You are on page 1of 36

Mc lc

.................................................................................. 3 ...................................................................................... 4 ...................................................................................................... 5 ............................................................................................................ 7 11 12 14 21 c im t nhin ...................................................................................... 7 c im x hi ......................................................................................... 7 i tr pht trin ....................................................................................... 10 XY D 12 s php l ........................................................................................... 12

1.3. Ti nguyn ................................................................................................. 8

2.1.1. Cc vn bn php lut v chnh sch quan trng cp Quc gia ...... 12 2.1.2. Cc vn bn chnh sch, php l lin quan chnh ca Ngh An ....... 13 22 c vn & bin v ven bin tnh gh n .............................. 14 2.2.1. Suy thoi, nhim mi trng .......................................................... 14 2.2.2. Suy thoi sinh cnh v a dng sinh hc .......................................... 16 2.2.3. Thin tai v s c mi trng ........................................................... 16 2 c bt c p tr ng n l & bin ................................................. 17 2.3.1. Chnh sch, lut php........................................................................ 17 2.3.2. T chc v nng lc .......................................................................... 18 24 hi trin khai Q ca gh n ............................................... 19 2.4.1. Bi cnh QLTHB trong nc v quc t ........................................ 19 2.4.2. QLTHB ti Ngh An ....................................................................... 22 , 1 D .... 24 c ti 2020 .......................................................................................... 24

3.1.1. Mc tiu chung .................................................................................. 24 3.1.2. Mc tiu c th .................................................................................. 24 2 m nhn n 20 0 .................................................................................. 24 hm vi ca hin lc .......................................................................... 24

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

3.3.1. Phm vi khng gian ........................................................................... 24 3.3.2. Phm vi thi gian .............................................................................. 26 4 c nhim v chin lc ......................................................................... 26 3.4.1. Nhim v 1 ......................................................................................... 26 3.4.2. Nhim v 2 ......................................................................................... 27 3.4.3. Nhim v 3 ......................................................................................... 28 3.4.4. Nhim v 4 ......................................................................................... 29 3.4. . Nhim v ......................................................................................... 30 41 42 4 44 ....................................... 32 c h t ng ch n b trin khai hin lc ........................................ 32 chc trin khai hin lc ................................................................. 32 ai tr ca cc bn lin an khc tr ng thc hin hin lc .............. 33 nh gi vic thc hin hin lc ........................................................ 34 .................................................................................. 35

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

: BVMT BVTV KCN KTTV KTXH PEMSEA PTBV QLTH Q TN&MT UBND : : : : : : : : : : :

in i kh h v mi trng v thc v t h cng nghip h tng, thy vn inh t - x hi hng trnh i tc h vc v Q n l mi trng cc bin ng ht trin bn vng Q n l tng hp Q n l tng hp i b i ng yn v mi trng y ban nhn dn

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

M Cc bn lin quan: cc t chc, c nhn, trc tip h c gin tip tc ng h c b tc ng tch cc hay ti cc bi chnh sch, h t ng, d n, chng trnh, ang an tm, c p ti Du lch sinh thi: l i hnh d lch t p tr ng v cc ti ng yn vn ha v mi trng, thng da trn cc h t ng b tn a dng sinh hc: s ph ng ph v ng n gen, ging, l i sinh v t v h sinh thi tr ng t nhin H sinh thi: thng cc n th sinh v t tn ti v pht trin tr ng mt mi trng nht nh, c an h tng tc vi nha v vi mi trng Khu bo bo tn thin nhin: t kh t h c bin c bit dnh b v v d y tr a dng sinh hc, cc ng n ti ng yn thin nhin v vn ha x hi, c n l bng i ch ring v cc cng c hi khc Lu vc sng: h vc dn nc v mt c n sng; l vc ca nhng sng ln cha l vc ca tt c cc sng nhnh ca n Sinh cnh: n v a l ca mi trng sng, c trng bi mt ki sinh v t c tnh ng nht ca , thch ng vi i kin mi trng i b v ng b v ng v n bin v ng v n b: l vng gm c vng bin ven b v vng t ven bin, ni c s tc ng a li ng k gia bin v t lin r ng thc t, vng ven b c xc nh mt cch tng i, thng ph th c v ranh gii hnh chnh, mc ti v nng lc n l Pht trin bn vng: s pht trin m b d y tr l bn cc ng n ti nguyn thin nhin v cht lng mi trng, d ch php tng trng kinh t, p ng nh c ca th h hin ti m khng lm tn hi n nh c ca cc th h tng lai Qun l tng hp i b v ng v n b: m hnh n l & s dng cch tip c n tng hp, thng nht (the h thng ti ng yn, chc nng s dng v chnh sch n l), trnh l p v h n thin k h ch xen k vi vic thc hin k h ch, c s tham gia ca y cc bn lin an, nhm gi i yt nhng vn n l phc tp vng ven b. Ri ro: kh nng m mt tc nhn c th gy hi ch i tng, l hm s ca xc s t x y ra tai ha v mc b thit hi d tai h Ti nguyn thin nhin: c im h c c phn ca mi trng t nhin, c gi tr phc v cc nh c ca c n ngi i ng yn c th c gi tr kinh t trc tip h c gin tip, c h c khng c kh nng ti t
D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

M Ngh An l tnh v n bin thuc v ng Bc Trung B, c din tch ln nht Vit Nam; pha bc gip tnh Thanh Ha, pha nam gip tnh H Tnh, pha ty gip Lo, pha ng gip bin ng. Trung tm hnh chnh ca Tnh l thnh ph Vinh, cch th H Ni 291 km v pha Nam. Ngh An c b bin di 2 km v giu c v ngun li thy sn, t lu vn ni ting v ngh c, ngh lm mui, ang chuyn mnh trong pht trin kinh t vi nhng t ph trong lnh vc cng nghip, th ng mi v dch v vi tc tng tr ng cao. Ti v ng v n bin ca Tnh ang hnh thnh , pht trin cc khu du lch, ngh mt, ch bin v ut kh u nng , thu sn, cc khu cng nghip, cm cng nghip v nhiu c s h tng quan trng. Nhng thch thc v ti nguyn v mi trng ut hin ngay khi bc vo tin trnh i mi v pht trin, nh: ngun li thu sn b khai thc qu mc, mi trng b nhim, ti nguyn nc b suy gim, rc thi trn b bin v trong nc bin v n b gia tng, sinh cnh v cnh quan v n bin b m hi v suy thoi, mu thu n s dng ti nguyn bin v v n bin gia cc ngnh, cc bn lin quan ut hin, cn tr s pht trin v ng v n bin, c ng nh ton Tnh. Ngh An c ng ang i m t vi nhng da ca s c mi trng, thin tai v bin i kh hu, c u hng khc nghit h n trong nhng nm gn y, nh: i l b bin, m nhp m n, l lt, hn hn, Thc t cho thy, mt trong cc nguyn nhn cn bn ca cc vn nu trn l do cc bt cp trong cng tc qun l cc i tng ht sc phc tp ti v ng bin v v n bin. Ph ng thc qun l truyn thng th o ngnh, th o l nh th d n n s chia ct cc thnh phn, cc khu vc vn rt c quan h mt thit vi nhau ca cc h sinh thi bin v v n b, lm mt s cn bng trong cc chc nng ca chng, gy hu qu v mi trng, sinh thi, kinh t v hi. V vy, khai thc hiu qu tim nng v ng bin v v n bin ca Tnh, ng thi bo v v duy tr lu di cc gi tr ti y, cn khc phc cc nhc im ca ph ng thc qun l ti nguyn, mi trng hin hnh, thng qua vic p dng ph ng thc qun l mang tnh tng hp, hi ho v ti u cc mc tiu s dng, m bo tnh vn ton v kh nng cung cp bn vng cc sn ph m v dch v ca cc h thng ti nguyn bin v v n bin. D n "Qun l tng hp i b tnh Ngh An giai on 2011 - 2015" c y dng v trin khai trong bi cnh trn v mt trong nhng nhim v quan trng t ra trong D n l y dng Chin lc qun l tng hp i b cho Tnh. Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An l tp hp cc nh hng v nhim v chnh qun l mt cch tng th ti

