You are on page 1of 6

+vªÉÉªÉ +É`ö´ÉÉ

+IÉ®ú¥ÉÀªÉÉäMÉ
+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ¦ÉMÉ´ÉxÉÂ! EòÉªÉ ¥ÉÀ EòÉªÉ +Éi¨ÉÉ?
Eò¨ÉÇ ºÉÞι]õ näù´É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ? /
+ÊvɦÉÚiÉ +ÊvÉnèù´É EòiÉÉÇ ¦ÉÉäHòÉ
VÉÉhÉhªÉÉ ¨ÉVÉ +ÊiÉ =iºÉÖEòiÉÉ //1//

½äþ EÞò¹hÉ! EòÉähÉ ªÉYÉÉÊvÉ{ÉÊiÉ näù½þÊxÉ´ÉɺÉÒ? /


EòºÉä ¨É®úhɺɨɪÉÒ ¦ÉHò VÉÉhÉiÉÒ iÉÖ¨½þɺÉÒ? //2//

näù´É ¨½þhÉɱÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! VÉÒ´É ¥ÉÀ <Ç·É®ú {É®ú¥ÉÀ
VÉÒ´É +Éi¨ÉÉ <Ç·É®ú {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ /
¦ÉÉèÊiÉEò Eò¨ÉÉÇSªÉÉ SÉGòÉiÉ VÉè´É
VÉx¨É ¨É®úhÉÉSªÉÉ ¡äò−ªÉÉiÉ ºÉnèù´É //3//

67
68 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 8

IÉ®ú +ÊvɦÉÚiÉ ºÉÞι]õ ¨ÉÉZÉÒ SÉ®úÉSÉ®ú


+ÊvÉnèù´É ºÉÚªÉÇ iÉÉ®äú SÉÆpùÉiÉ ¨ÉÒ MÉÉäSÉ®ú /
¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ +ÊvɪÉYÉ
{ÉÉ´Éä ¨ÉVɱÉÉSÉ ºÉÉ®äú VÉÉhÉiÉÉä ºÉÖYÉ //4//

º¨É®úiÉÉä +ÆiÉEòɳýÒ VÉÉä Eäò´É³ý ¨ÉVɱÉÉ /


¨ÉVÉ vÉɨÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ÊxÉζSÉiÉ iªÉÉVɱÉÉ //5//

½äþ EòÉéiÉäªÉ! VÉÉä VªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉiÉ iªÉÉMÉiÉÉä näù½þ /


|ÉÉ{iÉ iªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉºÉ iÉÉä ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ //6//

½äþ +VÉÖÇxÉ! ºÉnùÉ Eò®ú iÉÚ ¨ÉÉZÉä º¨É®úhÉ


ªÉÖrù°ü{ÉÒ Eò¨ÉÇ ¨ÉVÉ SÉ®úhÉÒ +{ÉÇhÉ /
¨ÉMÉ EòºÉ±Éä iÉÖVɱÉÉ ®äú VÉx¨É ¨É®úhÉ!
iÉÚ iÉ®ú ¨ÉÉZÉäSÉ BEò º¡Öò®úhÉ //7//

½äþ {ÉÉlÉÇ! xÉ Ê´ÉSÉʱÉiÉ ½þÉä>ð näù ¨ÉxÉ


¶ÉÉÆiÉ ÊSÉkÉÒ ¨ÉÉZÉä Eò®ú ¨ÉxÉxÉ /
¨ÉÉäIÉÉ{ÉÉ<Ç SÉ®úhÉÒ iÉxÉ ¨ÉxÉ vÉxÉ
VÉÉhÉ ¨ÉVÉ +VÉx¨ÉÉ ºÉxÉÉiÉxÉ //8//
+IÉ®ú¥ÉÀªÉÉäMÉ 69

