You are on page 1of 15

+vªÉÉªÉ nÖùºÉ®úÉ

ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ
(MÉÒiÉɺÉÉ®ú)

{ÉɽþiÉÉ EÖò¯ûIÉäjÉÒ º´ÉVÉxÉ MÉÖ¯ûVÉxÉ


vÉxÉÖvÉÇ®ú +VÉÖÇxÉ ZÉɱÉÉ +ÊiÉ Ê´É¹ÉhhÉ /
JÉSɱÉä ¨ÉxÉ ¦ÉÉ®úɴɱÉä b÷Éä³äý +¸ÉÖ{ÉÚhÉÇ
{ÉɽÚþxÉ ´Énù±Éä ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ EÞò¹hÉ, ½äþ +VÉÖÇxÉ! //1//

+¶ÉÖrùiÉÉ ¨ÉxÉÒ ªÉä´Éä³ýÒ EòÉä`ÖöxÉÒ +ɱÉÒ


ªÉÖrù¦ÉÚ´É®úÒ Eò¶ÉÒ ½þÒ +ÉhɱÉÉºÉ {ÉɳýÒ /
ªÉÖrùÉiÉ ¶ÉjÉÖ|ÉÊiÉ nùªÉÉ ¨ÉɪÉÉ?
IÉÊjÉªÉ ¶ÉÚ®ú iÉÖVɺÉÉ VÉÉ<Ç ´ÉɪÉÉ //2//

½äþ {ÉÉlÉÇ! ºÉÉäb÷ iÉÚ xÉ{ÉÖƺÉEòiÉäSÉÒ EòÉºÉ ½þÒxÉ


>ð`ö! ºÉÉÆb÷ IÉÖpù ¨ÉxÉÉSÉä nÖù¤Édzý{ÉhÉ nùÒxÉ /
9
10 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 2

º´ÉVÉxÉÉ{É®úÒºÉ =SSÉ ®äú º´ÉvɨÉÇ


+vɨÉÉÇʴɯûrù ªÉÖrù ½äþSÉ iÉÖZÉä Eò¨ÉÇ //3//

+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉä! ¦ÉÒ¹¨ÉpùÉähÉÉÊnù {ÉÚVÉxÉÒªÉ ´ÉÆnùxÉÒªÉ VÉxÉ


UäônÚù EòºÉÉ ¨ÉÒ ¤ÉÉhÉÉxÉä ºÉÉÆMÉ +Ê®úºÉÚnùxÉ! /
VªÉÉÆSªÉÉ {ÉɪÉÒ ZÉɱÉÉä vÉxÉÖvÉÇ®ú lÉÉä®ú
iªÉÉÆxÉÉSÉ ¨ÉÉ®úhÉä `öÉ®ú! EÞòiªÉ +PÉÉä®ú! //4//

¨ÉÉ°üxÉ º´ÉVÉxÉ MÉÖ¯ûVÉxÉ EéòSÉä VÉÒ´ÉxÉ


ʦÉIÉÉ ¨ÉÉMÉÚxÉ VÉMÉäxÉ ¦É]õEäòxÉ ´ÉxÉ ´ÉxÉ /
¦ÉÉèÊiÉEò ±ÉɦÉÉ{ÉÉ<Ç VɨɱÉä ½äþ ºÉÉ®äú
¦ÉÉäMÉ ¨ÉVÉ ®úHò®ÆúÊVÉiÉ xÉEòÉä ®äú //5//

ZÉɱÉÒ ªÉälÉ ¨ÉÉZÉÒ ÊuùvÉÉ ¨ÉxÉ&κlÉiÉÒ


½þÉ®ú ´ÉÉ VÉÒiÉ EòÉªÉ ¸ÉäªÉºEò®ú +ɨ½þÉiÉÒ? /
´ÉvÉÚxÉ EòÉè®ú´ÉÉiÉä EòÉªÉ VÉÒ´ÉxÉÉºÉ +lÉÇ
ºÉ¨É®úÉÆMÉhÉÒ ºÉÉ®äú =¦Éä ½þÉä<Ç±É +xÉlÉÇ //6//

nÖù¤Édzý ZÉɱÉÉä ¨ÉÒ ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®äú


MÉÉåvɳÚýxÉ ]õÉEòiÉÒ ¨ÉVÉ ¨ÉÉMÉÇ ºÉÉ®äú /
¨ÉVÉ nùÉ´ÉÉ +ÉiÉÉ ®úºiÉÉ ½äþ xÉÉlÉ
¶É®úhÉ iÉÖ¨½þÉ ½þÉ Ê¶É¹ªÉ +xÉÉlÉ //7//
ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ - MÉÒiÉɺÉÉ®ú 11

