You are on page 1of 8

+vªÉÉªÉ nù½þÉ´ÉÉ

ʴɦÉÚiÉÒªÉÉäMÉ
(¸ÉÒEÞò¹hÉ Bä·ÉªÉǪÉÉäMÉ)
EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ vÉxÉÖvÉÇ®ú! iÉÚ ¨ÉÉZÉÉ ºÉJÉÉ Ê|ÉªÉ /
BäEò iÉÚ! YÉÉxÉ ½äþ {É®ú¨É ´ÉÆnùxÉÒªÉ //1//

¨ÉÉZÉÒ ¶ÉÊHò ºÉɨÉlªÉÇ iÉäVÉ ÊEòiÉÒ?


näù´É näù´É¹ÉÔxÉÉ ½þÒ xÉ Eò³äý ¨É½þiÉÒ /
¨ÉÒSÉ EòÊ®úiÉÉä ªÉÉ VÉMÉÉSÉÒ =i{ÉkÉÒ
¨ÉÒSÉ ¤ÉÒVÉ ¨ÉÒSÉ +ÊvÉ{ÉiÉÒ //2//

VÉÉhÉÒ ¨ÉVÉ +VÉx¨ÉÉ +xÉÉÊnù xÉÉlÉ /


b÷Éä<Ç´É®ú iªÉÉSÉä ºÉnùÉ ¨ÉÉZÉÉ ½þÉiÉ //3//

¤ÉÖrùÒ YÉÉxÉ ¨ÉÉä½þ IɨÉÉ ºÉiªÉ ºÉÆ¶ÉªÉ /


ºÉÖJÉ nÖù:JÉ VÉx¨É ¨ÉÞiªÉÖ ºÉÆªÉ¨É ¦ÉªÉ //4//
81
82 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 10

ªÉ¶É +{ÉªÉ¶É ºÉ¨ÉiÉÉ +˽þºÉÉ nùÉxÉ /


¦ÉÉ´É MÉÖhÉ ºÉÉ®äú ¨ÉÒSÉ EòÊ®úiÉÉä |ÉnùÉxÉ // 5//

@ñÊ¹É ºÉ{iÉÌ¹É ¨ÉxÉÖ ¨ÉÒ ÊxĘ́ɱÉä /


VÉÒ´É ºÉÉ®äú ¥ÉÀÉÆb÷Ò ªÉÉ ¦ÉÊ®ú±Éä //6//

Bä·ÉªÉÇ +xÉ ¶ÉÊHò ¨ÉÉZÉÒ +xÉÆiÉ /


{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ ¨ÉÒ ¤É±É´ÉÆiÉ //7//

¦ÉÉèÊiÉEò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉMÉÉSÉä ¨ÉÒ EòÉ®úhÉ /


¦ÉHò ¨ÉxÉ:{ÉÚ´ÉÇEò ªÉäiÉÒ ¨ÉVÉ ¶É®úhÉ //8//

ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÒ iÉxÉ ¨ÉxÉ vÉxÉ ¨ÉVɱÉÉ /


MÉÖhÉMÉÉxÉ MÉÉhªÉÉiÉ ®ÆúMÉÒ ®ÆúMɱÉÉ //9//

|Éä¨ÉVªÉÉäiÉ iÉä `öÉ<Ç ºÉnùÉ iÉä´ÉiÉä /


Ênù´ªÉ YÉÉxÉ iÉä´½þÉSÉ iªÉÉiÉä MÉÉ´ÉiÉä //10//

¶ÉÖrù ¦ÉHòÉÆSªÉÉSÉ ¾þnùªÉÉiÉ ¨ÉÉZÉÉ ´ÉÉºÉ /


YÉÉxÉ°ü{ÉÒ iÉäVÉÉxÉä +YÉÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É //11//
ʴɦÉÚiÉÒªÉÉäMÉ 83

¸ÉÒEÞò¹hÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ {É®ú¨ÉºÉiªÉ /


{É®ú¨ÉvÉÉ¨É +ÉÊnù{ÉÖ¯û¹É +VÉx¨ÉÉ ¨ÉÒ ÊxÉiªÉ //12//

@ñÊ¹É ¨É½þÌ¹É ºÉÉvÉÚ ºÉÆiÉ ºÉiªÉ VÉÉhÉiÉÒ /


+ʺÉiÉ xÉÉ®únù näù´É±É ´ªÉÉºÉ ½äþ ¨ÉÉxÉiÉÒ //13//

+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ näù´Éä·É®ú! {ÉÚVÉxÉÒªÉ ´ÉÆnùxÉÒªÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ /
®ú½þºªÉ xÉ VÉÉhÉiÉÒ näù´Énäù´ÉiÉÉ ¨É½þÉxÉ //14//

