You are on page 1of 9

+vªÉÉªÉ iÉä®úÉ´ÉÉ

IÉäjÉIÉäjÉYɪÉÉäMÉ
½äþ EÞò¹hÉ! |ÉEÞòÊiÉ {ÉÖ¯û¹É IÉäjÉ IÉäjÉYÉ
YÉäªÉ YÉÉxÉ! ¨ÉVÉ ºÉÉÆMÉÉ iÉÖ¨½þÒ ºÉ´ÉÇYÉ //1//

EÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
½äþ +VÉÖÇxÉ! ¶É®úÒ®ú VÉÉhÉ ½äþ IÉäjÉ
iÉälÉ ÎºlÉiÉ IÉäjÉYÉÉSÉä iÉä ´ÉºjÉ /
IÉäjÉYÉ +¨É®ú IÉäjÉ xÉɶɴÉÉxÉ
IÉäjÉ IÉäjÉYÉ VÉÉhÉÒ YÉÉxÉ´ÉÉxÉ //2//

ºÉ´ÉÇ IÉäjÉYÉÉÆSÉÉ IÉäjÉYÉ {É®ú¨ÉIÉäjÉYÉ ¨ÉÒ


pù¹]õÉ ÊxÉiªÉ +Éi¨ÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨ÉÒ /
ºÉÉ−ªÉÉiÉ ÎºlÉiÉ +Éi¨ÉÉ ¨ÉÉZÉÉSÉ +ƶÉ
½äþ {ÉÉlÉÇ! ªÉälÉ ºÉÉ®äú ¨ÉÉZÉäSÉ ®äú ´ÉÆ¶É //3//

107
108 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 13

½äþ {ÉÉlÉÇ! EòÉähÉ EòºÉä ½äþ IÉäjÉ?


EòÉªÉ ¤ÉÉ iªÉÉSÉä MÉÉäjÉ? /
IÉäjÉYÉ +xÉ IÉäjÉÉSÉä ºÉiªÉ º´É°ü{É
BäEò ºÉÉÆMÉiÉÉä! ½þÉä ¨ÉVɶÉÒ BEò°ü{É //4//

IÉäjÉ IÉäjÉYÉÉSÉä YÉÉxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ


SÉÌSɱÉä ¤É½ÖþiÉ @ñ¹ÉÒxÉÒ ¨É½þÉxÉ /
´ÉänùÉiÉ EòÊlɱÉä Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉ
Eò®úhªÉÉiÉä =ÊSÉiÉ ¸É´ÉhÉ ¨ÉxÉxÉ //5//

+ÉEòÉ¶É ´ÉɪÉÖ +ÎMxÉ VÉ±É {ÉÞl´ÉÒ


+´ªÉHò ÊjÉMÉÖhÉ ¨ÉxÉ +½ÆþEòÉ®ú ¤ÉÖrùÒ /
xÉäjÉ ´ÉÉhÉÒ i´ÉSÉÉ EòÉxÉ ÊVÉ´½þÉ
½þÉiÉ {ÉÉªÉ ={ɺlÉ MÉÖnùÉ xÉÉʺÉEòÉ //6//

®úºÉ MÉÆvÉ °ü{É ¶É¤nù º{ɶÉÇ


ºÉÖJÉ nÖù:JÉ uäù¹É <SUôÉ ½þ¹ÉÇ /
EòÉ¨É GòÉävÉ ¨Énù ¨ÉÉä½þ <ǹªÉÉÇ
IÉäjÉ iÉk´ÉÉÆSÉÉ ®äú ºÉ¨ÉÚ½þ Bä¶ÉÉ //7//

Ê´ÉxÉ©ÉiÉäSÉÒ ºÉÉlÉ VÉä YÉÉxÉɺÉ


nùÉÆʦÉEòiÉäSÉÉ iÉälÉ xɺÉiÉÉä ´ÉÉºÉ /
IÉäjÉIÉäjÉYɪÉÉäMÉ 109

+˽þºÉÉ ºÉʽþ¹hÉÖiÉäSÉÒ VÉÉäb÷Ò


xɺÉä <ÆÊpùªÉ ʴɹɪÉÉÆSÉÒ MÉÉäb÷Ò //8//

VÉx¨É VÉ®úÉ ´ªÉÉÊvÉ ¨É®úhÉ


ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉxÉä ¦É®ú±Éä VÉÒ´ÉxÉ /
<ÆÊpùªÉ ʴɹɪÉÉÆSÉä Eò°üxÉ nù½þxÉ
+½ÆþEòÉ®ú ®úʽþiÉ ºÉ®ú³ý ¨ÉxÉ //9//

