You are on page 1of 11

+vªÉÉªÉ {Éʽþ±ÉÉ

+VÉÖÇxÉʴɹÉÉnùªÉÉäMÉ
(ªÉÖrù¦ÉÚ欃 EÖò¯ûIÉäjÉÉ´É®ú ºÉèxªÉÉÆSÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ )
vÉÞiÉ®úɹ]Åõ ¨½þhÉɱÉä
ºÉÉÆMÉ ºÉÆVɪÉ! vɨÉÇIÉäjÉä EÖò¯ûIÉäjÉä {ÉÊ´ÉjÉ ®úhɦÉÚ´É®ú /
ªÉÖrùÉºÉ ºÉVVÉ ¨É¨É EòÉè®ú´É +xÉ {ÉÉÆb÷´ÉÉÆSÉÒ Jɤɮú //1//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ®úÉVÉxÉÂ! {ÉÉÆbÖ÷{ÉÖjÉÉÆSÉÒ iÉÒ +xÉÉäJÉÒ ´ªÉÚ½þ®úSÉxÉÉ /
{ÉɽÚþxÉ ÎºiÉʨÉiÉ nÖùªÉÉævÉxÉ ´Énù±ÉÉ +ÉSÉɪÉÉÇxÉÉ //2//

½äþ +ÉSÉɪÉÇ! pÖù{Énù{ÉÖjÉ Ê¶É¹ªÉ iÉÖ¨ÉSÉÉ ¤ÉÖÊrù´ÉÉxÉ /


+½þÉ! ´ªÉÚ½þ®úSÉxÉÉ ¤ÉPÉÉ! ªÉÖrùÊxÉ{ÉÖhÉiÉäSÉä |ɨÉÉhÉ //3//

ªÉälÉ ¦ÉÒ¨ÉÉVÉÖÇxÉÉ{É®úÒ ¶ÉÚ®ú MÉnùÉvÉ®ú vÉxÉÖvÉÇ®ú /


ªÉÖªÉÖvÉÉxÉ Ê´É®úÉ]õ pÖù{ÉnùÉ{É®úÒ ªÉÉäräù vÉÖ®ÆúvÉ®ú //4//
1
2 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 1

iÉälÉ vÉÞ¹]õEäòiÉÚ SÉäÊEòiÉÉxÉ EòÉʶɮúÉVÉ xÉ®ú´ÉÒ®ú /


{ÉÖ¯ûÊVÉiÉ EÖÆòÊiɦÉÉäVÉ ¶Éè¤ªÉ ¤É±É´ÉÉxÉ ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú //5//

ªÉÖrùɨÉxªÉÖ Ê´ÉGòÉxiÉ =kɨÉÉèVÉÉ ´ÉÒªÉÇ´ÉÉxÉ /


ºÉÖ¦ÉpùÉ{ÉÖjÉ +ʦɨÉxªÉÖ pùÉè{ÉnùÒ{ÉÖjÉ ¨É½þÉxÉ //6//

½äþ +ÉSÉɪÉÇ! ¨ÉÉZªÉÉ ºÉèxªÉÉSÉä xÉäiÉÞk´É {ɽþÉ /


=¨Énäù ¤É±ÉÉfø¬ ºÉäxÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ Ê{ÉiÉɨɽþÉ //7//

º´ÉiÉ: iÉÖ¨½þÒ EÞò{ÉÉSÉɪÉÇ VɪÉpùlÉ EòhÉÇ /


+·ÉilÉɨÉÉ ¦ÉÚÊ®ú¸É´ÉÉ ®úhɶÉÚ®ú Ê´ÉEòhÉÇ //8//

+xªÉ ¤É½ÖþiÉ ªÉälÉ ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú näùhªÉÉiÉä ¤ÉʱÉnùÉxÉ /


ºÉÉ®äú ªÉÖrùʴɶÉÉ®únù +ɨ½þÉiÉä ´É®únùÉxÉ //9//

{ÉÉÆbÖ÷{ÉÖjÉ {ÉÉÆb÷´ÉÉÆSÉä ¤É³ý {ÉhÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ /


+{ÉÊ®úʨÉiÉ Ê{ÉiÉɨɽþ! +É{ÉhÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ //10//