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

nguyn, mi trng v cc gi tr chung c c t v ng bin v v n bin ca Tnh, nhm t c s pht trin hi ho, hp l v li ch ca cc ngnh, a ph ng v cc bn lin quan, gim thiu v loi tr cc mu thu n s dng ti nguyn, tng cng hiu qu cng tc bo v mi trng, cng c v pht huy cc gi tr vn c ca v ng v n b, phc v cho s phn thnh, an ton lu di ca nhn dn. Chin lc khng trc tip gii quyt cc vn ca t ng ngnh, t ng a ph ng v t ng t chc, m tp trung vo nhng vn lin ngnh, lin a ph ng, i hi s iu phi, phi hp, s tham gia ca cc bn lin quan v cng ng. Chin lc c y dng n nm 2020, thi im hp l c th m t v lng ghp vo Chin lc cc mc tiu phn u ca tnh Ngh An, th hin trong quy hoch pht trin kinh t hi ca Tnh v quy hoch pht trin cc ngnh lin quan. Chin lc c y dng vi s k th a kt qu t c trong cc bc Chu n b v Kh i ng ca chu trnh qun l tng hp i b m D n qun l tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 2015 tun th, c bit l:

Vic thnh lp c cu t chc iu phi v qun l D n, gm Ban iu phi a ngnh, T h tr k thut a ngnh v Vn phng D n; C ch nh gi, gim st D n; H s TN&MT i b tnh Ngh An; C s d liu, lin kt vi GIS phc v qun l tng hp i b; K hoch truyn thng mi trng phc v qun l tng hp i b v vic thnh lp Nhm tuyn truyn vin nng ct . Vn bn Chin lc gm bn phn chnh, nh sau: Gii thiu v v ng bin v v n bin tnh Ngh An; Cn c v c s y dng Chin lc; Mc tiu, phm vi v ni dung ca Chin lc; T chc thc hin Chin lc.

1) 2) 3) 4)

Chin lc l kt qu ca nhng n lc tham gia ca cc cp, cc ngnh v nhiu c quan, t chc, cng ng trong Tnh, c bit ca S TN&MT Ngh An - c quan ch tr thc hin D n qun l tng hp i b tnh Ngh An. Chin lc qun l tng hp i b ca Tnh s c trin khai thng qua K hoch hnh ng thc hin Chin lc, c th ha cc gii php thc hin cc nhim v ca Chin lc, c y dng ngay sau khi Chin lc c ph duyt.
D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

11

c im t nhin

a hnh ven bin gh n c trng bi 2 vng khc bit ng ven bin h yn Q nh v h yn Din h thp, bng phng, b chia ct bi nhng lch nh, c ch thng b ng p mn khi x t hin b kt hp vi tri cng ng ven bin h yn ghi c v th x a c a hnh ca hn, gm nhng d i v cc cn ct chy s ng s ng the hng c am gh n nm tr ng vng nhit i gi ma, kh h phn the hai ma khc bit r rt: ma h nng, m, ma nhi ma ng lnh, t ma ng ma bnh n nm kh ng 1 200 - 2.000 mm hit tr ng bnh nm t 20 n 24o gh n ch nh hng ca hai l i gi chnh l gi ma ng c v gi phn y am (gi ) gh n c b bin di 82 km v h i ph n rng 4 2 0 h i l v ng y bin vng ven b tng i bng phng Dc b bin c 6 ca lch, l: lch n, lch Q n, lch hi, lch n, a , a i h thy tri vng bin gh n kh phc tp; ng i khi l ch nh t tri , tr ng lng l bn nh t tri khng vi bin t 0 n , m ng ti vng bin ch y the hng c v ng, khi v gn b th ch yn hng sang ng v ng c mn nc bin ven b kh ng t 1,6 n ,7 h h i l bin b chi phi bi ch h i l ch ng nh c ; ma h tn ti 2 dng r rt l dng mt, c t nn bi gi ma y am v dng y ch y t pha c x ng v tri ln ti vng bin Q nh ng ven bin gh n ch nh hng ca b v p thp nhit i r ng bnh mi nm c 2 - cn b , thng t p tr ng v thng 8 10, i khi gy ra l lt gh n c 7 l vc sng; t y nhin, 6 tr ng s ny l cc l vc sng nh ven bin c chi di di 0 km vc sng l ln nht, vi 2 phn trn a ph n tnh gh n c din tch 17 7 0 km v tng chi di sng l 361 km. 1.2 c im x hi

Ngh n l ni ghi d n tin ca tr yn thng tranh cch mng v s n it am vi ca tr X vit gh t nh 1 0 1 1, c lch s h hng v bt kh t tr ng hai c c khng chin chng hp v chng Ngh n l hng ca h tch h inh, lnh t v i ca dn
D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

tc it am v danh nhn vn ha th gii Ngh n c tr yn thng hi hc, l ci ni s n sinh ch t nc nhi nhn ti, nhi nh kh a hc, nh vn ha c tm c c gia v c t t p tr yn thng ca ngi x gh l c tnh cng ng ca , gi lng nhn i, nng ngh a tnh v cn c ch kh gh n c dn s ln, ng th 4 it am v l mt tr ng nhng tnh c m t dn s ca nht nc (178 ngi/km2, nm 2011) ng ven bin, vi h yn, thnh ph, th x l Q nh , Din h , ghi c, a v hnh ph inh; y l kh vc ng dn nht: 1 166 02 ngi, chim ,6% dn s t n nh; m t tr ng bnh l 8 7 ngi/km2 i nhng x bi ngang xa tr ng tm th, t l la ng c trnh ch yn mn k th t rt thp s vi mc tr ng bnh ca c vng ven bin; phn ln cc h gia nh lm ngh nng (trn 0%), ng dn chim kh ng 21%, la ng cng nghip, ti th cng nghip kh ng 7,2%, cn li l lm ngh dch v 466 trn 47 s x, phng, th trn c trm y t, tr ng % t ti ch n ngnh; 1 /1 h yn, thnh ph, th x c tr ng tm y t tt c cc x/phng ven bin c trng, lp t nh tr n ph thng tr ng hc; t l trng ch n c gia t 4 % h ng /4 dn s c cp nc sinh h t t ti ch n chnh lch gia thnh th v nng thn, gia ngi gi v ngi ngh ang c x hng gia tng in nay, 100% s x, phng tr ng vng c s dng in li Q c gia nhng phn ln mng li ng dy x ng cp, t i, c bit vng nng thn. Q c l 1 chy a vng ven bin ca nh kt ni vi c nc; gh n c h thng ng b ven bin pht trin, cc t yn ng tnh l ra n t n bin nh v ang tip tc trin khai xy dng thm mt s t yn ng an trng ven bin v ni ra bin n bay inh c nng cp, m b my bay 20, 21 v tng ng ct h cnh an t n 1.3. Ti nguyn gh n c ti ng yn nc m t kh di d , tr lng kh ng 20 t m c ma l ng n chnh t nn cc ng n nc mt tr ng h thng cc sng, s i, h, m; s ng lng ma phn b khng the nm v the ma: trn 70% lng ma t p tr ng v cc thng 8, , 10 ma l Nc di t vng ven bin the nh gi s b l kh ph ng ph
3

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

gh n c 1 64 8 ,22 ha t t nhin in c x hng gia tng khai h ang t cha s dng v ch yn i mt nc vng ven bin sang mc ch sinh h t v s n x t c h yn ven bin c din tch t nng nghip l 6, %, t phi nng nghip l 2 , % v t cha s dng l 17,0% s vi din tch cc l i t tng ng ca c nh Din tch t t nhin ca 4 x/phng th c cc h yn/thnh/th ven bin chim 8,4% din tch t nhin ca nh Vng ven bin c 1 7 8 ha rng trn kh ng 7 241 ha t rng, tr ng c 6 , ha rng ng p mn, ch y a i, a n, a ch Q n, ch n v 688,1 ha rng bi ct ven bin h ng 2 167 ha t bi ct v bi ly h ang c th trng rng v R , phn b tng i gia cc h yn ven bin t bi ct trng rng ch y cc x l Q nh h, n i, Din im, Din hnh, Din r ng, ghi ng, ghi X n, hc h v ghi i, pha ng c Q nh v c m Ti nguyn khong sn ca gh n kh a dng, vi 1 im m ln, nh, tr ng c 22 im ti vng ven bin vi cc l i t him nh vng, , n cc l i kh ng s n lm v t li xy dng h ng s n t p tr ng nhi vng ven bin nh st, tr lng kh ng 1,8 tri tn; mangan tr lng trn 200 nghn tn; arit, a lin, vi Hi sn ca gh n t p tr ng nhi tng y v ng i khi bin c ti 267 l i, th c 1 h; mt s l i c tr lng ln, nh c trch ( 0 %), c nc (1 20%), c cm (10 1 %); c nhi l i c c gi tr kinh t ca nh: c chim, c th , c hng, c nc, m bin cng c n 20 l i th c 8 ging v 6 h, vi cc l i c gi tr kinh t ca nh tm he, tm r , tm bp, tm vng, tm st, tm t, tm s v tm hm, sng t p tr ng vng nc nng t 0 m tr v g i ra, cn mt s l i c gi tr kinh t ca nh mc, c nhm, m i bin, rn bin, s bin, ng tr lng h i s n vng bin ven b kh ng 0 000 tn, ch php khai thc t 10 000 n 12 000 tn r lng tm kh ng 610 - 680 tn m hm c tr lng t 20 - 25 tn c phn b khp vng bin v kh a dng v thnh phn l i; kh nng khai thc kh ng 00 - 0 tn/nm. gh n c nhi sinh c nh, h sinh thi an trng ti vng ven bin nh: t ng p nc ti 6 ca lch v cc vng bi ngang trn a bn c h yn, th, thnh ph ven bin; bin trn t n b chi di 82 km b bin ca nh; cc bi bin, ven b c pht trin thnh cc kh d lch, ngh dng, bi tm nh a , i , i in, Din hnh, Q nh hng v cc g, t
D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

