You are on page 1of 14

+vªÉÉªÉ xÉ´É´ÉÉ

®úÉVÉÊ´ÉtÉ®úÉVÉMÉÖÁªÉÉäMÉ
EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! ʨÉjÉ iÉÚ +ÊiÉ ¤ÉÖÊrù´ÉÉxÉ
+Énù®ú Eò®úiÉÉäºÉ iÉÚ ¸ÉrùÉ´ÉÉxÉ /
BäEò MÉÉä{ÉxÉÒªÉ MÉÚfø YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉ{ɨÉÖHò ½þÉä¶ÉÒ±É ½äþ ¶ÉÖrù Ê´ÉrùÉxÉ //1//

MÉÉä{ÉxÉÒªÉ ´ÉÆnùxÉÒªÉ ¸Éä¹`ö ½äþ YÉÉxÉ /


{ÉÊ´ÉjÉ ºÉxÉÉiÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉ //2//

½äþ {É®ÆúiÉ{É! VªÉÉÆSÉÒ +¸ÉrùÉ ªÉÉ YÉÉxÉÉiÉ /


=¦Éä {ÉÖxÉ: {ÉÖx½þÉ ¨ÉÞiªÉÚSªÉÉ ªÉÉxÉÉiÉ //3//

+´ªÉHò °ü{Éä ´ªÉÉÊ{ɱÉä ºÉÉ®äú


ºÉÉ®äú VÉMÉiÉ ¨ÉVÉ{ÉɪÉÒ Ê´ÉºiÉÉ®äú /
73
74 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 9

ºÉ´ÉÇ SÉ®úÉSÉ®ú ¨ÉÉZÉä `öÉ<Ç


`öÉ<Ç iªÉÉÆSÉä {ÉÊ®ú ¨ÉÒ xÉɽþÒ //4//

{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨ÉÒ VÉMÉÉSÉÉ EòiÉÉÇ Eò®úÊ´ÉiÉÉ /


¨ÉÒSÉ ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ ¨ÉÉiÉÉ Ê{ÉiÉÉ /
{ÉÊ®ú +ʱÉ{iÉ +ºÉiÉÉä ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇnùÉ
Eò¨É³ýÉSªÉÉ {ÉÉxÉÉ{É®úÒ ®äú ºÉnùÉ //5//

VªÉÉ{É®úÒ ´ÉɪÉÖ ºÉnùÉ +ÉEòɶÉÉiÉ ´Éɽäþ /


iªÉÉ{É®úÒ ºÉÉ®äú EòɽþÒ ¨ÉÉZªÉÉiÉ +ɽäþ //6//

½äþ EÖÆòiÉÒ{ÉÖjÉ! Eò±{ÉÉÆÊiÉ ºÉÉ®äú ¨ÉÉZªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ /


{ÉÖx½þÉ EòÊ®úiÉÉä iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ //7//

ºÉÉ®úÒ ½þÒ ºÉÞι]õ ¨ÉÉZªÉÉ +ÉvÉÒxÉ /


+´ªÉHò ´ªÉHò +ºiÉ ¨ÉÒ Eò®úÒxÉ //8//

½äþ vÉxÉÆVɪÉ! xÉ ¨ÉVÉ EòºÉ±ªÉÉ Eò¨ÉÉÇSÉä ¤ÉÆvÉxÉ /


+xÉɺÉHò iÉ]õºlÉ ¨ÉÒ, ¨ÉVÉ Eò®ú ´ÉÆnùxÉ //9//

ºÉÞι]õ SÉ®úÉSÉ®ú ½þÒ ¨ÉÉZÉÒ ¶ÉHòÒ /


EòÊ®úiÉÉä ¨ÉÒSÉ ºÉƽþÉ®ú +xÉ =i{ÉkÉÒ //10//
®úÉVÉÊ´ÉtÉ®úÉVÉMÉÖÁªÉÉäMÉ 75

PÉäiÉÉä +´ÉiÉÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É°ü{ÉÒ VÉä´½þÉ ¨ÉÒ


¨ÉÚJÉÇ VÉxÉ ±ÉäJÉiÉÒ ¨ÉVÉ iÉä´½þÉ Eò¨ÉÒ /
¨É¨É Ênù´ªÉ °ü{É xÉ VÉÉhÉiÉÒ ½äþ EÞòʨÉ
¨ÉÒ iÉ®ú ¥ÉÀÉÆb÷ÉSÉÉ ®äú º´ÉɨÉÒ //11//

xÉÉκiÉEò ¨ÉÉä½þ¨ÉªÉÒ iÉä ®úÉIɺÉ


EòÉ¨É <SUäôiÉ ºÉnùÉ ¨ÉÉä½þ´É¶É /
xÉ ¨ÉÉä½þÉiÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖHòiÉÉ
´ªÉlÉÇSÉÒ VÉx¨É iªÉÉÆSÉÉ ½þÉ //12//

