You are on page 1of 11

+vªÉÉªÉ ºÉ½þÉ´ÉÉ

vªÉÉxɪÉÉäMÉ
EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉiÉ Ê´É®úHò, Eò¨ÉÉÇiÉ ´ªÉºiÉ
ºÉÆxªÉɺÉÒ iÉÉäÊSÉ, iÉÉäÊSÉ ªÉÉäMÉÒ ¨ÉºiÉ /
VÉä Eò¨ÉÇ EòiÉÇ´ªÉ nùÉäxÉÒ iªÉÉMÉiÉÒ
EòÉªÉ ½þÉä<Ç±É ¤ÉÉ iɪÉÉÆSÉÒ nÖùMÉÇÊiÉ?/
xÉÖºÉiÉÉ +ÎMxÉ iªÉÉMÉiÉÉä føÉåMÉÒ
xÉÖºÉiÉä Eò¨ÉÇ iªÉÉMÉiÉÉä ¦ÉÉäMÉÒ //1//

ºÉÆxªÉÉºÉ +xÉ ªÉÉäMÉ ¤ÉÉVÉÚ nùÉäxÉ


¨ÉÉä½þ <SUôÉ {ÉÚhÉÇiÉ: iªÉÉMÉÉäxÉ /
κlÉ®ú {É®ú¨Éä·É®úÉSªÉÉ `öÉ<Ç
+½þ¨É EòiÉÞÇi´ÉÉSÉÉ xÉɽþÒ //2//

+¹]õÉÆMÉ ªÉÉäMÉÉiÉ xɴɺÉÉvÉEò


Eò¨ÉǪÉÉäMÉÉiÉ ¦ÉVÉiÉÒ +lÉEò /

51
52 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 6

ªÉÉäMÉ VÉähÉä Eäò±ÉÉ ºÉÉvªÉ


¦ÉÉèÊiÉEò ÊGòªÉÉ xɺÉiÉÒ ¤ÉÉvªÉ //3//

<ÆÊpùªÉÊ´É¹ÉªÉ VÉä iªÉÊVÉiÉÒ


¦ÉÉèÊiÉEò <SUôÉ nÚù®ú ºÉÉÊ®úiÉÒ /
ÊxɹEòÉ¨É Eò¨ÉÉÇSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ vÉÊ®úiÉÒ
ªÉÉäMÉÉiÉ ½þÉäiÉä iªÉÉÆSÉÒ =zÉiÉÒ //4//

¨ÉxÉ VÉÒ´ÉÉSÉÉ ®äú ¨ÉèiÉ®ú


iªÉÉSÉÉ EòÊ®úiÉÉä =rùÉ®ú /
¨ÉxÉ ¶ÉjÉÚ ®äú VÉÒ´ÉÉSÉÉ
xÉÉ¶É EòÊ®úiÉÉä VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ //5//

VÉÒiɱÉä VªÉÉÆxÉÒ ¨ÉxÉÉ


±ÉɦɱÉÉ JÉVÉÉxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ /
+{Éä¶ÉÒ VÉä VÉɽþ±Éä
{É®ú¨É ¶ÉjÉÚiÉä {ÉÉiɱÉä //6//

VɪÉÉÆSÉÉ iÉɤÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú


ºÉÖJÉ nÖù:JÉ ¤ÉÉ ¤É®úɤɮú /
¨ÉÉxÉ +{ɨÉÉxÉÉiÉ BEòiÉÉ
BEò {É®ú¨ÉÉi¨ªÉÉiÉ +xÉäEòiÉÉ //7//
vªÉÉxɪÉÉäMÉ 53

YÉÉxÉÒ iÉÞ{iÉ YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉÉiÉ


+Éi¨ÉºÉƪɨÉÒ ºÉnùÉ +vªÉÉi¨ÉÉiÉ /
nùMÉb÷ ºÉÉäxÉä ±ÉÉäJÉÆb÷ BEòºÉä
EÞò¹hÉ iÉi´ÉSÉ ºÉß¹]õÒiÉ {ÉɽþiɺÉä //8//

