You are on page 1of 16

+vªÉÉªÉ +`ö®úÉ´ÉÉ

¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ
( MÉÒiÉÉ ÊxɹEò¹ÉÇ )
+VÉÖÇxÉ ¨½þhÉɱÉÉ
½äþ ¾þ¹ÉÒEäò¶É! iªÉÉMÉ +xÉ ºÉÆxªÉɺÉÉSÉä iÉk´É
EÞò{ÉÉ Eò®úÉ! ºÉÉÆMÉÉ iªÉÉSÉä ¨É½þk´É /
nùÉäxÉÒiɽþÒ ½þÉäiÉÉä iªÉÉMÉ |ÉiÉÒiÉ
¨É¨ÉÇ =Eò±ÉÚxÉ nùÉ´ÉÉ ¨ÉVÉ MÉÖÊ{ÉiÉ //1//

¸ÉÒEÞò¹hÉ ¨½þhÉɱÉä
ºÉÆxªÉɺÉÒ iªÉÉMÉiÉÉä ºÉEòÉ¨É Eò¨ÉÉǺÉ
=®úÒ xÉ =®äú EòºÉ±ÉÉ ¨ÉÉä½þ {ÉÉ¶É /
iªÉÉMÉiÉÉä iªÉÉMÉÒ {ÉÊ®ú Eò¨ÉÇ¡ò³ýɺÉ
Ê´ÉʽþiÉ Eò¨ÉÉÇiÉ iªÉÉSÉÉ ÊxÉiªÉ ´ÉÉºÉ //2//

iªÉÉMÉÉ´ÉÒ ºÉÉ®úÒ Eò¨Éç ¨½þhÉiÉÒ EòÉähÉÒ


¨ÉÚfø nÖùiÉÉåb÷Ò iÉä VÉÉhÉÉ ¨½þhÉÉäxÉÒ /
137
138 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

xÉ iªÉÉMÉ EòvÉÒ ªÉYÉ iÉ{É nùÉxÉ


MÉÖhÉÒVÉxÉÉ <Ç·É®úÒ ½äþ ´É®únùÉxÉ //3//

½äþ ¶ÉÉnÚÇù±É! BäEò iªÉÉMÉ +ÉiÉÉ JÉ®úÉ ÊxÉζSÉiÉ


iÉÒxÉ ¨ÉÉMÉÇ ¶ÉɺjÉÉiÉ Eäò±Éä PÉÉäʹÉiÉ //4//

ªÉYÉ iÉ{É nùÉxÉ ¸Éä¹`ö EòiÉÇ´ªÉ


EòvÉÒ EòºÉÉ ¨ÉMÉ iªÉÉSÉÉ ´ªÉªÉ? /
ªÉYÉ nùÉxÉ iÉ{É xÉ EòvÉÒ iªÉÉMÉ MÉÉ /
{ÉÉ´ÉxÉ ½þÉähªÉÉ ¨ÉÉMÉÇ VÉÉhÉ ¤ÉÉ //5//

ºÉÉÆbÖ÷xÉÒ ¡ò±ÉɶÉÉ +ɺÉÊHò +ʦɨÉÉxÉ


ºÉnùÉ EòiÉÇ´ªÉ¤ÉÖrùÒiÉ ´½þÉ´Éä Eò¨ÉǨÉÉxÉ /
½äþ {ÉÉlÉÇ! +ÆÊiÉ¨É ¨É¨É ¨ÉiÉ ½äþ ÊxÉζSÉiÉ
Eò¨ÉǤÉÆvÉxÉÉiÉÚxÉ ºÉÖ]õ¶ÉÒ±É JÉÊSÉiÉ //6//

xɺÉä =ÊSÉiÉ iªÉÉMÉ ÊxɪÉiÉ Eò¨ÉÉÈSÉÉ


½þÉ iÉ®ú +ÉvÉÉ®ú ºÉÉ−ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ /
iÉɨÉʺÉEò VÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ +ɱɺªÉ
iÉɨÉʺÉEò iªÉÉMÉÉiÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ −½ÉºÉ //7//
¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 139

nÖù:JÉÒ C±Éä¶ÉnùÉ<Ç ºÉ¨ÉVÉÚxÉ VÉä


iªÉÉMÉiÉÒ Eò¨ÉÇ ®úVÉÉäMÉÖhÉÒ iÉä /
+ºÉiÉÒ VÉ®úÒ ¡ò±ÉÉ{ÉɺÉÖxÉÒ ´ÉÆÊSÉiÉ
{ÉÊ®ú ¨ÉÉä½þ ¨ÉɪÉäiÉ ªÉÖHò ÊSÉkÉ // 8//

EòiÉÇ´ªÉ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ EòÊ®úiÉÉä Eò¨ÉÇ


ÊxɪÉiÉ Eò¨ÉÇ ºÉ¨ÉVÉiÉÉä vɨÉÇ /
Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÉ {ÉÊ®ú iªÉÉMÉ Eò®úÒ
ºÉÉÎi´ÉEò iªÉÉMÉ VÉÉhÉ JMÉ®úÉäJÉ®úÒ //9//

¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ iªÉÉMÉÒ ºÉi´ÉMÉÖhÉÒ


xÉ +¶ÉÖ¦É Eò¨ÉÉÇSÉÉ uäù¹É ¨ÉxÉÒ /
¶ÉÖ¦É Eò¨ÉÉÇiɽþÒ xɺÉä +ɺÉHò
iÉÉäÊSÉ ¨ÉÉZÉÉ JÉ®úÉ ¦ÉHò //10//

Eò¨ÉÉÇÊ´ÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉhÉä xɶÉCªÉ


iªÉÉMÉiÉÉ Eò¨ÉÇ¡ò³ý ¨ÉVɶÉÒ BäCªÉ /
·ÉɺÉÉÊ´ÉxÉ ÊVÉ´ÉÉiÉ xɺÉä |ÉÉhÉ
VɱÉʤÉxÉ ¨ÉUô±ÉÒ ®äú Êxɹ|ÉÉhÉ //11//

Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉ{ÉÉä]õÒ ¨ÉÖÊHò ªÉÉäÊMɪÉɺÉÒ /


ºÉÖJÉ nÖù:JÉÉSÉä ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäÊMɪÉɺÉÒ //12//
140 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

½äþ +VÉÖÇxÉ! Eò¨ÉÇ ÊºÉrùÒSÉä {ÉÉSÉ EòÉ®úhÉ


+Éi¨ÉÉ iÉ]õºlÉ +EòiÉÉÇ VÉÉhÉ /
ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PÉäiÉÉ Ê¨É³äý ºÉÖJÉ ¶ÉÉÆiÉÒ
ºÉÉÆJªÉ YÉÉxÉ ¶ÉÖrù ½äþ ´ÉänùÉÆiÉÒ //13//

¶É®úÒ®ú ¤ÉrùÉi¨ÉÉ +xÉ <ÆÊpùªÉå /


xÉÉxÉÉ |ɪÉixÉ, nèù´É VÉÉhÉÒVÉä //14//

{ÉÉSÉ EòÉ®úhÉÉÆSÉÒ ½þÒ Eò®úhÉÒ


ºÉÖEò¨ÉÇ EÖòEò¨ÉÉÈSÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ´ÉhÉÔ /
¨ÉxÉ Eò¨ÉÉÇSÉÉ ºÉÆEò±{É nùÉiÉÉ
´ÉÉhÉÒSÉÉ iÉÉäÊSÉ ®äú ´Énù´ÉiÉÉ //15//

¨ÉÒSÉ EòiÉÉÇ ¨ÉÒSÉ EòiÉÉÇ


¨ÉÚJÉÇ xÉ VÉÉhÉÒ ªÉlÉÉlÉÉÇ /
+Éi¨É°ü{ÉÉºÉ iÉÉä xÉ VÉÉhÉÒ
¨ÉÚfø VÉÉhÉÉ´ÉÉ +YÉÉxÉÒ //16//

xɺÉä ʨÉlªÉÉ +½ÆþEòÉ®ú ¨ÉxÉÒ


¤ÉÖrùÒ Ê±É{iÉ xɺÉä Eò¨ÉǤÉÆvÉxÉÒ /
½þkªÉÉ®úÉ ½þkªÉÉ Eò°üxÉ xÉ iÉÉä
¤ÉÆvÉxÉÉiÉÚxÉ ¤ÉÆvÉÉSªÉÉ ºÉÖ]õiÉÉä //17//
¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 141

