You are on page 1of 6

+vªÉÉªÉ ¤ÉÉ®úÉ´ÉÉ

¦ÉÊHòªÉÉäMÉ
+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ EÞò¹hÉ! ºÉÉEòÉ®ú ºÉÖÆnù®ú xÉұɴÉhÉÔ näù´Éä·É®ú
ÊxÉ®úÉEòÉ®ú +´ªÉHò +xÉÆiÉ {É®ú¨Éä·É®ú /
EòÉähÉÉSªÉÉ ={ÉɺÉxÉäiÉ ¦ÉHò JÉ®úÉäJÉ®ú
+ɽäþ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ºÉÉÆMÉ ¨ÉVÉ ¤É®úÉä¤É®ú //1//

EÞò¹hÉ ´Énù±Éä
½äþ +VÉÖÇxÉ! ºÉÉEòÉ®ú °ü{ÉÉ´É®úÒ ¨ÉÉZªÉÉ +ɺÉHò
¨ÉVÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒiÉ Ê´É®úHò /
oùfø ¸ÉrùÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ VªÉÉSÉÒ ºÉÉlÉÇ
ºÉ´ÉÉækÉ¨É ¦ÉHò VÉÉhÉ iÉÉä {ÉÉlÉÇ //2//

ÊxÉMÉÖÇhÉ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú +xÉÆiÉ +´ªÉHò


+Ê´ÉxÉɶÉÒ ¨ÉVÉ °ü{ÉÉiÉ ½þÉähªÉÉ ªÉÖHò /
101
102 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 12

<ÆÊpùªÉ ʴɹɪÉÉÆSÉä Eò®úiÉÒ nù¨ÉxÉ


¨ÉVɱÉÉÊSÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ VÉxÉ //3//

ºÉ¨É¤ÉÖÊrù <ÎSUôiÉÉä ºÉ´ÉÉÈSÉä ʽþiÉ


<ÆÊpùªÉ ʴɹɪÉÉ{ÉɺÉÚxÉ Ê´É®úʽþiÉ /
EòÊ®úiÉÉä ={ÉɺÉxÉÉ {É®ú¥É¨½þÉSÉÒ
|ÉÉ{iÉ iÉÉä ÊxÉζSÉiÉ ¨ÉVɱÉÉSÉÒ //4//

ÊxÉ®úÉEòÉ®ú {É®ú¥É¨½þÉSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ


C±Éä¶ÉnùÉ<Ç Eò`öÒhÉ ¨ÉÉMÉÇ VÉÉhÉÉ /
¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ºÉÉEòÉ®ú ºÉÉ®äú näù½þvÉÉ®úÒ VÉxÉ
Eò±{ÉxÉÉiÉÒiÉ ¨ÉÒ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú ÊxÉMÉÖÇxÉ /
+xÉÆiÉ +xÉÉÊnù +ÉGòɳý +fø³ý +IÉ®ú
ʦÉzÉ näù½þʦɨÉÉxÉÒ iÉÖ¨½þÒ ®äú IÉ®ú //5//

ºÉÖMÉ¨É ÊEòiÉÒ ºÉÉEòÉ®úÉSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ


¨ÉVÉ´É®úÒ ÊxɦÉÇ®ú iªÉÉÆxÉÉ EèòºÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ! /
VÉä ¦ÉHò ¨ÉVɱÉÉ ¶ÉÖrù ¨ÉxÉÉxÉä
{ÉÚVÉiÉÒ +xÉxªÉ Ê|ÉªÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉä //6//

¨ÉxÉ Eò°üxÉ ¨ÉÉZÉä `öÉ<Ç Îºlɯû


{ÉÉ®ú EòÊ®úiÉÒ ®äú ºÉƺÉÉ®ú ºÉÉMɯû //7//
¦ÉÊHòªÉÉäMÉ 103

ºÉ´ÉÇYÉ ¶ÉÖrù ¨ÉÒ nùªÉɳÚý +ÊiÉ


VÉÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ MÉÖhÉÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ /
ÊxɪÉÖHò ¨ÉxÉ ¤ÉÖrùÒ ¶É®úÒ®ú ¨ÉVÉ{ÉÉ<Ç
´ÉÉºÉ iÉä´½þÉ ®äú iÉÖZÉÉ ¨ÉVÉ `öÉ<Ç //8//

½äþ +VÉÖÇxÉ! VÉÉä EòÉ ÊSÉkÉ iÉÖZÉä xÉ ÎºlÉ®ú


¦ÉVÉxÉ EòÒiÉÇxÉ º¨É®úhÉÉSÉä {ªÉÉ´Éä xÉÒ®ú /
+¦ªÉɺÉä EòÉªÉ xɺÉä ®äú ºÉƦɴÉ
MÉ®úÒ¤ÉÉPÉ®úÒ ±ÉI¨ÉÒSÉä xÉÉÆnäù ´Éè¦É´É //9//

VÉ®ú EòÉ Ê{ÉhªÉÉ xÉÒ®ú ®äú Eò`öÒhÉ


¨ÉiEò¨ÉÉÇSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇiÉ ½þÉä ±ÉÒxÉ /
¨ÉÉZªÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ |ÉSÉÉ®ú |ɺÉÉ®ú
¨ÉVÉ |Éä¨ÉÉSÉÉ Ê¨É³äý iÉÖVÉ ={ɽþÉ®ú //10//