SÉÉä½þÒEòbä÷ ÊnùºÉä ¨ÉVÉ PÉÉä®ú +ÆvÉ:EòÉ®ú


¶ÉÖ¹Eò {Éb÷±ÉÒ ºÉÉ®úÒ <ÆÊpùªÉä {ÉÉ®ú /
¶ÉÉäEò ½þÉä<Ç ¨ÉVɱÉÉ +ÊiÉ +xÉÉ´É®ú
xÉ jÉè±ÉÉäEòÒSÉä ®úÉVªÉÉSÉÉ ¨ÉVÉ ´É®ú //8//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
¤ÉÉä±ÉÚxÉ Eò°ühÉÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉä±É +VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ /
½äþ EÞò¹hÉ! ¨ÉÒ xÉɽþÒ iɪÉÉ®ú ªÉÉ ªÉÖrùɱÉÉ //9//

½äþ ®úÉVÉxÉ! nùÉäx½þÒ ºÉèxªÉÉSªÉÉ ¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉÒ =¦Éä /


κ¨ÉiÉ ½þɺªÉ Eò°üxÉ ¸ÉÒEÞò¹hÉ {ÉÉlÉÉǺÉÒ ´Énäù //10//

EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ {É®ÆúiÉ{É! ¨É½þÉYÉÉxÉÒ {ÉÆÊb÷iÉÉ{É®úÒ ¤ÉÉä±ÉºÉÒ!
+xÉ ¶ÉÉäEò ºÉVÉÒ´É ÊxÉÌVÉ´ÉÉ{ÉÉ<Ç Eò®úºÉÒ /
EòÉähÉ EòvÉÒ EòºÉä ¨É®úhÉÉ®ú ´ÉÉ iÉ®úhÉÉ®ú
iÉÚ EòÉähÉ ªÉälÉ ½äþ ®äú `ö®ú´ÉhÉÉ®ú? //11//

EòvÉÒ EòɳýÒ xÉ´½þiÉÉä ºÉÉÆMÉ +É{ÉhÉ ºÉÉ®äú!


+κiÉi´É½þÒxÉ ¦ÉʴɹªÉEòɳýÒ EòºÉä ½þÉä>ð ¤É®äú? /
VÉÒ´ÉxÉ ¨É®úhÉÉSÉä EòɱÉSÉGò +xÉÉÊnù
Eò¨ÉÉÇSÉÒ ½þÒ MÉÊiÉ, ¨ÉÒ näù´É näù´ÉÉÊnù //12//
12 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 2

+Éi¨ÉÉ ºÉnùÉ ÎºlÉiÉ +ºÉä ¶É®úÒ®úÉiÉ


¤ÉɱÉ{ÉhÉ ªÉÉè´ÉxÉ ¨½þÉiÉÉ®ú{ÉhÉÉiÉ /
¨É®úhÉÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ xÉ´Énäù½þ vÉÉÊ®úiÉÉä
xÉ MÉÉåvɳÚýxÉ VÉÉ<Ç JÉ®úÉ vÉÒ®úÉänùÉkÉ iÉÉä //13//

ºÉÖJÉ nÖù:JÉä ʽþ´ÉɳýÉ =x½þɲªÉɺɨÉ


ºÉ½þVÉ ºÉ½þxÉ Eò®úhªÉÉ +ºÉÉ´Éä ºÉIÉ¨É /
<ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ ½þÉäiÉä iªÉÉÆSÉÒ VÉÉhÉ
xÉ IÉÖ¤vÉ ½þÉäiÉÉ ºÉ½þxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ¶ÉÉxÉ //14//