½äþ VÉMÉi{ÉiÉä {É®ú¨Éä·É®ú näù´ÉÉÊvÉnäù´É! /


ºÉ´ÉÇ ¶ÉÊHò´ÉÉxÉ ¤É±É´ÉÉxÉ ´ÉɺÉÖnäù´É //15//

VÉÉhÉhÉä +ÊiÉ Eò`öÒhÉ iÉÖ¨½þɺÉ


iÉÖ¨½þÒSÉ JÉ®äú VÉÉhÉiÉÉ º´ÉiÉ:ºÉ /
ºÉÉÆMÉÉ ¨ÉVÉ iÉÖ¨ÉSÉä Bä·ÉªÉÇ ´ÉhÉÚÇxÉ
EòºÉä =®ú±ÉÉiÉ ½þÉä ¥ÉÀÉÆb÷Ò ¦É°üxÉ? //16//

½äþ ªÉÉäMÉä·É®ú! EèòºÉä iÉÖ¨ÉSÉä Eò®úÉ´Éä {ÉÚVÉxÉ


ËSÉiÉxÉ ¸É´ÉhÉ º¨É®úhÉ +xÉ ¨ÉxÉxÉ? //17//
84 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 10

½äþ EÞò¹hÉ! +¨ÉÞiÉ´ÉÉhÉÒ iÉÖZÉÒ Eò®úhªÉÉ ¸É´ÉhÉ


¤ÉPÉÉ ¤ÉäSÉèxÉ EòºÉä ZÉɱÉä ¨ÉÉZÉä ¨ÉxÉ! //18//

EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
BäEò +VÉÖÇxÉ! +xÉÆiÉ ¨ÉÉZÉä Bä·ÉªÉÇ ºÉÉÆMÉÚ ÊEòÊiÉ?
ʴɱÉÉä¦ÉxÉÒªÉ ¨ÉÉZÉÒ ¯û{Éä {ɽþÉ +ÊiÉ! //19//

½äþ ´ÉÒ®ú! +ÉÊnù ¨ÉvªÉ +ÆiÉ ¨ÉÒ VÉMÉÉSÉÉ /


+ÉvÉÉ®ú +Éi¨ÉÉ {ÉÉä˶ÉnùÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ //20//

