You are on page 1of 10

+vªÉÉªÉ SÉ´ÉlÉÉ

YÉÉxÉEò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ
({É®ú¨É YÉÉxÉ)

¸ÉÒEÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
ºÉÚªÉÇnäù´Éä Ênù´ªÉ YÉÉxÉ |ÉlÉ¨É ½äþ ¨ÉÒ Ênù±Éä /
¨ÉÉxÉ´É VÉxÉEò ¨ÉxÉÖ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ={ÉnäùʶɱÉä //1//

{ÉÖjÉ <ÇI´ÉÉEÖò±ÉÉ ¨ÉxÉÖxÉä iÉä ʶÉEò´É±Éä /


¶ÉÉ·ÉiÉ Ênù´ªÉYÉÉxÉ +ºÉä VÉMÉÒ {ɺɮú±Éä //2//

MÉÖ°ü ʶɹªÉÉÆSÉÒ Bä¶ÉÒ ¶ÉÉ·ÉiÉ {É®Æú{É®úÉ /


EòɳýÉSªÉÉ +ÉäPÉÉiÉ JÉÆÊb÷iÉ vÉxÉÖvÉÇ®úÉ /
{ÉÖx½þÉ ºÉÉÆMÉiÉÉä YÉÉxÉ iÉä iÉÖVÉ xÉ®úÉ
iÉÚ ºÉJÉÉ ¨ÉÉZÉÉ Ê|ÉªÉ ®äú JÉ®úÉ //3//
33
34 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 4

½äþ EÞò¹hÉ! iÉÖ¨½þÉ{É®úÒºÉ +ÊiÉ VÉä¹`ö ºÉÚªÉÇnäù´É /


VÉä¹`öÉ EòÊxɹ`öÉSÉÉ ={Énäù¶É! EòÉäbä÷ BEò¨Éä´É //4//

½äþ {É®ÆúiÉ{É! iÉÚ +xÉ ¨ÉÒ VÉx¨É±ÉÉä EèòEò ´Éä³ýÉ


+É`ö´Éä ºÉÉ®äú ¨ÉVɱÉÉ, ʴɺɮú {ÉÊ®ú iÉÖVɱÉÉ /
+ÉÊnù +xÉÆiÉ +xÉÉÊnù ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇYÉ
+ÊxÉiªÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ iÉÚ ®äú +±{ÉYÉ //5//

¶ÉÉ·ÉiÉ +VÉx¨ÉÉ ¨ÉÒ EòvÉÒ xÉ VÉÒhÉÇ /


ªÉÖMÉä ªÉÖMÉä ½þÉäiÉÉä ªÉÉ ¦ÉÚ´É®úÒ +´ÉiÉÒhÉÇ //6//

½äþ {ÉÉlÉÇ! VÉä´½þÉ VÉä´½þÉ vɨÉÉÇºÉ ªÉä M±ÉÉÊxÉ


+xÉ SÉÉè¡äò®ú +vɨÉÉÇSÉÉ ´ÉÉ°ü iÉÖ¡òÉxÉÒ /
iÉä´½þÉ iÉä´½þÉ ¦ÉÚ´É®ú ¨ÉÒ ºÉÉEòÉ®úiÉÉä
nùÉÊ´ÉhªÉÉ nèù´ÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ +´ÉiÉÉ®ú PÉäiÉÉä //7//

¦ÉHò ºÉVVÉxÉÉÆSÉÉ =rùÉ®ú


nÖù¹]õ nÖùVÉÇxÉÉÆSÉÉ ºÉƽþÉ®ú /
vɨÉÉÇSÉÒ PÉɱÉhªÉÉ PÉb÷Ò {ÉÖx½þÉ
VÉx¨É PÉäiÉÉä ¨ÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖx½þÉ //8//
YÉÉxÉEò¨ÉǺÉxªÉɺɪÉÉäMÉ 35