YÉÉxÉ YÉäªÉ YÉÉiÉÉ Eò¨ÉÇ |Éä®úEò


EòiÉÉÇ YÉÉxÉåÊpùªÉÉxÉä YÉäªÉ ʴɹɪÉEò /
OɽþhÉ ºÉä´ÉxÉ YÉÉxÉ ¨ÉÉä½þEò
Eò¨ÉçÊpùªÉä EòÊ®úiÉÒ Eò¨ÉÇ ½þ®úäEò //18//

Eò¨ÉÇ EòiÉÉÇ YÉÉxÉ ÊjÉMÉÖhÉÒ /


BäEò ºÉÉÆMÉiÉÉä iÉÚ ½äþ MÉÖhÉÒ!
ºÉi´É ®úVÉ iÉ¨É BäºÉä ÊjÉMÉÖhÉ /
ÊjɱÉÉäEòÒ EòÉähÉ ºÉÖ]õ±ÉÉ ªÉÉiÉÚxÉ! //19//

{ɶÉÚ {ÉIÉÒ VɱÉSÉ®ú ´Éxɺ{ÉiÉÒ


{Éɽäþ ºÉ´ÉÉÇiÉ BEòi´ÉÉSÉÒ ´ÉÞÊkÉ /
ºÉÉÎk´ÉEò YÉÉxÉÉSÉÒ {ɽþÉ {ÉÊ®úhÉiÉÒ
YÉÉxÉ YÉäªÉ YÉÉiÉÉ ¥ÉÀ κlÉiÉÒ //20//

Ê´ÉʦÉzÉ näù½þÒ Ê¦ÉzÉ Ê¦ÉzÉ VÉÒ´É {ÉɽþÒ /


®úVÉÉäMÉÖhÉÒ YÉÉxÉ iÉä ¶ÉÖrù xÉɽþÒ //21//

xÉ EònùÉÊ{É ºÉiªÉɺÉiªÉÉSÉÒ VÉÉhÉ


näù½þɺÉHò nÖù¹Eò¨ÉÉÇiÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ /
Ê´É¹ÉªÉ ´ÉɺÉxÉäSÉÒ ½þÒ JÉÉhÉ
´ªÉlÉÇ ÊxÉ®úlÉÇEò iÉɨɺÉÒ ½äþ YÉÉxÉ //22//
142 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

Eò¨ÉÇ +xÉ Eò¨ÉÇ¡ò±ÉÉiÉ xɺÉä +ɺÉÊHò


uäù¹É ®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ ºÉƺÉÉ®úÉiÉ Ê´É®úÊHò /
ºÉÉÎk´ÉEò VÉÉhÉÉ´Éä Eò¨ÉÇ ½äþ +ÊiÉ
¨ÉVÉ SÉ®úhÉÒ ºÉÉ®äú ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÒ //23//

Eò¨ÉÇ Eò®äú +½ÆþEòÉ®úɨÉÉVÉÒ


¨ÉxÉÒ EòɨÉxÉÉ Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉSÉÒ /
EòɨªÉ Eò¨ÉÉÇiÉ ºÉnùÉ ´ÉɺÉ
®úÉVÉʺÉEò Eò¨ÉÇ ½äþ ¤ÉÉ JÉÉºÉ //24//

¨ÉÉä½þ +Ê´ÉSÉÉ®ú ˽þºÉÉ {É®ú{ÉÒbä÷


Eò¨ÉÇ +ÆnùÉvÉÖÆnù iÉɨÉʺÉEò ½äþ MÉbä÷ /
ÊEò³ýºÉ´ÉÉhÉä Eò¨ÉÇ BäºÉä Eò®úÒ +ɺÉÖ®ú
nÖù¹Eò¨ÉÉÇSÉÒ EòÉºÉ xÉ ºÉÉäb÷Ò xÉɺÉÖ®ú //25//

ÊxÉ®ú½ÆþEòÉ®úÒ =iºÉɽþÒ Eò¨ÉÉÇiÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú


ºÉÉÎk´ÉEò EòiÉÉÇ VÉÉhÉÉ VÉMÉÉvÉÉ®ú /
=iºÉɽþÒ +ÉxÉÆnùÒ EòÊ®úiÉÉä Eò¨ÉÇ
Ê´ÉʽþiÉ Eò¨ÉÉÇºÉ ¨ÉÉÊxÉiÉÉä vɨÉÇ //26//

