You are on page 1of 7

+vªÉÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉ

YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxɪÉÉäMÉ
½äþ {ÉÉlÉÇ! ¨ÉÒSÉ ºÉMÉÖhÉ ºÉÉEòÉ®ú
¨ÉÒSÉ ÊxÉMÉÖÇhÉ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú /
JÉ®úÉ ¦ÉHò EòºÉÉ ¨É±ÉÉ VÉÉhÉiÉÉä
BäEò +ÉiÉÉ iÉÖ±ÉÉ ¨ÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉä //1//

ºÉÉÆMÉiÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉÖVÉ ¨ÉÒ /


EòÉªÉ ¨ÉMÉ {Ébä÷±É ʨÉjÉÉ iÉÖVÉ ®äú Eò¨ÉÒ //2//

ºÉ½þºjÉÉiÉ BEò ½þÉä<Ç ÊºÉÊrùºÉ |ÉÉ{iÉ /


¨ÉVÉ VÉÉhÉÒ ÊºÉrù +ºÉÉ ºÉ½þºjÉÉiÉ //3//

+ÉEòÉ¶É ´ÉɪÉÖ {ÉÞl´ÉÒ {ÉÉhÉÒ


¨ÉxÉ ¤ÉÖrùÒ +½ÆþEòÉ®ú +ÎMxÉ /
+ºÉÒ +{É®úÉ ¨ÉÉZÉÒ |ÉEÞòÊiÉ
ºÉÖÆnù®ú ºÉÞ¹]õÒSÉÒ |ÉÊiÉEÞòÊiÉ //4//
61
62 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 7

¸Éä¹`ö +ÊiÉ ¨ÉÉZÉÒ |ÉEÞòÊiÉ {É®úÉ /


EòÊ®úiÉä SÉäiÉxÉ ºÉÉ−ªÉÉ SÉ®úÉSÉ®úÉ //5//

ºÉÉ−ªÉÉ ºÉÞι]õ |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉÉÆSÉÉ =MɨÉ


¨ÉÉZªÉÉ {É®úÉ +{É®úÉ ¶ÉHòÓSÉÉ ºÉÆMÉ¨É /
VÉä EòɽþÒ ºÉiÉ +ºÉiÉ ªÉÉ VÉMÉÒ
=i{ÉÊkÉ +xÉ |ɱɪÉEòiÉÉÇ iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÒ //6//

½äþ vÉxÉÆVɪÉ! ¨ÉVɽÖþxÉÒ ¸Éä¹`ö EòÉªÉ nÖùVÉä? /


ºÉÚI¨ÉÉiÉ ºÉÚI¨É iÉk´É +xÉÆiÉ VÉä //7//

ºÉÚªÉÇ SÉÆpù iÉÉ−ªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÒ |ÉEòɶÉ


¶É¤nù ¥ÉÀ +Éä¨ÉEòÉ®ú ¨ÉÒ +ÉEòÉ¶É /
{ÉÉhªÉÉiÉÒ±É {ÉÉ®únù¶ÉÔ ®úºÉ ¨ÉÒ
½þ´ÉäiÉÒ±É lÉÆb÷MÉÉ®ú ZÉÖ³ÚýEò ¨ÉÒ //8//

{ÉÞl´ÉÒSÉÉ ¨ÉÚ³ý MÉÆvÉ ¨ÉÒ


{ÉÖ¹{ÉÉiÉÒ±É ºÉÖMÉÆvÉ ¨ÉÒ /
+MxÉÒSÉÒ =¹hÉiÉÉ ¨ÉÒ
VÉÒ´ÉÉÆSÉÒ SÉäiÉxÉÉ ¨ÉÒ //9//
YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxɪÉÉäMÉ 63

½äþ {ÉÉlÉÇ! ¨ÉÒ ¤ÉÒVÉ SÉ®úÉSÉ®úÉÆSÉä


¤ÉÖrùÒ ¶ÉHòÒ ¨ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉ´ÉÉÈSÉä /
iÉ{ɺ´ªÉÉSÉä iÉäVÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉä {ÉÖ¯û¹Éi´É
¨ÉÒSÉ ºÉÉ−ªÉÉ Ê´É·ÉÉSÉä VÉÒ´É iÉi´É //10//