+±ÉÉèÊEòEò °ü{É ¨ÉÉZÉä VÉÉä VÉÉhÉiÉÉä


¦ÉHò Ê|ÉªÉ ¨ÉVɱÉÉ VÉÉhÉ +ÊiÉ iÉÉä /
±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉÉ{ÉÉ<Ç ¨ÉÒ +´ÉiÉ®úiÉÉä
+ÆiÉvÉÉÇxÉ Ênù´ªÉ ±ÉÒ±ÉÉ Eò°üxÉ {ÉÉ´ÉiÉÉä //9//

VÉÉä ¦ÉªÉ GòÉävÉ Ê´É¹ÉªÉÉiÉÒiÉ


+xÉɺÉHò +ºÉiÉÉä ¨ÉÉä½þÉiÉÒiÉ /
+ºÉiÉÉä ¨ÉÉZªÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ: κlÉiÉ /
¶ÉÉÆiÉ ¶ÉÖrù Eò®úÒ ¨ÉVÉ´É®úÒ |ÉÒiÉ //10//

VÉä VªÉɪÉÉäMÉä ªÉäiÉÒ ¨ÉVɶÉÒ ¶É®úhÉ


¡ò³ý iªÉÉiÉä iÉèºÉäÊSÉ ¨ÉÒ näù<ÇxÉ /
<¹]õ °ü{ÉÉiÉ ¨ÉVÉ ¦ÉVÉiÉÒ VÉxÉ
¶Éä´É]õÒ ºÉÉ®äú ¨ÉVɱÉÉÊSÉ +{ÉÇhÉ //11//

Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÒ VªÉÉÆxÉÉ EòɨÉxÉÉ


EòÊ®úiÉÒ näù´ÉÉÊnùEòÉÆSÉÒ +É®úÉvÉxÉÉ /
ºÉÉ®úÒ ½þÒ ¨ÉÉZÉÒSÉ °ü{Éä VÉÉhÉÉ
ʨɳäý ¡ò³ý VÉèºÉÒ ¨ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ //12//

VÉèºÉä MÉÖhÉ iÉèºÉä VÉxÉ


´Éè¶ªÉ ¶ÉÚpù IÉÊjÉªÉ ¥ÉÉÀhÉ /
36 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 4

MÉÖhÉÉ{É®úÒ iÉÖZÉä ´ÉhÉÇ


´ÉhÉÉÇ{É®úÒ iÉÖZÉä Eò¨ÉÇ //13//

xÉ ¨ÉVÉ Eò¨ÉÉÇSÉÉ ¨ÉÉä½þ


xÉ Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÉ ºÉƨÉÉä½þ /
Eò¨ÉÇ xÉ Eò®úiÉÒ Ê±É{iÉ
¨ÉÒ ºÉÞι]õEòiÉÉÇ +ʱÉ{iÉ
VÉÉä VÉÉhÉÒ ¨ÉVÉ BäºÉÉ
iªÉɱÉÉ ¨ÉÉä½þ ¤ÉÉ EèòºÉÉ? //14//

ºÉÚªÉÇ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ |ÉEòÉʶÉiÉÉä ºÉÉ®úJÉÉ


ºÉnùÉ Eò¨ÉÇ®úiÉ {ÉÊ®ú ¨ÉÉä½þÉºÉ {ÉÉ®úJÉÉ /
½äþ +VÉÖÇxÉ! ¨ÉÉä½þ Ê´É®úʽþiÉ +vĘ́ɪÉÉƶÉÒ ªÉÖrù
¶ÉÚ®ú IÉÊjɪÉÉiÉä Eò®úiÉä ¶ÉÖrù //15//

Eò¨ÉÇ +Eò¨ÉÇ Ê´ÉEò¨ÉÉÇSÉÒ MÉÊiÉ?


¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ ½þÒ iÉälÉ MÉÉåvɳýiÉÒ /
BäEò +ÉiÉÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ vªÉÉxÉ
VÉÒ´ÉxÉÉSÉä ±ÉIªÉ iÉä ¨ÉÉxÉ //16//

Eò¨ÉÇ Ê´ÉEò¨ÉÇ +Eò¨ÉÇ +ÊiÉ MɽþxÉ


´ÉhÉÇ ¦ÉÉ´É MÉÖhÉ vɨÉÇ iªÉÉSÉä xɪÉxÉ /
YÉÉxÉEò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 37

Eò¨ÉÇ +Eò¨ÉÇ ½þÉä Ê´ÉEò¨ÉÇ nÖù¦ÉÉÇ´ÉÉiÉ


Ê´ÉEò¨ÉÇ +Eò¨ÉÇ ½þÉä Eò¨ÉÇ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉÉiÉ //17//

Eò¨ÉÉÇiÉ +Eò¨ÉÇ +Eò¨ÉÉÇiÉ Eò¨ÉÇ {ÉɽþiÉÉä


ºÉnùÉ Ê´ÉʽþiÉ Eò¨ÉÉÇiÉ ªÉÖHò ®úɽþiÉÉä /
xÉ ¡ò³ýÉSÉÒ +ÉºÉ ¨ÉxÉÒ VɪÉÉiÉä
ªÉÉäMÉÒ ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ VÉÉhÉ iɪÉÉiÉä //18//

xÉ ºÉÆEò±{É xÉ <SUôÉ xÉ +ɺÉ


iªÉɱÉÉ Eò¨ÉÉÇSÉÉ EòºÉ±ÉÉ jÉɺÉ? /
YÉÉxÉÉMxÉÒiÉ VÉɳýiÉÉä Eò¨ÉÉǺÉ
Eò¨ÉǤÉÆvÉxÉ EòºÉ±Éä YÉÉÊxɪÉÉºÉ //19//

Eò¨ÉÇ¡ò³ý iªÉÉMÉÚÊxɪÉÉ iÉÞ{iÉ


Eò¨ÉǨÉMxÉ +ºÉÖxÉÒ ¤ÉÆvÉxɨÉÖHò /
+Éi¨ÉºÉÖJÉÉiÉ +ºÉiÉÉä ¨ÉºiÉ
Eò¨ÉÉÇSÉä EèòºÉä iÉälÉ +κiÉi´É? //20//

ÊxɪÉÆÊjÉiÉ ¶É®úÒ®ú ¨ÉxÉ ¤ÉÖrùÒ


+Éi¨ÉYÉÉxÉÉiÉ ½þÉä<Ç iÉä´½þÉ ´ÉÞrùÒ /
º´ÉÉʨÉi´É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iªÉÉMÉiÉÉ
{ÉÉ{É {ÉÖhªÉ ½þÉä<Ç ±ÉÉ{ÉiÉÉ //21//
38 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 4

ºÉ½þVÉ ±ÉɦÉÉiÉ +ºÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ


xÉ uäù¹É xÉ ¨ÉÉä½þ xÉ Ê´ÉiÉÖ¹]õ /
ªÉ¶ÉÉ{ÉªÉ¶É ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉiÉ ºÉ¨ÉκlÉiÉ
EòvÉÒ Eò¨ÉÉÇiÉ xÉ ½þÉäiÉÒ ¤ÉÊrùiÉ //22//

Eò¨ÉÇ +xÉ Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉiÉ +xÉɺÉHò


+½ÆþEòÉ®ú Ê´ÉEòÉ®úÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò
YÉÉÊxɪÉÉSÉä ºÉnùÉ ¥ÉÀÉiÉ ÊSÉkÉ
+Éi¨ÉªÉYÉÉiÉ ¦Éº¨É Eò¨ÉÇ Ê´ÉʽþiÉ //23//

Eò¨ÉÇ EòiÉÉÇ YÉÉxÉ YÉÉiÉÉ ¥ÉÀ


YÉäªÉ ¥ÉÀ +xÉÆiÉ +VÉx¨É /
½þÊ´É ½þ´ÉxÉ ¨ÉÆjÉ iÉ{ÉÇhÉ
¥ÉÀÊSÉ ¥ÉÀÉºÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ //24//

EòÉähÉÒ ªÉYÉ näù´ÉÉÊnùEòÉÆxÉÉ


|ÉÉ{iÉ {ÉÊ®ú {É®ú¥ÉÀÉºÉ VÉÉhÉÉ /
+Éi¨ÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Ê´ÉʦÉzÉ
YÉÉxɪÉYÉ ¥ÉÀÉiÉ Ê´É±ÉÒxÉ //25//

