You are on page 1of 12

+vªÉÉªÉ +Eò®úÉ´ÉÉ

Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ
+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ {É®ú¨Éä·É®ú! BäEò±Éä Ênù´ªÉ YÉÉxÉ ½äþ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ /
xÉ =®ú±ÉÒ ¨ÉÉä½þ ¨ÉɪÉäSÉÒ +ÉiÉÉ ¨ÉVÉ JÉÆiÉ //1//

½äþ ¨ÉvÉÖºÉÚnùxÉ! BäEÚòxÉ ºÉÉ®äú ¨É½þÉi¨ªÉ Ênù´ªÉ /


EÞòiÉ EÞòiÉ ZÉɱÉÉä ¨ÉÒ ½äþ +´ªÉªÉ //2//

½äþ {ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨÉ! ¨ÉÚ³ý ¯û{ÉÉiÉ iÉÖ¨½þÒ ¨ÉVÉ {ÉÖføä /


Ê´É®úÉ]õ Ê´É·É°ü{ÉÉSÉÒ +ÉºÉ +ÉiÉÉ MÉbä÷! //3//

½äþ |ɦÉÉä! <SUôÉ ¨ÉVÉ {ÉɨɮúÉSÉÒ ½þÒ /


{ÉÖ®ú´ÉÉ´ÉÒ ¤ÉÉ ¨ÉɪɤÉÉ{ÉÉ iÉÖ¨½þÒ //4//

89
90 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 11

EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! {ɽþÉ +ÉiÉÉ °ü{É ¨ÉÉZÉä +±ÉÉèÊEòEò /
iÉÚ ºÉSSÉÉ ¦ÉHò Ê|ÉªÉ ¨ÉVÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò //5//

½äþ vÉxÉÖvÉÇ®ú! +ÉÊnùkªÉ ´ÉºÉÖ ¯ûpù näù´É näù´ÉiÉÉ /


ºÉÉ®äú ¨ÉVÉ`öÉ<Ç {ɽþÉ +nÂù¦ÉÖiÉ °ü{Éä +ÉiÉÉ //6//

½äþ ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú! ºÉÉ®úÒ ºÉÞι]õ SÉ®úÉSÉ®ú +½þÉ! /


¨É¨É Ê´É·É°ü{ÉÉiÉ iÉÚ +ÉiÉÉ {ɽþÉ //7//

Ênù{ÉiÉÒ±É iÉ´É xÉäjÉ {ÉɽÚþxÉ ®äú ʴɷɯû{ÉɱÉÉ /


Ênù´ªÉoùι]õ iÉÖVÉ +Ì{ÉiÉÉä iÉä {ɽþÉhªÉɱÉÉ //8//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ®úÉVÉxÉÂ! iÉiIÉhÉÒ BEòÉBEò SɨÉiEòÉ®ú ZÉɱÉÉ /
ªÉÉäMÉä·É®ú ¸ÉÒEÞò¹hÉ Ê´É·É°ü{Éä |ÉEò]õ±ÉÉ //9//

+ºÉÆJªÉ ¨ÉÖJÉ ½þºiÉ {ÉÉnù EòÉxÉ xÉäjÉ /


¨ÉÉèÊHòEò +ɦÉÚ¹ÉhÉ ºÉÖMÉÆvÉÒ¨É ´ÉºjÉ //10//

iÉäVɺ´ÉÒ ºÉÖÆnù®ú ¦É´ªÉ Ênù´ªÉ °ü{É +ÉEòɶÉÒ /


+xÉäEò ¶ÉºjÉ +ºjÉ iªÉÉSªÉÉ ½þÉiÉɶÉÒ //11//
Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ 91