¨ÉÒ ºÉÉénùªÉÇ ºjÉÒSÉä


¨ÉÉiÉÞ°ü{É ¨ÉÒ ÊiÉSÉä /
¤É±É´ÉÉxÉÉÆSÉä ¤É±É ¨ÉÒSÉ
vɨÉÇiÉi´ÉÉSÉÉ EòÉ¨É ¨ÉÒSÉ //11//

¨ÉÒSÉ ¥ÉÀ ´ªÉHò +´ªÉHò


ÊjÉMÉÖhÉ ¨ÉɪÉÉ ¨ÉVÉ{ÉɪÉÒ ´ªÉHò
VÉÉhÉ iÉÒ ÎºlÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ
xÉ ¨ÉÒ ÎºlÉiÉ ÊiÉSªÉÉiÉ //12//

½äþ {ÉÉlÉÇ! ÊjÉMÉÖhÉÉiÉ ¨ÉÉäʽþiÉ VÉMÉ ºÉÉ®äú!


EòºÉä VÉÉhÉiÉÒ +Ê´ÉxÉɶÉÒ °ü{É ¨ÉÉZÉä? //13//

+ÊiÉ nÖùºiÉ®ú ½þÒ ÊjÉMÉÖhÉ ¨ÉɪÉɶÉHòÒ


iÉ°üxÉ VÉÉhªÉÉiÉä Eò`öÒhÉ +ÊiÉ /
VÉä ¦ÉVÉiÉÒ ¨ÉVÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú
{ÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ºÉƺÉÉ®ú ºÉÉMÉ®ú //14//
64 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 7

¨ÉÚJÉÇ +YÉÉxÉÒ xÉ®úÉvÉ¨É nÖù¹]õ ÊEòiÉÒ


xÉÉκiÉEò +ɺÉÖ®ú xÉ ¶É®úhÉ ªÉäiÉÒ //15//

+lÉÉÇlÉÔ ÊVÉYÉɺÉÚ YÉÉxÉÒ +ÉiÉÇ


¦ÉHòÒiÉ ´ªÉºiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ½äþ {ÉÉlÉÇ //16//

YÉÉxÉÒ +ºÉä ªÉÖHò ¨ÉÉZªÉÉ ¦ÉHòÒiÉ


+iÉÚ]õ +ɨÉSÉÒ BEò¨ÉäEòÉ´É®úÒ |ÉÒiÉ /
ÊxÉiªÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉƺÉÉ®ú ʴɺɰüxÉ
MÉÉiÉÉä ºÉnùÉ iÉÉä ¨ÉÉZÉäSÉ MÉÖhÉ //17//

SÉÉ®úÒ ¦ÉHò VÉ®úÒ Ê|ÉªÉ ¨ÉVɱÉÉ


{ÉÊ®ú YÉÉxÉÒ ¨É¨É ¨ÉxÉÒ ¤ÉèºÉ±ÉÉ /
ÊxɹEòÉ¨É ¦ÉHòÒiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ÎºlÉiÉ
ºÉ´ÉÉæSSÉ MÉÊiɱÉÉ |ÉÉ{iÉ ÊxÉζSÉiÉ //18//

VÉÉä VÉÉhÉÒ ¨ÉVÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù


nÖù±ÉÇ¦É ¨É½þÉi¨ªÉÉºÉ ±ÉɦÉä {É®ú¨ÉÉxÉÆnù //19//

¦ÉÉèÊiÉEò EòɨÉxÉäiÉ ½þÉäiÉÉ Ê´É´É¶É


EòºÉÉ Ê´É´ÉäEò ®úɽþÒ±É ¶Éä¹É?
YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxɪÉÉäMÉ 65

näù´Énäù´ÉiÉÉÆxÉÉ +±{ɤÉÖÊrù ´É¶É


{ÉÚVÉiÉÒ ¦ÉVÉiÉÒ ºÉ´ÉÇEò¶É /
VÉä VÉä VªÉÉ VªÉÉ näù´ÉiÉäiÉ ªÉÖHò
iÉälÉ iªÉÉxÉÉ EòÊ®úiÉÉä ¨ÉÒ ÎºlÉiÉ //20/21//