ºÉƪɨɰü{ÉÒ ªÉYÉÉiÉ <ÆÊpùªÉÉÆSÉÒ +ɽÖþiÉÒ


<ÆÊpùªÉ°ü{ÉÒ +MxÉÒiÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÒ /
YÉÉxÉEò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 39

EòɺɴÉÉ{É®úÒ <ÆÊpùªÉå Eò®úÒ ´É¶É


Ê´É¹ÉªÉ Ê´ÉEòÉ®úÉiÉä Eò®úÒ EÞò¶É //26//

YÉÉxÉnùÒ{É, vªÉÉxÉ ªÉÉäMÉÉiÉ iÉä´ÉiÉÒ


ÊxÉOɽþ Eò°üxÉ Eò¨ÉÉÇSÉÒ +ɽÖþiÉÒ /
vªÉäªÉÉ´É®ú ½þÉä>ðxÉ vªÉÉxɺlÉ
vªÉäªÉ°ü{ÉÒ ½þÉäiÉÉä ºÉ¨ÉÉÊvɺlÉ //27//

pù´ªÉªÉYÉÉiÉ +xÉäEòÉä OɽþºlÉ


+ºÉ¨ÉlÉÉÈSªÉÉ ºÉä´ÉäiÉ ´ªÉºiÉ /
+xÉäEòÉä VÉ{É iÉ{É µÉiɺlÉ
YÉÉxÉnùÉxÉÉiÉ +ºÉiÉÒ ªÉÉäMɺlÉ //28//

EèòEò EòÊ®úiÉÒ |ÉÉhÉɪÉÉ¨É {ÉÉ®úɪÉhÉ


EèòEò |ÉÉhÉ +{ÉÉxÉ ºÉÆSÉɱÉxÉ /
+¹]õÉÆMÉ ªÉÉäMÉÉiÉ ªÉÖHò EèòEò
vªÉÉxɺlÉ ½þ`ö¬ÉäMÉÒ +xÉäEò //29//

EòÉähÉÒ ºÉƪÉʨÉiÉ VɱÉ{ÉÉxÉ


VÉÉhÉiÉÒ ¥ÉÀ +¨ÉÞiÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ /
{ÉÉ{ɨÉÖÊHò ½äþÊSÉ ªÉYÉÉÆSÉä ´É®únùÉxÉ
VÉ{É iÉ{ÉÉiÉ +ºÉiÉÒ ®ú¨É¨ÉÉhÉ //30//
40 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 4

ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉÒ ªÉYÉÉÊ´ÉxÉ EòÉä`äö +VÉÖÇxÉ?


¥ÉÀÉxÉÆnùÉ{ÉÉ<Ç ªÉYÉ Eò®ú +É´ÉVÉÚÇxÉ /
ªÉYÉ EòÊ®úiÉÉ ºÉÖJÉÒ VÉÒ´ÉxÉ
+{ÉÇhÉ Eò®ú iÉxÉ ¨ÉxÉ vÉxÉ //31//

BäºÉä ½äþ ´Éänù ºÉƨÉiÉ +xÉäEòÉä ªÉYÉ /


¨ÉÖHò ½þÉähªÉÉ{ÉÉ<Ç Eò®úiÉÒ ºÉÖYÉ //32//

pù´ªÉªÉYÉÉSÉÒ VÉÉhÉ ¨É½þiÉÒ


Eò¨ÉǪÉYÉÉiÉ Ênù´ªÉYÉÉxÉ |ÉÉ{iÉÒ /
½äþ {É®ÆúiÉ{É! YÉÉxɪÉYÉ ¸Éä¹`ö {ÉÊ®ú +ÊiÉ
ªÉYÉÉiÉSÉ Ê¨É³äý JÉ®úÒ ¨ÉÖÊHò //33//

+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò MÉÖ°ü±ÉÉ ¶É®úhÉ


EèòºÉä ¨ÉMÉ iÉälÉ VÉx¨É ¨É®úhÉ! /
YÉÉxÉÉSªÉÉ JÉÉhÉÒSÉä iÉä EÖò®úhÉ
+Éi¨ÉYÉÉxÉ iÉi´ÉYÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ //34//