±ÉÉä¦ÉÒ <ǹªÉÉdzÚý +{ÉÊ´ÉjÉ Ê´ÉSÉʱÉiÉ


®úÉVÉºÉ EòiÉÉÇ Eò¨ÉÇ¡ò³ýÉiÉ Ê±É{iÉ /
¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 143

º´ÉÉlÉÔ º´ÉiÉ:SÉäSÉ {ÉɽþÒ Ê½þiÉ


º´É±ÉɦÉÉ{ÉÉ<Ç {É®úÉ´ªÉÉSÉä +ʽþiÉ //27//

+ɳý¶ÉÒ SÉÆMɳý´ÉÉnùÒ ½þ]Âõ]õÒ


iɨÉÉäMÉÖhÉÒ EòiÉÉÇ ®äú Eò{É]õÒ /
+ÉÆiÉ®ú¤ÉÉÁ Eò{É]õÉSÉÉ {ÉÖiɳýÉ
SÉÉä®ú EòÉÊ{ÉiÉÉä <iÉ®úÉÆSÉÉ MɳýÉ //28//

ÊjÉMÉÖhÉÉiÉ ½þÉähÉÉ®äú ¤ÉÖÊrù¦Éänù +VÉÖÇxÉ /


ºÉÉÆMÉiÉÉä +ÉiÉÉ iÉÖVÉ ¨ÉÒ +É´ÉVÉÚÇxÉ //29//

EòɪÉÇ +EòɪÉÇ |É´ÉÞkÉÒ ÊxÉ´ÉÞkÉÒ


¨ÉÉäIÉ ¤ÉÆvÉxÉ VÉÉhÉä ºÉÉÎk´ÉEò ¤ÉÖrùÒ /
¨ÉxÉ +ÆiÉ:Eò®úhÉÉSÉÒ ½þÉä ¶ÉÖrùÒ
|Éä¨É ¦ÉHòÒSÉÒ ¨ÉxÉÉ ´ÉÞrùÒ //30//

vɨÉÇ +vɨÉÇ EòɪÉÇ +EòɪÉÇ xÉ VÉÉhÉä ¦Éänù


®úÉVÉʺÉEò ¤ÉÖrùÒºÉ ¡ò±ÉɺÉHòÒSÉä ´ÉävÉ /
EòÉªÉ ªÉÉäMªÉ EòÉªÉ +ªÉÉäMªÉ xÉ VÉÉhÉä
®úÉVɺÉÒ ¤ÉÖrùÒSÉä ®úÉVɺÉÒ Ênù´ÉÉxÉä //31//
144 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

VÉÉÊhÉiÉÉä vɨÉÉÇºÉ +vɨÉÇ +vɨÉÉÇºÉ vɨÉÇ


iÉɨÉʺÉEò ¤ÉÖrùÒ Eò®úÒ PÉÞhÉɺ{Énù Eò¨ÉÇ /
xÉ JÉ®äú JÉÉä]äõ ¦É±Éä ¤ÉÖ−ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉ
{ÉÉ{ÉÒ EÖòEò¨ÉÔ Eò®äú <iÉ®úÉ ½èþ®úÉhÉ //32//

JÉƤÉÒ®ú ÊxɶSÉ±É ¨ÉxÉÉäÊxÉOɽþ VɪÉÉÆSÉÉ /


ºÉÉÎk´ÉEò ÊxÉOɽþ iÉÉä ªÉÉäMÉÒ VÉxÉÉÆSÉÉ //33//

+ɺÉHò VÉä vɨÉÇ EòÉ¨É +lÉÇEòÉ®úhÉÉiÉ /


®úÉVÉʺÉEò ÊxÉvÉÉÇ®ú iªÉÉÆSÉä ¨ÉxÉÉiÉ //34//

¦ÉªÉ ¶ÉÉäEò ¨ÉÉä½þ uäù¹É ʴɹÉÉnù ªÉÖHò /


iÉɨÉʺÉEò ÊxÉvÉÉÇ®ú nÖù:JÉ nÖù¤ÉÖÇrùÒ ªÉÖHò //35//

ÊjɺÉÖJÉ ÊjÉMÉÖhÉÒ ¨ÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉä {ÉÉlÉÉÇ /