Bä¶ÉÉ ¸ÉräùiÉ ºÉÉvÉiÉÉä <ÎSUôiÉ


¨ÉÒSÉ |ÉnùÉxÉ EòÊ®úiÉÉä <Î{ºÉiÉ /
näù´ÉÉä{ÉɺÉEòÉÆxÉÉ näù´É±ÉÉäEòÉÆSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ
¶ÉÖrù ¦ÉHòÉÆxÉÉ {É®ú¨ÉvÉɨÉÉSÉÒ ´ªÉÉÎ{iÉ //22/23//

+±{ɤÉÖÊrù VÉÉhÉiÉÒ ¨ÉVÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ


ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ ¨ÉVÉ EòºÉä VÉx¨É ¨É®úhÉ? /
{ÉÚhÉÇ ¨ÉÒ iÉÖVÉ{ÉÖfäø =¦ÉÉ ½þÉ ºÉÉEòÉ®ú
ÊxÉ®úÉEòÉ®ú ºÉÉEòÉ®ú ¨ÉÒSÉ ºÉÉ®äú +ÉEòÉ®ú //24//

¨ÉÚfø +YÉÉxÉÒ xÉ ¨ÉVÉ VÉÉhÉä


xÉ ¨ÉVÉ +Ê´ÉxÉɶÉÒ +VÉx¨ÉÉ ¨ÉÉxÉä /
VÉÉhÉiÉÒ ¨ÉVÉ VÉä ÊxÉiªÉ +¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ
iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ EòÊ®úiÉÉä ºÉiªÉ |ÉEòÉʶÉiÉ //25//

½äþ +VÉÖÇxÉ! ¦ÉÚiÉ ¦ÉʴɹªÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ


¨ÉVɱÉÉ ºÉEò³ýÉÆSÉä YÉÉxÉ /
66 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 7

VÉÉhÉiÉÉä ºÉ´ÉÇ VÉÒ´ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ


{ÉÊ®ú ¨ÉVÉ xÉ VÉÉhÉä EòÉähÉÒ //26//

½äþ {ÉÉlÉÇ! <SUôÉ ¨ÉÉä½þ uäù¹ÉÉSÉä uÆùuù VÉÉä´É®úÒ /


xÉ ºÉÖ]äõ VÉx¨É ¨É®úhÉÉSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ iÉÉä´É®úÒ //27//

ÊxɹEòÉ¨É ¦ÉÉ´ÉÉiÉ ºÉiEò¨ÉÇ Eò®úiÉÉä


{ÉÖhªÉEò¨ÉÉÇiÉ ªÉÖHò +ºÉiÉÉä /
ºÉä´ÉäiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ºÉnùÉ SÉÖºiÉ
{ÉÉ{ÉÉiÉÚxÉ iÉä´½þÉ ½þÉä<Ç ¨ÉÖHò //28//

EòiÉÇ´ªÉ Eò¨ÉÉÇSÉÉ VɪÉÉxÉÉ SÉ]õEòÉ


VÉx¨É VÉ®úÉ ´ªÉÉÊvÉ ¨É®úhÉÉiÉ ºÉÖ]õEòÉ /
VÉä ¨ÉÉZªÉÉ ºÉMÉÖhÉ ¯û{ÉÉºÉ ¶É®úhÉ
EèòºÉä iªÉÉÆxÉÉ VÉx¨É +xÉ ¨É®úhÉ? //29//

ºÉÞι]õ ºÉÆSÉɱÉEò näù´ÉÉÊnùEòÉÆSÉÉ ¨ÉɱÉEò


EòiÉÉÇ Eò®úÊ´ÉiÉÉ nùÉiÉÉ ½þ®úiÉÉ ¨ÉÒSÉ BEò /
VÉÉhÉiÉÒ VÉä ¨ÉVÉ +xÉÆiÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ
¨É®úhɺɨɪÉÒ ¨ÉÉZªÉÉiÉ iªÉÉÆSÉÉ +Éi¨ÉÉ //30//

$$$