+Éi¨ÉYÉÉxÉ VÉÉhÉ ºÉxÉÉiÉxÉ


xÉ {ÉÖx½þÉ ¨ÉxÉÒ ºÉƨÉÉä½þxÉ /
¨ÉÉZÉäSÉ +Æ¶É ºÉÉ®äú SÉ®úÉSÉ®ú
JÉ®úÉ VÉÉhÉEòÉ®ú +VÉ®úɨɮú //35//
YÉÉxÉEò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 41

{ÉÉ{ÉÒ ¨É½þɺÉÉMÉ®úÉiÉ +YÉÉxÉÒ VÉxÉ


Ênù´ªÉ YÉÉxÉÉSÉä PÉb÷iÉÉ xÉÉèEòɪÉxÉ /
nÖù:JÉ°ü{ÉÒ ºÉÉMÉ®ú VÉÉiÉÒ iÉ°üxÉ
°ü{É ¨ÉÉZÉä {ÉɽþiÉÉ VɴɳÚýxÉ //36//

¦Éº¨ÉºÉÉiÉ VÉèºÉä +ÎMxÉ Eò®úÒ ºÉ®ú{ÉhÉ /


YÉÉxÉÉÎMxÉ iÉèºÉä VÉÉʳýiÉÉä ºÉÉ®äú ¤ÉÆvÉxÉ //37//

Ênù´ªÉYÉÉxÉ ½äþ ʴɶÉÖrù =nùÉkÉ


ºÉ´ÉÇ ªÉÉäMÉÉÆSÉÉ ½þÉ ºÉÆMÉ¨É {ÉÉlÉÇ! /
ºÉÉ−ªÉÉ ªÉYÉ ªÉÉMÉÉÆSÉä ½äþ ºÉÉ®ú
Eò¨ÉÇ ÊºÉrù ºÉ½þVÉ ½þÉä ¦É´É{ÉÉ®ú //38//

ÊVÉiÉåÊpùªÉ iÉÖVÉºÉ¨É ¸ÉrùÉ´ÉÉxÉ


YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉÒºÉ {ÉÉjÉ VÉÉhÉ /
Ênù´ªÉYÉÉxÉÉiÉ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
¨ÉÉZªÉÉ ¾þnùªÉÒ Ê¨É³äý ºlÉÉxÉ //39//

ºÉƶɪÉÒ +YÉÉxÉÒ ¸ÉrùɽþÒxÉ VÉxÉ


º´ÉiÉ: EòÊ®úiÉÒ º´ÉiÉ:SÉä {ÉiÉxÉ /
ÊiÉx½þÒ ±ÉÉäEòÒ +¶ÉÉÆiÉ VÉÒ´ÉxÉ
½þÒxÉ VÉÉhÉÉ´Éä BäºÉä VÉxÉ //40//
42 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 4

YÉÉxÉ ¦ÉÊHò Eò¨ÉǪÉÉäMÉÉSÉÒ ¡ò³äý


VɶÉÒ Eò¨É³äý ¸ÉräùÊSɪÉÉ iɳäý /
ºÉÖ]õEòÉ ¤ÉÆvÉxÉÉiÉÖxÉÒ Ê¨É³äý
¡Öò±ÉiÉÒ {ÉÉ{É ¨ÉÖHòÒSÉä ¡Öò±Éä //41//

½äþ {ÉÉlÉÇ! +YÉÉxÉ °ü{ÉÒ ºÉÆ¶ÉªÉ Eò±±ÉÉä³ý ¨ÉxÉÒ


UôÉ]õ ºÉ¨ÉÚ³ý, YÉÉxÉ °ü{ÉÒ ¶ÉºjÉÉÆxÉÒ /
½äþ +VÉÖÇxÉ! ªÉÖrù +vɨÉÉÇ Ê´É¯ûrù Bä ¶ÉÚ®ú
½þÉä<Ç±É vɨÉÉÇSÉÒ M±ÉÉÊxÉ iÉä´½þÉSÉ nÚù®ú //42//

$$$