½äþ {ÉÉlÉÇ! ºÉ´ÉÇ EòÉ®úhÉÉÆSÉä ¨ÉÒ EòÉ®úhÉ


+Ê´ÉxÉɶÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ /
¨ÉÒSÉ EòÊ®úiÉÉä ºÉ´ÉÉÈSÉä ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ
¨ÉVɱÉÉSÉ ¦ÉVÉiÉÒ +xÉxªÉ ¦ÉHòMÉhÉ //13//

ÊxÉiªÉ EòÊ®úiÉÒ ¨ÉÉZÉÒ VÉä ={ÉɺÉxÉÉ


vªÉÉxÉ EòÒiÉÇxÉÉiÉ ¶ÉÉÆÊiÉ iªÉÉÆxÉÉ /
|Éä¨É¨É<Ç iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉVÉ´É®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ
¦ÉHò BäºÉä ¶ÉÖrù VÉÉhÉÉ //14//

YÉÉxÉÒ EòÊ®úiÉÒ YÉÉxɪÉYÉ


¦ÉHò ¨ÉÉZÉä +ÊiÉ ºÉÖYÉ /
76 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 9

EòÉähÉÒ {ÉÚVÉiÉÒ ¨ÉÉZÉÒ xÉÉxÉÉ °ü{Éä /


EòÉähÉÒ ´ÉÆnùiÉÒ ¨ÉVÉ Ê´É·É°ü{Éä //15//

¨ÉÒSÉ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ ªÉYÉ iÉ{ÉÇhÉ


+ÎMxÉ +ɽÖþiÉÒ ¨ÉVɱÉÉSÉÒ +{ÉÇhÉ /
¨ÉÒSÉ ¨ÉÆjÉ ªÉÆjÉ iÉÆjÉ PÉÞiÉ
¨ÉÒSÉ Ê´É¹É ¨ÉÒSÉ +¨ÉÞiÉ //16//

Ê{ÉiÉÉ ¨ÉÉiÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ¨ÉÒ +ÉvÉÉ®ú


¶É¤nù¥ÉÀ ¨ÉÒ ¶ÉÖrù +Éä¨ÉEòÉ®ú /
¨ÉÒSÉ ´Éänù ¨ÉÒSÉ ®úSÉxÉÉEòÉ®ú
¥É½þ ¨ÉÒSÉ ºÉÉEòÉ®ú ÊxÉ®úÉEòÉ®ú //17//

¨ÉÒSÉ VÉMÉÒ +Ê´ÉxÉɶÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉk´É


¨ÉÒSÉ ºÉÉ−ªÉÉ ºÉÞ¹]õÒSÉä ºÉi´É /
¤ÉÒVÉ =i{ÉkÉÒ +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÒ |ɱɪÉ
¨ÉÒSÉ ªÉÉ ºÉÉ−ªÉÉ Ê´É·ÉÉSÉä ´É±ÉªÉ //18//

½äþ +VÉÖÇxÉ! |ÉEòÉ¶É >ðxÉ {ÉÉ>ðºÉ ´ÉÉ®úÉ


¨ÉÒSÉ EòÊ®úiÉÉä iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉ®úÉ /
ºÉiÉ +ºÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨É®úhÉ
xɺÉä EòɽþÒ Ê¦ÉzÉ ¨ÉVÉÊ´ÉxÉ //19//
®úÉVÉÊ´ÉtÉ®úÉVÉMÉÖÁªÉÉäMÉ 77

YÉÉxÉÒ ÊjÉ´ÉänùÒ EòÊ®úiÉÒ ªÉYÉ ªÉVÉxÉ


º´ÉMÉǺÉÖJÉÉ{ÉÉ<Ç EòÊ®úiÉÒ ¨É¨É {ÉÚVÉxÉ /
|ÉÉ{iÉ º´ÉMÉDZÉÉäEòÉºÉ {ÉÉ{ɨÉÖHò {ÉÉ´ÉxÉ /
näù´ÉiÉÉ{É®úÒ ¦ÉÉäMɪÉÖHò VÉMÉhªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ //20//

IÉÒhÉ VÉä iÉälÉ ½þÉäiÉÒ +ÊiÉ ¨ÉÉä½þÉiÉ /


VÉx¨É {É®úiÉÚxÉ PÉäiÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ±ÉÉäEòÉiÉ //21//

ÊxɹEòÉ¨É ¦ÉÉ´ÉÉiÉ ¨ÉÉZÉäSÉ ËSÉiÉxÉ /


Bä¶ÉÉ ¦ÉHòÉSÉä EòÊ®úiÉÉä ¨ÉÒ ®úIÉhÉ //22//

½äþ +VÉÖÇxÉ! <¹]õ näù´ÉiÉÉÆSÉä {ÉÚVÉxÉ


¶Éä´É]õÒ ¨ÉVɱÉÉSÉ ºÉÉ®äú +{ÉÇhÉ /
ºÉEòÉ¨É ¦ÉÉ´ÉÉiÉ Bä¶ÉÒ ºÉä´ÉÉ
Ê´ÉÊvÉ ®úʽþiÉ Ê¨É³äý iÉä´½þÉ ¨Éä´ÉÉ //23//

