÉÆ {ÉÊ®ú¶ÉÖ¹ªÉÊiÉ //
1-28
EòlÉÆ ¦ÉÒ¹¨É¨É½Æþ ºÉRÂóJªÉä pùÉähÉÆ SÉ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ /
<¹ÉÖʦÉ: |ÉÊiÉ ªÉÉäiºªÉÉ欃 {ÉÚVÉɽþÉÇ´ÉÊ®úºÉÚnùxÉ //
2-4
C±Éè¤ÉÆ ¨ÉÉ º¨É MɨÉ: {ÉÉlÉÇ xÉèiÉk´ÉªªÉÖ{É{ÉtiÉä /
IÉÖpÆù ¾þnùªÉnùÉè¤ÉDZªÉÆ iªÉCi´ÉÉäÊkɹ`ö {É®úxiÉ{É //
2-3
näù½þÒ ÊxÉiªÉ¨É´ÉvªÉÉä%ªÉ näù½äþ ºÉ´ÉǺªÉ ¦ÉÉ®úiÉ /
iɺ¨ÉÉiºÉ´ÉÉÇÊhÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ xÉ i´ÉÆ ¶ÉÉäÊSÉiÉ֨ɽÇþ漃 //
2-30
xÉèxÉÆ ÊUôxnùÎxiÉ ¶ÉºjÉÉÊhÉ xÉèxÉÆ nù½þÊiÉ {ÉÉ´ÉEò: /
xÉ SÉèxÉÆ C±ÉänùªÉxiªÉÉ{ÉÉä xÉ ¶ÉÉä¹ÉªÉÊiÉ ¨ÉɯûiÉ: //
2-23
Eò¨ÉÇhªÉä´ÉÉÊvÉEòÉ®úºiÉä ¨ÉÉ ¡ò±Éä¹ÉÖ EònùÉSÉxÉ /
¨ÉÉ Eò¨ÉÇ¡ò±É½äþiÉÖ¦ÉÚǨÉÉÇ iÉä ºÉRÂóMÉÉä%ºi´ÉEò¨ÉÇÊhÉ //
2-47
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
xÉ Eò¨ÉÇhÉɨÉxÉÉ®ú¨¦ÉÉxÉ xÉè¹Eò¨ªÉÇ {ÉÖ¯û¹ÉÉä%¶xÉÖiÉä /
xÉ SÉ ºÉÆxªÉºÉxÉÉnäù´É ʺÉËrù ºÉ¨ÉÊvÉMÉSUôÊiÉ //
3-4
¨É滃 ºÉ´ÉÉÇÊhÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ ºÉÆxªÉɺªÉÉvªÉÉi¨ÉSÉäiɺÉÉ /
ÊxÉ®úɶÉÒÌxɨÉǨÉÉä ¦ÉÚi´ÉÉ ªÉÖvªÉº´É Ê´ÉMÉiÉV´É®ú: //
3-30
ªÉnùÉ ªÉnùÉ Ê½þ vɨÉǺªÉ M±ÉÉÊxɦÉÇ´ÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉ /
+¦ªÉÖilÉÉxɨÉvɨÉǺªÉ iÉnùÉi¨ÉÉxÉÆ ºÉÞVÉɨªÉ½þ¨É //
4-7
{ÉÊ®újÉÉhÉÉªÉ ºÉÉvÉÖxÉÉÆ Ê´ÉxÉɶÉÉªÉ SÉ nÖù¹EÞòiÉɨÉ /
vɨÉǺÉƺlÉÉ{ÉxÉÉlÉÉÇªÉ ºÉ¨¦É´ÉÉ欃 ªÉÖMÉä ªÉÖMÉä //
4-8
º´ÉvɨÉÇÊ{É SÉÉ´ÉäIªÉ xÉ Ê´ÉEòΨ{ÉiÉ֨ɽÇþ漃 /
vɨªÉÉÇÊrù ªÉÖrùÉSUÅäôªÉÉä%xªÉiÉ IÉÊjɪɺªÉ xÉ Ê´ÉtiÉä //
2-31
Ê´ÉtÉÊ´Éxɪɺɨ{ÉzÉä ¥ÉÉÀhÉä MÉÊ´É ½þκiÉÊxÉ /
¶ÉÖÊxÉ SÉè´É ·É{ÉÉEäò SÉ {ÉÎhb÷iÉÉ: ºÉ¨Énù̶ÉxÉÉ: //
5-18
$ ¸ÉÒEÞò¹hÉ |ɺÉzÉ $
ºÉÖJÉnÖù:JÉä ºÉ¨Éä EÞòi´ÉÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉÉè VɪÉÉVɪÉÉè /
iÉiÉÉä ªÉÖrùÉªÉ ªÉÖVªÉº´É xÉè´ÉÆ {ÉÉ{ɨɴÉÉ{ºªÉ漃 //
2-38
+Ê{É SÉänù漃 {ÉÉ{É䦪É: ºÉ´É榪É: {ÉÉ{ÉEÞòkɨÉ: /
ºÉ´ÉÈ YÉÉxÉ{±É´ÉäxÉè´É ´ÉÞÊVÉxÉƺÉxiÉÊ®ú¹ªÉ漃 //
4-36
ºÉ´ÉÇvɨÉÉÇxÉ {ÉÊ®úiªÉVªÉ ¨ÉɨÉäEÆò ¶É®úhÉÆ µÉVÉ /
+½Æþ i´ÉÉÆ ºÉ´ÉÇ{ÉÉ{É䦪ÉÉä ¨ÉÉäIÉʪɹªÉÉ欃 ¨ÉÉ ¶ÉÖSÉ: //
18-66
ªÉjÉ ªÉÉäMÉä·É®ú: EÞò¹hÉÉä ªÉjÉ {ÉÉlÉÉæ vÉxÉÖvÉÇ®ú: /
iÉjÉ ¸ÉÒÌ´ÉVɪÉÉä ¦ÉÚÊiÉwÉÖÇ´ÉÉ xÉÒÊiɨÉÇÊiɨÉÇ¨É //
18-78

½þÊ®ú $$$ iÉiºÉiÉÂ