You are on page 1of 19

+vªÉÉªÉ {ÉÉSÉ´ÉÉ

Eò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ
+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉä
BEòÒEòbä÷ MÉÉiÉÉ Eò¨ÉǺÉÆxªÉɺÉÉSÉä MÉÖhÉMÉÉxÉ
nÖùºÉ®úÒEòbä÷ ¨½þhÉiÉÉ Eò¨ÉǪÉÉäMÉ ¨É½þÉxÉ /
näù´ÉÉ! ºÉÉÆMÉÉ ±ÉɦÉ|Énù EòÉªÉ +ɨ½þɺÉ
ºÉÉäbä÷xÉ iÉä´½þÉSÉ ¨ÉÒ ÊxÉ&·ÉÉºÉ //1//

¸ÉÒEÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! Eò¨ÉÉÈSªÉÉ EòiÉÞÇi´ÉÉSÉÉ ºÉÆxªÉɺÉ
+xÉ ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉÉÇiÉ +JÉÆb÷ |É´ÉÉºÉ /
nùÉäx½þÒ ¨ÉÉMÉÇ ½äþ ¦É±Éä iÉÖ¨½þɺÉ
{ÉÊ®ú VÉÉhÉ ¦ÉÊHò|Énù Eò¨ÉÇ JÉÉºÉ //2//

xÉ uäù¹É ¨ÉiºÉ®ú GòÉävÉ VÉä ¾þnùªÉÒ


+xÉ Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÒ +ÉºÉ xɺÉä ¨ÉxÉÒ /
43
44 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 5

iÉÉäÊSÉ ºÉÆxªÉɺÉÒ ¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉÖHò


iÉÉäÊSÉ ¨ÉÉZÉÉ Ê|ÉªÉ ¦ÉHò //3//

Eò¨ÉǪÉÉäMÉ YÉÉxɪÉÉäMÉ Ê¦ÉzÉ ¨½þhÉä +YÉÉxÉÒ


¨ÉVÉ |ÉÉ{iÉÒSÉäSÉ VÉÉhÉ ¨ÉÉMÉÇ ½äþ nùÉäxÉÒ /
¨ÉÉMÉÇ nùÉäxÉ, {ÉÊ®ú BEòSÉ vªÉäªÉ
+ÊvÉEòÉ®úÒ nùÉäxÉ, {ÉÊ®ú BEòSÉ ¸ÉäªÉ //4//

YÉÉxɪÉÉäMÉ ¦ÉÊHòªÉÉäMÉ ®äú ºÉ¨ÉÉxÉ


nùÉäxÉÒ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉiÉSÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ /
nùÉäxÉÒ ®úºiÉä VÉ®úÒ ¦ÉɺÉiÉÒ xªÉÉ®äú
¶Éä´É]õÒ {ÉÊ®ú ʨɳýiÉÒ ¥ÉÀÉiÉ ®äú //5//

Eò¨ÉǪÉÉäMÉÉSÉÉ ®úºiÉÉ ºÉ®ú³ý lÉÉä]õ


YÉÉÊxɪÉÉºÉ Eò`öÒhÉ ¨ÉÉZÉÉ EòÉä]õ /
EòÉä®úb÷É ºÉÆxªÉɺÉÒ ¨ÉɪÉÉ´ÉÉnùÒ
Eò¨ÉÉÇSÉÒ iªÉÉºÉ xÉ ¦Éä]õ EòvÉÒ! //6//