ºxÉä½þÒ ¶ÉjÉÚ {ÉÉ{ÉÒ {ÉÖhªÉ´ÉÉxÉ


ºÉÉvÉÖ ºÉƤÉÆvÉÒ MÉ®úÒ¤É vÉxÉ´ÉÉxÉ /
ºÉÉ®úJÉÉ VÉÉÊhÉiÉÉä ¤ÉPÉ MÉÖhÉ´ÉÉxÉ
+ÊiÉ |ÉMÉiÉ ¨ÉÖHò iªÉÉiÉä VÉÉhÉ //9//

¶É®úÒ®ú ¨ÉxÉ +Éi¨ÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSÉä `öÉ<Ç


<SUôÉ +ÉEòÉÆIÉÉ ¨ÉxÉÒ xÉɽþÒ /
¶ÉÉÆiÉ BEòÉÆiɺlɳýÒ +ÆiɨÉÖÇJÉ
ªÉÉäMÉÒ {ÉɽþÒ ¡òHò |ɦÉÚ¨ÉÖJÉ //10//

+ɺÉxÉ BEòÉÆiÉ ºlɳýÒ ¦ÉÚ´É®ú


ºlɳý ¶ÉÉÆiÉ {ÉÊ´ÉjÉ ºÉÖÆnù®ú /
oùfø ¤ÉºÉÚxÉ ¶ÉÖrù ¨ÉÞnÚù ´ÉºjÉÉ´É®úÒ
½þÉä>ðxÉ BEòÉOÉ ÊSÉkÉ ¶ÉÖrù Eò®úÒ //11/12//

¨ÉºiÉEò ¶É®úÒ®ú ºÉ®ú³ý κlÉ®ú


oùι]õ EåòÊpùiÉ xÉÉʺÉEòÉOÉÉ´É®ú /
54 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 6

¶ÉÉÆiÉ +Ê´ÉSÉʱÉiÉ ¨ÉxÉ ¦ÉªÉ®úʽþiÉ


κlÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉiÉ ®äú ¨ÉÉä½þ®úʽþiÉ //13/14//

BäºÉÉ +¦ªÉÉºÉ ¨ÉxÉ ºÉƪɨÉxÉÉSÉÉ


nÚù®ú ºÉÉ®úÒ ¨ÉÉä½þ ¨ÉɪÉÉ´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ /
¨ÉÉMÉÇ Eò®úÒ ¨ÉÉäEò³ýÉ ¦ÉMÉ´ÉnÂù vÉɨÉÉSÉÉ
SÉÉäJÉ ¨ÉÉMÉÇ ½þÉ ¨ÉVÉ ¨ÉÒ±ÉxÉÉSÉÉ //15//

+iªÉ±{É +iÉÒ´É VªÉÉSÉä JÉÉxÉ{ÉÉxÉ


ZÉÉä{Éä´É®ú +±{É ´ÉÉ +ÊiÉ vªÉÉxÉ /
+ªÉÉäMªÉ iÉä ½þÉähªÉÉºÉ ªÉÉäMÉÒ
ªÉÉäMªÉ VÉÉhÉÉ´Éä ¤ÉxÉhªÉÉ ®úÉäMÉÒ //16//

+ɽþÉ®ú ʴɽþÉ®ú ÊxÉpùÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ


Eò®úÒ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ´É®ú ÊxɪɨÉxÉ /
ºÉƺÉÉÊ®úEò ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉSÉä nù¨ÉxÉ
¥ÉÀºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉÒSÉä ½äþ ºÉÉvÉxÉ //17//

ÊSÉkÉ Eò°üxÉ ÊxɪÉÆÊjÉiÉ


¦ÉÉèÊiÉEò +ÉEòÉÆIÉÉiÉ +ʱÉ{iÉ /
+Éi¨ÉÉ +vªÉÉi¨ÉÉiÉ ÎºlÉiÉ
ªÉÉäMÉÒ iÉÉä JÉ®úÉ ªÉÉäMɪÉÖHò //18//
vªÉÉxɪÉÉäMÉ 55

nùÒ{É ºÉÆlÉ ¶ÉÉÆiÉ VɺÉÉ ´ÉɪÉÖÊ´ÉxÉÉ /


¶ÉÉÆiÉÒ vªÉÉxɪÉÉäMÉÉiÉ Ê¨É³äý ¨ÉxÉÉ //19//

Bä¶ÉÉ ºÉÉvÉxÉäiÉ ÊSÉkÉ ¶ÉÖrùÒ


SÉ®úhÉÒ EåòÊpùiÉ ½þÉä<Ç ¤ÉÖrùÒ /
GòÉävÉ Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÉäMÉ ÊxÉ´ÉÞkÉÒ
+Éi¨ÉÉxÉÆnùÒ Ê´É¶ÉÖrù +Éi¨É´ÉÞkÉÒ //20//