½äþ ®úÉVÉxÉÂ! xɦÉÒ ºÉ½þºjÉ ºÉÚªÉÇ BEò ´Éä³ýÒ VÉèºÉä /


iÉäVÉÉä´É±ÉªÉ iÉä Ê´É®úÉ]õ ¯û{ÉÉSÉä ¤ÉPÉ iÉèºÉä! //12//

+ÉEòÉ¶É MÉÞ½þ iÉÉ®äú xÉIÉjÉä, ¥É¨½þÉÆb÷ ºÉÉ®äú /


lÉCEò +VÉÖÇxÉ {ÉɽþÒ °ü{É +ÊiÉ xªÉÉ®äú //13//

§ÉʨÉiÉ ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ ÎºiÉʨÉiÉ ÊEòiÉÒ +VÉÖÇxÉ /


=¦ÉÉ xÉiɨɺiÉEò EòºÉÉ ½þÉiÉ VÉÉäbÚ÷xÉ! //14//

+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ¦ÉMÉ´ÉxÉÂ! EòÉäÊ]õ SÉ®úÉSÉ®ú näù´É
¥É¨½þÉ Ê´É¹hÉÖ ¨É½þÉnäù´É /
®úÉVÉä @ñÊ¹É ¨É½þÌ¹É ºÉ{ÉÇ Ênù´ªÉ
ªÉÉSÉÒ b÷Éä³ýÉ ºÉÉä½þ³ýÉ ¦É´ªÉ //15//

½äþ VÉMÉi{ÉiÉä! xÉ ÊnùºÉä +Ét ¨ÉvªÉ +ÆiÉ EòÉä`öä ! /


+ºÉÆJªÉ ¦ÉÖVÉÉ =nù®äú xÉäjÉä ÊEòiÉÒ ¨ÉÉä`öä //16//

{ÉɽþiÉÉ ½äþ °ü{É Ênù´ªÉ xÉäjɽþÒ Ênù{ÉiÉÒ /


iÉäVÉ:{ÉÖÆVÉ iÉä {ɽþÉhªÉÉºÉ Eò`öÒhÉ +ÊiÉ //17//
92 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 11

½äþ EÞò¹hÉ! {É®ú¨É Ênù´ªÉ +Ê´ÉxÉɶÉÒ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ /


ºÉ´ÉÇ YÉÉxÉÒ ¶ÉÉ·ÉiÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ iÉÚ +Éi¨ÉÉ //18//

ºÉÚªÉÇ SÉÆpù xÉäjÉ iÉÖ¨ÉSÉä iÉäVɺ´ÉÒ /


´Éɽäþ +ÎMxÉ ´ÉɪÉÖ ¨ÉÖJÉä ºÉ´ÉǺ´ÉÒ //19//

nùºÉÊnù¶ÉÉ +ÉEòÉ¶É MÉÞ½þ±ÉÉäEò ´ªÉÉ{ɱÉä /


VÉÒ´É ºÉÉ®äú ´ªÉÊlÉiÉ ÊEòiÉÒ VÉɽþ±Éä! //20//

näù´É näù´ÉiÉÉ ¶É®úhÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ


¦ÉÒiÉÒ{ÉÉä]õÒ ´ÉÆnùiÉÒ SÉ®úhÉɱÉÉ /
¨É½þÌ¹É MÉÉiÉÒ MÉÖhÉMÉÉxÉ
¦ÉHò iÉÖ¨½þÉiÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ //21//

¯ûpù +ÉÊnùiªÉ ´ÉºÉÖ ÊºÉrù MÉhÉ


¨É¯ûnù Ê{ÉiÉ®ú ªÉIÉ +ºÉÖ®ú VÉxÉ /
MÉÆvÉ´ÉÇ +Ê·ÉxÉÒ Ê´É·Énäù´É ʺÉrùnäù´É
ʴɺ¨ÉªÉå iÉÖ¨½þÉ {ÉɽþiÉÒ ½äþ näù´ÉÉÊvÉnäù´É! //22//

°ü{É iÉÖ¨ÉSÉä ½äþ +ÊiÉ ¨É½þÉEòɪÉ


+ÉGòɳý Ê´ÉGòɳý ¨ÉÖJÉ ½þºiÉ {ÉÉªÉ /
Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ 93