+ËSÉiªÉ {É®ú¨É{ÉÖ¯û¹É ÊxÉiªÉ Eò±{ÉxÉÉiÉÒiÉ


+xÉÆiÉ iÉäVɺ´ÉÒ ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇYÉ ºÉÚI¨ÉÉiÉÒiÉ /
¦ÉÊ®ú±Éä ºÉÉ®äú ¥ÉÀÉÆb÷ {ÉÊ®ú xÉ ¨ÉVÉ ´ªÉªÉ
+xÉÉÊnù +xÉÆiÉ ¨ÉÒ +IÉ®ú +IÉªÉ //9//

+ÆiÉ ºÉ¨ÉªÉÒ VªÉÉSÉä ÊSÉkÉ ¨ÉÉZÉä `öÉ<Ç


®úÉ¨É EÞò¹hÉÉSÉä iÉä ´Éä³ýÒ xÉÉ¨É PÉä<Ç /
Ênù´ªÉ vÉɨÉÉiÉ BäºÉÉ ÎºlÉiÉ ¦ÉHò
VÉx¨É ¨É®úhÉÉSªÉÉ ¡äò−ªÉÉiÉÚxÉ ¨ÉÖHò //10//

+Éä¨ÉEòÉ®ú ¥ÉÀ ºÉxÉÉiÉxÉ ¨ÉÒ +IÉ®ú


¦É°üxÉ =®ú±Éä ºÉÉ−ªÉÉ +ÉEòɶɦɮú /
¥ÉÀSÉÉ®úÒ ¥ÉÀÉiÉ Ê´É±ÉÒxÉ
¨ÉÉZªÉÉ ¦ÉHòÒiÉ ±ÉÒxÉ /
YÉÉxÉÒ ºÉÆxªÉɺÉÒ ¨É½þÉi¨ÉxÉÂ
¨ÉÉZªÉÉiÉ ±ÉÉ´ÉiÉÒ iÉxÉ ¨ÉxÉ //11//

<ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ EòÊ®úiÉÉ ´É¶É


¨ÉÉä½þ <SUäô´É®ú ʨɳýiÉä ªÉ¶É /
+{ÉÉxÉ |ÉÉhÉ ÎºlÉ®ú ¾þnùªÉÉiÉ
ªÉÉäMÉɴɺlÉÉ ¯ûVÉä ¨ÉºiÉEòÉiÉ //12//
70 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 8

+Éä¨ÉEòÉ®ú ´Énäù ´ÉÉSÉä


¨ÉxÉÒ °ü{É |ɦÉÚSÉä /
näù½þ iªÉÉMÉ Eò®úÒ |ÉÉhÉ
¨ÉVÉ vÉɨÉÉiÉ iɪÉÉ ºlÉÉxÉ //13//

¨ÉÉZÉä `öÉ<Ç `äö´ÉÚxÉ ÊSÉkÉ


xÉɨÉÉÊ´ÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Ê®úHò /
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ®ú¨É¨ÉÉhÉ Eò®úÒ VÉ{É
ºÉ½þVÉ ¨ÉVɱÉÉ |ÉÉ{iÉ {É®ÆúiÉ{É //14//

¸Éä¹`ö ʺÉrù ¨É½þÉi¨ÉÉ Ê´É¶ÉÖrù


+xÉxªÉ ¶ÉÖrù ¨ÉÉZÉÉ ¦ÉHò /
iÉÉä iÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ JÉ®úÉ +É{iÉ
{ÉÖxÉVÉÇx¨ÉÉºÉ EòºÉÉ ¨ÉMÉ |ÉÉ{iÉ? //15//

º´ÉMÉDZÉÉäEòÉºÉ VÉx¨É ¦ÉÚ´É®úÒ Ê¡ò°üxÉ /


ÊxÉVÉvÉɨÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ ¦É´É{ÉÉ®ú iÉ°üxÉ //16//