+ÆiÉ nÖù:JÉÉSÉÉ ½þÉäiÉÉä iÉÒ ¦ÉÉäMÉiÉÉ //36//

+ÉvÉÒ ¦ÉɺÉä ®äú ʴɹÉɺɨÉÉxÉ


¶Éä´É]õÒ {ÉÊ®ú +¨ÉÞiÉÉSÉÒ JÉÉhÉ /
ºÉÉÎk´ÉEò ºÉÖJÉ iÉä BäºÉä VÉÉhÉ
{É®ú¨ÉÉi¨É ={ÉɺÉxÉäiÉ ºÉnùÉ vªÉÉxÉ //37//
¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 145

+¨ÉÞiÉiÉÖ±ªÉ +ÉvÉÒ ¦ÉɺÉiÉä


Ê´É¹É ¦ÉÖVÉÆMÉÉSÉä JÉÉºÉ iÉä /
VÉÉhÉ ®úÉVÉʺÉEò ºÉÖJÉ iÉä
<ÆÊpùªÉ ʴɹɪÉÉiÉ ªÉÖHò +ºÉiÉä //38//

ÊxÉpùÉ +ɱɺªÉ ¨ÉÉä½þÉiÉÚxÉ =i{ÉzÉ


iÉɨÉʺÉEò ºÉÖJÉä EòÉªÉ ¤ÉÉ Êxɹ{ÉzÉ? /
<iÉ®úÉSÉä VÉÒ´ÉxÉ Eò®úÒ ÊUôzÉʦÉzÉ
IÉÊhÉEò ºÉÖJÉ ½äþ Eòɳäý EòʦÉzÉ //39//

{ÉÉlÉÇ! º´ÉMÉÇ ¦ÉÚ±ÉÉäEò näù´É±ÉÉäEòÉiÉ /


EòÉähÉ ¤É®äú ¨ÉÖHò ÊjÉMÉÖhÉÉiÉ! //40//

´Éè¶ªÉ ¶ÉÚpù IÉÊjÉªÉ ¥ÉÉÀhÉ


ÊjÉMÉÖhÉ ºÉÞ¹]õÒSÉä SÉÉ®ú ´ÉhÉÇ /
iªÉÉÆSÉä BäEò +ÉiÉÉ MÉÖhÉ
vªÉÉxÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ iÉÚ +VÉÖÇxÉ! //41//

¨ÉxÉ <ÆÊpùªÉÉÆSÉä Eò®úÒ ÊxɪɨÉxÉ


vɨÉÇ ¶ÉɺjÉÉSÉä Eò®úÒ {ÉɱÉxÉ /
¶ÉÉÆiÉ ¶ÉÖrù ºÉÆªÉ¨É ¤É½ÖþYÉÉxÉ
¥ÉÉÀhÉ ºÉÆ{ÉzÉ iÉÉä MÉÖhÉ´ÉÉxÉ //42//
146 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

ÊxÉvÉÉÇ®ú nùIÉiÉÉ iÉäVÉ ¶ÉÉèªÉÇ


xÉäiÉÞk´É vÉèªÉÇ ¶ÉÊHò +ÉènùɪÉÇ /
®úhÉÒ ¶ÉjÉÚºÉ {ÉÉÊVÉiÉÉä xÉÒ®ú
vÉÉb÷ºÉÒ MÉÖhÉÒ IÉÊjÉªÉ ´ÉÒ®ú //43//

EÞòÊ¹É MÉÉä®úIÉhÉ Eò®úÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ


+zÉnùÉiÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä {ÉÉä]õ ¦É®úÒ /
´ªÉÉ{ÉÉ®ú vÉÆnùÉ ½þÉ ´É趪ÉMÉÖhÉ
Eò`öÉä®ú ¸É¨É ºÉä´ÉäiÉ ¶ÉÚpù ¨ÉMxÉ //44//

VÉèºÉä MÉÖhÉ iÉèºÉä Eò¨ÉÇ


½äþ {ÉÉlÉÇ! ½þÉ ¨ÉÉxÉ´É MÉÖhÉvɨÉÇ /
Eò¨ÉÉÇiÉ ÊºÉÊrù ʨɳäý ZÉ]õ{É]õ /
VÉÒ´ÉxÉÉiÉ xÉEòÉä =MÉÉSÉ JÉ]õ{É]õ //45//