{ÉɽÚþxÉ ºÉÉ®äú ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ +SÉÆʦÉiÉ


¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉä ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ ÎºiÉʨÉiÉ //23//

+É ´ÉɺÉÚxÉ Ê¦Éb÷±ÉÒ ¨ÉÖJÉä +ÉEòɶÉÒ


ʴɶÉÉ±É xÉäjÉ {ÉɽÖþxÉÒ ¦ÉªÉ ¨ÉxÉɶÉÒ /
=Vɳý±Éä iÉäVÉÉxÉä ºÉÉ®äú +ÉEòɶÉ
xÉ EòÉåbÚ÷ ¶ÉEäò ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉÉ ·ÉÉºÉ //24//

½äþ näù´ÉÉ! EÞò{ÉÉ iÉÖ¨ÉSÉÒ vÉ®úÉ ¨ÉVÉ´É®úÒ


¦ÉªÉÆEò®ú °ü{É ½äþ +ÊiÉ ¦ÉªÉEò®úÒ /
Eòɳý°ü{ÉÒ ¨ÉÖJÉä ½þÒ iÉÖZÉÒ {ÉɽÚþxÉ
¨ÉÒ MÉä±ÉÉä ¨ÉVɱÉÉÊSÉ Ê´ÉºÉ°üxÉ //25//

ªÉÉäräù ºÉÉ®äú ¦ÉÒ¹¨É pùÉähÉ EòhÉÇ EòÉè®ú´É /


+ÉäfÚøxÉ VÉɳýiÉÉä ¨ÉÖJÉÉÎMxÉ°ü{ÉÒ ®úÉè®ú´É //26//

ºÉäxÉÉ{ÉiÉÒ ºÉèxªÉ ¶ÉÚ®ú´ÉÒ®ú +É{ɱÉä ºÉÉ®äú /


½þÉäiÉÒ iÉÖZªÉÉ ¨ÉÖJÉÉMxÉÒiÉ ¦Éº¨É ®äú //27//

xÉtÉ ºÉÉMÉ®úÒ ½þÉäiÉÒ Ê´É±ÉÒxÉ VªÉÉ{É®úÒ /


±ÉÖ{iÉ ½þÉäiÉÒ ªÉÉäräù ¨ÉÖJÉÉMxÉÒiÉ iªÉÉ{É®úÒ //28//
94 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 11

{ÉiÉÆMÉä VÉèºÉä vÉb÷EòiÉÒ +MxÉÒiÉ /


ªÉÉäräù iÉèºÉä PÉÖºÉiÉÒ ¨ÉÖJÉÉMxÉÒiÉ //29//

½äþ ʴɹhÉÖ! ÊMɳÆýEÞòiÉ Eò°üxÉ ¦Éº¨É ºÉÉ®äú /


{ɺɮú±Éä ¥ÉÀÉÆb÷Ò iÉÖZÉä iÉäVÉ ®äú //30//

½äþ EÞò¹hÉ! EòÉähÉ iÉÖ¨½þÒ ½äþ =OÉ°ü{ÉvÉÉ®úÒ


°ü{Éä iÉÖ¨ÉSÉÒ ÊEòiÉÒ ½þÒ ½þÉä ºÉÉ®úÒ /
SÉ®úhÉÒ ¨ÉÒ EòÊ®úiÉÉä +ÉiÉÉ ´ÉÆnùxÉ
ºÉÉÆMÉÉ ¨ÉVÉ JÉ®äú iÉÖ¨ÉSÉä |ɪÉÉäVÉxÉ //31//

¸ÉÒEÞò¹hÉ ´Énù±Éä
½äþ +VÉÖÇxÉ! EòɳýÉSÉÉ Eòɳý ¨ÉÒ =¦ÉÉ ªÉälÉ /
{ÉÉÆb÷´ÉÉ Ê´ÉxÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ºÉÉ−ªÉÉÆSÉÉ ÊxÉζSÉiÉ //32//