ºÉ½þºjÉ ªÉÖMÉä Ênù´ÉºÉ ®úÉjÉ ºÉÞ¹]õÒSÉÉ /


¥ÉÀnäù´É ®úSÉʪÉiÉÉ ®äú ÊiÉSÉÉ //17//
+IÉ®ú¥ÉÀªÉÉäMÉ 71

+´ªÉHò ºÉÞι]õ ¥ÉÀ|ɦÉÉiÉÒ ´ªÉHò /


¥ÉÀ®úÉjÉÒ {É®úiÉ ½þÉäiÉä ¤ÉPÉ +´ªÉHò //18//

+´ªÉHò ´ªÉHò +κiÉi´É ±ÉªÉ |É±ÉªÉ /


+xÉÆiÉ ½äþ +xÉÆiÉÉSÉä IÉÊhÉEò ´É±ÉªÉ //19//

´ªÉHò +´ªÉHòÉ{ÉÖfäø +´ªÉHò ¨ÉÉZÉÒ |ÉEÞòÊiÉ /


+xÉÆiÉ +Ê´ÉxÉɶÉÒ ¦É°üxÉ VÉMÉÒ =®äú iÉÒ //20//

+´ªÉHò +IÉ®ú {É®ú¨ÉvÉÉ¨É VÉä /


¦ÉMÉ´ÉnÂù vÉÉ¨É iÉä VÉÉhÉÉ´Éä ¨ÉÉZÉä //21//

¶ÉÖrù ¦ÉHòɺÉSÉ ½þÉäiÉÉä ¨ÉÒ |ÉÉ{iÉ /


¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ +´ªÉHò ºÉ´ÉÉÈSÉÉ +É{iÉ //22//

¶ÉÖrù ¦ÉHòÉºÉ xɺÉä {É´ÉÉÇ ¨ÉÖHòÒSÉÒ


º´ÉiÉ:ºÉ VÉÉhÉÒ vÉÚ³ý SÉ®úhÉÒSÉÒ /
iªÉÉMɨÉÚÌiÉ Bä¶ÉÉ ¦ÉHò VÉxÉÉÆSÉÒ!
BäEò EòlÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ |ɪÉÉhÉÉSÉÒ //23//

YÉÉxÉ¨ÉªÉ |ÉEòɶÉÉiÉ näù½þ iªÉÉMÉiÉÉä /


ÊxÉζSÉiÉ ¨ÉVÉ vÉɨÉÉºÉ {ÉÉ´ÉiÉÉä //24//
72 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 8

+YÉÉxÉ¨ÉªÉ +ÆvÉÉ®úÉiÉ VªÉÉÆxÉÉ MÉÊiÉ /


{ÉÉjÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨É®úhÉÉSÉÒ nÖùMÉÇÊiÉ //25//

BäºÉä nùÉäxÉ ¨ÉÉMÉÇ |ɪÉÉhÉÉSÉä ´Éänù EòÊlÉiÉ /


+xÉxªÉ ¦ÉHòÉºÉ xÉ Eò®úiÉÒ ´ªÉÊlÉiÉ //26//

½äþ {ÉÉlÉÇ! ¶ÉÖrù ¦ÉHòÒiÉ ¨½þhÉÚxÉ ½þÉä ªÉÖHò /


¨ÉÉä½þ Eò¨ÉÇ ¤ÉÆvÉxÉÉiÉÚxÉ ½þÉä¶ÉÒ±É ¨ÉÖHò //27//

½äþ vÉxÉÖvÉÇ®ú! ¦ÉHòÒiÉ ±ÉÒxÉ ½þÉä>ðxÉ +{ÉÇhÉ


Eò¨ÉÇ Eò®ú ºÉÉ®äú ¨ÉVɱÉÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ /
ʨɳäý±É iÉä´½þÉ iÉÖVÉ {É®ú¨É{Énù
+fø³ý iÉäVÉÉä¨ÉªÉ VÉèºÉä wÉÖ´É{Énù //28//

$$$