14

i tr pht trin nm

c tng trng D bnh n ca tnh gh n tr ng 2006 - 2011 t ,7%, ca hn s vi tc ca c nc (6,9%).

gh n xy dng kh kinh t ng am thnh kh kinh t tng hp; giai n 2006 - 2010 xy dng x ng c b n am m, c inh, ng ai c ng i (Q nh ) v h c (Din h ) s c hnh thnh the y h ch ca hnh ph r ng giai n sa 2010, gh n tip tc xy dng kh cng nghip mi he y h ch, vng ven bin c 11 cm cng nghip in mt s cm cng nghip c lp y (nh ng nh, ghi h, Din ng, ng c) Nh my thp C cng s t 1 tri tn/nm c y h ch xy dng ti Q nh D n nhit in Q nh p c h tng hnh ph ph d yt nm 2006 vi tng cng s t 2400 W, gm: hit in Q nh p 1 (1 .200MW) v hit in Q nh p 2 (1.200MW). ng ven bin gh n c 6 lng ngh c D nh cng nh n (chim 4, % s lng ngh t n nh) v trn 70 lng c ngh gh n c 7 c ng bin, tr ng c ng a c xp v nhm c ng ln ng a c i kin kt ni thnh mt im v - ra ca hnh lang kinh t ng - y ni vi v hi an 6 c ng cn li gm 1 c ng hng ha tng hp l n hy; 2 c ng xng d l ng a v ghi ng; c ng c l a i, ch Q n v ch n g i ra, cn mt s bn c nhn dn gh n hin c 17 t v n t i cc l i c trng t i t 2 - 4 0 4 tn, vi tng trng t i 18 687 tn hm vi h t ng v n t i bin c m rng ra cc nc tr ng kh vc ng n tnh c 07,6 km ng sng, c phn b trn cc vng i tr n i trng v ch bin thy s n trn t n nh the gi thc t tng dn a cc nm; tng gp 6 ln tr ng giai n t 2000 n 2011 Trong nhng nm a, din tch n i trng thy s n c m rng, i tng n i ngy cng a dng, nng s t v s n lng ngy cng tng, c s h tng tng bc c t, c i thin g i cc l i n i tr yn thng, mt s a phng ang pht trin n i mt s i tng c gi tr kinh t ca nh hnh, a ba, ch, n, c c Q nh , Din h v X a , c nhi c s s n x t c l p v lng ngh ch bin thy s n

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

10

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

tim nng d lch, lng khch n vng ven bin ngy cng tng chim 0 % tng lt khch d lch n t n nh, k the s lng cc kh ngh dng, khch sn, nh hng c xy dng ngy cng nhi , c bit l vng ven bin t Q nh n a L. ng khch c t kh thp, chim ,0 , %, ch y t , hi an, r ng Q c, mt s nc th c v cn li l t n Q c, h t n, cc nc ch , ch he nh hng pht trin d lch, gh n s xy dng hai kh th d lch inh, a v kh d lch c gia im in; xy dng cc kh d lch bin, nh: a , in Q nh, Din hnh, i Rng, g, t gh n l tnh s n x t m i ln min c, vi din tch l 870, ha, tr ng h yn Q nh l mt tr ng nhng h yn c din tch ng m i ln nht tr ng c nc (664,72 ha) r ng thi gian ti, gh n tip tc c i t v nng cp cc ng m i, s n x t m i sch t 100 000 n 120 000 tn/nm hng i kin t nhin, c im x hi v ti ng yn nu trn ch thy tim nng v c hi pht trin kinh t x hi ca tnh gh n ni ch ng v i b ni ring rt t ln

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

11

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

21 s php l

XY D

2.1.1. Cc vn bn php lut v chnh sch quan trng cp Quc gia


t bin it am ngy 21 thng 6 nm 2012; t v mi trng ngy 12 thng 12 nm 200 ; a ngy

t i ng yn nc s 17/2012/Q 1 c Q c hi thng 12 thng 12 nm 200 ; t a dng sinh hc ngy 1 thng 11 nm 2008; gh nh s 120/2008/ l l vc sng; -

ca hnh ph ngy 1/12/2008 v

gh yt s 0 - Q/ W, i ngh ln th t an chp hnh r ng ng ng kha X ngy /2/2007 v hin lc in it am n nm 2020; gh yt s 27/2007/ Qngy 0 thng nm 2007 ca hnh ph, ban hnh hng trnh hnh ng thc hin gh yt i ngh ln th 4 an hp hnh r ng ng ng ( ha X) v hin lc bin it am n nm 2020; gh nh 2 /200 / -CP ngy 6/3/2009 ca ng yn v bin, h i ; hnh ph v Q ti

Q yt nh s 61/2008/Q g, ngy 0 /0 /2008 ca h tng hnh ph v vic ph d yt Q y h ch tng th pht trin KTXH d i ven bin min r ng it am n nm 2020; Q yt nh s 1 8/2007/Q -TTg ca h tng hnh ph ngy 0 /10/2007, ph d yt hng trnh Q n l tng hp d i ven bin vng c r ng v D yn h i r ng n nm 2010 v nh hng n nm 2020; Q yt nh s 116/2008/Q - g ngy 27/8/2008 ca h tng hnh ph y nh chc nng, nhim v, yn hn v c c t chc ca ng cc in v i it am trc th c & ; c vn b n php l khc, lin an n n l ti ng yn, ng n li v mi trng bin, ven bin v h i ca it am
12

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

2.1.2. Cc vn bn chnh sch, php l lin quan chnh ca Ngh An

Q yt nh s 121/ 2007/ Q D ngy 18 thng 10 nm 2007 ca D tnh gh n, y nh vic th , np, n l v s dng ph thm nh c nh gi tc ng mi trng ca cc d n t trn a bn tnh gh n; Q yt nh s 816/Q D gy 18 thng nm 2008 ca D nh ph d yt phn b d t n kinh ph h t ng & ; Q yt nh s 44/2008/Q D ngy 1 thng 8 nm 2008 ca D tnh gh n v vic gia nhim v v y yn thm nh, ph d yt b c nh gi tc ng mi trng ca d n t trn a bn tnh gh n; Q yt nh s 1107/Q D , ngy 1/4/200 D nh v vic thnh l p n kim tra lin ngnh vic chp hnh php l t v h t ng ca cc c s s n x t, kinh d anh/d n sa khi c ph d yt b c nh gi tc ng mi trng, b n cam kt trn a bn tnh gh n; Q yt nh s 44/200 /Q D ngy 10 thng 4 nm 200 ca D tnh gh n v vic y yn cp, gia hn, i chnh v th hi giy php n l cht th i ng y hi i vi ch v n ch yn v ch x l, ti hy cht th i ng y hi trn a bn tnh gh n; Q yt nh s 0 /2010/Q -UBND ngy 20/01/2010 ca D nh ban hnh Q y nh v n l h thng thng tin lin lc phc v h t ng khai thc h i s n, phng trnh v gi m nh thin tai ch ngi v t c trn bin; Q yt nh s 61/2011/Q -UBND ngy 21/11/2011 ca D nh ban hnh Q y nh m b an t n ch ngi v t c tnh gh n h t ng thy s n trn bin; Q yt nh s 6 /2011/Q -UBND ngy 28/11/2011 ca D nh ban hnh Q y ch n l h t ng khai thc, b v v pht trin ng n li thy s n trn vng bin ven b tnh gh n; Q yt nh s 21/2012/Q -UBND ngy 27/ /2012 ca D nh ban hnh Q y ch th th p, n l, c p nh t, khai thc v s dng d li v & trn a bn tnh gh n;