YÉÉÊxɪÉÉºÉ +xÉɺÉÊHò ¤ÉɪÉEòÉä {ÉÉä®úÉSÉÒ


ËSÉiÉÉ Eò¶ÉɱÉÉ Eò®äú±É PÉ®ú¤ÉÉ®úÉSÉÒ! /
<¹]õ +Êxɹ]õÉiÉ xɺÉä ¦Éänù¦ÉÉ´É
¨ÉÉxÉ +{ɨÉÉxÉÉiÉ +ºÉä ºÉ¨É¦ÉÉ´É //10//

lÉå¤É VɺÉÉ +lÉÉÆMÉ ºÉÉMÉ®úÉSÉÉ


iɺÉÉ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ +Æ¶É {É®ú¨ÉÉi¨ªÉÉSÉÉ /
EÞò¹hÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ Ê{ÉiÉÉ ¥É¨½þÉÆb÷ÉSÉÉ
SÉ®úhÉÒ +xÉxªÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉHòÉÆSÉÉ //11//

¨ÉÒ ÊxÉiªÉ ¥ÉÀ ½þÉä ¨ÉVÉ +ÉvÉÒxÉ


+ÊxÉiªÉ ¨ÉÉä½þ ¨ÉɪÉÉ ½þÒ ½þÒxÉ /
¥ÉÀ {É®ú¥ÉÀ ºÉiªÉ ½äþ JÉ®äú YÉÉxÉ
¤ÉÉEòÒ VÉÉhÉ ºÉÉ®äú ¨ÉɪÉÉ +YÉÉxÉ //12//
110 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 13

YÉäªÉ EòÉªÉ iÉä +ÉiÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÉä


+¨ÉÞiÉ¨ÉªÉ YÉÉxÉÉSÉÉ +ɺ´ÉÉnù iÉÉä /
VÉä {É®ú¥ÉÀ iÉäSÉ VÉÉhÉ YÉäªÉ
ºÉÉ−ªÉÉ Ê´É·ÉÉSÉä ´ÉɽþiÉÉä ¸ÉäªÉ /
xÉ ºÉiÉ xÉ +ºÉiÉ ½þÉ +xÉÉÊnù
Eò®úiÉÉ vÉ®úiÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ näù´ÉÉÊvÉ //13//

YÉäªÉÉºÉ +xÉÆiÉ ½þÉiÉ {ÉÉªÉ xÉäjÉ


¨ÉÖJÉä ¨ÉºiÉEäò EòÉxÉ ºÉ´ÉÇjÉ /
VÉä VÉä VÉMÉÒ ºÉÉ®äú +ɽäþ
iÉä iÉä iÉÉäÊSÉ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ ®úɽäþ //14//

<ÆÊpùªÉ MÉÖhÉÉÆSÉÉ º´ÉɨÉÒ iÉÉä


<ÆÊpùªÉ MÉÖhÉÉiÉÒiÉ {ÉÊ®ú +ºÉiÉÉä /
{ÉÉä¹ÉhÉ EòÊ®úiÉÉä ºÉ´ÉÉÈSÉä ʽþiÉ
º´ÉiÉ: ¨ÉÉä½þ <SUôÉ uäù¹É ®úʽþiÉ //15//

º´ÉiÉ:SÉ +ÉÆiÉ®ú¤ÉÉÁ º´ÉiÉ:iÉ ÎºlÉiÉ


+YÉÉxÉÒ xÉ VÉÉhÉiÉÒ ½äþ MÉÖÊ{ÉiÉ /
Vɴɳý +ºÉÚxɽþÒ ÊEòiÉÒ nÚù®ú?
MɴɺÉhªÉÉ Eò`öÒhÉ iªÉÉSÉÉ ºÉÚ®ú //16//
IÉäjÉIÉäjÉYɪÉÉäMÉ 111