½äþ vÉxÉÖvÉÇ®ú! >ð`ö ½þÉä ªÉÖrùÉºÉ iɪÉÉ®ú


¨ÉÉ®ú ¶ÉjÉÚºÉ iÉÚ +ÉiÉÉ `öÉ®ú /
iÉä iÉ®ú +ÉvÉÒSÉ ¨Éä±Éä ºÉÉ®äú
iÉÚ =MÉÉ ÊxÉʨÉkÉ ¨ÉÉjÉ ®äú //33//

¦ÉÒ¹¨É pùÉähÉ EòhÉÉÇÊnù ºÉÉ®äú


Eòɳý°ü{ÉÒ ¨ÉÖJÉÉiÉ ±ÉÖ{iÉ ®äú /
Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ 95

´ÉvÉ iªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÉhÉÉxÉä Eò°üxÉ ªÉÖrù


¦ÉÉäMɶÉÒ±É ®äú vÉ®úiÉÒSÉä ®úÉVªÉ ¶ÉÖrù //34//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ®úÉVÉxÉÂ! BäEÚòxÉ ´ÉSÉxÉ vÉ®ú±Éä SÉ®úhÉ +VÉÖÇxÉÉxÉä /
lÉ®úlÉ®úhÉÉ®úÉ +VÉÖÇxÉ ´Énù±ÉÉ ºÉnÂùMÉÊnùiÉ º´É®úÉxÉä //35//

½äþ ªÉÉäMÉä·É®ú! xÉÉ¨É BäEòiÉÉ ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆÊiÉ


¦ÉHòÉÆxÉÉ iÉÖVÉ|ÉÊiÉ +ÊiÉ |ÉÒÊiÉ /
näù´É näù´ÉiÉÉ {ÉÚVÉiÉÒ Eò¨É±É SÉ®úhÉ
¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ nÖù¹]õ ®úÉIÉºÉ {ɱÉɪÉxÉ //36//

½äþ ¦ÉMÉ´ÉxÉÂ! ¥ÉÀnäù´ÉÉSÉä ¤ÉÒVÉ iÉÖ¨½þÒ


ºÉ´ÉÇ EòÉ®úhÉÉÆSÉä EòÉ®úhÉ iÉÖ¨½þÒ /
ºÉÉ®äú EòɽþÒ iÉÖZªÉÉiÉ ÎºlÉiÉ
+ɨ½þÉ ¦ÉHòÉÆSÉÒ iÉÖVÉ´É®úÒ |ÉÒiÉ //37//

iÉÖ¨½þÒ +ÉÊnù{ÉÖ¯û¹É {ÉÖ®úÉiÉxÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ


ºÉÉ−ªÉÉ ¥É¨½þÉÆb÷ÉSÉä +ɸɪɺlÉÉxÉ /
SÉ®úÉSÉ®úÉÆSÉä ¾þnùªÉÒ iÉÖ¨ÉSÉä `öÉhÉ
YÉäªÉ YÉÉiªÉÉSÉÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ ¨ÉÉxÉ //38//
94 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 11

´ÉɪÉÖ VÉ±É +ÎMxÉ SÉÆpù iÉÖ¨½þÒ ªÉ¨É


ºÉÞ¹]õÒSÉä ¤ÉxÉʴɱÉä ºÉÉ®äú ÊxÉªÉ¨É /
¥ÉÀnäù´É |ÉÊ{ÉiÉɨɽþ iÉÖ¨½þÒ +ÉÊnùnäù´É
xɨÉxÉ iÉ´É SÉ®úhÉÒ ¨É¨É ºÉnèù´É //39//