ºÉÞι]õEòiÉÉÇ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉ EÞò¹hÉ /


ʺÉÊrù{ÉÉ<Ç º´ÉEò¨ÉÇ iªÉÉºÉ +{ÉÇhÉ //46//

VÉÉhÉÖxÉÒ ¸Éä¹`ö º´ÉvɨÉÇ


vɨÉÇ ®úÊIÉhªÉÉ Eò®úÉ´Éä Eò¨ÉÇ /
>ð`ö! ½þÉä ªÉÖrùÉºÉ iÉÚ iɪÉÉ®ú
+vĘ́ɪÉÉiÉä nùÉ´É xÉ®úEòÉSÉä uùÉ®ú //47//
MÉÒiÉÉÊxɹEò¹ÉÇ 147

º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò Eò¨ÉÉÇiÉ xÉ {ÉɽþÉ´ÉÉ nùÉä¹É


vÉÖ®úÉ{ÉÉä]õÒ +ÎMxÉ ºÉÖrùÉ ÊnùºÉä ºÉnùÉä¹É //48//

+xÉɺÉHò ºÉƪɨÉÒ Êxɺ{ÉÞ½þ YÉÉxÉÒ


Eò¨ÉÉÇiÉ ªÉÖHò +ºÉÖxÉÒ +EòiÉÉÇ ¨ÉÉxÉÒ /
+ʦÉzÉ +Éi¨É¦ÉÉ´ÉÉiÉ iÉÉä ªÉÖHò
¤ÉÆvÉxÉÉiÉ ¨ÉMÉ EòºÉÉ Ê±É{iÉ? //49//

½äþ EòÉéiÉäªÉ! VÉä ʺÉrùÒºÉ |ÉÉ{iÉ VÉɽþ±Éä


=SSÉ ¥ÉÀɴɺlÉäºÉ EèòºÉä {ÉÉiɱÉä? /
BäEò ºÉÉÆMÉiÉÉä +ÉiÉÉ iÉÖVɱÉÉ
iÉÚ ºÉJÉÉ ¨ÉÉZÉÉ BEò±ÉÉ //50//

+Éi¨ÉÊxɶSɪÉä Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÉäMÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ


xÉ uäù¹É ¨ÉiºÉ®ú ¨ÉÉä½þÉSÉÉ ¨ÉxÉÒ ¨ÉÉMÉ /
ʴɶÉÖrù ºÉ¨É¤ÉÖrùÒiÉ +ºÉä YÉÉxÉÒ
ºÉnùÉ {É®ú¥ÉÀ ¤ÉºÉä vªÉÉxÉÒ //51//

ʨÉiÉɽþÉ®úÒ ´Éè®úÉMªÉ¶ÉÒ±É vªÉÉxɺlÉ


ºÉnùÉ ¨ÉÉZªÉÉiÉ +ºÉiÉÒ ¨ÉºiÉ /
xÉ {Ébä÷ EòɪÉÉ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉxÉÉºÉ ¤É³ýÒ /
+xÉɺÉHò VÉèºÉÉ Eò¨É³ý VɳýÒ /52//
148 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

xÉ +½Æþ +½ÆþEòÉ®ú MÉ´ÉÇ EòÉ¨É GòÉävÉ


xÉ ¦ÉÉèÊiÉEò MÉÉä¹]õÓSÉÉ ¨ÉxÉÒ ¶ÉÉävÉ /
®úÉMÉ uäù¹É EòÉ¨É GòÉävÉÉSÉÉ ÊxÉ®úÉävÉ
=SSÉ YÉÉÊxɪÉÉºÉ ¥ÉÀÉSÉÉ ¤ÉÉävÉ //53//

xÉ ¨ÉxÉÒ +ÉEòÉÆIÉÉ xÉ ¶ÉÉäEò


¶ÉÉÆiÉ ºÉ¨É¦ÉÉ´ÉÒ ½äþ ±ÉÉäEò /
ʺÉrù iªÉÉÆSªÉÉ{É®úÒ ¨ÉÉZÉÉ MÉÉä±ÉÉäEò
xÉ EòvÉÒ {ÉÖx½þÉ iɪÉå ¦ÉÚ±ÉÉäEò //54//