Eò®úÉ Ê{ÉiÉɨɽþÉSÉä ½þÉiÉ +ÉiÉÉ ºÉÖoùfø /


´½þÉ ºÉÉ®äú ªÉÖrùÉºÉ ºÉVVÉ! ´½þÉ oùfø //11//
+VÉÖÇxÉʴɹÉÉnùªÉÉäMÉ - ºÉèxªÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 3

˺ɽþMÉVÉÇxÉÉ! EòÒ Ê{ÉiÉɨɽþÉSÉÉ ¶ÉÆJÉÊxÉxÉÉnù! /


+ÉxÉÆnù±Éä +ÊiÉ nÖùªÉÉævÉxÉÉSÉä ¨ÉxÉ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù //12//

®úhÉ˶ÉMÉä +xÉäEòÉä ¶ÉÆJÉ føÉä±É xÉMÉÉ®äú ¦Éä®úÒ /


¦ÉªÉÉxÉEò +É´ÉÉVÉ iÉÉä ÊjɱÉÉäEòÉiÉä PÉä®úÒ //13//

¶ÉÖ§É +·É®úlÉÒ SÉGòvÉ®ú ¸ÉÒEÞò¹hÉ +É°üfø


¦ÉMÉ´ÉxÉ ºÉÉ®úlÉÒ {ÉÉlÉÉÇSÉä ªÉÖrù¦ÉÚ´É®ú MÉÚfø /
iÉäVÉÉä´É±ÉªÉ iÉä |ÉEòɶɨÉÉxÉ nùºÉ Ênù¶ÉÉ Eò®úÒ
Ênù{ɱÉÒ b÷Éä³äý ºÉÉ−ªÉÉÆSÉÒ ªÉÖrù¦ÉÚ´É®úÒ //14//

¡ÖÆòÊEò±ÉÉ {ÉÉÆSÉVÉxªÉ EÞò¹hÉÉÆxÉÒ +ɺɨÉÆiÉÉiÉ /


+VÉÖÇxÉä näù´ÉnùkÉ ¦ÉÒ¨Éä {ÉÉébÅ÷ ®úhÉÉÆMÉhÉÉiÉ //15//

´ÉÉVÉʴɱÉÉ ªÉÖÊvÉι`ö®äú ¶ÉÆJÉ +xÉÆiÉÊ´ÉVÉäªÉ /


ºÉÖPÉÉä¹É ¨ÉÊhÉ{ÉÖ¹{ÉEòÉiÉä xÉEÖò±É ºÉ½þnäù´É //16//

EòɶÉÒ®úÉVÉ ¸Éä¹`ö vÉxÉÖvÉÉÇ®úÒ Ê¶ÉJÉÆb÷Ò ¨É½þÉ®úlÉÒ


Ê´É®úÉ]õ vÉÞ¹]õtÖ¨xÉ ¨É½þÉ®úlÉÒ ¶ÉÆJÉ ´ÉÉVÉ´ÉiÉÒ //17-8//

´ÉÉfø±ÉÉ ÊxÉxÉÉnù ¡òÉ]õ±Éä ºÉÉ®äú +ɺɨÉÆiÉ /


Ê´ÉnùÒhÉÇ ¾þnùªÉÒ EòÉè®ú´ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ JÉÆiÉ //19//
4 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 1

¡òb÷EòiÉ Ênù´ªÉ ¨ÉɯûiÉÒ v´ÉVÉÉ ®úlÉÉ´É®úÒ /


EòÉè®ú´ÉÉºÉ {ÉɽþiÉÉ +ºÉä ´Énù±ÉÉ vÉxÉÖvÉÉÇ®úÒ //20//

½äþ +SªÉÖiÉ! xÉä ®úlÉ nùÉäx½þÒ ºÉèxªÉÉSªÉÉ ¨ÉvªÉä /


ºÉɨÉÉä®äú ªÉÖrùɱÉÉ =¦Éä ¨ÉVɱÉÉ {ÉɽÚþ näù! //21 22//

vÉÞiÉ®úɹ]Åõ{ÉÖjÉ EòÉè®ú´É ÊEòiÉÒ nÖù¹]õ nÖù¤ÉÖÇrù /


®úÉVÉä ¤É½Öþ VɨɱÉä ªÉälÉ Eò®úhªÉÉiÉä ªÉÖrù //23//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ®úÉVÉxÉ! ®úlÉ Eäò±ÉÉ =¦ÉÉ iÉä´½þÉ ¨ÉvªÉºlÉÉxÉÒ /
ÊxÉ®úÒIÉhÉ ºÉèxªÉÉSÉä Eò®úhªÉÉ ¸ÉÒEÞò¹hÉÉÆxÉÒ //24//