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

13

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

Q yt nh s 24/2012/Q D ngy 2 / /2012 ca D Tnh v vic ban hnh y nh n l cht th i rn thng thng trn a bn tnh gh n; Q yt nh s 1 84/Q D X ngy 26/4/2012 ca D tnh gh n v vic ph d yt hng trnh hnh ng thc hin gh yt 0 - Q/ ca an hng v nh y v ht trin d lch gh n giai n 2011-2020; Q yt nh s 2/2012/Q -UBND ngy 21/ /2012 ca D nh v vic y nh i tng, mc th ph i vi h t ng khai thc kh ng s n trn a bn tnh gh n; Q y h ch xy dng vng d yn h i tnh 201 , tm nhn n 20 0; gh n giai n 2011 gh

Q y h ch tng th pht trin KTXH vng bin v ven bin tnh n n nm 2020;

hng trnh hnh ng xy dng v pht trin th x a thnh th d lch n nm 201 , c tnh n 2020; nhi vn b n yt nh, ch th v y h ch lin an n cc l nh vc khai thc, s dng cc dng ti ng yn, ng n li lnh th v h t ng X trn a bn nh c ban hnh c vn &M bin v ven bin tnh gh n

22

gh n ang ph i i mt vi nhim mi trng, s y gi m ti ng yn, gi tr c nh an sinh thi t nhin bin v ven bin th ha v cng nghip ha k the vic ch yn i mc ch s dng t cha hp l pht trin KTXH mt mt nng ca i sng ca nhn dn, nhng mt khc t ra sc p ln mi trng, m nhi vn l h ca cc m th n, x ng t li ch tr ng s dng ti ng yn i b g i ra, thin tai v cng l mi e da hin h m i b gh n ph i hng ch 2.2.1. Suy thoi, nhim mi trng t vng ven bin ni ring v t n tnh gh n ni ch ng c x th th i ha d xi mn, ra tri, mt cht h c v nhim h hn, sa mc ha, ng p ng, l, trt, st l t, mn ha, phn ha lm ch nhi vng t b cn ci, khng cn kh nng canh tc v tng din tch t b h ang ha Q trnh mn ha nh hng n t nng nghip vng ca sng ca nhi x ven bin
D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

14

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

D lng phn bn, cht tng trng, th c , th c tr s s dng tr ng nng nghip gy nhim mi trng t i cc h yn, thnh ph, th x ven bin c im (trn 268 im ca t n tnh) tn l ha cht BVTV, tr ng c 42/18 im gy nhim mi trng nghim trng v c bit nghim trng t vng ven bin cn b nh hng bi h t ng khai kh ng, c bit l khai thc bng phng php th cng kt hp n mn y m ln, bi cc ng n cht th i rn v nc th i sinh h t, cng nghip, cha c th g m x l t y c v sinh Cc ngun nc m t, nc di t vng ven bin, c bit ti cc khu vc ng dn c, thnh ph, th trn ln, c tnh trng b nhim kh ph bin + 2nhim nc mt bi cn l lng, anh 4 , BOD5, COD, S x t hin x ng kh vc cc nh my, x nghip ht lng nc kh vc h l cc c n sng trn a bn tnh gh n s y gi m i mt s im trn ng am v ng i hm lng D 5, vt ti ch n ch php ht lng nc tr ng cc thy vc ven bin gh n ni ch ng ang c chi hng s y gi m, b nhim bi , kh n c li, d m, n nhim nc bin v n b tr nn nghim trng i h ht vng bin ven b v ca lch, nc c bi hin b nhim bi D 5, 4+ NH , Coliform, d v mt s kim l i nng, nh n, , Zn ic v n ch yn v s dng cc l i cht lng l xng, d c ng y c gy nhim mi trng bin d d , c bit khi x y ra s c trn d ng cht thi rn th g m ti gh n hin ch t kh ng 70% - 7 % y c s vi thc t, ch y t p tr ng vng th ht rc th i c th g m ln ln Rc th i sinh h t hin ti cc h yn/th ven bin c t chc th g m t kh ng 60 - 75%. Ti thnh ph inh, t l th g m t kh ng 0%; s cn li tri ni trn cc a h, knh mng v ng xm. Ngoi ra, rc th i d sng bin dt v ti cc bi bin Q nh , Din h , ghi c cha c th g m x l trit rn t n nh hin c 16 d n bi chn lp cht th i rn i ch cht th i rn mi kh ng 10 - 12% khi lng rc th i inh c h my ch bin phn vi sinh ng inh, s dng cng ngh seraphin, c b n x l c vn rc th i sinh h t tn ng Rc th i cng nghip, c bit l cht th i rn ng y hi tng dn , cc cp chnh yn v nhn dn an tm hn n n l l i hnh cht th i ny, s ng vic c c bin php x l hi cn l vn bt c p hn ln cc bi chn lp cht th i rn cha hp v sinh i nhi c s s n x t
D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

15

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

va v nh cha c bin php n l cht th i ng y hi ph hp i vi cc nh my c y m ln, vn ny c an tm, nhng cha t y c t rc y t Z4 ti nh in h ngh a kh a gh n, cng s t 400 00 kg/ngy, phc v ch cc bnh vin, cc c s cng l p ti thnh ph inh v cc a phng ln c n ven bin in nay, cc bnh vin cng l p t yn h yn c l t cht th i y t ng y hi the ng n t ca ri phi hnh ph y nhin, vic t chc x l cht th i y t vn cha trit , cha m b y c v v sinh mi trng hi c s s n x t t nhn v lng ngh ch bin thy s n nm ca sng, ven bin vi cng ngh s n x t lc h , cha c h thng th g m, x l cht th i cc lai, gy mt v sinh v nhim mi trng nghim trng 2.2.2. Suy thoi sinh cnh v a dng sinh hc r ng nhng nm a, tnh trng t ch yn i din tch t ng p mn sang mc ch s dng khc x y ra nhi ni Rng ng p mn ca i, ca n, ca ch Q n, ca ch n v mt s ca lch nh khc b th h p. Vic nh bt ng n li c qu mc, khng quan tm n kch c v s n lng nh bt, dng phng php h dit nh by c, th ng, li, kch in, cht n v cht c lm cho s n lng nhi l i thy s n b suy gi m, c bit l c mi, c trch. Vic kinh d anh b n bn cc ca lch, ca sng v cc c ng c, ni ne t , gy r r d m, x th i cht th i, gy lng ng trm tch,; vic s dng ha cht khng ch php v mc tr ng nng nghip cng gp phn gy s y gi m a dng sinh hc, s y th i sinh c nh, h sinh thi. Ngoi ra, vic pht trin cc cng trnh thy in cha hp l, c bit l nhng cng trnh thy in y m nh (di W) gy ra nhng h x v mi trng, sinh thi, c nh an 2.2.3. Thin tai v s c mi trng r ng vng 1 nm (1 78 - 200 ), c 67 cn b v p thp nhit i nh hng trc tip n gh n, gy ra nhi tr n l lt, nc dng v l t ln, lm cht v b thng hn 1 000 ngi, h hng hn 00 000 ngi nh, ng p mt trng hn 1 tri ha h a m v h hng h thng bin, nh ca ca nhn dn v nhi cng trnh h tng X

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

16

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

Trong s 45 x ven bin, c 19 x b xi l, tng chiu di cc n xi l l 24.500 m ( a Lch 11.050 m, Bi Ngang 8.240 m). Mi nm Ngh An mt gn 100 ha t ven bin. Xi l b bin lm ch ng b gh n dch ch yn s dn v pha t lin; mc d trng bch n, ke , lim, gi, trm trn t ni i ven bin, nhng vn cha khc phc c h hn k di, t ma lm xm nh p mn gia tng Xm nh p mn ln n vng ng h , ng hn h yn ng g yn, nh hng x ti ng n nc ngt ghi Q ang, ghi hit, h yn ghi c ch b n v ca & ch ra rng ba l i t b nh hng nhi nht khi nc bin dng l t nng nghip, t lm nghip v t n i trng thy s n c bin dng d bin i kh h gia tng mc xm nh p mn v h thng knh, sng, c bit l sng s 2 hng vn v & i b n trn c m t c th tr ng & i b tnh gh n c bt c p tr ng n l &M bin