¦ÉÉäHòÉ ¨ÉÒSÉ º´ÉɨÉÒ ¨ÉÒSÉ ªÉYÉÉSÉÉ /


xÉ VÉÉhÉÒ iÉÉä vÉxÉÒ {ÉiÉxÉÉSÉÉ //24//

VÉälÉ VªÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉ´É iÉälÉ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ´É /


VÉÉä ¦ÉVÉä ¨É±ÉÉ Ênù´ªÉ vÉɨÉÉiÉ `öÉ´É //25//
78 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 9

¨ÉɱÉEò ºÉÉ−ªÉÉ ¥ÉÀÉÆb÷ÉSÉÉ ¨ÉÒ


ʦÉEòÉ®úÒ iÉ´É |Éä¨ÉÉÊ´ÉxÉ JÉ®úÉäJÉ®úÒ /
xÉ ¨ÉVɱÉÉ Ê½þ®äú ¨ÉÉäiÉÒ ºÉÉäxÉä
{ÉÉxÉ ¡Úò±É ¡ò³ý |Éä¨ÉÉxÉä //26//

½äþ EòÉéiÉäªÉ! VÉ{É iÉ{É JÉÉxÉ {ÉÉxÉ ½þ´ÉxÉ /


ºÉÉ®äú Eò®ú ¨ÉVɶÉÒ ®äú +{ÉÇhÉ //27//

Eò¨ÉǤÉÆvÉÉSÉÉ iÉä´½þÉ iÉÖ]äõ±É ¤ÉÆvÉ /


VÉbä÷±É ¨ÉVɶÉÒ iÉÖZÉÉ +iÉÚ]õ ºÉƤÉÆvÉ //28//

ºÉ¨É¦ÉÉ´Éä ¨ÉÒ {ÉɽþiÉÉä ºÉ´ÉÉÈxÉÉ


xÉ uäù¹É ¨ÉiºÉ®ú EòÊ®úiÉÉä EòÉähÉÉ /
JÉ®úÉ ¦ÉHò ¨ÉVɱÉÉ Ê|ÉªÉ +ÊiÉ
VɺÉÉ {ÉÊiɵÉiÉäºÉ +É{ɱÉÉ {ÉÊiÉ //29//

EòÉ +ºÉäxÉÉ nÖù®úÉSÉÉ®úÒ!


{ÉÊ®ú ¦ÉHò ¨ÉÉZÉÉ ¦ÉÉ®úÒ /
+ºÉä ºÉnùÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ ªÉÖHò
´ÉɱªÉÉSÉÉ ´ÉÉα¨ÉEòÒ {ÉÉ{ɨÉÖHò //30//
®úÉVÉÊ´ÉtÉ®úÉVÉMÉÖÁªÉÉäMÉ 79

vɨÉÉÇi¨ÉÉ +ºÉÉ EòÊ®úiÉÉä ´ÉÉ®úÒ


¨ÉÒ iªÉÉSÉÉ ®äú Eèò´ÉÉ®úÒ /
iÉÉäÊSÉ ºÉnÂùMÉÖhÉÒ ºÉnùÉSÉÉ®úÒ
=¦ÉÉ ¨ÉVÉ vÉɨÉÉSÉä uùÉ®úÒ //31//

½äþ {ÉÉlÉÇ! xÉÒSÉ EÖò³ýÒ VÉ®úÒ VÉx¨É±ÉÉ


EòÒ ¶ÉÚpù ´Éè¶ªÉ ºjÉÒ +¤É±ÉÉ /
ËSÉiÉxÉ Eò®úÒ +JÉÆb÷ ¨ÉÉZÉä
uùÉ®ú =PÉbä÷ iªÉÉºÉ Ênù´ªÉ vÉɨÉÉSÉä //32//

¶ÉÖrù ¦ÉHò ¥ÉÉÀhÉ @ñÊ¹É VÉä


iÉä iÉ®ú vÉxÉÒ ÊxÉVÉ vÉɨÉÉSÉä /
+ÊxÉiªÉ nÖù:JÉ¨ÉªÉ VÉMÉ ½äþ
|Éä¨É¨ÉªÉÒ ºÉä´ÉäiÉ ºÉÖJÉ +ɽäþ //33//

½äþ +VÉÖÇxÉ! Eò®ú ºÉnèù´É ¨ÉÉZÉä ËSÉiÉxÉ


iÉxÉ ¨ÉxÉ vÉxÉ ¨ÉVÉ +{ÉÇhÉ /
½þÉä {ÉÚhÉÇiɪÉÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ
VÉMÉÒ ´ÉÒ®ú iÉÚ nèùÊnù{ªÉ¨ÉÉxÉ //34//

$$$