ºÉÉ−ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ ´Énù±Éä ¸ÉÒEÞò¹hÉ {ÉÉlÉÉÇ /


¦ÉÒ¹¨É pùÉähÉÉÊnùEò ºÉÉ®äú ªÉÉäräù {ɽþÉ +ÉiÉÉ //25//

+ÉVÉä ´ÉÉb÷´Éb÷Ò±É ¦ÉÉ>ð ʶÉIÉEò ºÉɺɮäú /


{ÉÖjÉ Ê¨ÉjÉ ¨ÉɨÉä EòÉEäò xÉÉiÉÚ ºÉÉäªÉ®äú //26//

ʨÉjÉ +É{iÉä¹]õ Ê{ÉiÉɨɽþÉ MÉÖ¯ûVÉxÉ {ÉɽþiÉÉ /


½þÉä ´ªÉÉEÖò³ý Eò¯ûhÉÉ¨ÉªÉ ¶ÉÚ®úÉSÉÒ ´ªÉlÉÉ //26//
+VÉÖÇxÉʴɹÉÉnùªÉÉäMÉ - ºÉèxªÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 5

+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ EÞò¹hÉ! MÉÖ°ü ʨÉjÉ +É{iÉVÉxÉ {ÉɽþiÉÉ ªÉälÉä /
¨É¨É¨ÉÖJÉ EòÉä®úbä÷ ®äú EÆò{É ºÉÉ−ªÉÉ +´ÉªÉ´ÉÉiÉä //28//

®úÉä¨ÉÉÆSÉ ºÉÉ−ªÉÉ ¶É®úÒ®úÉ´É®ú ¨ÉÉZªÉÉ =¦Éä! /


nùɽþ näù½þÒ ºÉÉ−ªÉÉ, MÉÉÆb÷Ò´É {Ébä÷ MɳÚýxÉ ½äþ //29//

¨ÉVÉ {Éb÷±ÉÉ Ê´ÉºÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ Eäò¶É´ÉÉ


+ºÉ¨ÉlÉÇ =¦ÉÉ ®ú½þÉhªÉÉºÉ MÉÉ näù´ÉÉ /
MÉä±Éä ¨ÉÉZÉä SÉGòÉ´ÉÚxÉ ¨ÉxÉ
Ê´É{ÉÊ®úiÉ PÉb÷hªÉÉSÉä ½äþ ±ÉIÉhÉ //30//

ªÉÖrùÉiÉ º´ÉÊEòªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉ°üxÉ `öÉ®ú


EòºÉä Eò±ªÉÉhÉ +É{ÉÖ±Éä ½þÉähÉÉ®ú? /
½äþ EÞò¹hÉ! BäºÉä ®úÉVªÉ +xÉ ʴÉVɪɺÉÖJÉ
ʨɳý´ÉhªÉÉ ®äú ¨ÉVÉ xɺÉä ¦ÉÚEò //31//

½äþ MÉÉäË´Énù! VªÉÉÆSªÉÉ{ÉÉ<Ç ºÉÖËSÉiÉxÉ ºÉnùÉ ¨ÉxÉÒ /


Eò¶ÉÒ ´Éä³ý ªÉÖrùÉSÉÒ iªÉÉÆSªÉɶÉÒSÉ ®úhÉÒ? //32//

½äþ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ! MÉÖ¯ûVÉxÉ º´ÉVÉxÉ {ÉÖjÉ Ê¨ÉjÉ /


=¦Éä SÉiÉÖ®úºjÉ ½þÉiÉÒ PÉä>ðxÉ +ºjÉ //33//
6 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 1

VÉÒ´É ºÉÆ{ÉnäùSªÉÉ iªÉÉMÉÉºÉ iɪÉÉ®ú iÉä /


ºÉƽþÉ®ú iªÉÉÆSÉÉ Eò®úhÉä EòºÉä ¶ÉÉä¦ÉiÉä? //34//

½äþ VÉxÉÉnÇùxÉ! xÉEòÉä ÊiÉx½þÒ ±ÉÉäEòÒSÉä ®úÉVªÉ /


xÉ iɪÉÉ®ú ¨ÉÒ ªÉÖrùÉºÉ Bä¶ÉÉ iªÉÉVªÉ //35//

vÉÚiÉÇ vÉÞiÉ®úɹ]Åõ{ÉÖjÉ +ÉiÉiÉɪÉÒ +ÉGò¨ÉEò!