2.3.1. Chnh sch, lut php Trung ng c nhi vn b n ca ng v hnh ph a ra nh hng pht trin kinh t bin, b v & bin it am ni ch ng v Q ni ring. hi chng trnh, n c xy dng v trin khai tr ng kh n kh hng trnh Q d i ven bin vng c r ng v D yn h i r ng n nm 2010 v nh hng n nm 2020 y nhin, cn nhi bt c p tr ng chnh sch v l t php lin an n n l & bin v ven bin, nh: khai thc ti nguyn cn qu thin v li ch kinh t v nghing v tng ngnh h c a phng; cn c nhi khe h tr ng vic thc thi php l t cc cp c vn b n chnh sch v php l t v Q cn thi nhi ; cha c y nh v ch chi ti ti chnh ch h t ng Q . Ngh An, nh ban hnh cc yt nh, y nh nhm thc hin cc q y nh php l t v & d r ng ng ban hnh hng trnh hnh ng thc hin hin lc bin it am n nm 2020 ang c lnh tnh gh n ch trin khai ng thi, nh xy dng v trin khai cc y h ch, n pht trin KTXH ca nh, cc a phng ven bin v cc ngnh c lin an n khai thc, s dng ti nguyn, mi trng bin v ven bin

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

17

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

c d v y, n l ti ng yn v ti a phng cn ang tnh trng n ngnh, v th cc y h ch, k h ch ca cc ngnh cn chng ch v c n tr nha , y h ch sa thng nh hng n y h ch trc t s n thc hin trn a bn nh cha c trin khai ng tin , mt phn d nhi y nh v hng dn k th t ch ng i vi c nc cha c xy dng gh n vn cn thi nhi vn b n chnh sch v y nh php l t trong l nh vc n l, khai thc v s dng & bin, Q n l & bin vn the ngnh v th hi cn thp 2.3.2. T chc v nng lc Ti Trung ng, ng cc in v i it am t y c cc n v n l v s nghip c chc nng, nhim v v h t ng v Q nhng cha mnh gip ch cc a phng n cnh , chc nng nhim v v Q ca ng cc in v i it am cha c c th, v th n l ti ng yn bin v ven bin vn rt hn ch; h t ng phi hp gia cc b, ngnh cn ri rc; thi s i phi v lin kt vng tr ng n l ti ng yn v b v mi trng; s gn kt gia r ng ng v cc tnh thi cht ch; c s v t cht, k th t dnh ch Q h nh cha c g i ra, r ng ng cha c cc cng c k th t mang tnh tc nghip h tr vic trin khai Q cp tnh Ngh An, trong vi nm gn y, b my t chc ca & gh n c h n thin ng k hi cc tnh gh n c thnh l p nm 2009. c n v lin an khc trc th c cng c tng cng v nhi mt Q n l & cp h yn/th/thnh ph v phng/x, cng nh ca cc s ban ngnh lin an c hnh thnh v cng c c d v y, vn cn s chng ch tr ng n l ch ng v & gia mt s s, ban, ngnh tr ng nh, khai thc, s dng cc ti ng yn v thnh phn mi trng khc nha trn a bn g i ra, ngay tr ng ni b ngnh TN&MT cng c s chng ch trong n l ti ng yn nc gia Phng qu n l ti nguyn nc, bin h i o v kh tng thy vn v hi cc BVMT. c lng cn b th c l nh vc ni ch ng v bin ni ring cha p ng c y c , dn n vic trin khai hng dn, ph bin cc vn b n v y nh php l t v & cn nhi lng tng; cng tc n l & vn gi i yt the s v; vic l p k h ch di hn v hng nm ch h t ng b v & cn y v th ng
D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

18

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

n nay, hi cc in v i ca nh ang tr ng trnh xem xt ch thnh l p, d cng cn nhi kh khn tr ng cng tc n l thng nht v bin v h i g i ra, ng n nhn lc c trnh v bin tr ng cc s, ban, ngnh ca nh, cc c an t vn, ch yn gia k th t tr ng l nh vc & bin v Q trn a bn cn thi v y c d l mt tr ng nhng tnh tin trin khai d n Q tr ng kh n kh hng trnh 1 8 bng ng n vn ca a phng, s ng gh n cha tham gia cc d n c gia, c t mang tnh tc nghip v Q , nn kin thc v kinh nghim tr ng l nh vc ny cn hn ch in nay, thng tin v d li v vng ven b cn nm r i rc cc ngnh v cha c h thng ha n nhi l hng thng tin an trng v c im t nhin, ti ng yn thin nhin v h t ng n l khai thc ti ng yn, mi trng bin, ven bin ca nh t ng an trc mi trng trn a bn c an tm c i thin, song cha p ng y c , d mng li im an trc, tn s t an trc, thng s an trc v vic khai thc kt an trc phc v h t ng pht trin X cn hn ch n phng D n Q tnh gh n, giai n 2011 - 201 c thnh l p s ng lc lng cn b cn y c v s lng, kin thc v kinh nghim; h tng k th t cha p ng y c n phng ch y da v ng n lc ca Phng qu n l ti nguyn nc, bin h i o v kh tng thy vn, cha p ng c khi lng v nhu cu cng vic ca D n hng kh khn thch thc trn i hi tng cng hn na n lc Q ti a phng, c bit cn t p tr ng v vic kin t n t chc v pht trin ng n nhn lc hng bt c p tr ng n l & i b n trn c m t c th tr ng s & i b tnh gh n v bo co nh gi bc th ch n l & i b tnh gh n. 24 hi trin khai Q ca gh n

2.4.1. Bi cnh QLTHB trong nc v quc t Trn th gii, cch tip c n Q c kh yn c p dng ch ti i ngh hng nh v i trng v ht trin n c Ri de Janeir , 1 2 m an trng v nh c thc tin ca Q mt ln na c khng nh ti i ngh hng nh J hannesb rg nm 2002 v

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

19

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

n nay nhi a phng, c gia p dng cch tip c n ny, t hi ca tr ng n l & , h tr thc y pht trin kinh t v gi i yt cc vn an sinh x hi Ti Khu vc ng , h t ng Q bt c kh ng 0 nm v kh si ng 1 4 n 1 , Q mi trng t n c (GEF) h tr hng trnh h vc v gn nga v Q n l c bin ng d chc ng h i h gii ch tr, trin khai cc h t ng nhm gi i yt nhng vn mi trng bin ca h vc i pha 1, hng trnh xy dng 2 d n Q trnh din cp kh vc ti atangas ( hi-lip-pin) v Xiamen (Trung Q c) hng trnh ny sa c m rng sang pha 2 (2000 -2006), c tn mi l " hng trnh i tc h vc tr ng Q n l i trng cc bin ng ( ) m it am l mt tr ng 1 c gia thnh vin r ng pha 2, 6 d n trnh din c gia v Q c xy dng ti 6 a phng ca 6 nc tr ng h vc, tr ng c thnh ph ng ca it Nam. t s d n Q khc, d h tr v k th t, nhng h t ng bng ng n kinh ph ca mnh cng c hnh thnh (tr ng c d n ca Q ng am v ha hin ) Bn cnh , cc d n qu n l im nng v mi trng cp tiu vng trong khun kh PEMSEA, s dng phng thc Q , cng c xy dng v trin khai, tr ng c d n qu n l nhim Vnh Thi Lan m Vit Nam tham gia. i ng ca hp tc kh vc tr ng kh n kh l rt tch cc it am hin l thnh vin tham gia nhi th th n, vn kin an trng lin an n & bin v ven bin nh:

c t

ng c in hip

c v

t bin (

), 1 82;

ng c v cc vng t ng p nc c tm an trng c bit, l ni c tr ca cc l i chim nc (R R), 1 7 ; ng c b v di s n vn ha v t nhin ca th gii, 1 72; Q v bin i kh h , 1 2;

ng c kh ng ca

ng c v a dng sinh hc, 1 2; ng c th yn; R 1 7 /78 v ngn nga nhim gy ra bi t ,

c cam kt ca it am trin khai hin lc ht trin bn vng cc bin ng v cc h t ng khc v cc bin ng ,

