You are on page 1of 5

+vªÉÉªÉ {ÉÆvÉ®úÉ´ÉÉ

{ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨɪÉÉäMÉ
¸ÉÒEÞò¹hÉ ´Énù±Éä
ºÉƺÉÉ®ú´ÉÞIÉ =±É]õÉ ½þÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ
¨ÉÖ³äý ´É®ú ¡òÉÆtÉ JÉɱÉÒ +·ÉilÉ /
¨ÉÖ³ýÉxÉÒ ¦É®ú±ÉÉ ºÉÉ®úÉ +ɺɨÉÆiÉ
b÷½þɲªÉÉ Ê´ÉJÉÖ®ú±ªÉÉ +ºiÉ´ªÉºiÉ //1//

ÊjÉMÉÖhÉÉiÉ ´ÉÞIÉ ½þÉ ¡òÉä¡òɴɱÉÉ


<ÆÊpùªÉ¯û{ÉÒ b÷½þɲªÉÉ iɪÉɱÉÉ /
¨ÉÉä½þ¯û{ÉÒ {ÉÉxÉÉÆxÉÒ ¤É½þ®ú±ÉÉ
¤ÉÉÆvÉÒ Eò¨ÉǤÉÆvÉÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉɱÉÉ //2//

´ÉÞIÉ ½þÉ Eò{ÉÉä±É Eòα{ÉiÉ


+Ét +ÆiÉ +ÉvÉÉ®ú Ê´É®úʽþiÉ /
121
122 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 15

VÉÉä ªÉÉ ´ÉÞIÉɱÉÉ iÉi´ÉiÉ: VÉÉhÉÒ


iÉÉä iÉ®ú JÉ®úÉ ¦ÉHò YÉÉxÉÒ //3//

{É®ú¨É{ÉÖ¯û¹É ¨ÉÒ ºÉÉ−ªÉÉÆSÉÉ +É®Æú¦É


¨ÉÒSÉ SÉ®úÉSÉ®úÉÆSÉä +ÆiÉ®ÆúMÉ /
¶ÉÖrù ¨ÉxÉɺÉSÉ ½äþ Eò³ýiÉä
JÉ®äú +xÉxªÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ ¦ÉHò iÉä //4//

ʨÉlªÉÉ |ÉÊiɹ`öÉ EÖòºÉÆMÉÉSÉÒ ½þÉä³ýÒ


ºÉÖJÉ nÖù:JÉ ¨ÉÉä½þ ´ÉɺÉxÉäSÉÒ JÉÉÆb÷Éä³ýÒ /
¶É®úhÉ ªÉäiÉÒ VÉä ¨É¨É SÉ®úhÉÒ
{É®ú¨É {ÉnùÉºÉ iªÉÉÆSÉÒ ®äú ´ÉhÉÔ //5//

xÉ ºÉÚªÉÇ SÉÆpù iÉÉ®äú |ÉEòɶÉiÉÒ ¨ÉVÉ vÉɨÉɺÉ


+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò |ÉEòÉ¶É |ÉEòÉʶÉiÉÉä iªÉÉºÉ /
iÉälÉä VÉÉiÉÉ EòÉähÉ {É®úiÉä VÉMÉiÉɺÉ?
nùÉ®ú =PÉb÷iÉä ¡òHò +xÉxªÉ ¦ÉHòÉºÉ //6//

¤Érù VÉMÉÒ VÉÒ´É ºÉÉ®äú +Æ¶É ¨ÉÉZÉä


´ÉɽþiÉÒ <ÆÊpùªÉ ºÉÆPɹÉÉÇSÉä +ÉäZÉä /
´ÉɪÉÖ VɺÉÉ xÉä<Ç MÉÆvÉ ´ÉɽÚþxÉ
näù½þÒ iɺÉÉ ºÉƺEòÉ®ú näù½þÉiÉÚxÉ //8//
{ÉÖ¯û¹ÉÉäkɨɪÉÉäMÉ 123