¨ÉxÉ <ÆÊpùªÉÉ´É®ú ʨɳý´ÉÚxÉ Ê´ÉVɪÉ


ʴɶÉÖrù nùªÉɳÚý ºÉ´ÉÉÈxÉÉ Ê|ÉªÉ /
+Éi¨ÉÉxÉÆnùÉiÉ +ºÉä ºÉnùÉ ªÉÖHò
Eò¨ÉÉÇiÉ EònùÉÊ{É xɺÉä ʱÉ{iÉ //7//
Eò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 45

xÉ ¨ÉÒ näù½þ! ¨ÉÒ iÉ®ú ¥ÉÀ


xÉ +½ÆþEòÉ®ú xÉ ¨ÉxÉÒ nÆù¦É /
VÉ®úÒ +ºÉä ºÉnùÉ Eò¨ÉÉÇiÉ ªÉÖHò
xɺÉä YÉÉxÉÒ Eò¨ÉÉÇiÉ EòvÉÒ Ê±É{iÉ /
ÊGòªÉÉ ºÉÉ−ªÉÉ <ÆÊpùªÉÉÆSÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú
xÉ ¨ÉVÉ iªÉÉÆSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú //8//

ʴɹɪɪÉÖHò <ÆÊpùªÉå VÉ®úÒ ºÉMɳýÒ


Ênù´ªÉ VÉxÉ +ʱÉ{iÉ +ÉMɳýÒ /
+ÊxÉiªÉ IÉhɦÉÆMÉÖ®ú ¨ÉɪÉÉ´ÉÒ ºÉƺÉÉ®ú
YÉÉÊxɪÉÉºÉ BEò {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú //9//

Eò¨É³ý {ÉÉxÉ xÉ º{ɶÉÔ {ÉÉhªÉɺÉ


ºÉnùÉ VÉ®úÒ {ÉÉhªÉÉiÉ ®úʽþ´ÉÉºÉ /
¦ÉHòÉºÉ xÉ +ɺÉÊHò +xÉ +ɺÉ
{ÉÉ{É°ü{ÉÒ Eò¨ÉÇ EòºÉä º{ɶÉﱃ iªÉɺÉ? //10//

<ÆÊpùªÉå ¶É®úÒ®ú ¤ÉÖrùÒ ¨ÉxÉ


¶ÉÖrùÒ{ÉÉ<Ç ªÉÉäMÉÒ Eò¨ÉǨÉMxÉ /
ÊSÉkÉÒ ºÉnùÉ °ü{É ºÉÖÆnù®ú ºÉ´ÉÉÈMÉ
¶ÉÖrùÒºÉ iÉä´½þÉSÉ {ÉÉ´Éä +ÆiÉ®ÆúMÉ //11//
46 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 5

¦ÉHò ¶ÉÖrù iªÉÊVÉiÉÉä Eò¨ÉÇ¡ò³ý


¶ÉÉÆiÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÒ ºÉnùÉ +fø³ý /
Eò¨ÉÇ Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÉ VÉÉä ±ÉÉä¦ÉÒ
+¦ÉHò ¤Érù VÉÉhÉÉ´ÉÉ ¦ÉÉäMÉÒ //12//

Eò¨ÉǺÉÆxªÉÉºÉ PÉä>ðxÉ ¨ÉxÉÒ


<ÆÊpùªÉå nÚù®ú ʴɹɪÉÉ{ÉɺÉÖxÉÒ /
xÉ´ÉuùÉ®úÒ näù½þÉi¨ÉÉ +ÉxÉÆnùÒ
ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉÉÇiÉ ®äú º´ÉUÆônùÒ //13//

Eò¨ÉÇ EòiÉÉÇ Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÉ xÉ ¨ÉÒ vÉxÉÒ


ºÉÞι]õ SɱÉä ¨É¨É ÊjÉMÉÖhÉ ¶ÉHòÓxÉÒ /
ºÉÉ−ªÉÉ VÉMÉÉSÉÉ ¨ÉÒ +ÆiɪÉÉǨÉÒ
xÉ {ÉÊ®ú ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú Eò¶ÉÉiÉ ¨ÉÒ //14//

xÉ ¦ÉÉäHòÉ ¨ÉÒ {ÉÉ{É {ÉÖhªÉÉSÉÉ


vÉxÉÒ vÉ®úiÉÉ VÉ®úÒ ªÉÉ Ê´É·ÉÉSÉÉ /
¨ÉÉä½þ VªÉÉºÉ ªÉÉ ¶É®úÒ®ú <ÆÊpùªÉÉÆSÉÉ
ʴɳýJÉÉ iªÉÉºÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉSÉÉ //15//