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

20

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

ti c c hp trng cc nc h vc t chc trajaya ( a -laixi-a), 200 ; i h ( r ng Q c), 2006; anila ( hi lip pin), 200 v hangw n ( n Q c), 2012 cp quc gia "D n im trnh din quc gia v QLTH vng b ti thnh ph Nng" do PEMSEA h tr (2000 - 2006) l s khi u p dng phng thc Q v thc tin qu n l & , c c nhi thnh cng, gip thnh ph ng gi i quyt nhng vn thit thc v c th, hng ti pht trin bn vng, ng thi l m hnh tt ch cc a phng ven bin khc n i the Vi s h tr ca Chnh ph H Lan, d n Z c xy dng v trin khai t nm 2000 n 2006, thc hin c cp r ng ng v cp tnh. cp tnh. cch tip c n Q c p dng ti a phng th im l am nh, ha hin , Ra - ng v c cc a phng ny nh gi ca t t c ca d n l nn t ng an trng ch x t v xy dng hng trnh Q d i ven bin vng c r ng v D yn h i r ng n nm 2020, tm nhn 20 0. Ngoi ra cn mt s d n khc v Q cng c trin khai ti Qu ng Ninh, Qu ng Nam vi s h tr v kinh ph ca T chc Kh quyn v i dng a v ca TN&MT. QLT Vit Nam gp nhi kh khn, thch thc v khng t khim khuyt, nh:

t s d n (h c ni d ng ca d n) cn nghing v nghin c kh a hc, d v y hi h tr n l cn thp; ic t ng n nhn lc cha h thng v lin tc, d cha p ng c nh c n l; vic s dng cn b c t v Q v nhng l nh vc lin an cha hi ; hi d n da v s h tr t bn ng i, b chi phi bi cc nh ti tr, cc nh t vn, tr ng khi a phng th tham gia th ng, nn cha pht h y c cc kt ca d n; ic d y tr h t ng Q , c bit l c ch i phi, hp tc lin ngnh v ng n nhn lc h nh cha c an tm sa khi cc d n kt thc

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

21

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

Tuy nhin, khng th ph nh n nhng li ch to ln m Q li, l:

mang

i phi, hp tc lin ngnh (c trng ch Q ) c hnh thnh, h tr cng tc n l trn thc t ti cc a phng; Mt s tnh xy dng c hin lc, k h ch hnh ng Q v c D cc tnh ph d yt, h tr s pht trin X hi ha hn, da trn vic s dng bn vng & i b; g n nhn lc v nng lc cn b v Q ch yn mn lin an khc c tng cng; , cng nh cc l nh vc n l

s d li , cng c, hng dn k th t an trng phc v & bin v ven bin c xy dng v p dng; h n thc cng ng v b v & v Q

c nng ca

Ngy nay, cch tip c n, nguyn tc v nhng thnh t c b n ca Q c th gii cng nh it Nam tha nh n. Chnh v v y, Chnh ph Vit Nam hin ang kh yn khch v t i kin m rng Q ti cc a phng ven bin, ng thi tin hnh cc hot ng lin an n hon thin chnh sch, php lu t v bin v ven bin cp Quc gia the an im qu n l tng hp. 2.4.2. QLTHB ti Ngh An D n "Qun l tng hp i b tnh Ngh An giai on 2011 - 2015" c D nh ph d yt ch trin khai t c i nm 2011 c ti ch ng ca D n l tng cng nng lc n l nhm b v v s dng hi , l bn & vng bin v ven bin tnh gh n c mc ti c th ca D n ba gm:

Xy dng v trin khai c ch i phi, phi hp lin ngnh tr ng l, b v, s dng v khai thc & bin v ven bin ca nh;

Xy dng c s kh a hc v cc cng c h tr vic khai thc, s dng v n l hi , l bn ti nguyn; b v, c i thin mi trng bin v ven bin ca nh; ng cng nng lc k th t v cc bn lin an tr ng nh; n l & bin v ven bin ch n l v b v

ng ca nh n thc, th ht cng ng tham gia & bin v ven bin ca nh

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

22

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

h trnh 6 bc d x t c p dng v gh n h n thnh mt s ni d ng ca cc bc ch n b v khi ng, nh: xy dng c c ch i phi D n, hm t yn tr yn vin nng ct; xy dng s & i b, c s d li ; nh gi ban v & i b, v th ch n l; bc nng ca nng lc ca n phng D n v cc bn lin an; nng ca c nh n thc ca cng ng a cc h t ng tr yn thng c kt v s n phm t c ca D n c s lin kt v h tr ln nha , rt an trng v cn thit ch vic xy dng hin lc ny Ngoi ra, t khi c h t ng ca Ban ch o Chng trnh hnh ng v Chin lc bin Vit Nam n nm 2020 v Phng qu n l ti nguyn nc, bin h i o v kh tng thy vn trc th c & tham gia v n l bin v h i , c s phi hp gia cc s, ban, ngnh c lin quan tr ng vic t chc kim sot bin, h i o trn a bn nh. Cng vi vic sp xp li chc nng nhim v, c cu ca cc s, ngnh, b ph n qu n l nh nc v TN&MT cc s, ngnh cng c iu chnh, b sung. th thy, lnh ng, cc cp chnh yn v cc s, ban, ngnh rt k vng v pht trin kinh t bin, c i pht trin kinh t bin l mt tr ng nhng ng lc ch pht trin X ca t n Tnh, ng h v nh gi phng thc Q Nhng phn tch nu trn v chnh sch l t php ca c gia; cc vn b n php l lin an ca gh n; cc vn bc xc v bt c p n y sinh ti i b ca nh; bi c nh c t v it am tr ng vic p dng Q v li ch m Q em li; cng nh nhng i kin th n t vic trin khai D n n l tng hp i b ca tnh gh n l nhng c s an trng xy dng hin lc n l tng hp i b tnh gh n n nm 2020, tm nhn n nm 2030.

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

23

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

M 1 Mc ti 2020

3.1.1. Mc tiu chung ng cng nng lc n l pht trin bn vng ca nh, thng 3.1.2. Mc tiu c th

& i b tnh gh n, h tr ch a vic p dng cch tip c n Q .

ng ca nh n thc cng ng v gi tr v e da i vi vng bin, ven bin v phng thc n l tng hp i b;

&

ng cng nng lc i phi, phi hp v thc hin ca cc s, ban ngnh, c an lin an tr ng n l & bin v ven bin; v, d y tr v phc hi cc sinh c nh, h sinh thi, ti ng yn, ng n li v cc gi tr t nhin, vn ha, lch s ti vng bin v ven bin; i m thi v ngn nga nhng tc ng ti cc n mi trng d s pht trin thi bn vng ca cc h t ng kinh t nhm b v cht lng mi trng, cc h sinh thi, sc kh c n ngi v an t n dn sinh; dng, khai thc bn vng cc ti ng yn vng bin v ven bin, gi m x ng t li ch trn c s kt hp hi ha li ch kinh t trc mt v li ch b v mi trng l di m nhn n 20 0

V ng v n bin Ngh An tr thnh mt v ng tiu biu ca Vit Nam, pht trin hi ha trn nn tng cc ngnh kinh t da vo bin, n i cc gi tr t nhin, vn ha, lch s , sinh thi v cnh quan c bo v, gi gn v tn to; mt v ng sch, p v an ton sinh sng, lm vic v u t, n i mi ngi dn c quyn lm ch v h ng th ti a. hm vi ca hin lc 3.3.1. Phm vi khng gian V pha bin: gm vng bin ven b ca nh c ranh gii ng i cch b kh ng 6 h i l, nhng c m rng ba c n t, ph hp vi x t tr ng hng trnh n l tng hp d i ven bin vng c r ng

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

24

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

v D yn h i r ng n nm 2010 v nh hng n nm 2020 ca hnh ph V pha t lin: gm cc h yn, thnh, th ven bin ca nh: Q nh , Din h , ghi c, th x a v thnh ph inh ii hn khng gian trn c th c i chnh, m rng tr ng tng lai, ty th c v nng lc v nh c n l ca nh

hm vi kh ng gian i b tnh gh n

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

25

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

3.3.2. Phm vi thi gian hin lc c tm nhn n nm 20 0, thi gian t c vin c nh m ng m n v i b gh n tr ng tng lai the hng pht trin bn vng y nhin, cc nhim v ca hin lc t p tr ng gi i yt nhng vn an trng v cp thit tr ng giai n t nay n nm 2020 4 c nhim v chin lc

3.4.1. Nhim v 1 Nng cao nhn thc cng ng v gi tr ca i b, e da i vi i b v vic s dng bn vng i b thng qua cch tip cn QLTHB Cc nguyn tc: 1) 2) 3) i dc, nng ca nh n thc cng ng ph i l h t ng lin tc, x yn s t tr ng cng tc n l ti ng yn v ; n trng yn c th hng ca cng ng i vi li ch ch ng d i b mang li; ca trch nhim ca cng ng tr ng mi trng. n l v b v ti ng yn