=i{ÉkÉÒ {ÉɱÉxÉ |É±ÉªÉ EòiÉÉÇ iÉÉä


ºÉ´ÉÇ VÉÒ´ÉÉÆSÉÆ ®ú½þºªÉ VÉÉhÉiÉÉä /
BEòÉiÉ +xÉäEò +xÉäEòÉiÉ BEò
SÉ®úÉSÉ®ú ¥ÉÀÉ Ê´É¹hÉÖ ¨É½äþ¶É /
ºÉ´ÉÇ VÉÒ´ÉÉiÉ iÉÉä +ʴɦÉHò
YÉäªÉ YÉÉxÉ YÉÉiÉÉ BEò°ü{É +uèùiÉ //17//

iÉÉä +ÆvÉÉ®úÉ {ɱÉÒEòb÷Ò±É |ÉEòɶÉ


YÉÉxÉ YÉäªÉ BEòÉSÉ vªÉäªÉÉSÉä +ÉEòÉ¶É /
ºÉ´ÉÇ ¾þnùªÉÉiÉ iªÉÉSÉÉSÉ ®äú ·ÉɺÉ
¦ÉMÉ´ÉnÂù vÉÉ¨É iªÉÉSÉä ÊxÉ´ÉÉºÉ //18//

BäºÉä ½äþ IÉäjÉ IÉäjÉYÉ YÉÉxÉ YÉäªÉ


VÉÉhÉÒ JÉ®úÉ ¦ÉHò ¨ÉVÉ BEò¨Éä´É //19//

|ÉEÞòÊiÉ {ÉÖ¯û¹É ¶ÉHòÒ ¨ÉÉZªÉÉ ÊxÉiªÉ


MÉÖhÉÉuùÉ®äú ½þÉäiÉÒ ´ªÉHò +´ªÉHò /
|ÉEÞòÊiÉ ¨½þhÉVÉäSÉ IÉäjÉ +VÉÖÇxÉÉ!
{ÉÖ¯û¹É ¨ÉÒSÉ IÉäjÉYÉ ®äú VÉÖxÉÉ //20//

ÊjÉMÉÖhÉÒ |ÉEÞòÊiÉ EòɪÉÉÇSÉä EòÉ®úhÉ


ºÉÖJÉ nÖù:JÉ ºÉ´ÉÇ ÊVÉ´ÉÉÆSÉä ®úhÉ /
112 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 13

{ÉÉ{ÉEò¨ÉÉÇiÉ ½þÉä nÖù:JÉ |ÉÉ{iÉ


{ÉÖhªÉEò¨ÉÉÇiÉ ºÉÖJÉÉSÉÒ ºÉÉlÉ //21//

VÉÒ´É ÎºlÉiÉ ºÉÉ®äú ÊjÉMÉÖhÉ ºÉÆMÉiÉÒiÉ


VÉx¨É ¨½þhÉÖxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ +xÉäEòÉä ªÉÉäxÉÒiÉ /
¦ÉÉèÊiÉEò ¶É®úÒ®úÉiÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ {ÉÉ´ÉiÉÒ
¤Érù ½þÉä>ðxÉÒ º´Ék´É xÉ VÉÉhÉiÉÒ //22//

SÉäiÉxÉ +Éi¨É°ü{ÉÒ ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ ¶É®úÒ®úÉiÉ


¨ÉÒSÉ EòiÉÉÇ Eò®úÊ´ÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ ¥É¨½þÉÆb÷ÉiÉ /
iÉ®úÒ ¨ÉÒ +EòiÉÉÇ EòɪÉÉÇ{ÉɺÉÖxÉÒ +ʱÉ{iÉ
{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨ÉÒ ºÉßι]õ EòÊ®úiÉÉä ÊxɪÉÆÊjÉiÉ //23//

VÉÉä VÉÉhÉÒ {ÉÖ¯û¹É |ÉEÞòÊiÉ IÉäjÉ IÉäjÉYÉ /


¦ÉMÉ´ÉnÂù vÉɨÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BäºÉÉ iÉYÉ //24//

+ÆiÉ®úvªÉÉxÉÉiÉ EòÉähÉÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒ


Eò¨ÉǪÉÉäMÉÉiÉ EòÉähÉÉ Ê¨É³äý ¨ÉÖÊHò /
YÉÉxɪÉÉäMÉÉiÉ EòÉähÉÉ +Éi¨ÉiÉÞÎ{iÉ
¶Éä´É]õÒ ¨ÉÉZÉÒSÉ ½þÉäiÉä |ÉÉÎ{iÉ //25//
IÉäjÉIÉäjÉYɪÉÉäMÉ 113

EòÉähÉÉ MÉÖ¯û´ÉSÉxÉ, EòÉähÉÉ EÞò¹hÉ SÉ®úhÉ /


¨ÉÉMÉÇ ºÉÉ®äú xÉäiÉÒ ¦É´ÉºÉÉMÉ®ú iÉ°üxÉ //26//

{ÉÖ¯û¹É |ÉEÞòiÉÒSÉÉ ºÉÆMÉ¨É Bä vÉxÉÖvÉÇ®ú


VÉx¨ÉÉºÉ PÉɱÉiÉÉä ºÉÉ®äú xÉÉ®úÒ xÉ®ú /
ºÉ¨É¦ÉÉ´ÉÉiÉ VÉÉä {ÉɽþÒ SÉ®úÉSÉ®ú
°ü{É ¨ÉÉZÉäSÉ VÉÉhÉ JÉ®úÉäJÉ®ú /
ºÉ´ÉÇ |ÉÉÊhɨÉÉjÉÉiÉ ¶ÉÖrù ¨ÉÉi¨ÉÉ
xÉ·É®ú näù½þÒ ÎºlÉiÉ ÊxÉiªÉÉi¨ÉÉ /
ºÉiªÉ ½äþ VÉÉhÉ iÉÚ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ
Ê¶É´É ºÉÖÆnù®ú ÊEòiÉÒ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ! //27/28//

¨ÉÖÆMÉÒ ¨ÉÉxÉ´É ½þkÉÒ MÉÉè¨ÉÉiÉÉ {ÉɽþÒ ºÉÉ®úJÉÉ /


¨ÉVɱÉÉ ¨ÉMÉ EòºÉÉ iÉÉä ½þÉä<Ç {ÉÉ®úJÉÉ? //29//

ÊjÉMÉÖhÉÉiÉ ¶É®úÒ®úSÉ EòÊ®úiÉä Eò¨ÉÇ


+Éi¨ÉÉ +EòiÉÉÇ VÉÉhÉ ½äþ ´É¨ÉÇ /
+EòiÉÉÇ +ʱÉ{iÉ º´ÉiÉ:ºÉ YÉÉxÉÒ
+½þ¨É ¥ÉÀÉκ¨É º´ÉiÉ:ºÉ ¨ÉÉxÉÒ //30//

+Éi¨ÉÉ vÉÉ®úÒ ¶É®úÒ®äú +xÉäEò


YÉÉxÉÒ VÉÉhÉä iÉÒ ºÉÉ®úÒ BEò /
114 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 13

BEòÉiÉ +xÉäEò +xÉäEòÉiÉ BEò


Ê|ÉªÉ ¨ÉVÉ Bä¶ÉÉ YÉÉxÉÒSÉä Ê´É´ÉäEò /
{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ´ªÉÉ{iÉ ºÉÉ−ªÉÉ VÉMÉÉiÉ
{ÉÊ®ú xÉ Ê±É{iÉ EòvÉÒ Eò¨ÉÉÇiÉ //31//

{ÉÉlÉÇ! +´ªÉªÉÒ YÉäªÉ YÉÉxÉ Ênù´ªÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ /


¶É®úÒ®ú ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉ xɺÉiÉÉä EòvÉÒ Ê±É{iÉ //32//

+ÉEòÉ¶É VÉèºÉä ºÉÉ®úÒEòbä÷ κlÉiÉ


xÉ ½þÉä<Ç {ÉÊ®ú Eò¶ÉÉiÉ Ê±É{iÉ /
iÉèºÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ ÎºlÉiÉ
{ÉÊ®ú +ºÉiÉÉä ºÉnùÉ +ʱÉ{iÉ //33//

ºÉÚªÉÇ VɺÉÉ =VɳýiÉÉä Ê´É·ÉɱÉÉ


iÉèºÉä +Éi¨ÉÉ |ÉEòÉʶÉiÉÉä näù½þɱÉÉ /
IÉäjÉYÉ SÉäiÉxÉ Eò®úÒ IÉäjÉɱÉÉ
¦É°üxÉ =®äú ºÉÉ−ªÉÉ ¥ÉÀÉÆb÷ɱÉÉ //34//

IÉäjÉ IÉäjÉYÉÉSÉÉ ºÉƤÉvÉ ½þÉ VÉÉä VÉÉhÉÒ


¤ÉÆvÉ iªÉÉSÉÉ ºÉÖ]äõ ¦ÉÉèÊiÉEò ¤ÉÆvÉxÉÉiÉÖxÉÒ /
EòºÉÉ iÉÉä ´ÉäMɳýÉ ¨ÉMÉ ¨ÉVɽÖþxÉÒ?
YÉÉxÉÒ ¦ÉHò ¨ÉÉZÉÉ ®äú ¤É½ÖþMÉÖhÉÒ //35// $$$