½äþ {ÉÉlÉÇ! xÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÖJÉÉSÉÒ VɪÉÉ MÉÉäb÷Ò


+xÉ ¨ÉxÉÉävÉèªÉÉÇSÉÒ iɪÉÉ VÉÉäb÷Ò /
ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉiÉ vÉ®úÒ ÎºlÉ®ú¦ÉÉ´É
¨ÉÉäIÉ |ÉÉ{iÉÒºÉ iªÉÉºÉ JÉÊSÉiÉ ´ÉÉ´É //15//

+Éi¨ÉÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ ºÉiÉÂ, ¶É®úÒ®ú +ºÉiÉ xÉɶɴÉÆiÉ


ºÉiªÉ ½äþ VÉÉhÉiÉÒ @ñÊ¹É iÉk´É´ÉäkÉä YÉÉxÉ´ÉÆiÉ /
½ÆþºÉ VÉèºÉä ´ÉäMɳäý Eò®úÒ nÚùvÉ {ÉÉhÉÒ
PÉֺɳýiÉÉ nù½þÒ ªÉäiÉä ¤Éɽäþ®ú ±ÉÉähÉÒ //16//

ºÉÚI¨É ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ ºÉ´ÉÉÈSÉä SÉèiÉxªÉ ½äþ JÉÉºÉ /


xÉ ÊnùºÉä xÉ BäEÚò ªÉä<Ç iÉä EòÉähÉÉºÉ //17//
ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ - MÉÒiÉɺÉÉ®ú 13

+Ê´ÉxÉɶÉÒ +Éi¨ÉiÉi´É ¦É®ú±Éä xÉɶɴÉÆiÉ VÉMÉÉiÉ /


½äþ +VÉÖÇxÉ! xÉÉ¶É ªÉÉSÉÉ EòºÉÉ ½þÉä<Ç±É ªÉÖrùÉiÉ? //18//

VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ EòvÉÒ xÉ ¨ÉÉ®úÒ xÉ EòvÉÒ ¨É®äú /


¥ÉÀYÉÉxÉ, ½äþ EÖÆòiÉÒ{ÉÖjÉ! iÉÚ VÉÉhÉ ¤É®äú //19//

xÉ VÉx¨É±ÉÉ xÉ VÉx¨ÉiÉÉä xÉ VÉx¨ÉhÉÉ®ú


iÉÉä ½þÉäiÉÉ iÉÉä +ɽäþ iÉÉä ®úɽþhÉÉ®ú /
ºÉxÉÉiÉxÉ +Éi¨ªÉÉºÉ xÉ VÉx¨É xÉ ¨ÉÞiªÉÚ
½äþ {ÉÉlÉÇ! ¶ÉÉ·ÉiÉ ºÉiªÉ ½äþ VÉÉhÉ iÉÚ //20//

½äþ +VÉÖÇxÉ! VÉÉä VÉÉhÉÒ ªÉÉºÉ +xÉÆiÉ +VÉx¨ÉÉ +¨É®ú /


EòºÉÉ ¨ÉÉ®úÒ±É ´ÉÉ ¨É®äú±É VÉ®úÉ ºÉÉÆMÉ ¤É®ú? //21//

vÉÉ®úÒ xɴɴɺjÉä iªÉVÉÒ VÉÒhÉÉæºjÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ /


iªÉVÉÚxÉ VÉÒhÉÇnäù½þ iÉèºÉä +Éi¨ÉÉ xÉ´Énäù½þºªÉ //22//

iªÉÉiÉä xÉ iÉÉäb÷Ò ¶ÉºjÉä xÉ VÉɳýÒ +MxÉÒ /


xÉ ºÉÖEò´ÉÒ ´ÉÉ®úÉ xÉ Ê¦ÉVÉ´ÉÒ {ÉÉhÉÒ //23//

xÉ iÉÖ]äõ xÉ Ê¦ÉVÉä xÉ ºÉÖEäò xÉ Vɳäý /


+Éi¨ÉÉ ÊxÉiªÉ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ ÊxɶSɳäý //24//
14 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 2