¨ÉiEò¨ÉÉÇiÉ VÉ®ú EòÉ iÉÚ +ºÉ¨ÉlÉÇ


ºÉÉäb÷ ¡ò³ýÉSÉÒ +ÉºÉ ®äú ´ªÉlÉÇ /
Ê´ÉʽþiÉ Eò¨ÉÉÇiÉ ½þÉä iÉÚ ªÉÖHò
Eò¨ÉÇ¡ò³ý iªÉVªÉiÉÉ ½þÉä¶ÉÒ±É ¨ÉÖHò //11//

ºÉÉ®äú ¨ÉÉMÉÇ VÉä´½þÉ JÉÖÆ]õiÉÒ


iÉä´½þÉ YÉÉxÉÉSÉÒ vÉ®ú ºÉÆMÉiÉÒ /
104 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 12

YÉÉxɺÉä vªÉÉxÉ vªÉÉxɺÉä ¡ò±ÉiªÉÉMÉ


¨ÉxÉ:¶ÉÉÆiÉÒºÉ ¸Éä¹`ö ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ //12//

xÉ EòÊ®úiÉÉä VÉÒ´ÉÉÆSÉÉ ¦Éänù uäù¹É


Eò¯ûhÉÉ ¨ÉèjÉÒSÉÉ MÉÖhÉʴɶÉä¹É /
ʨÉlªÉÉ +½ÆþEòÉ®úÉ{ÉɺÉÚxÉ nÚù®ú
xÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉSÉä ¨ÉxÉÒ EòɽÚþ®ú //13//

ºÉnùÉ ºÉƪɨÉÒ iÉÞ{iÉ IɨÉɶÉÒ±É


κlÉ®ú ¨ÉxÉ ¤ÉÖrùÒ ºÉSUôÒ±É /
¸ÉräùxÉä ¨ÉÉZÉÒ EòÊ®úiÉÉä ¦ÉÊHò
Ê|ÉªÉ ¨ÉVÉ iÉÉä ¦ÉHò +ÊiÉ //14//

¦ÉªÉ ËSÉiÉäxÉä xÉ ½þÉäiÉÉä ÊJÉzÉ


ºÉÖJÉ nÖù:JÉ xÉ VÉÉhÉÒ Ê¦ÉzÉ /
xÉ ½þÉäiÉÉä xÉ EòÊ®úiÉÉä =ÊuùMxÉ
Ê|ÉªÉ ¦ÉHòÉSÉä ¨ÉÒ ½þÉÊ®úiÉÉä Ê´ÉPxÉ //15//

iÉ]õºlÉ ¶ÉÉÆiÉ {ÉÊ´ÉjÉ EÖò¶É±É


ºÉÖJÉ nÖù:JÉ ¦ÉªÉ ËSÉiÉäiÉ +SÉ±É /
Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÒ xɺÉä ¨ÉxÉÒ +ɺÉ
¦ÉHò iÉÉä ¨ÉÉZÉÉ VÉÉhÉ JÉÉºÉ //16//
¦ÉÊHòªÉÉäMÉ 105

xÉ +ÊiÉ ½þ̹ÉiÉ xÉ +ÊiÉ nÖù:ÊJÉiÉ


<SUôÉ +ÉEòÉÆIÉÉ ¨ÉÉä½þ ´ÉÌVÉiÉ /
¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦É MÉÉä¹]õÒiÉ xɺÉä ®úºÉ
¦ÉHò Ê|ÉªÉ iÉÉä +ÊiÉ ºÉ®úºÉ //17//

¶ÉjÉÚ Ê¨ÉjÉÉºÉ ¨ÉÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ


xÉ >ðxÉ ´ÉÉ®úÉ {ÉɴɺÉÉSÉä vªÉÉxÉ /
xÉ ¨ÉÉxÉÉ{ɨÉÉxÉÉSÉÒ iªÉÉºÉ JÉÆiÉ
¦ÉHò Ê|ÉªÉ ¨ÉÉZÉÉ JÉ®úÉ ºÉÆiÉ //18//

xÉ PÉ®úÉnùÉ®úÉSÉÒ iªÉÉºÉ §ÉÉÆiÉ


ºÉnùÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ +ºÉä ¶ÉÉÆiÉ /
xɺÉä EÖòºÉÆMÉÉSÉÉ iªÉɶÉÒ ºÉÆMÉ
Ê|ÉªÉ ¦ÉHò ½þÉ ¨ÉÉZÉäSÉ +ÆMÉ //19//

VÉä VÉÉhÉiÉÒ ¨ÉVÉ {É®ú¨É±ÉIªÉ


|Éä¨É¨ÉªÉ ¦ÉHòÒiÉ vÉ®úiÉÒ º´ÉÉ®úºªÉ /
¨ÉVÉ SÉ®úhÉÒ VªÉÉÆSÉä ºÉnùÉ vªÉÉxÉ
iªÉÉÆxÉÉSÉ ¨ÉVÉ ¾þnùªÉÒ ºlÉÉxÉ //20//

$$$