+YÉÉxÉÉiÉ ¨ÉÉäʽþiÉ ¦É]õEòiÉÒ VÉxÉ


+Éi¨ÉYÉÉxÉÉiÉ ½þÉäiÉä {É®ú¨ÉÉi¨É nù¶ÉÇxÉ /
Eò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 47

ºÉÚªÉÇ VªÉÉ{É®úÒ |ÉEòÉʶÉiÉÉä |ÉÊiÉEòhÉ


YÉÉxÉ°ü{ÉÒ ºÉÚªÉÇ =Vɳäý +ÆvÉÉ®úÒ ¨ÉxÉ //16//

¨ÉxÉ ¤ÉÖrùÒ Êxɹ`öÉ oùfø ¨ÉÉZªÉÉ´É®úÒ


Eò±¨É¹Éä nÚù®úÉ´ÉiÉÒ ¨ÉÖÊHò ¨ÉÉMÉÉÇ´É®úÒ /
BEòÉi¨É¦ÉÉ´ÉÉiÉ ÊSÉkÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú
{ɺɮú±ÉÒ ±ÉɱÉÒ nùɽþÒ Ênù¶Éɦɮú //17//

¥Éɨ½þhÉ MÉÉªÉ EÖòjÉÉ ½þkÉÒ SÉÉÆb÷ɳýÉ /


ºÉ¨Éoù¹]õÒ {Éɽäþ YÉÉÊxɪÉÉSÉÉ b÷Éä³ýÉ //18//

BEòi´É ºÉ¨ÉiÉäiÉ VÉä ºÉ¨ÉÊSÉkÉ


VÉx¨É ¨É®úhÉÉºÉ xÉ EòvÉÒ ¦ÉÒiÉ /
ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉiÉ xÉ ½þÉä ºÉƧÉʨÉiÉ
¨ÉVÉ Ê|ÉªÉ +ÊiÉ BäºÉä ¨ÉÒiÉ //19//

Ê|ÉªÉ +Ê|ÉªÉ ´ÉºiÉÖxÉä xÉ Ê´ÉSÉʱÉiÉ


VÉÉhÉ ÎºlÉ®ú¤ÉÖÊrù ¨ÉÉä½þ Ê´É®úʽþiÉ /
½þ¹ÉÇ ¶ÉÉäEòÉÊnù Ê´ÉEòÉ®ú ®úʽþiÉ
EòÉ¨É GòÉävÉ uäù¹É ¦ÉªÉÉiÉÒiÉ //20//
48 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 5

YÉÉxÉÒ ¨ÉÖHò <ÆÊpùªÉ ºÉÖJÉÉiÉ


ºÉ¨ÉÉÊvɺlÉ ¶ÉÉÆiÉ ¥ÉÀÉxÉÆnùÉiÉ /
{É®ú¨ÉÉiÉi¨ªÉÉiÉ {ÉɽþÒ +IÉªÉ ºÉÖJÉ
¤ÉÉÁ ʴɹɪÉÉiÉ ¦É®ú±Éä nÖù:JÉ //21//

Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÉäMÉ IÉÊhÉEò +ÊiÉ


b÷ÉåMÉ®ú nÖù:JÉÉSÉä +Éäfø´ÉiÉÒ /
ºÉÖJÉ nÖù:JÉä >ðxÉ {ÉɴɺÉÉ{É®úÒ
½þÊ®úxÉɨÉÉiÉ ¦ÉHò ºÉnäù½þ näù´ÉÉPÉ®úÒ //22//

EòÉ¨É GòÉävÉÉºÉ +ÉvÉÒ PÉÉ±É +É´É®ú


¨ÉÖHòÒSÉÉ näùiÉÉä iÉÖVɱÉÉ ¨ÉÒ ´É®ú /
¶É®úÒ®ú IÉÊhÉEò ½äþ xÉɶɴÉÆiÉ
VÉÒ´ÉɱÉÉ xÉEòÉä =MÉÉSÉ JÉÆiÉ //23//

