KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN SATU
2010

KANDUNGAN Tajuk Muka surat 1. Organisasi Kandungan 2 5. Pendahuluan 1 2. Objektif 2 3. Fokus Mata Pelajaran 2 4. Standard Kandungan dan Pembelajaran Pendidikan Islam 4 .

fasih dan bertajwid. mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ‘ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.a. memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s. ii. OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i. membaca al-Quran dengan betul.w. viii.KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu. menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s. dan membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. mengamalkan pembacaan al-Quran dalam kehidupan. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . iv. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. vii. FOKUS Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran. memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya. vi. v. mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada tujuh bidang iaitu: . Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami. beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. iii. beriman. sebagai asas perkembangan tamadun manusia. ix. pemantapan asas-asas akidah.w. memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.a.

manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.t. Bidang Jawi Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat. fasih dan bertajwid. sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s. pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian . pemahaman akidah yang sahih. menghafaz dan memahami surah alFatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya. . Bidang Sirah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.w. Bidang Adab Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah. Bidang Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.t.w.Bidang al Quran Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul. Bidang Akidah Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah. mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian.w. Bidang Hadis Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya.a.

3.1.2 @ @NNÕí†äîÏ@O@@ÍväÏ@æõb bi@åË…@åÏ…bç…@-í‰bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@@1.1.@ @١@æìçbm âýg@åÔí†í†äÏ@æŠuýjàÏ@æa…@åËë†ãb×@…‰†än @ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @H@ð@MaI@-mc…@ìmb@-í‰biŠi@ÝšËìm@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß 1.3.1.3.1 æaõŠÔÛa@N1 @ @æõb bi@1.1 @ @NÕí†äîÏ@O@ÍväÏ@æõb bi@åË…@êëbi…@ìmb@@-í‰bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.3.1.1.1.2 @ @NH@QSMQ@=@âZ@R@cŠÓaI@@-mc…@ìmb@-í‰biŠi@Íí@Îìjßb Ši@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@@1.1.3.3 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ @ @@N-í‰bi .3 @ @Nåíìäm@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.8 @òía@æa…@òía@åËìmìÏ@~@òàÜ×@„bj¾@1.1.7 @ @Nòä×b@ÒëŠy@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.1.1 @òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß@1.6 @ @NéÜÔÜÓ@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.3.1.1.2.1 @ @H@ðMaI@@@@ïqìi@âb@7Ðàç@Íí@òîöbvç@ÒëŠy@ïqìi@aˆîi@Íí†äj¾@1.1.5 @ @Nòä×b@áîß@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.1.2 @ @NH@SPMQT@=@âI@N†ß@æõb bi@a†äm@æa…@†ß@@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.1.3.2.1 @ @@N-mc…@ìmb@-í‰biŠi@ÝšËìm @ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.2 @ @mc…@ìmb @í‰biŠi@òàÜ×@æa… @ @NÕí†äîÏ@O@ÍväÏ@æõb bi@æa…@-í‰bi@ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.3.4 @ @NÍväÏ@æa…@Õí†äîÏ@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.

4.4.@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @Næõb bi@Ka…@…a@Ö†îm@Íí@ÑîÛa@ÒëŠy@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.1 @ @Z@ÑÓë@æõb bi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.2 NæìØ @„bi…@@ÒëŠy • N .1.

.

4 Nñ†‘@áîß@æa…@æìã • Næõb bi@Ka…@…a@Ö†îm@æa…@æõb bi@Ka…@…a@Þa • N†í†’mŠi@ÒëŠy • Nl@ÒëŠy@@ì·Ši@òä×b @áîß • N-îÐîã@ëbma@@Ýjm@„bi…@Íí@/a@òàÜ× • NH@‰@I@æa…@H@Þ@I@NÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b @æìã • @ @@" @@B@ñ†‘Ši@ÍnäîÜß@a†äm@†Ï@ò׊y@Ra@ÍväÏ@æõb bi • BNðB@æa…@B@ë@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b @æìã • @òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾@1.4.4.1.4 @ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ @ @Na†äm@æa…@-í‰bi .1. @ÒëŠy • @ @N  @ÒëŠy • @ @Nò׊y@aë…@éîjÛ@ÍväÏ@æõb bi@a†äm@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.3 @ @Z@@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ 1.1.

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än NB@l@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b @æìã •      .

2 @ @.$% &'# NÑÓë@a†äm • NìnämŠm@òàÜ×@†Ï@ÑÓë • @ @NòÈİÔß@ÒëŠy • @ @åÄÐy@@1.) 3.  ! " ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b @æìã • .

4501 21 /01 *+ -..