¨ÉxÉ <ÆÊpùªÉÉÆSÉÉ ½þÉä VÉä´½þÉ =päùEò


VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ ¦ÉÉäMÉiÉÉä Ê´É¹ÉªÉ +xÉäEò /
VÉÒ´É vÉÉ®úÒ ¶É®úÒ®ú xÉ´ÉxÉ´Éä
¦ÉÉäMÉiÉÉä Ê´É¹ÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ Eò¨ÉÉÇx´ÉªÉä //9//

näù½þ´ÉÉºÉ näù½þiªÉÉMÉ näù½þvÉÉ®úhÉÉ


¤ÉrùÉi¨ªÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨ÉÚføÉ Eò³äýxÉÉ //10//

YÉÉxÉÒ ªÉÉäMÉÒ ½äþ ºÉ½þVÉ {ÉɽþÒ


+YÉÉxÉÒºÉ xɺÉä iªÉÉSÉÒ M´ÉɽþÒ /
¡òHò ¶ÉÖrù {ÉɽþiÉÉä {É®ú¨Éä·É®úɺÉ
+¶ÉÖrùÉºÉ xɺÉä ¨ÉÉZÉÒ +ÉºÉ //11//

vÉMÉvÉMÉ SɨÉSɨÉiÉä ºÉÚªÉÇ iÉäVÉ ¨ÉÉZÉä


¶ÉÒiÉ±É nÚùvÉÉ{É®úÒ SÉÉÆnùhÉä SÉÆpùÉSÉä iÉÉVÉä //12//

Oɽþ±ÉÉäEòÒ ºÉÉ®äú VÉÒ´É ¨ÉÒ vÉÉÊ®úiÉÉä


SÉÆpù®úºÉÉxÉä ºÉÉ−ªÉÉ ´Éxɺ{ÉiÉÒ iÉÉÊ®úiÉÉä //13//

ºÉ´ÉÇ |ÉÉÊhɨÉÉjÉÉiÉ ¨ÉÒ VÉ`ö®úÉÎMxÉ


ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSªÉÉ +zÉÉSÉÉ ¨ÉÒ vÉxÉÒ /
124 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 15

EòÊ®úiÉÉä |ÉÉhÉ´ÉɪÉÖSÉä ºÉÆSÉɱÉxÉ


{ÉɱÉxÉ {ÉÉä¹ÉhÉ +zÉÉSÉä {ÉÉSÉxÉ //14//

ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ ¾þnùªÉÒ ºÉnùÉ ¨ÉÉZÉÉ ´ÉɺÉ


YÉÉxÉ º¨ÉÞiÉÒ Ê´Éº¨ÉÞiÉÒ ¶ÉHòÒ JÉÉºÉ /
YÉäªÉ YÉÉiÉÉ YÉÉxÉ ¨ÉÒ ´ÉänùÉÆSÉÉ
Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉÒSÉ ®äú ªÉälÉ VÉÉhÉhªÉÉSÉÉ //15//

ÊjÉMÉÖhÉÒ ¦ÉÉèÊiÉEò VÉMÉ ºÉÉ®äú IÉ®ú


+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +Éi¨ÉÉ +SªÉÖiÉ +IÉ®ú /
{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨ÉÒ =SSÉiÉ¨É ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ
ºÉÖJÉEòiÉÉÇ nÖù:JɽþiÉÉÇ vÉ®úiÉÉ YÉÉxÉ´ÉÆiÉ //16/17/

Ênù´ªÉ ¨ÉÒ IÉ®ú +IÉ®úÉ {ɱÉÒEòbä÷


ºÉ´ÉǸÉä¹`ö {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨É VÉÉhÉ ¨ÉÒSÉ MÉbä÷ /
ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ¨ÉVÉ BäºÉÉ VÉÉä VÉÉhÉÒ
¦ÉHò ¨ÉÉZÉÉ +ººÉ±É ʽþ−ªÉÉ´ÉÉhÉÒ //18/19//

½äþ +VÉÖÇxÉ! {É®ú¨É Ênù´ªÉ YÉÉxÉ ½äþ ´ÉänùÉÆSÉä


ºÉÉÆÊMÉiɱÉä iÉÖVɱÉÉ ¨ÉÒ ºÉÉSÉä /
nÚù®ú ½þÉäiÉÒ±É Eòɳäý føMÉ +YÉÉxÉÉSÉä
¦Éänù VÉÉhɶÉÒ±É vɨÉÇ +vɨÉÉÇSÉä //20// $$$