+Ê´ÉxÉɶÉÒ +Éi¨ÉÉ +qÞù¶É +{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÒªÉ /


xÉ·É®ú ¶É®úÒ®úÉ{ÉÉ<Ç ¶ÉÉäEò iÉÖZÉÉ +ºÉ¨ÉlÉÇxÉÒªÉ //25//

+lÉ´ÉÉ +Éi¨ªÉÉiÉä VÉ®úÒ ¶É®úÒ®úÉ{É®úÒ VÉx¨É-¨ÉÞiªÉÚ /


iÉ®úÒ ¶ÉÉäEò Eò®úhªÉÉ{É®úÒ ªÉÉiÉ EòÉªÉ ºÉÉÆMÉ iÉÚ? //26//

VÉx¨É iªÉÉiÉä ¨ÉÞiªÉÖ iªÉÉiÉä VÉx¨É JÉÊSÉiÉ /


¶ÉÉäEò ºÉÉÆbÚ÷xÉ ºÉÉ®äú Eò®ú ªÉÖrù iÉÚ ÊxÉζSÉiÉ //27//

+´ªÉHò ´ªÉHò Ê´ÉxÉÉ¶É SÉGò ½äþ ÊxɺÉMÉÉÇSÉä


¶ÉÉäEò Eò°üxÉ EòÉªÉ ½þÉähÉÉ®ú ®äú EòÉähÉÉSÉä? //28//

+Éi¨ÉÉ Ê´Éº¨ÉªÉEòÉ®úÒ +Ê´ÉxÉɶÉÒ +nÂù¦ÉÖiÉÉä /


VÉÉhÉhªÉÉ Eò`öÒhÉ Eò±{ÉxÉÉiÉÒiÉ +ÊiÉ iÉÉä //29//

+´ÉvªÉ ®äú ÊxÉiªÉ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ näù½þÊxÉ´ÉɺÉÒ


EòÉ ¶ÉÉäEòÉEÖò±É =MÉÉSÉ iÉÚ näù½þÉ{ÉÉ<Ç ½þÉä¶ÉÒ /
Ê´É·ÉÉiÉ ¦É°üxÉ =®ú±Éä ½äþ SÉèiÉxªÉ
ºÉÉäb÷ ¶ÉÚ®úÉ iÉÖZÉä ½äþ +ÉènùÉʺÉxªÉ //30//

vɨÉÉÇ{ÉÉ<Ç ªÉÖrù +Ét EòiÉÇ´ªÉ IÉÊjɪÉÉSÉä


xɺÉä ¨É½þiÉEòɪÉÇ nÖùVÉä ºÉÉäb÷ ºÉÆEòÉäSÉ ºÉÉSÉä /
ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ - MÉÒiÉɺÉÉ®ú 15

+vɨÉÉÇʴɯûrù vɨÉǪÉÖrù xÉEòÉäºÉ xÉÉEòÉ°ü


xÉ +vɨÉÔ EòÉè®ú´ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉä½þ iÉÚ ºÉÉEòÉ°ü //31//

ºÉiÉÉb÷ º´ÉMÉÉÇSÉä nùÉ®ú IÉÊjɪÉÉºÉ =PÉbä÷ /


|ɪÉixÉÉÊ´ÉxÉ ªÉÖrùÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ iÉÖVÉ {ÉÖføä /
¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ iÉÖVɺÉÉ iÉÚSÉ ªÉälÉ MÉbä÷
vɨÉÉÇ{ÉÉ<Ç ºÉÉÆbÚ÷ näù ®úHòÉSÉä ºÉbä÷ //32//

]õɳý¶ÉÒ±É VÉ®ú EòÉ ªÉÖrù°ü{ÉÒ EòiÉÇ´ªÉ ½äþ


EòiÉÇ´ªÉ½þÒxÉ {ÉÉ{ÉÒ iÉ´É EòÒiÉÔSÉÉ ´ªÉªÉ ®äú /
vÉÚ³ýnùÉhÉ ½þÉä<Ç±É EòÒÌiÉ EÖò³ýÉSÉÒ
xÉEòÉä vÉ°ü ¨ÉxÉÒ +ÉºÉ ¡ò³ýÉSÉÒ //33//