<ÆÊpùªÉÉiÉÒiÉ Ênù´ªÉ κlÉiÉÒ BäºÉÒ ªÉäiÉÉ /


ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù VÉÉhÉÉ´ÉÒ iÉÒ +´ÉºlÉÉ //21//

ªÉÉ{É®úÒ ºÉÖJÉ ¸Éä¹`ö iÉä EòɪɺÉä?


Eò`öÒhÉ ºÉ¨ÉªÉÒ VÉä κlÉ®ú +ºÉä /
näù½þÉSÉÉ iªÉÉºÉ {Éb÷iÉÉä ʴɺɮú
+Éi¨É®ÆúMÉÒ ®ÆúMÉiÉÉä BäºÉÉ xÉ®ú //22//

nÖù:JÉɱÉÉ iÉälÉ EòºÉ±ÉÉ ´ÉÉ´É!


EòÉx½þÉ ºÉ´Éä ªÉ¨ÉÖxÉä iÉÒ®úÒ b÷É´É /
ªÉÉäMÉ ºÉÖJÉÉSÉÒ MÉÉäb÷Ò ÊEòiÉÒ +Ê´É]õ!
¨ÉÉZÉÒ VÉb÷±ÉÒ iªÉÉSªÉÉ´É®úÒ |ÉÒiÉ //23//
56 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 6

oùfø ÊxɶSÉªÉ Eò°üxÉ vªÉÉxɪÉÖHò


+fø³ý ¸ÉräùiÉ ½þÉä¶ÉÒ±É ¨ÉÖHò /
xÉ +b÷EÚòºÉ ´ÉɺÉxÉäSªÉÉ ¦ÉÉä´É−ªÉÉiÉ
<ÆÊpùªÉå SÉÆSÉ±É xÉäiÉÒ {ÉÉiÉɳýÉiÉ //24//

xÉEòÉä näù´ÉÚ ¨ÉxÉÉºÉ iÉÚ SɳÚý


vªÉÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ xÉEòÉä näù´ÉÚ {ɳÚý /
SÉfø +vªÉÉi¨ÉÉSÉÒ Ê¶Éb÷Ò ½þ³Öý ½þ³Öý
¨ÉxÉ ÎºlÉ®ú +Éi¨ªÉÉ´É®ú Eäò´É³Öý // 25 //

IÉhɦÉÆMÉÖ®ú +ÊxÉiªÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉ®äú


±ÉÉMÉiÉÉ ¨ÉxÉÉºÉ iªÉÉÆSÉä ´ÉÉ®äú
¨ÉxÉ {ÉÉJÉ®úÉ{É®úÒ ¦É®úEò]äõ ¦É®ú¦É®ú /
JÉäSÉÚxÉ iªÉÉiÉä κlÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉiÉ Eò®ú //26//

Eò®úiÉÉ ÎºlÉ®ú ¨ÉxÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ


{É®ú¨É ºÉÖJÉ iÉä´½þÉ |ÉÉ{iÉ /
¨ÉÉä½þ {ÉÉ{É nÖù:JÉ {ɳýiÉÒ {ɳýÉiÉ
ʨɳäý ¨ÉÖÊHò ¶ÉÉÆiÉÒ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ //27//

ªÉÖHò ªÉÉ{É®úÒ ªÉÉäMÉÉiÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú


ºÉÖ]õEòÉ ¦ÉÉèÊiÉEò nùÉä¹ÉÉiÉÚxÉ ±É´ÉEò®ú /
vªÉÉxɪÉÉäMÉ 57

¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSªÉÉ Ênù´ªÉ |Éä¨ÉÉiÉ


{ÉÉä½þiÉÉä {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÉSªÉÉ b÷Éä½þÉiÉ //28//