¶ÉÒiÉ±É SÉÆpù¨ÉÉ ¨ÉÒ ®ú´ÉÒ iÉäVɺ´ÉÒ /


¨É¯ûiÉÉ¨É ¨ÉÊ®úSÉÒ ¨ÉÒ Ê´É¹hÉÖ +ÉäVɺ´ÉÒ //21//

´ÉänùÉiÉ ºÉɨɴÉänù näù´ÉiÉÉiÉ <Æpù ¨ÉÒ /


<ÆÊpùªÉÉiÉ ¨ÉxÉ |ÉÉhªÉÉiÉ |ÉÉhÉ ¨ÉÒ //22//

¯ûpùÉiÉ ¶ÉÆEò®ú ®úÉIɺÉÉiÉ EÖò¤Éä¯û /


´ÉºÉÚiÉ +ÎMxÉ {É´ÉÇiÉÉiÉ ºÉÖ¨Éä¯û //23//

ºÉèxªÉÉiÉ EòÉÌiÉEäòªÉ ºÉäxÉÉ{ÉiÉÒ


ºÉÉMÉ®úÉiÉ ¨É½þɺÉÉMÉ®ú ¨ÉÒ /
ʴɦÉÚiÉÒªÉÉäMÉ 85

+Éä¨ÉEòÉ®ú v´ÉÊxÉ ¨ÉÒ ¦ÉÞMÉÚ ¨É½þ̹É


{É´ÉÇiÉ Eèò±ÉÉ¶É ¨ÉÒ Eèò±ÉɶÉ{ÉiÉÒ //25//

näù´ÉÌ¹É xÉÉ®únù ¨ÉÒ ´ÉÞIÉ +·ÉilÉ /


ÊSÉjÉ®úlÉ MÉÆvÉ´ÉÇ ¨ÉÒ EòÊ{É±É ÊºÉrù //26//

¨ÉÆlÉxÉÉiÉÒ±É +¨ÉÞiÉ ¨ÉÒ +·É =SSÉè¸É´ÉÉ /


MÉVÉåpù Bä®úÉ´ÉiÉ ¨ÉÒ ®úÉVÉ®úÉVÉä·É®úÉ //27//

+ɪÉÖvÉÉiÉ ´ÉXÉ ¨ÉÒ MÉɪÉÒiÉ ºÉÖ®ú¦ÉÒ /


EòɨÉÉiÉ EòɨÉnäù´É ¨ÉÒ ºÉ{ÉÉÇiÉ ´ÉºÉÖEòÒ //28//

+xÉÆiÉxÉÉMÉ ¨ÉÒ xÉÉMÉÉiÉ


´É¯ûhÉnäù´É VɱÉSÉ®úÉiÉ /
+ªÉǨÉÉ ¨ÉÒ Ê{ÉiÉ®úÉiÉ
ªÉ¨Énäù´É ¨ÉÞiªÉÖnäù´ÉÉiÉ //29//

¦ÉHò |ɱ½þÉnù ¨ÉÒ nù¨ÉxÉÉSÉÉ Eòɳý /


{ɶÉÚ®úÉVÉ ËºÉ½þ ¨ÉÒ Mɯûb÷ {ÉIÉÒ®úÉVÉ //30//

xÉnùÒiÉ MÉÆMÉÉ ¨ÉÒ ¨ÉEò®ú¨ÉiºªÉ /


+{ÉÉxÉ |ÉÉhÉ ¨ÉÒ näù´Énäù´ÉºªÉ //31//
86 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 10

½äþ +VÉÖÇxÉ! +Éi¨ÉYÉÉxÉ ¨ÉÒ iÉEÇòYÉÉxÉ /


+ÉÊnù +ÆiÉ ¨ÉvªÉ ¨ÉÒ YÉÉxÉÊ´ÉYÉÉxÉ //32//

¨ÉÒ +IÉ®úÉiÉ + ºÉ¨ÉɺÉÉiÉ uÆùuù /


Ê´ÉxÉɶÉEòiÉÉÇ Eòɳý ºÉÞι]õEòiÉÉÇ ¥ÉÀnäù´É //33//

ºÉ´ÉÇ ¥É¨½þÉÆb÷ÉSÉä ¨ÉÒ EòÉ®úhÉ


ÊVÉ´ÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨É®úhÉ /
¨ÉÉvÉÖªÉÇ ºÉÉénùªÉÇ ´ÉÉhÉÒ ºjÉÒSÉÒ
IɨÉÉ ±ÉVVÉÉ oùføiÉÉ ÊiÉSÉÒ //34//

¤ÉÞ½þiºÉÉ¨É ¨ÉÒ ºÉɨɴÉänùÉiÉ


¨ÉÒ MÉɪÉjÉÒ UÆônùÉiÉ /
@ñiÉÚƨÉvªÉä @ñiÉÖ ¨ÉÒ ´ÉºÉÆiÉ
¨ÉÉMÉǶÉÒ¹ÉÇ ¨ÉÉºÉ ¨ÉÒ YÉÉxÉnäù´É ºÉÆiÉ //35//

Eò{É]õÉiÉ tÚiÉ ¨ÉÒ iÉäVɺ´ªÉÉSÉä ´É±ÉªÉ /


¤É±É´ÉÉxÉÉSÉä ºÉɽþºÉ ¨ÉÒ ªÉÖrùÉiÉ Ê´ÉVÉªÉ //36//

{ÉÉÆb÷´ÉÉiÉ +VÉÖÇxÉ ¨ÉÒ


´ÉÞ¹hÉ´ÉƶÉÒ ´ÉɺÉÖnäù´É /
ʴɦÉÚiÉÒªÉÉäMÉ 87

¶ÉÖGòÉSÉɪÉÇ EòÊ´É ¨ÉÒ


¨ÉÖÊxɸÉä¹`ö ´ªÉɺÉnäù´É //37//

®ú½þºªÉÉiÉ ¨ÉÉèxÉ YÉÉÊxɪÉÉSÉä YÉÉxÉ /


vɨÉÇ nÆùb÷ xÉÒÊiÉ ¨ÉVɱÉÉÊSÉ ¨ÉÉxÉ //38//

½äþ +VÉÖÇxÉ! ¨ÉÒ ¤ÉÒVÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÞ¹]õÒSÉä /


¨ÉVÉÊ´ÉxÉ +κiÉi´É iªÉÉÆSÉä EéòSÉä? //39//

½äþ {É®ÆúiÉ{É! ʴɦÉÚiÉÒ Bä¶ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +xÉÆiÉ /


EòlÉxÉ Eò®úhªÉÉ xɺÉä ªÉälÉ =ºÉÆiÉ //40//

VÉä VÉä ¦É´ªÉ ºÉÖÆnù®ú +xÉ iÉäVɺ´ÉÒ /


+ʦɴªÉHòÒ ¨ÉÉZÉÒSÉ iÉÒ +ÉäVɺ´ÉÒ //41//

½äþ +VÉÖÇxÉ! BEòSÉ +Æ¶É ¨ÉÉZÉÉ Ê´É·É ¦É®äú /


ªÉÉ ºÉ´ÉÇ YÉÉxÉÉSÉÒ EòÉªÉ iÉÖVÉ MÉ®úVÉ ®äú! /
>ð`ö! +ÉvÉÒ ½þÉä ªÉÖrùÉºÉ iÉÚ iɪÉÉ®ú
=SÉ±É MÉÉÆb÷Ò´É! Eò®ú +vĘ́ɪÉÉÆSÉÉ ºÉƽþÉ®ú //42//

$$$