+Éi¨ÉYÉÉxÉÉSÉÒ VªÉÉäiÉ VÉälÉ iÉä´ÉiÉä


+ÉÆiÉ®úÒ ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉÒ iÉälÉ xÉÉÆnùiÉä /
¥ÉÀÉxÉÆnùÒ ]õɳýÒ iÉä´½þÉ ±ÉÉMÉiÉä
+Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úÒ VÉxÉÉ ±ÉɦÉiÉä //24//

+ÆiÉ®ÆúMÉ VªÉÉSÉä ¨ÉÉZªÉÉiÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ


+ºÉiÉÉä {É®ú¨ÉÉlÉÉÇiÉ iÉÉä Eò¨ÉǨÉÉxÉ /
Eò¨ÉǺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 49

{ÉÉ{É {ÉÖhªÉ ºÉÆ¶ÉªÉ uÆùuùÉiÉÒiÉ iÉÉä


+uèùiÉ ¦ÉÉ´ÉÉiÉ +Éi¨ÉèCªÉ ºÉÉvÉiÉÉä /
¥ÉÀ κlÉiÉÒºÉ ¶Éä´É]õÒ |ÉÉ{iÉ iÉÉä
ºÉÉ−ªÉÉ Ê´É·ÉÉSÉä IÉä¨É {ÉɽþiÉÉä //25//

ÊxÉOɽþ ¨ÉxÉÉSÉÉ Eäò±ÉÉ VªÉÉÆxÉÒ


¥ÉÀ°ü{É VÉÉÊhÉiÉÉä YÉÉxÉÒ /
EòÉ¨É GòÉävÉ <SUäô{ÉɺÉÚxÉ nÚù®ú
{ÉÚhÉÇi´ÉÉiÉ ±ÉÉMÉä iªÉÉSÉÉ ºÉÚ®ú /
+Éi¨ÉºÉƪɨÉÒ ºÉÉIÉÉiEòÉ®úÒ VÉxÉ
+ºÉiÉÒ ºÉnùÉ ¥ÉÀÉiÉ Ê´É±ÉÒxÉ //26//

<ÆÊpùªÉÊ´É¹ÉªÉ ®úÉäJÉÚxÉ ½þÊ®ú ËSÉiÉxÉ


|ÉÉhÉ +{ÉÉxÉ ´ÉɪÉÚSÉä ®úÉävÉxÉ /
Eò°üxÉ ½þÉä<Ç VÉÉä vªÉÉxɨÉMxÉ
=SSÉ vÉɨÉÉºÉ iÉÉä ºÉƱÉMxÉ //27//

¨ÉxÉ <ÆÊpùªÉå ¤ÉÖrùÒSÉä ºÉƪɨÉxÉ


¦ÉªÉ GòÉävÉ ¨ÉÉä½þÉiÉ ¨ÉÖHò VÉxÉ /
¨ÉÉä½þÉSÉä ºÉÖ]õiÉä iÉä´½þÉ ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆxªÉɺÉÒ BäºÉä ¨ÉÉäIÉ {É®úɪÉhÉ //28//
50 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 5

{É®ú¨É ¦ÉÉäHòÉ ªÉYÉ VÉ{É iÉ{ÉÉSÉÉ ¨ÉÒ


Oɽþ±ÉÉäEò näù´Énäù´ÉiÉÉÆSÉÉ näù´Éä·É®ú ¨ÉÒ /
ºÉÖJÉEòiÉÉÇ nÖùJÉEòiÉÉÇ ºÉ´ÉÇ VÉÒ´ÉÉÆSÉÉ ¨ÉÒ
YÉÉxÉÒ ªÉÉäMÉÒ ¦ÉHò ¨ÉÖHò EòÊ®úiÉÉä ¨ÉÒ //29//

$$$