Cc gii php:

rin khai hi kh n kh D n Q

h ch tr yn thng tng hp xy dng tr ng ca nh;

t tng cng nng lc ch cc t yn tr yn vin nng ct ca D n nhm t chc thc hin c hi h ch tr yn thng tng hp; ng ghp ni d ng v Q cc s, ban ngnh v t chc lin ng ghp ni d ng v b v trnh gi dc ph thng cc cp; v cc h t ng tr yn thng ca an trn a bn; & bin v ven bin v chng

chc cc chin dch tr yn thng ch cc i tng trc tip khai thc, s dng & i b v gi tr ca i b, e da i vi i b v trch nhim ca cc bn tr ng b v & i b; chc cc hi ngh, hi th ph bin kt v kinh nghim n l & bin, ven bin v Q ca nh ch cn b n l, nghin c kh a hc, k th t v cc t chc x hi, ngh nghip;

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

26

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

chc cc t tham an hc t p thc t tr ng v ng i nc ch cc cn b n l cc cp v Q , nhm tng cng kin thc v kinh nghim v Q ni ring v n l & bin v ven bin ni ch ng

3.4.2. Nhim v 2 Tng cng nng lc iu phi, phi h p v s tham gia ca cc bn lin quan trong qun l TN&MT i b Cc nguyn tc: 1) 2) 3) i phi, phi hp l i kin tin yt ca Q n l tng hp;

tham gia ca y cc bn lin an l i kin cn thit gi i yt nhng vn lin ngnh, lin a phng; ht trin ng n nhn lc l y t then cht tr ng tng cng nng lc ca mt c an, t chc

Cc gii php:

ng c, tng bc th ch ha c ch i phi D n Q ca nh, thng a h t ng ca an i phi a ngnh, n phng v h tr k th t a ngnh; ng cng nng lc k th t ch gh n; n phng D n Q tnh

o t , nng ca trnh ch thnh vin ca h tr k th t a ngnh ca D n Q tnh gh n; pht trin ng n cn b k th t nng ct t tip ng n nhn lc ch h t ng Q ti a phng; Xy dng v ban hnh cc y nh hnh chnh v cc hng dn k th t h tr vic trin khai Q ; Xy dng trang thng tin in t v Q Xy dng v trin khai chng trnh i b; ca tnh gh n; an trc mi trng tng hp ti

ng c, pht trin c s d li v & i b tr ng kh n kh d n Q ca nh, xy dng v trin khai c ch s dng v chia s thng tin cho cc bn lin quan;

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

27

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

Xy dng v trin khai c ch h y ng ng n v chi ti ti chnh ph hp, phc v Q ; ng cng phi hp vi cc tnh ln c n l hanh a v nh tr ng vic xc nh v gi i yt nhng vn v & bin v ven bin mang tnh lin a phng; hi hp cht ch vi ng cc in, trin khai Q ; ham gia mng li tr ng kh n kh khc. i v cc a phng ang

h vc c a phng p dng Q v tng cng cc hp tc c t lin quan

3.4.3. Nhim v 3 Bo v, duy tr , phc hi v tn to cc gi tr t nhin, sinh thi, cnh quan, vn ha v lch s ca i b Cc nguyn tc: 1) Cc gi tr sinh thi l ci ni ca s sng i vi mi c th, cng ng v t n nhn l i; 2) Cc di tch lch s, vn ha cng ngy cng c gi tr, nn cn c b v v tn t ; 3) h ng b v cc gi tr t nhin, sinh thi, c nh lch s ca i b l cch tit kim nht tr ng n l an, vn ha v &

Cc gii php:

Xy dng v trin khai chng trnh, k h ch b v v phc hi c nh an t nhin v g tr sinh thi ca h thng ng b bin (ba gm bi bin, cc cn ct, bin v rng phng h ven bin); Xy dng v trin khai chng trnh/k h ch b v v phc hi cc vng cy ng p mn ti cc ca sng, ca lch, t p tr ng v kh vc ca i (sng ), ca n (sng ng), ca ch Q n v ca ch n (sng ai iang) v x Hng a (thnh ph inh); h anh vng v xy dng chng trnh b v, b tn cc l i thy s n c h , c gi tr ti vng bin ven b ca nh; Xy dng v trin khai vng ven bin ca nh; y h ch pht trin d lch sinh thi tng hp

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

28

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

Xy dng v trin khai chng trnh, k h ch ng yn nc mt, nc di t tnh gh n; i tra, nh gi, x t cc kh b ven bin; v, b

n l tng hp ti an

tn sinh thi, c nh

Xy dng v trin khai cc chng trnh b vn ha, lch s ti vng ven bin; ng c chng trnh/k h ch b nh

v v tn t cc gi tr

v nghim ngt rng ng n ca

3.4.4. Nhim v 4 Ngn nga, gim thiu nhng tc ng tiu cc n mi trng, con ngi t cc hot ng pht trin KTXH thiu bn vng v do thin tai Cc nguyn tc: 1) hng nga nhim ph i c tin nhm hn ch ri r , gi m chi ph ch vic phc hi, khc phc h v trnh nhng tc ng c hi khng th c vn; n th ng yn tc ngi gy nhim ph i tr tin vi vic p dng hi ha cc cng c l t php, hnh chnh v kinh t

2)

Cc gii php:

Xy dng v trin khai h ch n l tng hp cht th i rn trn a bn nh, tr ng c vng ven bin, t kh th g m ch ti ti h cht th i; Xy dng v trin khai h ch kim s t nhim ch cc kh vc ca lch, ca sng v cc c ng bin (c bit l c ng a ), kh kinh t ng am, cc kh cng nghip am m, c inh; ng ai, ng i, h c, cc cm cng nghip v cc lng ngh ven bin; Xy dng v trin khai h ch ng ph s c trn d v kim s t nhim d ch tnh gh n; nh gi ri r mi trng nc ven bin, xc nh cc im nng nhim v x t cc gi i php gi m thi ri r ; nh gi mc tn thng vng ven bin v xy dng k h ch phng nga, thch ng, gi m thi thit hi d thin tai, bin i kh
29

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

h , t p tr ng v cc vn l lt, ng p ng, hn hn, xi l b bin, nhim mn, nc bin dng v bin i kh h ;

nh gi v x t gi i php ngn nga, gi m thi v x l d lng phn bn ha hc, th c tr s , th c tr ng nng nghip vng ven bin; Xy dng k h ch x l dt im 42 im tn l th c th c cc h yn, thnh, th ven bin, gy nhim mi trng nghim trng v c bit nghim trng; hc thi nghim ngt y nh php l t v b v mi trng, ng n li bin, c bit l cc hnh vi nh bt mang tnh hy dit, p dng ch c cc i tng tr ng v ng i tnh; Xy dng c ch, chnh sch i v kh yn khch i vi cc d n t xy dng c s h tng x l mi trng v phc hi & vng ven bin; Xy dng cc chng trnh s n x t sch hn v tit kim nng lng, p dng ch cc ngnh s n x t cng nghip, nng nghip v ch bin vng ven bin rin khai p dng h thng a bn vng ven bin 14000 i vi cc d anh nghip trn

3.4. . Nhim v Pht trin bn vng i b trn c s khai thc, s dng khn kho v tit kim ti nguyn, ti u cc gi tr v hi ha l i ch c c t i b Cc nguyn tc: 1) hng gian, ti ng yn, v cc gi tr ca i b l a dng, nhng h hn v d b tn thng; cn khai thc, s dng khn kh , ti v bn vng, p ng nh c ca cc th h mai sa ; i ch mi trng l n l s b t l n gn lin vi li ch m ch li ch kinh t v li ch kinh ;

2) 3)

hng hy sinh ti ng yn ch ng v nhng li ch c nhn, ca mt nhm ngi v mang tnh trc mt

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

30

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

Cc gii php:

Xy dng v trin khai gh n;

h ch phn vng s dng tng hp i b

R s t, i chnh cc ni d ng y h ch, k h ch ngnh lin an n & i b, ph hp vi phn vng s dng i b c ph d yt; Xy dng v trin khai k h ch vc sng ; n l tng hp ti ng yn nc l