VÉÉhÉhÉå +ÊiÉ Eò`öÒhÉ iÉÖ¨½þɺÉ


´ÉÒªÉÇ´ÉÉxÉ ¤ÉÖÊrù´ÉÉxÉ iÉÖ¨½þÒ JÉÉºÉ /
ºÉ´ÉÇ ¶ÉHòÒSÉä iÉÖ¨½þÒSÉ º´ÉɨÉÒ
EòÉäÊ]õ xɨÉxÉ EòÊ®úiÉÉä iÉÖ¨½þÉ ¨ÉÒ //40//

iÉÖ¨ÉSÉÒ ¨ÉÉZÉÒ VÉÖxÉÒ nùÉäºiÉÒ ¡òÉ®ú


lÉ]Âõ]õÉ ¨ÉºiÉÒ Eäò±ÉÒ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú /
EòvÉÒ +ºÉä±É Eäò±ÉÉ +xÉÉnù®ú
ÊxÉpùÉ PÉäiɱÉÒ iÉ´É ¶ÉªªÉä´É®ú //41//

Eäò±ÉÉ ºÉ´ÉÉǺɨÉIÉ iÉÖZÉÉ +´É¨ÉÉxÉ


xÉ´½þiÉÒ iÉä´½þÉ Ê´É·É¯û{ÉÉSÉÒ VÉÉhÉ /
¨ÉÒ Ê¨ÉjÉ iÉÖZÉÉ ®äú +YÉÉxÉ
näù IɨÉäSÉä iÉÚ ¨ÉVɱÉÉ nùÉxÉ //42//

EòÉähÉ iÉÖZªÉÉ{É®úÒ VÉMÉÒ ¸Éä¹`ö!


=MÉÉSÉ xÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ @ñÊ¹É ´ÉÊ®ú¹`ö /
Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ 97

SÉ®úÉSÉ®úÉSÉÒ iÉÚ ¨ÉÉªÉ ¨ÉÉ=±ÉÒ


ºÉÉ−ªÉÉ´É®ú iÉÖZÉÒ UôjÉ ºÉɴɱÉÒ //43//

ºÉ´ÉÇ ÊVÉ´ÉÉÆSÉä iÉÚ +É®úÉvªÉ nèù´ÉiÉ


¨ÉÉZÉÉ iÉÖ¨½þÉ ºÉɹ]õÉÆMÉ nÆùb÷´ÉiÉ /
SÉÖEòÉ ºÉÉ−ªÉÉ PªÉÉ ½þÉä {ÉÉä]õÉiÉ
ºÉJÉÉ ¤ÉÆvÉÚ iÉÖ¨½þÒ Ê{ÉiÉÉ ¨ÉÉiÉ //44//

{É®ú¨ÉÉxÉÆnù ¨ÉVÉ ZÉɱÉÉ {ÉɽÚþxÉ Ê´É·É°ü{É


´ªÉÉEÖò³ý {ÉÊ®ú ¦ÉªÉÉxÉä ZÉɱÉÉä ¨ÉÒ JÉÚ{É /
+ÉiÉÉ Eò®úÉ ¨ÉVÉ´É®úÒ BEò ={ÉEòÉ®ú
nùÉ´ÉÉ iÉÖ¨ÉSÉä °ü{É ºÉÖÆnù®ú ºÉÉEòÉ®ú //45//

Ênù´ªÉ SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ °ü{É +ÊiÉ ºÉÖÆnù®ú


¨ÉÖEÖò]õ ºÉÉäxªÉÉSÉÉ ¶ÉÉä¦Éä b÷Éä<Ç´É®ú /
°ü{É nùÉ´ÉÉ iÉä ºÉÖÆnù®ú ºÉi´É®ú
Eò¨É³ý MÉnùÉ ¶ÉÆJÉ SÉGòvÉ®ú //46//

EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! +ÊiÉ |ɺÉzÉ ¨ÉÒ iÉÖVÉ´É®ú
nùÉʴɱÉä Ê´É®úÉ]õ °ü{É iÉÖVÉ JÉÉiÉ®ú /
98 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 11

xÉ EòÉähÉÒ {ÉÉʽþ±Éä +ÉvÉÒ ½äþ °ü{É


>ð`ö! ªÉÖrù Eò®ú ½þÉä>ðxÉ VÉÉMÉ°üEò //47//

½äþ EòÉéiÉäªÉ! ªÉYÉ VÉ{É iÉ{É nùÉxÉ


xÉ ¨É¨É Ê´É·É°ü{É |ÉnùÉxÉ /
¦ÉHò ºÉJÉÉ iÉÚ ¨ÉÉZÉÉ JÉ®úÉ
iÉÖVÉ nùÉʴɱÉä Ê´É·É°ü{É ®äú xÉ®úÉ! //48//

{ÉɽþiÉÉ ¦ÉªÉÆEò®ú °ü{É iÉÚ §ÉʨÉiÉ


{ɽþÉ +ÉiÉÉ `äö´ÉÚxÉ ¶ÉÉÆiÉ ÊSÉkÉ /
xÉÉ®úɪÉhÉ °ü{É ¨ÉÉZÉä SÉiÉÖ¦ÉÖÇVÉ
{ÉɽÚþxÉ ¶ÉÉÆiÉ ÊSÉkÉ iÉÖZÉä +xÉÖVÉ //49//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ®úÉVÉxÉÂ! Ê´É·É°ü{É iÉä ½þ³Öý½þ³Úý ÊxÉ´ÉɱÉä
+ÉvÉÒ xÉÉ®úɪÉhÉ ¯û{ÉÒ näù´É |ÉEò]õ±Éä /
vÉÒ®ú näùhªÉÉ ¦ÉªÉ|Énù vÉxÉÖvÉÇ®úÉ
Êuù¦ÉÖVÉ ¯û{ÉÉiÉ =¦ÉÉ EÞò¹hÉ JÉ®úÉ //50//

+VÉÖÇxÉ ´Énù±ÉÉ
½äþ EÞò¹hÉ! {ÉɽÚþxÉ iÉÖZÉä EÞò¹hÉ °ü{É
+ÉiÉÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ ÊEòÊiÉ ½Öþ°ü{É! /
Ê´É·É°ü{Énù¶ÉÇxɪÉÉäMÉ 99

¶ÉÉÆiÉ ÎºlÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ¨ÉVɱÉÉ


¶É®úhÉ {ÉÚhÉÇ ®äú ¨ÉÒ iÉÖVɱÉÉ //51/

EÞò¹hÉ ¨½þhÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! nÖù¹Eò®ú nù¶ÉÇxÉ +ÊiÉ Ê´É·É°ü{ÉÉSÉä
ÊxÉiªÉ ªÉixÉ Eò®úiÉÒ näù´É näù´ÉiÉÉ ºÉÉSÉä //52//

xÉ ¦ÉÚiÉÉä xÉ ¦ÉʴɹªÉiÉÒ BäºÉä Ênù´ªÉ°ü{É /


Ênù´ªÉ où¹]õÒxÉä iÉÚ {ÉÉʽþ±ÉäºÉ Ê´É·É°ü{É //53//

¡òHò +xÉxªÉ ¦ÉHòɺÉSÉ ½äþ ¶ÉCªÉ /


+xªÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä Eäò´É³ý ®äú +¶ÉCªÉ! //54//

½äþ +VÉÖÇxÉ! |ÉÉÊhɨÉÉjÉ VÉÉhÉ Ê¨ÉjÉ ºÉÉ®äú


Eò¨ÉÇ Eò®ú ¨ÉVÉ iÉÚ +{ÉÇhÉ ®äú /
VÉÒ´ÉxÉÉSÉä {É®ú¨É ±ÉIªÉ ¨ÉVÉ ¨ÉÉxÉ
½äþ ¦ÉHò¶ÉÖrù! ¨ÉVɱÉÉ ºÉ´ÉÇ ¸Éä¹`ö VÉÉhÉ //55//

$$$

Related Interests