ºÉ´ÉÇ |ÉÉhªÉÉiÉ ¨ÉVÉ {Éɽäþ


+xÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ {Éɽäþ /
YÉÉxÉÒ iÉÉäÊSÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ
ªÉÉäMÉÒ iÉÉäÊSÉ +Éä³ýJÉÉ´ÉÉ
¨ÉVÉÊ´ÉxÉ xÉɽþÒ VÉMÉÒ EòɽþÒ
JÉ®úÉ ¦ÉHò ¨ÉÉZÉä `öÉ<Ç //29/30//

SÉ®úÉSÉ®ú ºÉÉ®äú ¨ÉÉZÉäSÉ +ƶÉ


ªÉÉäÊMɪÉÉSÉÉ xɺÉä nÖùºÉ®úÉ ´ÉÆ¶É /
¨ÉÉZªÉÉ ºÉä´ÉäiÉ ºÉnùÉ MÉÖÆMÉ /
¤ÉxÉÚxÉ VÉÉiÉÉä ¨ÉÉZÉäSÉ +ÆMÉ //31//

ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ nÖùºÉ-ªÉÉSÉä +É{ÉÖ±ªÉÉ{É®úÒ


+VÉÖÇxÉ! ªÉÉäMÉÒ VÉÉhÉiÉÉä JÉ®úÉäJÉ®úÒ /
+É{ÉÖ±Éä `öÉ<Ç ºÉ´ÉÇ VÉMÉ {Éɽäþ
ËSÉiÉÉ Ê´É·ÉÉSÉÒ ¨ÉxÉÒ ´Éɽäþ //32//

+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
58 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 6

½äþ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ! ¨ÉxÉ +ÊiÉ SÉÆSÉ±É +κlÉ®ú /


+¦ªÉɺÉÉiÉ EòºÉä ½þÉä<Ç±É ®äú κlÉ®ú? //33//

½äþ näù´ÉÉ! ¨ÉxÉ +ÊiÉ ±É½þ®úÒ ´ÉɪÉÖ{É®úÒ


+ÊiÉ ¤É±É´ÉÉxÉ ¤ÉPÉ ¦ÉÒ¨ÉÉ{É®úÒ /
nÖùªÉÉævÉxÉÉ{É®úÒ ¤É½ÖþiÉ Vɽþ®úÒ
EòɤÉÚiÉ EòºÉä +ÉhÉÉ´Éä ¸ÉÒ½þÊ®ú? //34//

EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! +ÊiÉ Eò`öÒhÉ ½äþ ¨ÉÒ VÉÉhÉiÉÉä
{ÉÊ®ú iÉÖVÉ{É®úÒ ¦ÉHòÉºÉ +¶ÉCªÉ xÉ ¨ÉÉxÉiÉÉä /
ºÉÉ®ú ÊSÉkÉÉºÉ nÚù®ú ʴɹɪÉÉ{ÉɺÉÚxÉ
xÉEòÉä κlÉ®ú Eò¶ÉÉiÉ ¨ÉVÉ´ÉÉSÉÚxÉ //35//

¨ÉxÉ SÉÆSÉ±É ½äþ ÊSÉiªÉÉ{É®úÒ


¨ÉÉEòb÷É´ÉÉxÉÒ =b÷¬É ¨ÉÉ®úÒ /
¨ÉxÉ VªÉÉSÉä SÉ®úhÉÉiÉ ÎºlÉiÉ
±ÉMÉÉ¨É iªÉÉSÉä ¨ÉxÉÉ ÊxÉζSÉiÉ //36//

½äþ EÞò¹hÉ! +vªÉÉi¨ÉÉiÉ +ÉvÉÒ ±ÉÒxÉ /


Ê¡ò¯ûxÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEò ¦ÉÉäMÉÉiÉ +ÉvÉÒxÉ /
MÉÊiÉ iɪÉÉSÉÒ EòºÉÒ ½þÉä nùÒxÉ ½þÒxÉ? //37//
vªÉÉxɪÉÉäMÉ 59

xÉ ºÉƺÉÉ®úÉiÉ ÎºlÉiÉ xÉ ¥ÉÀÉiÉ ªÉÖHò /


ÊUôzÉʦÉzÉ føMÉÉ{É®úÒ EòºÉÉ ½þÉä<Ç±É ¨ÉÖHò? //38//

½äþ ¨ÉÖEÖÆònù! ¦ÉHò ¨ÉÒ iÉÖZÉÉ ºÉJÉÉ ºÉSSÉÉ /


Eò®ú ÊxÉ®úºÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉªÉ Eò±±ÉÉä³ýÉSÉÉ //39//

EÞò¹hÉ ´Énù±Éä
½äþ {ÉÉlÉÇ! ¶ÉÖ¦É EòɪÉÉÇiÉ ªÉÖHò VÉÉä ªÉÉäMÉÒ
xÉ Ê´ÉxÉÉ¶É iªÉÉSÉÉ ®äú iÉÒxÉÒ ±ÉÉäEòÒ /
ªÉÉäMÉÉSÉÒ {ɽþÉ ÊEòiÉÒ ´ªÉÉÎ{iÉ
§É¹]õ ½þÉä>ðxɽþÒ º´ÉMÉÉÇSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ! //40//

ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉäSÉÒ VÉèºÉÒ ÎºlÉÊiÉ /


{ÉÖføÒ±É VÉx¨ÉÒ iªÉÉSÉÒ iÉèºÉÒ =zÉÊiÉ //41//

ªÉÉäMɺÉÉvÉxÉäiÉ VÉ®úÒ +{Éä¶ÉÒ VÉɽþ±ÉÉ /


=SSÉ EÖò³ýÒ VÉx¨É Ê¡ò¯ûxÉÒ iªÉɱÉÉ //42//

½äþ +VÉÖÇxÉ! ʨɳýiÉÉ =SSÉ VÉx¨É ¦ÉÚ´É®úÒ /


½þ³Öý½þ³Úý {ÉÖx½þÉ ®äú ¨ÉÖHòÒSÉÒ {ÉɪɮúÒ //43//
60 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 6

{ÉÚ´ÉÉÇVÉx¨ÉÒSÉÒ ½þÒ =SSÉ +É®úÉvÉxÉÉ


ªÉÉ VÉx¨ÉÒ ½þÉä<Ç iɪÉÉSÉÒ SÉäiÉxÉÉ /
+¦ªÉɺÉÉiÉ Eò®úÒ ºÉnùÉ ºÉÉvÉxÉÉ
¨ÉVÉ |ÉÉ{iÉÒSÉÒSÉ =®äú EòɨÉxÉÉ //44//

BäºÉÒ VÉx¨ÉÉäVÉx¨ÉÒSÉÒ |ÉMÉÊiÉ


{ÉÉ{ÉÉ{ÉɺÉÚxÉ EòÊ®úiÉä ¨ÉÖÊHò /
{É®ú¨ÉʺÉÊrùSÉÒ iÉä´½þÉ ®äú |ÉÉÎ{iÉ
+vªÉÉi¨ÉÉSÉÒ BäºÉÒ ¤ÉPÉ ´ªÉÉÎ{iÉ //45//

ªÉÉäMÉÒ ¸Éä¹`ö iÉ{ɺ´ÉÒ ºÉÆxªÉɺªÉÉ{ÉäIÉÉ


xÉ +ɺÉÊHò xÉ EòºÉ±ÉÒ +{ÉäIÉÉ /
½äþ +VÉÖÇxÉ! iÉÚ ªÉÉäMÉÒ ºÉSSÉÉ ¸ÉrùÉ´ÉÉxÉ
ºÉnùÉ MÉÉiÉÉäºÉ ¨ÉÉZÉäSÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ //46//

JÉ®úÉ ªÉÉäMÉÒ ¨ÉÉZªÉÉiÉ +ºÉä κlÉiÉ


Eò®úÒ ¨ÉÉZÉäSÉ ËSÉiÉxÉ ºÉnùÉäÊnùiÉ /
¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´Éä Eò®úÒ ¨ÉVÉ´É®úÒ |Éä¨É
ºÉnùÉ ¨ÉÒ iɪÉÉSÉä {ÉɽþiÉÉä IÉä¨É //47//

$$$