±ÉÉäEò iÉ´É +EòÒiÉÔSÉä MÉÉiÉÒ±É MÉÖhÉMÉÉxÉ


¨É®úhÉ ¤É®äú! nÖù¹EòÒÌiÉ ¦ÉªÉÆEò®ú ®äú VÉÉhÉ /
{ɳýiÉÉ ªÉÖrùÉiÉÚxÉ ±ÉÉMÉä±É +ÊiÉ {ÉÉ{É
VɨɱÉä ªÉälÉ Ê´É¹ÉÉ®úÒ EòÉè®ú´É°ü{ÉÒ ºÉÉ{É //34//

¦ÉÒiÉÒ{ÉÉä]õÒ ®úhÉÉÆMÉhÉ ºÉÉÆb÷±Éä +VÉÖÇxÉÉÆxÉä


´ÉÉJÉÉhÉiÉÒ±É ®úlÉÒ ¨É½þÉ®úlÉÒ iÉÖSUôiÉäxÉä! /
½äþ vÉxÉÖvÉÇ®ú! º´ÉvɨÉÉÇSÉä Eò®ú iÉÚ +ÉSÉ®úhÉ
EòÉ ªÉä<ÇxÉÉ ®úhɦÉÚ´É®ú ´ÉÒ®ú ¨É®úhÉ! //35//
16 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 2

ËxÉnùÉ xÉɱɺiÉÒ ¤É½ÖþiÉ ¶ÉjÉÚ ={ɽþɺÉä /


ªÉÉ{É®úÒ ¦ÉªÉÆEò®ú nÖù:JÉ iÉä EòÉªÉ +ºÉä? //36//

¶É½þÒnùÉºÉ º´ÉMÉÇ, VÉäiªÉÉºÉ {ÉÞl´ÉÒSÉä ®úÉVªÉ /


oùføÊxɶSɪÉä EòÉéiÉäªÉÉ ªÉÖrùÉºÉ ½þÉä ºÉVVÉ! //37//

ºÉÖJÉnÖù:JÉä ±ÉɦÉɱÉɦÉä VɪÉÉVɪÉä ºÉ¨É¦ÉÉ´É


½þÉä ªÉÖrùÉºÉ iɪÉÉ®ú! {ÉÉ{ÉÉºÉ xÉEòÉä ´ÉÉ´É /
ºÉÉÆb÷ +ÉiÉÉ ¨ÉÉä½þ ËSÉiÉÉ +xÉ ¦ÉªÉ
ºÉJÉÉ iÉÚ ¨ÉÉZÉÉ näùiÉÉä iÉÖVÉ ¨ÉÒ +¦ÉªÉ //38//

ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ iÉÖVÉ ªÉälÉ ¨ÉÒ ´ÉÊnù±ÉÉ +ÉiÉÉ


+Éi¨É {É®ú¨ÉÉi¨ªÉÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ +xÉ BEòiÉÉ /
ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉÉÇiÉ ¨ÉÖHòÒSÉÉ nùÉ´ÉiÉÉä ®úºiÉÉ
Eò¨ÉÇ ¤ÉÆvÉxÉä iÉä´½þÉ ºÉÖ]õiÉÒ±É ºÉ´ÉÇlÉÉ //39//

xÉ IÉªÉ xÉÉ −½ÉºÉ xÉ nùÉä¹É Eò¨ÉǪÉÉäMÉÉiÉ /


¨ÉÖÊHò ¦ÉªÉÆEò®ú ¦ÉªÉÉSÉÒ +±{ɶÉÉ iªÉÉMÉÉiÉ //40//

oùføÊxɶSɪÉÒ ¤ÉÖrùÒSÉä ®äú vÉxÉÒ ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇiÉ /


b÷³ý¨É³ýÒiÉ ¤ÉÖrùÒSÉä EÖòSÉEòɨÉÒ ªÉÉ ªÉÉäMÉÉiÉ //41//
ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ - MÉÒiÉɺÉÉ®ú 17

Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ÉiÉ ´ÉɽþiÉÒ ¨ÉÚfø +±{ÉYÉ


ºÉEòÉ¨É Eò¨ÉÉÇiÉ {ÉɽþiÉÒ º´ÉMÉǺlÉ VÉÒ´ÉxÉ /
º´ÉMÉǺÉÖJÉÉ{ÉÉ<Ç EòÊ®úiÉÒ ªÉYÉ ªÉÉMÉ
¦ÉÉäMÉ Bä·ÉªÉÉÇ{ÉÉ<Ç vÉÊ®úiÉÒ ºÉEòÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ //42/43//

<ÆÊpùªÉiÉÞÎ{iÉ ¨ÉÉä½þ Bä·ÉªÉÉÇiÉ +ɺÉHò! /


EòºÉä <Ç·É®ú ¦ÉHòÒiÉ ½þÉäiÉÒ±É ªÉÖHò? //44//

½äþ +VÉÖÇxÉ! ÊjÉMÉÖhÉÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ÎºlÉ®ú


VÉb÷iÉä iªÉÉÆSÉÒ |ÉÒiÉ ¨ÉVÉ´É®ú /
VÉÒ´ÉxÉ ¨É®úhÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉ uÆùuùÉiÉÒiÉ
+xÉɺÉHò ¶ÉÖrù ¨ÉÉZªÉÉiÉ ÎºlÉiÉ //45//

+¨ÉÞiɺÉÉMÉ®ú ºÉ½þVÉ ºÉÉvÉiÉÉä EòÉ¨É Ê´Éʽþ®úÒSÉä


+Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úÒ VÉÉhÉiÉÉä iɺÉä ®ú½þºªÉ ´ÉänùÉÆSÉä /
VÉ®úÒ ´Éänù ¤É½ÖþiÉ EòÉƽþÒ ¤ÉÉäʱɱÉÉ
={ɪÉÖHò {ÉÊ®ú ®äú Ênù´ªÉ EÞò¹hÉ ±ÉÒ±ÉÉ //46//

Eò¨ÉÉÇSÉÉ ¡òHò iÉÖ±ÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú


¡ò³ýÉSÉÉ {ÉÊ®ú Eò®úÉ´ÉÉ ÊvÉCEòÉ®ú /
Eò¨ÉÉÇSÉÉ iÉÚ ÊxÉʨÉkɨÉÉjÉ vÉxÉÒ
EòÊvÉ xÉEòÉä {ɳÚý Eò¨ÉÉÇ {ÉɺÉÖxÉÒ //47//
18 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 2

½äþ +VÉÖÇxÉ! ËSÉiÉÉ ªÉ¶ÉÉ{ɪɶÉÉSÉÒ Eò¶ÉɱÉÉ?


>ð`ö! ½þÉä iɪÉÉ®ú +ÉiÉÉ vɨÉǪÉÖrùɱÉÉ /
ªÉ¶ÉÉSÉÉ xÉEòÉä vÉ°ü iÉÚ ±ÉÉä¦É
+{ÉªÉ¶É ªÉäiÉÉ xÉEòÉä Eò°ü IÉÉä¦É //48//

½äþ vÉxÉÆVɪÉ! ºÉ¨É¤ÉÖrùÒiÉ iÉÚ ªÉÖrù Eò®ú ®äú


Ê´ÉVÉªÉ Ê¨É³ýhªÉÉ ¶É®úhÉ ¨ÉVɱÉÉ ®äú /
ºÉEòÉ¨É Eò¨ÉÇ VÉÉhÉ ËxÉnùxÉÒªÉ
ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉÇ =SSÉ ´ÉÆnùxÉÒªÉ //49//

ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉÉÇiÉ ºÉÖ]õiÉÒ ºÉÉ®äú ¤ÉÆvÉxÉ /


{ÉÉ{ɨÉÖÊHò ʨɳýhªÉÉ ¨ÉVÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ //50//

@ñ¹ÉÒ¨ÉÖÊxÉ ¦ÉHòMÉÖhÉÒ ¨ÉÖHò VÉɽþ±Éä /


BäºÉä ªÉÉäMÉÒ VÉxÉ ¨ÉVÉ vÉɨÉÉºÉ {ÉÉiɱÉä //51//

¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖJÉÉiÉ =nùɺÉÒxÉ ½þÉäiÉÉ ¨ÉxÉ