º´ÉVÉxÉ Ê¨ÉjÉ +ÉÊhÉEò ºÉÉ®äú xÉÉiɱÉEò /
{ÉÉ{É ¨ÉÉ°üxÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ½þÉä<Ç +ÊiÉ
½þkªÉÉ Eò°üxÉ EòºÉä ½þÉä>ð ±ÉɦÉÉlÉÔ? //36//

½äþ ¨ÉÉvÉ´É! ±ÉÉä¦ÉÉ{ÉÉ<Ç xÉÉnùÉxÉ ¤ÉÖÊrù§É¹]õ ºÉÉ®äú /


iɪÉÉ®ú º´ÉÊEòªÉÉÆSªÉÉ ½þkªÉäºÉ ½äþ ½þkªÉÉ®äú //37//

vÉÚ³ýnùÉhÉ ½þÉäiÉÒ±É ÊEòiªÉäEò EÖò]ÖÆõ¤Éä ªÉÖrùÉiÉ /


VÉÉhÉÚxÉ EòÉ ´½þÉ´Éä ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ¨ÉMÉ {ÉÉ{ÉÉiÉ? //38//

¶ÉÉ·ÉiÉ vɨÉÇ ´ÉÆ¶É {É®Æú{É®äúSÉÒ {Éɳäý¨ÉÖ³äý /


§É¹]õ xɹ]õ ¶ÉÖrù EÖò³äý ªÉÉ ªÉÖrùɨÉÖ³äý //39//

½äþ EÞò¹hÉ! ºjÉÒ VÉÉiÉ iÉä´½þÉ nÚùʹÉiÉ {ÉÊiÉiÉ /


{Éä´É ¡Öò]ÚõxÉ VÉÉ<Ç ºÉÆiÉiÉÒSÉä +´ÉÉÆÊUôiÉ //40//
+VÉÖÇxÉʴɹÉÉnùªÉÉäMÉ - ºÉèxªÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ 7

½äþ MÉÉä{Éɳý! +ÉhÉiÉÒ±É ¦ÉÚ´É®úÒ xÉ®úEò +´ÉÉÆÊUôiÉ /


EòÉªÉ ¨ÉMÉ ½þÉä<Ç±É ¦É®úiÉ´ÉƶÉÉSÉä ºÉÆÊSÉiÉ? //41//

¤Éä¤ÉÆnù¶ÉɽþÒ ¨ÉÉVÉÚxÉ VÉÉ<Ç±É SÉÉä½þÒEòbä÷ /


näù¶É vɨÉÉÇSÉä ½þÉäiÉÒ±É iÉÖEòbä÷ iÉÖEòbä÷ //42//

½äþ |ÉVÉÉ{ÉɱÉEò! EÖò±É{É®Æú{É®äúSÉÉ BäºÉÉ Ê´Év´ÉƺÉ? /


xÉ®úEòÉiÉ xÉä<Ç±É +É{ɱÉÉ ºÉEò³ý ´ÉÆ¶É //43//

+®äú®äú! ÊEòiÉÒ ¦ÉƪÉEò®ú iÉÖSUô ½äþ {ÉÉiÉEò /


¨ÉÉä½þÉ{ÉÉ<Ç EÖò±É®úIÉEò ½þÉä EÖò±ÉPÉÉiÉEò? //44//

¶ÉHòÒ xÉ =®ú±ÉÒ +ÉiÉÉ ¨É¨É MÉÉjÉÉiÉ /


Eò°ü näù EòÉè®ú´ÉÉÆxÉÉ +É{ɱÉÉ PÉÉiÉ //45//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
®úÉVÉxÉ, ¤ÉÉä±ÉÚxÉ BäºÉä ºÉÉÆÊb÷±Éä MÉÉÆb÷Ò´É +VÉÖÇxÉÉxÉä /
½þiÉ¤É±É ½þÉä>ðxÉ ¤ÉèºÉ±ÉÉ iÉÉä ÊJÉzÉ ¨ÉxÉÉxÉä //46//

$$$