Xy dng k h ch pht trin hp l cc cng trnh thy in, l i b cc cng trnh thy in y m nh km hi ; Xy dng k h ch s dng nc bn vng ti vng h l ; Xy dng v trin khai cc d n pht trin nng lng sch v ti t

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

31

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

V. 41

c h t ng ch n b trin khai hin lc h bin v hng dn rng ri v c th ni d ng hin lc ch cc ngnh, cc cp, cc t chc, c nhn lin an nhm nng ca nh n thc v k gi s ng h, tham gia ca cc cp chnh yn, d anh nghip v cng ng tr ng Tnh. rin khai ngay vic xy dng h ch hnh ng thc hin hin lc Q ca nh, tr ng x t cc h t ng c th thc hin cc nhim v the tng hp phn ca hin lc in t n t chc ca n phng D n, cng c nng lc h tr k th t a ngnh, hm t yn tr yn vin nng ct v cc ch yn gia a phng, h tr vic t chc, trin khai hin lc R s t, i chnh v tng cng vic trin khai nhng nhim v ca d n Q B tnh gh n, c x t tr ng ni d ng ca hin lc. chc trin khai hin lc

42

ic t chc thc hin hin lc s da v c ch i phi ca D n Q tnh gh n, 2011 - 201 v s c xem xt, i chnh trc khi D n giai n ny kt thc, cng vi vic tip tc m rng v th ch ha h t ng Q ca nh c t chc tr ng c ch ny the chc nng, nhim v c ph d yt c trch nhim nh sa : Ban iu phi a ngnh: 1) i phi, phi hp cc ngnh, cc a phng v cc bn lin an tham gia thc hin hin lc, xy dng v trin khai h ch hnh ng thc hin hin lc; 2) Xem xt, nh gi cc kt , s n phm ca hin lc trn c s nh gi ca h tr k th t a ngnh; ) tr vic phi hp vi cc d n, chng trnh lin an khc ti a phng cng nh r ng ng tr ng vic thc hin hin lc; 4) ham m ch D tnh gh n v cc vn lin an n hin lc (nh i chnh, thay i, m rng h t ng, lin kt vi cc h t ng khc, hp tc c t)

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

32

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

T h tr k thut a ngnh: 1) nh gi cc kt , s n phm ca cc h t ng, nhim v lin an n hin lc, tham m ch an i phi a ngnh ph d yt h c thng a the y nh; 2) ham gia trin khai cc ni d ng lin Vn phng D n: 1) tr an i phi a ngnh v h tr k th t a ngnh tr ng cc vn hnh chnh, h cn lin an n vic trin khai hin lc; 2) n c, kim tra v h tr cc bn tham gia trin khai cc h t ng c th x t tr ng hin lc; ) Q n l hnh chnh, ti li , s n phm lin 4 ai tr ca cc bn lin an n hin lc an n l nh vc ca mnh .

an khc tr ng thc hin hin lc

tham gia thc hin hin lc ca cc bn lin an ph hp vi chc nng, nhim v v yn hn ca mnh, nhng c s i phi v phi hp hi the cch tip c n n l tng hp C th l:

UBND Tnh: h cc ngnh, cc cp, cc n th trin khai hin lc; ph d yt cc vn b n lin an n hin lc; ch vic i phi cc h t ng h tr ch vic trin khai hin lc Cc S, ban, ngnh: ham gia xy dng v trin khai cc chng trnh hnh ng lin an n ngnh mnh; lng ghp tng hin lc v cc y h ch, k h ch, h t ng lin an ca ngnh mnh; h tr v phi hp cht ch vi cc c an lin an khc tr ng trnh thc hin hin lc UBND cc huyn, thnh ph, th ven bin: R s t, i chnh v lng ghp cc y h ch, k h ch pht trin ca a phng the hin lc; h y ng cc ng n lc ca a phng ch vic trin khai hin lc trn a bn UBND cc , phng, th trn lin quan: ham gia thc hin vic i chnh y h ch v cc k h ch pht trin ca cp tnh, cp h yn v ca cc ngnh; h y ng cng ng tham gia tch cc v cc h t ng thc hin hin lc trn a bn ca mnh

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

33

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

Cc t chc hi v ngh nghip lin quan: ham gia t yn tr yn gi dc, t chc cng ng trin khai cc chng trnh hnh ng thc hin hin lc; h tr gim st vic thc hin hin lc Cc doanh nghip: ham gia xy dng v trin khai cc h t ng lin an n d anh nghip, nh t gim st cht lng mi trng ti c s, t ch mi trng, s n x t sch hn v tng trng xanh Cc c quan nghin cu, t vn o to lin quan a phng: ham gia trin khai cc h t ng lin an n nghin c , nh gi, t vn, t x t tr ng hin lc, m b c ng cp thng tin y tin c y, nh gi xc ng, cng tm tr ng vic thc hin hin lc nh gi vic thc hin hin lc

44

ic nh gi kt thc hin hin lc c thc hin ph hp vi c ch gim st, nh gi d n Q tnh gh n c xy dng v thng a vi nhm ti ch nh gi (nhm ti ch v th ch, n l; nhm ti ch v h t ng h tr v nhm ti ch v cht lng mi trng) nh gi ln 1 c t chc v thi im kt thc D n Q gh n, c i nm 201 , v c i mi k k h ch nm sa

tnh

n phng D n c nhim v phi hp vi cc ch yn gia v cc bn lin an khc t chc gim st v nh gi kt thc hin hin lc h tr k th t a ngnh c nhim v t vn, gp v vic s dng cc ti ch nh gi, kt nh gi an i phi a ngnh c nhim v xem xt, thng a cc kt nh gi v cn c v kt nh gi a ra cc x t i chnh cc ni d ng ca hin lc; i phi cc ngnh, cc a phng v cc bn lin an tr ng vic c ng cp thng tin h tr vic nh gi

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

34

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

M 1. Bo co i tra, nh gi s thay i din tch R ven bin, R nh hng n st l v bin i kh h cc h yn ven bin tnh gh An & tnh gh An, 2009; c in trng tnh gh n; i trng tnh gh n, 200 -2009. &

2. 3.

Bo co kt qu thc hin Chin lc Q tr ng cc d n th im ti Tha Thin Hu, am nh v B Ra ng Cc BVMT/D n VNICZM (2000-2006); c Q y h ch tng th pht trin KTXH tnh 2020; gh n n nm X

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

c tm tt R s t, b s ng y h ch tng th pht trin tnh gh n giai n 2011-2020; hng trnh hnh ng xy dng v pht trin th x th d lch n nm 201 , c tnh n 2020; ch gim st, nh gi d n Q Q tnh Ngh An, 2012; nh gi thc hin Q y h ch pht trin 2006-2011; X

a thnh

tnh Ngh An. D n tnh gh n giai n

n pht trin cng nghip, ti th cng nghip v xy dng lng ngh vng ven bin tnh gh n n nm 2020; n pht trin d lch bin, i chnh, b s ng n nm 2020; gh n n nm 2020; X ca tnh tnh gh n

y h ch tng th pht trin

h ch hnh ng ng ph vi bin i kh h n 2011-201 c tnh n nm 2020. y i th An. D n Q

gh n giai gh

hi ng D n Q n l ng hp i b tnh tnh Ngh An, 2011;

in gim thng k cc tnh gh n nm 200 , 2010 v 2011 c kch b n nc bin dng v kh nng gi m thi ri r in h a hc v mi trng, 2010; it am

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

35

Chin lc qun l tng hp i b tnh Ngh An n nm 2020, tm nhn n nm 2030

16. Chin lc vng b thnh ph Nng, 2002; 17. Chin lc PTBV cc bin ng

ng. y ban Nhn dn thnh ph PEMSEA, 2003;

18. H s ti nguyn v mi trng i b tnh Ngh An. D n Q tnh Ngh An, 2012; 19. Q y ch h t ng ca h kinh t ng am gh n, tnh gh n ( an hnh km the Q yt nh s 8 /2007/Q -TTg ngy 11 thng 6 nm 2007 ca h tng hnh ph); 20. Q y h ch tng th pht trin KTXH vng bin v ven bin tnh gh n n nm 2020; 21. Q y h ch xy dng vng d yn h i tnh tm nhn n 20 0; gh n giai n 2011-2015,

22. Q y h ch tng th pht trin d lch gh n n nm 2020; 23. Q y h ch pht trin thy s n tnh gh n n 2020; 24. Q y h ch 2020. hy li vng ven bin v h i tnh gh n n nm

D n Qun l Tng hp i b tnh Ngh An, giai on 2011 - 2015

36