¨ÉÉä½þ°ü{ÉÒ +®úhªÉÉiÉ ¦ÉHòÒSÉÉ BEò ÊEò®úhÉ //52//

½äþ {ÉÉlÉÇ! ´Éänù +xÉÆiÉ ¤ÉÉäʱɱÉÉ


Ê´ÉSÉʱÉiÉ Eò®úÒ ®äú ¨ÉxÉɱÉÉ /
ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ - MÉÒiÉɺÉÉ®ú 19

κlÉ®ú Eò®úiÉÉ ¨ÉVÉ `öÉ<Ç iªÉɱÉÉ


κlÉiÉ|ÉYÉ BäºÉÉ |ÉÉ{iÉ ¨ÉVɱÉÉ //53//

½äþ EÞò¹hÉ! EòÉªÉ ¤ÉÉ ÎºlÉiÉ|ÉYÉÉSÉÒ ±ÉIÉhÉä? /


EèòºÉä iªÉÉSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú SÉɱÉhÉä ¤ÉÉä±ÉhÉä? //54//

¸ÉÒEÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ {ÉÉlÉÇ! Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÉäMÉÉSÉÉ ¨ÉxÉÒ +¦ÉÉ´É
ÊSÉkÉÒ ºÉnùÉ ´ÉºÉä ¶ÉÖrù ¦ÉÉ´É /
®úÉä¨É-®úÉä¨ÉÉiÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSÉÉ `öÉ´É
xɺÉä ¹ÉÊbÅ÷{ÉÖiÉä iÉälÉ ´ÉÉ´É //55//

ÊjÉÊ´ÉvÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉ ¦ÉªÉ GòÉävÉÉiÉ ¶ÉÉÆiÉ /


vÉÒ®úÉänùÉkÉ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ ¨É½þɺÉÉMÉ®ú |ɶÉÉÆiÉ //56//

xɺÉä ¶ÉÖ¦É +¶ÉÖ¦É MÉÉä¹]õÓSÉÉ |ɦÉÉ´É /


|ÉYÉÉ´ÉÆiÉÉ ºiÉÖiÉÒ ËxÉnäùiÉ ºÉ¨É¦ÉÉ´É //57//

EòÉºÉ´É VɺÉÉ Eò´ÉSÉÉiÉ ºÉÉ´É®úÒ <ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ /


º´É{xÉÒºÉÖrùÉ Ê´É¹ÉªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +É´É®úÒ iªÉÉÆxÉÉ //58//
20 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 2

Ê´É¹ÉªÉ ´ÉɺÉxÉäiÉ {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´É®úHò


½äþSÉ JÉ®äú ¨ÉÉZÉä ¶ÉÖrù ¦ÉHò /
<ÆÊpùªÉ ʴɹɪÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ
¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉénùªÉÉÇiÉ ºÉnùÉ ¨ÉºiÉ //59//

¤É±É´ÉÉxÉ ½þÒ <ÆÊpùªÉå +ÊiÉ =SUÅÆôJɱÉ


κlÉ®ú VÉxÉÉÆSÉɽþÒ iÉä EòÊ®úiÉÒ Uô±É /
<ÆÊpùªÉ ʴɹɪÉÉÆSªÉÉ EòSÉÉ]õ¬ÉiÉ ¨ÉxÉ
¦É®úEò]õiÉÒ ´ÉÉ¨É ¨ÉÉMÉÉÇiÉ VÉxÉ //60//

Eò®úiÉÉ ÎºlÉ®ú ¨ÉxÉ ¨É¨É SÉ®úhÉÒ /


xɺÉä Eò`öÒhÉ ´É¶É <ÆÊpùªÉÉhÉÒ //61//

ʴɹɪÉÉÆSÉä ËSÉiÉxÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆxÉÉ +ɨÉÆjÉhÉ /


EòɨɴÉɺÉxÉäiÉ ½þÉäiÉÉä GòÉävÉ =i{ÉzÉ //62//

GòÉävÉÉ{ÉɺÉÖxÉÒ ¨ÉÉä½þ ¨ÉÉä½þÉ{ÉɺÉÖxÉÒ ¤ÉÖÊrù¦Éänù /


¤ÉÖÊrùxÉÉ¶É ½þÉäiÉÉ {ÉÖxÉ: ʴɹɪÉÉSÉä ´ÉävÉ //63//

½äþ +VÉÖÇxÉ! nÖù¹]õ SÉGò ½äþ ʴɹɪÉÉSÉä /


iÉÉäbÚ÷ ¶ÉEòiÉÒ ¡òHò ¶ÉÖrù ¾þnùªÉÉSÉä //64//
ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉ - MÉÒiÉɺÉÉ®ú 21