) 3.1 ò¤bÐÛa@ñ‰ì • . a@åËìmìÏ@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾ 1.1@ @ZpìØíŠi@ñ‰ì ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.1.67 åË… .2.2.

1.) 3.2 @ @ @ @ @ @@@†í죊i@æa…@67 åË…@.2. 4501  21 /01 *+@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@1.

4501  21 /01 *+@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.1.@åË…@.3 @ @@@@@æa…@89:.) 3.2.

4501  21 /01 *+@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@@1.2.0.1.5 @ @@åÏë†îè×@æa…@ñý•@Ka…@.1.2.4 @ @Šíë†mŠi@@@@@@@@@ N@æaõŠÔÛa@òíc@ÅÐzÌß@Ka…@êìšËìMêìšËìŠi@@1.

@Íí@ñ‰ì@åØÜàÈÌß@1.2.1.) *+ • @ @ .6 @7bäÛa@ñ‰ì • @ÕÜÐÛa@ñ‰ì • .

4.4@ .1.1 2.1.3 ñ…bè‘@òàÜ×@ïàè¾@2.1 @ @@âý4g@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.4.2 N@âý4g@æì×ë‰@ïàè¾ 2.@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @@åËë†ãb×@…‰†än @ @N@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.3.2 æb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@@2.2.1 @ @@N@æb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.3 æb¹a@æì×ë‰@ðõbíb!ŠÐ¾@Ö†îm@òjÓbÇ@pìjrß@@2.2.1 @ (a@æŠj×@æa…@æ…ìuì×@Ínäm@ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@pìjrß@@2.4 @ @@N@(a@†Ð×@æb¹aŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@@2.2 2.3.1.2 @ @ñ†îÔÇ@@@.4 @ @@N@Þìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@åØÄÐÜß @ @@N@Þìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@ÅÐzÌß N@ñ…bè‘@òàÜ×@´mŠÌÏ@å×bmbrß 2.2 @ @@N@âý4g@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@2.4.3 N(a@†Ð×@æb¹aŠi@ïàè¾@@2.1 @ @@N@æb¹a@æì×ë‰@†Ð×@æb¹aŠi@å×@pìjrß@@2.1.3.2 @ @@N@âý4g@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@å×@å×bmbrß@2.3.3 @ N@âý4g@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß 2.

1.2.<27+@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.4 @ @ï ìŠi@Ñî\ãì×@å×bmbrß@@3.<27+=1@åØía‰bärß@@3.2 @ @@Nï=ì Ši@ê†íõbÏ@pìjrß@@3.2.3 @ @.1.1 @ @.1.2 @ @@.1 @ @ñ…bjÇ@@@@.<27+@a‰b=@å×bmbrß@@3. 05+ 3.2 .@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @NsßìØy@ï=ì Ši@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.3 @ @Nï=ì Ši@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@@3.1.4 .<27+@åÌînäÐ×@åØCÜväß@@3.3 @ @@Nï=ì Ši@a‰b=@åØía‰bärß@@3.2.1 N<27+@´mŠÌÏ@å×bmbrß 3.2.

B C5D+ =? @A >.

3.E@´mŠÌÏ@å×bmbrß@3.3.EŠi@æaìuìm@pìjrß@@3.E åØÜİj¾@Íí@a‰b׊Ï@æa…@êëŠØß@Lòä@a‰b׊Ï@pìjrß@3.2 @ @Nsîm‰a@bmŠ @E@òîã@ÅÐÛ@„bj¾ 3.@å×bmbrß@@3.5 @ @.2.5 NsnäMòä@bmŠŠi@bã‰ìÐ_@åË… EŠi@a‰b=@å×ì×ýß@3.3.6 E@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@3.1 @ @.F  pìØîÌß E@æì×ë‰@pìjrß@3.3.3.3 .4 .3 .3.

1 .@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@†àª@bã@åãë‰ìn×@éÜî\Ü@å×bmbrß 4.1.4.2.1 Na†äî™bi@´jä×@Ga†äm@æa… @ @ @ @ @ @@†àª@bã@æaììrÏ@é–îÓ@å×bmbrß@ .4.1.2.2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ Nsãõb™bväÏ@êìÐàîm@æa…@@†àª@bã@å×ììrß@Íí@bnîãaë@âbã@pìjrß 4.4 @@@@-HI@bã@åãë‰ìn×@éÜî\Ü@å×bmbrß@ .2 @a†äî™bi@ -ÐÜ@ æa…@ =b_@ aìîn\íŠÏ@ å׊…Ši@ @ †àª@ bã@ ´jä×@ Ga†äm@ å×bmbrß 4.1.1 N@@†àª@bã@åãë‰ìn×@æõaìîàîn\íd×@å×bmbrß 4.2 @ @ @ @Nåíõü@Ήëa@éîÛëa@å×ìì…@@†àª@bã@kj@å×bmbrß@4.3 Nå×7çü… ê7 .