¶ÉÖrù ¦ÉHò iÉi´ÉiÉ: VÉÉhÉÒ ¨ÉVɱÉÉ


¨ÉÖHòÒSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨ÉÉäEò³ýÉ iªÉÉVɱÉÉ //55//

¨ÉVÉ{ÉÉ<ÇSÉ ªÉÉäMÉÒ EòÊ®úiÉÉä Eò¨ÉÇ


½þÉSÉ +ɽäþ =SSÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ vɨÉÇ /
Eò¨ÉÇ Eò¨ÉÇ¡ò³ý +{ÉÚÇxÉ ¨ÉVɱÉÉ
|ÉÉ{iÉ iÉÉä ¶ÉÉ·ÉiÉ {É®ú¨É {ÉnùɱÉÉ //56//

iªÉÉMÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäiÉ Eò¨ÉÇ ºÉ¨É{ÉÇhÉ /


¦ÉHòÒiÉ Eò®ú ®äú ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ËSÉiÉxÉ //57//
¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 149

¦ÉHòÒiÉ ½þÉä¶ÉÒ±É ¦É´É˺ÉvÉÖ ºÉÉMÉ®ú {ÉÉ®ú /


+½ÆþEòÉ®úÉ{ÉɪÉÒ xɹ]õ §É¹]õ `öÉ®ú //58//

¨ÉÉZªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉÖrù Eò®ú


xÉEòÉä ¨ÉÉMÉǧɹ]õ ½þÉä>ð iÉÚ vÉxÉÖvÉÇ®ú /
vɨÉǪÉÖrùÊSÉ =SSÉ IÉÊjÉªÉ vɨÉÇ
¨ÉÉä½þ ºÉÉÆbÚ÷xÉ Eò®ú iÉÖZÉä Eò¨ÉÇ //59//

¨ÉÉä½þÉ{ÉÉ<Ç xÉEòÉä xÉÉEòÉ°ü vɨÉǪÉÖrù /


½äþ {ÉÉlÉÇ! {ÉÉ{ɨÉÖHò ºÉSUôÒ±É iÉÚ ¶ÉÖrù //60//

ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ ¾þnùªÉÒ ¨ÉÒ ÎºlÉiÉ /


ªÉÆjÉÉ{É®úÒ ºÉÉ−ªÉÉÆxÉÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ
½äþ +VÉÖÇxÉ! Eò¨ÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú näùiÉÉä ¨ÉÒ ¡ò³ý
|Éä®úEò SÉɱÉEò vÉÉ®úEò ÊxɶSɳý //61//

½äþ vÉxÉÖvÉÇ®ú! ªÉä ¨ÉVÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ¶É®úhÉ /


¨ÉMÉ EèòºÉä iÉÖVÉ VÉxÉ¨É ¨É®úhÉ! //62//

ªÉÉ{É®úÒ EòÊlɱÉä Ênù´ªÉ {É®ú¨É YÉÉxÉ ªÉälÉä /


Ê´ÉVɪɸÉÒ JÉÊSÉiÉ VÉälÉ Eò¨ÉÇ Ê´É´ÉäEòä //63//
150 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

½äþ ºÉJªÉÉ! BäEò +ÊiÉ Ênù´ªÉ ´ÉSÉxÉ +ÉiÉÉ /


iÉä´½þÉÆSÉ EòÊ®úiÉÉä MÉÒiÉäSÉÒ ¨ÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉ //64//

ËSÉiÉxÉ {ÉÚVÉxÉ ¨ÉxÉxÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ ¨ÉÉZÉä /


VÉÉhÉ º´É°ü{É ½äþ +xÉxªÉ ¦ÉHòÉSÉä //65//

ÊxɦÉÇªÉ ½þÉä>ðxÉ iªÉÉMÉ vɨÉÇ ºÉÉ®äú


ªÉä ¶É®úhÉ iÉÚ ¡òHò ¨ÉVɱÉÉ ®äú /
¨ÉÖÊHò ʨɳýhªÉÉ ºÉÉä{ÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ½þÉ
¦ÉÊHò +iªÉÖSSÉ ªÉÉäMÉ {ɽþÉ! //66//

xÉ EòÊ®úiÉÒ VÉ{É iÉ{É VÉä ¦ÉHò


xÉ ¨ÉVÉ {ÉɽþiÉÒ +Énù®úªÉÖHò /
EòÊ®úiÉÒ ¨ÉÉZÉÉ uäù¹É VÉä ºÉnùÉ
Ênù´ªÉYÉÉxÉ xÉ ºÉÉÆMÉ iªÉÉiÉä EònùÉ //67//

¶ÉÖrù ¦ÉHòÉºÉ VÉä MÉÒiÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÒ /


ÊxÉ:ºÉÆ¶ÉªÉ Ê¨É³äý iªÉÉÆxÉÉ =SSÉ MÉÊiÉ //68/

iªÉÉ{É®úÒ xÉ ¦ÉHò Ê|ÉªÉ VÉMÉÒ


κlÉiÉ ºÉnùÉ iÉÉä ¨ÉÉZÉä ¾þnùªÉÒ //69//
¨ÉÉäIɺÉÆxªÉɺɪÉÉäMÉ 151

YÉÉxɪÉÖHò ºÉÆ´ÉÉnù ½þÉ +ÊiÉ {ÉÊ´ÉjÉ


+vªÉªÉxÉ EòÊ®úiÉÒ ºÉSSÉä ¨ÉÉZÉä ʨÉjÉ /
EòÊ®úiÉÒ {É`öxÉ ËSÉiÉxÉ ¨ÉxÉxÉ
½þÉä<Ç iɪÉÉÆSÉä ÊSÉkÉ {ÉÉ´ÉxÉ //70//

¸ÉräùxÉä VÉä Eò®úiÉÒ±É iÉÉä ¸É´ÉhÉ


ºÉnÂùMÉiÉÒºÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉ{ɨÉÖHò VÉxÉ //71//

½äþ {ÉÉlÉÇ! BäEò±ÉÆºÉ xÉÉ ¨ÉxÉÉxÉä ½äþ Ênù´ªÉYÉÉxÉ?


xɹ]õ ½þÉä>ðxÉ ¨ÉÉä½þ, nÚù®ú ZÉɱÉä xÉÉ +YÉÉxÉ? //72//

½äþ EÞò¹hÉ! ¨ÉÉä½þ ¨ÉÉZÉÉ ±ÉÉä{É {ÉɴɱÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ&


oùfø ºÉÆnäù½þ¨ÉÖHò ZÉɱÉÉä ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ //73//

ºÉÆVÉªÉ ¨½þhÉɱÉÉ
EÞò¹hÉÉVÉÖÇxÉ ºÉÆ´ÉÉnù ½þÉ +ÊiÉ ®úÉä¨ÉÉÆSÉEòÉ®úÒ !
Ênù´ªÉ YÉÉxÉ ½äþ ¨ÉÉxÉ´ÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉEòÉ®úÒ //74//

´ªÉɺÉnäù´É +ÊiÉ EÞò{ÉÉ´ÉÆiÉ @ñ¹ÉÒ¨ÉÖxÉÒ


Ênù´ªÉ ºÉÆ´ÉÉnù ¨½þhÉÖxÉÒ PÉb÷±ÉÉ ¸É´ÉhÉÒ //75//
152 ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉªÉ MÉÒiÉÉ +vªÉÉªÉ 18

½äþ ®úÉVÉxÉÂ! {ÉÊ´ÉjÉ +nÂù¦ÉÖiÉ EÞò¹hÉÉVÉÖÇxÉ ºÉÆ´ÉÉnù /


{ÉÖ±ÉÊEòiÉ Eò®úÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖx½þÉ ®úÉä¨É®úÉä¨ÉÉiÉ //76//

+É`ö´ÉÚxÉ +nÂù¦ÉÖiÉ ¦É´ªÉ °ü{É ¸ÉÒEÞò¹hÉÉSÉä /


+ÊiÉ ½þ̹ÉiÉ ½þÉäiÉä ¨É¨É ¨ÉxÉ ºÉÉSÉä //77//

VÉälÉ ªÉÉäMÉä·É®ú EÞò¹hÉ +xÉ vÉxÉÖvÉÇ®ú +VÉÖÇxÉ /


Bä·ÉªÉÇ Ê´ÉVɪɸÉÒ vÉ®úÒ SÉ®úhÉ +É´ÉVÉÚÇxÉ //78//

$$$$$

MÉÒiÉÉ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