ÊSÉkÉ VɪÉÉSÉä ºÉnùÉ |ɺÉzÉ


ºÉƺÉÉ®úÉiÉ xÉ EòvÉÒ ½þÉäiÉÒ ÊJÉzÉ /
¦ÉMÉ´ÉnÂù ¦ÉHòÒiÉ +ºÉiÉÒ ªÉÖHò
¨ÉÉä½þ ¨ÉiºÉ®ú ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉiÉ ¨ÉÖHò //65//

xÉɽþÒ ¨ÉxÉ <ÆÊpùªÉä VÉä º´ÉÉvÉÒxÉ


¨ÉÉä½þ nÖù:JÉÉSÉä iÉä +ÉvÉÒxÉ /
½äþ {ÉÉlÉÇ! VÉÉä Eò®úÒ <ÆÊpùªÉå ÊxɪÉÆÊjÉiÉ
κlÉ®ú ¶ÉÉÆiÉ iÉÉä ¤ÉÉ ÊxÉζSÉiÉ //66//

xÉÉ´É VÉè¶ÉÒ ¦É®úEò]äõ ´ÉÉnù³ý ´ÉÉ−ªÉÉiÉ


iÉèºÉä ¨ÉxÉ +κlÉ®ú VÉxÉÉÆSÉä ʴɹɪÉÉiÉ //67//

½äþ +VÉÖÇxÉ! VªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÒ <ÆÊpùªÉä ʴɹɪÉÉiÉÒiÉ


κlÉ®ú¤ÉÖÊrù VÉxÉ VÉÉhÉÉ´Éä ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉiÉÒiÉ /
VÉälÉ ¦ÉÉ´É +xÉ ¦ÉHòÒSÉÉ +¦ÉÉ´É
ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉÒ±ÉÉ iÉälÉ EÖò`ö±ÉÉ ´ÉÉ´É! //68//

ZÉÉä{ÉÒ VÉÉiÉÉ ºÉÉ®äú, VÉÉMÉÞiÉ ªÉÉäMÉÒ ®äú /


VÉÉMÉiÉÉ VÉMÉ ºÉÉ®äú, ªÉÉäMÉÊxÉpäùiÉ iÉÉä ®äú //69//
22 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 2

<SUôÉ{ÉÚiÉÔSÉÒ VÉÉä Eò®úÒ EòɨÉxÉÉ


xÉ EòvÉÒ ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉÒ iªÉÉSÉä ¨ÉxÉÉ /
<SUôÉ°ü{ÉÒ xÉtÉÆSÉä ªÉäiÉÉ ZÉ®äú
iÉÚ ºÉÉMÉ®úÉ{É®úÒ ¶ÉÉÆiÉ ®ú½þÉ ®äú //70//

<ÆÊpùªÉiÉÞ{iÉÒSªÉÉ <SUôÉÆSÉÉ iªÉÉMÉ


xɺÉä º´ÉÉʨÉi´É ¦ÉÉ´ÉxÉäSÉÉ ¨ÉÉMÉ /
xÉ Ê¨ÉlªÉÉ +½ÆþEòÉ®úÒ VÉä ¨ÉxÉ
ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù ªÉÉäMÉÒ iÉä VÉxÉ //71//

+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò BäºÉÉ ¨ÉÉMÉÇ VªÉÉSÉä VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ


ªÉÉäMÉÒ VÉÉhÉÉ´ÉÉ vÉxÉÒ =SSÉ vÉɨÉÉSÉÉ /
¥ÉÀÉxÉÆnùÒ ±ÉÉMÉiÉÉ ®äú ]õɳýÒ
VÉx¨É ¨É®úhÉÉSÉÒ ½þÉä<Ç ½þÉä³ýÒ //72//

$$$

Related Interests