3 Òbi@ìjía@†Ð×@æõaGèvC×@å×bdžäß@@5.3.5 @ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@l…a@å×bmbrß 5.4.2.3 âìäîß@æa…@å×bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@@å×bmbrß@ 5.1 @ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß@@@5.3.3 @ @l…a@N5 @ @âìäîß@æa…@å×bß@l…a@å×bmbrß@@5.4.2 @ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@åØ\Üväß 5.3.2 @ @âìäîß@æa…@å×bß@l…a@åØîbØîÜÏbÌß@@@5.4.4 .2.1 âìäîß@æa…@å×bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß@@5.4 @ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@pìjrß@@5.2 å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@ojÓbÇ@åØ\Üväß@5.2.2.1.2 5.2 @ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@å×bmbrß 5.1.æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än @ @âìäîß@æa…@å×bß@-ÐÜ@L=b_L@âìÜj@l…a@pìjrß@ 5.1.1 5.1 @ @å×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß 5.1 @ @Òbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß 5.3 @ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß 5.4 âìäîß@æa…@å×bß@-ÐÜ@æa…@âìÜj@õbÇ…@ „bj¾@@5.3 @ @ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß@ @ @@@ë‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@h\Ï@ÝäÌß@ @@ë‰ì™@Ò…bçŠm@@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@åØ\Üväß@ 5.1.1.

4.2 6.3 6.1 @ìmb@ †Ï‰…@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾L@ ÝäÌß 6.4 @N@ÚìiŠm@pb×@ì×ì 6.3.1 NÝšËìm @åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@ðëbu@ÒëŠy@pìjrß@æa…@ÝäÌß @ @@N@Þìni N@Þìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@R@ÒëŠy@å×aˆîj¾ @ @@N@Þìni@åË…@åãì\ãì×@ÒëŠy@æa…@Ý×ëú@G ÒëŠy@ÝäÌß @ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@„bj¾ @ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@b×ì@@-îÛìäß N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@bäîj¾ @ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@„bj¾ @ @@N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@b×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@bäîj¾ N@Þìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@-îÛìäß 6.2.æŠuýjàÏ@…‰†än @ @ @ @åËë†ãb×@…‰†än @N@Þìni@åË…@ÝšËìm@ðëbu@GÒëŠy@-îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@@6.1 @ðëbu@ R@ ÒëŠy@ -îÛìäß@ æa…@ pìjrßL@ ÝäÌß 6.3.4.1.4 6.2 @†Ï‰…@ ê…ìß@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ bäîj¾L@ „bj¾@ 6.5 N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@-îÛìäß 6.1 6.2 @ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì .2 @N@ÎìjßbŠi 6.4.5.2 @ðëbu@ RÒëŠy@ -îÛìäß@ æa…@ pìjrß@ LÝäÌß@ 6.2.3 @N 6.1 6.3.2 @ÚìiŠm@ pb×@ì×ì@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾@ L@ ÝäÌß 6.3 @ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß@@6.1.5.3.1 @ @ðëbu@@@N@6 Þìni@åË…@Öìnäi@æa…@ïqìi@âb@7Ðàç@Íí@GÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.

2 @aë…@ †Ï‰…@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾@ L@ ÝäÌß@ 6.1 @†Ï‰…@ pb×@ ðbØˉ@ -îÛìäß@ æa…@ bäîj¾@ L„bj¾ 6.2 ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ@-îÛìäß 6.2 6.9.7 N@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb× @ @@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ@„bj¾@@6.1 @Íí@ ê…ìß@ pbía@ -îÛìäß@ æa…@ bäîj¾@ L„bj¾ @ @@N@Þìni@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@bäîj¾@ N@Þìni@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@-îÛìäß 6.6.2 6.3 @ @@N@Þìni@åË…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@„bj¾@@6.7.9.1 6.8.6.9.3 pb×@ðbØˉ@ïËë†äÌß 6.æŠuýjàÏ@…‰†än @ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@-îÛìäß @ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@-îÛìäß @ @åËë†ãb×@…‰†än 6.6 ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì @ì×ì@ †Ï‰…@ æõbmb׊Ï@ -îÛìäß@ æa…@ „bj¾LÝäÌß 6.7.1 6.8.9 .8 @ @@N@Þìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@pb×@ðbØˉ@bäîj¾ 6.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful