Anexa nr.

1

Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ

DECLARAƹIE privind veniturile realizate din România
Anul

200

Declaraǹie rectificativNJ
Se completeazNJ cu X în cazul declaraǹiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume Prenume StradNJ ScarNJ Judeǹ/ Sector Cod poǵtal Fax Cont bancar (IBAN) NumNJr Banca Bloc Localitate Telefon Etaj Ap. Iniǹiala tatNJlui Cod numeric personal/NumNJr de identificare fiscalNJ

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit Venituri: comerciale
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ

profesii libere

drepturi de proprietate intelectualNJ cedarea folosinǹei bunurilor activitNJǹi agricole

cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen, pe bazNJ de contract

transferul titlurilor de valoare, altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare de cheltuieli asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ modificarea modalitNJǹii/formei de exercitare a activitNJǹii Cod CAEN normNJ de venit

entitNJǹi supuse regimului transparenǹei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7. Data începerii activitNJǹii Nr.

Data

8. Data încetNJrii activitNJǹii

B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂƵTIGUL NET ANUAL

(lei) 1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 2. Cheltuieli deductibile, din care................................................................................................................ 2.1. Contribuǹii sociale obligatorii, potrivit legii............................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ....................................................................................................................... 3.1. Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului................... 4. Câǵtig net anual ..................................................................................... ....................................................... 5. Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd.2.-rd.1.)/Pierdere netNJ anualNJ ............................................................... 1. 2. 2.1. 3. 3.1. 4. 5.

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit/unitNJǹii de cult Cont bancar (IBAN) Suma (lei) IV. declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete. au fost realizate venituri din mai multe categorii ǵi surse de venituri. Bursa privatNJ Contract nr.III. dupNJ caz. Judeǹ/Sector Localitate Cod poǵtal Telefon Fax E-mail Anexele nr. înregistrare: Data: * ) Se înscrie numNJrul anexelor completate. corespunzNJtor categoriilor ǵi surselor de venit declarate./data 2. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Cod de identificare fiscalNJ Nume. În cazul în care. . prenume/Denumire StradNJ NumNJr Bloc ScarNJ Etaj Ap. se vor completa. unul sau mai multe formulare AnexNJ la Declaraǹia privind veniturile realizate din România. SemnNJturNJ contribuabil SemnNJturNJ împuternicit Loc rezervat organului fiscal Nr. Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice./data Suma plNJtitNJ (lei) Documente de platNJ nr. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂƵTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL 1. - fac parte integrantNJ din prezenta declaraǹie *).

............... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6.....1.... PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectualNJ cedarea folosinǹei bunurilor activitNJǹi agricole cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen.1........... Câǵtig net anual ..................1)/Pierdere netNJ anualNJ .... Data 8.... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7........................ 2...................-rd..................................... Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd....................1... 4........................ 3..... Categoria de venit A............1............1......... 3... Venit brut ...... 2.......... potrivit legii ...... Câǵtig net anual ................................ 3........................ declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete..... din care ............ 2...... PE SURSE ƵI CATEGORII DE VENIT 1...) ....... din care ...ANEXA nr..... altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise 2.....................................-rd............................... Prezenta anexNJ face parte integrantNJ din formularul 200 "Declaraǹie privind veniturile realizate din România"........ Cheltuieli deductibile..............2.... 5.... Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli normNJ de venit asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ modificarea modalitNJǹii/formei de exercitare a activitNJǹii Cod CAEN entitNJǹi supuse regimului transparenǹei fiscale 4............... 3... 2................2..... la Declaraǹia privind veniturile realizate din România 1.................. 2...... Data începerii activitNJǹii Nr....... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ Cod numeric personal/NumNJr de identificare fiscalNJ Anul II................ 5......... Data încetNJrii activitNJǹii (lei) B.......................... 3.........................13.1. Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice. Contribuǹii sociale obligatorii.............1............. 4........ 3...... 2..1...........)/Pierdere netNJ anualNJ ..........................................13 SemnNJturNJ împuternicit ........................ Categoria de venit A.............. pe bazNJ de contract transferul titlurilor de valoare........................... DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE...........2............ DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFƉƵURATƉ Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectualNJ cedarea folosinǹei bunurilor activitNJǹi agricole cedarea folosinǹei bunurilor calificatNJ în categoria venituri din activitNJǹi independente operaǹiuni de vânzare-cumpNJrare de valutNJ la termen....................... 1..... II.... SemnNJturNJ contribuabil NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE....... ................................1........................ Data încetNJrii activitNJǹii (lei) B........01..... 1.......................... Venit brut .................................... Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului............DATE PRIVIND VENITUL/ CÂƵTIGUL NET ANUAL 1..........) ..-rd. altele decât pNJrǹile sociale ǵi valorile mobiliare în cazul societNJǹilor închise 2.... Determinarea venitului net: 3.... Data 8............ Cheltuieli deductibile.................. ........ 4.......... Contribuǹii sociale obligatorii... Pierdere fiscalNJ anualNJ (rd............................... pe bazNJ de contract transferul titlurilor de valoare.................. 3...... 2.. Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli normNJ de venit asociere fNJrNJ personalitate juridicNJ modificarea modalitNJǹii/formei de exercitare a activitNJǹii Cod CAEN entitNJǹi supuse regimului transparenǹei fiscale 4................ Venit net anual (rd........... Determinarea venitului net: 3... 2.... Venit net aferent activitNJǹilor cu regim de reǹinere la sursNJ a impozitului............... Venit net anual (rd. Obiectul principal de activitate 5... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazNJ folosinǹa 6...................................1.............................. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7............ 3.............. 4................ Obiectul principal de activitate 5.. potrivit legii .......................... Data începerii activitNJǹii Nr...........................2.....................................................2. 5. 1.1.DATE PRIVIND VENITUL/ CÂƵTIGUL NET ANUAL 1.......-rd............ 5...........

1.  1.  1.  1. Activități independente  1.  inclusiv  din  activități  adiacente.  în condițiile legii.1.3.5. know‐how.4.1. depun o singură declarație. notar.  altele  decât  cele  din  profesii  libere.   1. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real. desfăşurate în mod independent.4.  1. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi  care este supusă regimului transparenței fiscale. expert contabil. Activități independente. potrivit legii.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți  plătitori.  Declarația  se  depune  şi  de  către  persoanele  fizice  care  au  realizat  venituri  din  activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă  plată  anticipată  în  contul  impozitului  anual.  în  condițiile  legii. mărci de fabrică şi de comerț.1.2.  cu  . venituri din profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale.1.  Transferul  titlurilor  de  valoare. contabil autorizat.  în  mod  individual  sau  într‐o formă de asociere.3. se aplică regulile de determinare  a venitului net din activități independente.  asimilează  venitul  distribuit.1. Cedarea folosinței bunurilor. arhitect sau a altor profesii reglementate.  bifează  căsuța “Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”.1.   Persoanele  fizice  care.  1.571/2003  privind  Codul  fiscal.  venituri  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală ‐  brevete  de  invenție.  venituri   comerciale  –  din  fapte  de  comerț.1. procedee tehnice.  prestări  de  servicii.13.  potrivit  Legii  nr.  desene şi  modele.  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  calificate.  pe  bază  de  contract.5.  venitului  net  anual  din activități independente.  1.  Veniturile  şi  cheltuielile  luate  în  calcul  pentru  stabilirea  venitului  net  anual/pierderii  fiscale  anuale  sunt  cele  realizate  la  nivelul  tuturor  contractelor  de  închiriere/subînchiriere  aflate  în  derulare în anul de raportare.13      1.  practicarea  unei  meserii. consultant de plasament  în valori mobiliare. drepturi de autor  şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. venituri în bani şi/sau în natură din România.  auditor financiar.  în  anul  de  raportare. mostre.  Operațiuni  de  vânzare‐cumpărare  de  valută  la  termen.2.  potrivit  legii.Anexa nr.  1.  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  (SPRL)  constituită  potrivit  legii  speciale şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  1. provenind din:  1. de avocat.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.  în  categoria  venituri  din  activități  independente. consultant fiscal.01. Depunerea declarației  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care  realizează.3      INSTRUCȚIUNI  privind completarea şi depunerea formularului   200 "Declarație privind veniturile realizate din România”Cod 14.   precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  precum şi  venituri  din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente.

  uzufructuar sau alt deținător legal.1.  declarația  de  venit  estimativ  a  fost  depusă  în  luna  decembrie  şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate. persoanele fizice prevăzute la art.  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română.  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  pentru  care  chiria  prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei.  şi  nu  au  optat  pentru  impozitarea  finală  de  către  plătitorul de venit.  1.  microîntreprindere  care  nu  generează  o  persoană  juridică.  În  cazul  cedării  folosinței  bunurilor  deținute  în  comun.   . în timpul anului.2.1.1.  în  anul  de  raportare.  vor  fi  impuşi  în  sistem  real  de  la  data  respectivă.  au  realizat  venituri  din  activități  independente  impuse  pe  bază  de  norme  de  venit.  1.  1.  venitul  net  anual  urmând  să  fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe  bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.  în  anul  de  raportare.  1.  În  cazul  veniturilor  din  arendă.  în  conformitate  cu  prevederile Legii nr.  îşi  completează  obiectul  de  activitate  cu  o  altă  activitate  care  nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de  norme  de  venit.(2)  din  Legea  nr.  Venitul  cuvenit  unei  persoane  fizice.  venitului  din  activități  independente.1.  1.10.  cu modificările şi completările ulterioare.2.9. pentru care există obligația depunerii declarației:  ‐  pentru  situațiile  în  care. potrivit legislației în materie. nu au optat pentru determinarea  venitului  net  în  sistem  real  şi  la  sfârşitul  anului  anterior  nu  îndeplinesc  condițiile  pentru  calificarea  veniturilor  în  categoria  veniturilor  din  activități  independente.  1.  1.  declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.1. conform legii.  venitul  net/pierderea  se  determină  separat  pentru  fiecare  perioadă  în  care  activitatea  independentă  a  fost  desfăşurată  de  contribuabil  într‐o  formă  de  organizare  prevăzută  de  lege.  1.  cu  următoarele excepții.1.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației.  din  care  se  deduc  contribuțiile  obligatorii  în  vederea obținerii venitului net anual.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației  persoanele  fizice  care.4.2.  realizate  în  calitate  de  proprietar.  determinat  cu  respectarea  regulilor  stabilite  în  titlul  IV^1  din  Codul  fiscal.  Declarația  se  completează  pentru  fiecare  categorie  de  venit  şi  pentru  fiecare  sursă de realizare a venitului.  cu  excepția  persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐ au stabilit plăți anticipate.571/2003 privind Codul fiscal. conform legii. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  în  vederea  impunerii  la  nivelul  persoanei  fizice.  potrivit  opțiunii  contribuabililor. şi  impozitul  este  final. Nu au obligația depunerii declarației.2.  respectiv  contracte  de  închiriere.  Contribuabilii  care  desfăşoară  o  activitate  impusă  pe  norme  de  venit  şi  care.  1.63 alin.  pentru  care  plățile  anticipate  cu  titlu  de  impozit  sunt  egale  cu  impozitul  anual  datorat.3.571/2003  privind  Codul  fiscal.2.  completează  declarația  pentru  fiecare  sursă  de  venit.44/2004.  În  cazul  schimbării  modalității  de  exercitare  a  unei  activități şi/sau  transformării  formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă.571/2003  privind  Codul  fiscal.6.  Venitul  net  anual/Pierderea  anuală  se  determină  prin  însumarea  venitului  net/pierderii  înregistrat/înregistrate  în  toate  perioadele  fiscale  din  anul  fiscal  în  care  a  avut  loc  schimbarea  şi/sau transformarea formei de exercitare a activității şi se înscrie în declarație.modificările  şi  completările  ulterioare.  care.  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  mai  multe  surse.  este  asimilat.  1.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.2.  persoanele  fizice  pentru  care  impozitul  reținut  de  plătitorii  de  venituri  este  final. cu modificările şi completările ulterioare.7.  repartizarea  venitului  net  se  face  potrivit  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  Legii  nr.  Cedarea  folosinței  bunurilor  mobile  şi  imobile.8.

  Nu  au  obligația  depunerii  declarației  persoanele  fizice  care. potrivit legii.  pe  baza  datelor  din contabilitatea în  partidă simplă.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  în  sere  şi  solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.  în  stare  naturală.  în  anul  de  raportare. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:   ‐  venituri  din  cultivarea  şi  valorificarea  florilor.‐  pentru  situațiile  în  care.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.571/2003  privind  Codul  fiscal.  ‐ venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.3.   În  cazul  câştigurilor  din  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  titlurilor  de  valoare.  Transferul  titlurilor  de  valoare.   1.  reținerea  şi  virarea  impozitului  pe  câştigul  de  capital  rezultat  din  transferul  titlurilor  de  valoare.  cu  excepția  situațiilor prevăzute la art.   În  cazul  operațiunilor  de  vânzare ‐  cumpărare  de  valută  la  termen. cu modificările  şi completările ulterioare.(7) din Legea nr.  în  anul  de  raportare. cu modificările şi completările ulterioare.  au  realizat  câştiguri/pierderi  din  transferul  titlurilor  de  valoare.  Declarația  se  depune  de  contribuabilii  care  desfăşoară  activitatea  în  mod  individual  şi/sau  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.  care  fac  obiectul  unor  contracte  de  cedare  a  folosinței  bunurilor.  se  au  în  vedere  dispozițiile  Legii  nr.  ‐ venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor.  intervin  modificări  ale  clauzelor  contractuale.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăților  închise şi  au  obligația  stabilirii  câştigului  net  anual/pierderii  nete  anuale.  potrivit  art.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat. plantelor decorative şi ciupercilor.5.571/2003 privind Codul fiscal.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  constituită  între  persoane  fizice şi  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem  real.  pe  bază  de  contract.  unități  de  procesare  industrială  sau  către  alte  unități  pentru  utilizare  ca  atare.  la  completarea  formularului. la completarea formularului se au în vedere dispozițiile  .  ‐  pentru  situațiile  în  care. care le revine din asociere.(4)  din  Legea  nr.82 alin.571/2003  privind  Codul  fiscal.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care.  în  anul  de  raportare.74  alin.  dispozițiile  Hotărârii  Guvernului  nr. pe bază de contract.  au  realizat  venituri  din  activități  agricole  cu  impunere  finală.   Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.  precum  şi  normele  privind  determinarea. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen.  precum şi orice alte operațiuni similare.  către  unități  specializate  pentru  colectare. aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui  Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. potrivit legii.  uzufructuarului  sau  ale  altui  deținător  legal.4.  investițiile  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  obținut  de  persoanele fizice.  completează  declarația  având  în  vedere  venitul  net  distribuit.  din  valorificarea  produselor  agricole  obținute  după  recoltare.  legumelor  şi  zarzavaturilor.  1.  pe  bază de contract.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care. precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  de  pe  terenurile  agricole  proprietate  privată  sau  luate  în  arendă.571/2003  privind  Codul fiscal.  1.  au  realizat  câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  ‐  cumpărare  de  valută  la  termen.  constituită  între  persoane  fizice.  sunt  efectuate  de  cealaltă  parte  contractantă.

 altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.  situație  în  care  se  va  înscrie  "X"  în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.  2.  până  la  data  de  25  mai  inclusiv  a  anului  următor  celui  de realizare a venitului.  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului  nr.  în  format  hârtie.  prin  scrisoare  recomandată  cu  confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.   Declarația  se  depune.  citeț  şi  corect.  .  ‐  copia  se  păstrează  de  către  contribuabil  sau  de  către  împuternicitul/curatorul  acestuia.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  b)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  se  află  domiciliul  fiscal  al  împuternicitului  sau  curatorului  fiscal. Termen de depunere:  ‐  anual.  ‐  venituri  din  investiții  reprezentând  câştiguri/pierderi  din  transferul  titlurilor  de  valoare.1.  vor  completa  în  mod  corespunzător  numărul  de  surse sau categoria de venituri realizate.571/2003  privind  Codul  fiscal. Completarea declarației  Declarația  se  completează  de  către  contribuabili  sau  de  către  împuterniciții  acestora.  după  caz.      ‐  venituri  din  investiții  reprezentând  câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare‐ cumpărare  de  valută  la  termen. Declarația se completează în două exemplare:  ‐ originalul se depune la:  a)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  contribuabilul  are  adresa  unde  îşi  are  domiciliul.  ‐  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  derularea  unui  număr  mai  mare  de  5  contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal. pe surse  şi  categorii  de  venit”.  pentru  contribuabilii  persoane  fizice.  altele  decât  cele  prevăzute la lit.  la  Declarația  privind  veniturile  realizate  din  România”. capitolele II „Date privind veniturile realizate.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală.  pe  bază  de  contract.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  pentru  fiecare  an  fiscal.  republicată. Termenul de depunere şi organul fiscal competent  2.  în  formularul  –  „Anexă  nr.    3.Legii  nr.  Persoanele  care  au  realizat  venituri  din  mai  multe  surse  sau  categorii  de  venit  pentru  care  există  obligația  depunerii  declarației.  în  cazul  în  care  aceasta  este  diferită  de domiciliu.  Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului..2.  în  cazul  persoanelor  fizice  care  nu  au  domiciliul  fiscal  în  România.  direct  la  registratura  organului  fiscal  sau  la  oficiul  poştal.571/2003 privind Codul fiscal.  datele prevăzute de formular.  prin  completarea  unei  declarații  rectificative  până  la  termenul  prevăzut  de  lege.b).  ‐  ori  de  câte  ori  contribuabilul  constată  erori  în  declarația  anterioară.  împreună  cu  anexele  completate.  dacă  este  cazul. pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. care se ataşează la declarația privind veniturile realizate. cu modificările şi completările ulterioare.  fără  domiciliu  fiscal  în  România  care  realizează  venituri..  precum  şi  din  orice  alte  operațiuni  de  acest  gen.  potrivit  legii  sau  adresa  unde  locuieşte  efectiv.  înscriind  cu  majuscule.  pentru următoarele categorii de venituri:  ‐  venituri din drepturi de proprietate intelectuală.    2.  cu  modificările şi  completările  ulterioare şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  c)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  se  află  sursa  de  venit.

  3.  cu ocazia înregistrării fiscale.  potrivit legii.  Căsuța  “Entități  supuse  regimului  transparenței  fiscale”  se  bifează  de  persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale  şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale.   4.  în  timpul  anului  de  raportare.  după caz.  se  completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității.  atribuit  de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.  Căsuța  “Individual”  se  bifează  de  persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată în mod individual. după caz. Date privind activitatea desfăşurată  1.  Căsuța  “Asociere  fără  personalitate  juridică“  se  bifează  de  persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE.  constituită  între  persoane  fizice  sau  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  contribuabil  plătitoare  de  impozit  pe  veniturile  microîntreprinderilor.  potrivit  titlului  IV^1  din  Codul  fiscal.  Obiectul  principal  de  activitate  ‐  se  înscrie  denumirea  activității  principale  generatoare de venituri.  5.  În  cazul  în  care  activitatea  se  desfăşoară  prin  mai  multe  puncte  de  lucru. precum şi codul CAEN al activității desfăşurate. după caz.  Categoria  de  venit  ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  categoriei  de  venit  realizat.  Căsuța  “Modificarea  modalității/formei  de  exercitare  a  activității”  se  bifează  în  cazul  schimbării  modalității  de  exercitare  a  unei  activități  independente şi/sau  transformării  formei  de  exercitare  a  acesteia  într‐o  altă  formă. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința  Sediul ‐  se  completează  adresa  sediului  sau  locului  principal  de  desfăşurare  a  activității.  Cod  numeric  personal/Număr  de  identificare  fiscală ‐  se  înscrie  codul  numeric  personal  sau  numărul  de  identificare  fiscală.  Declarația  poate  fi  depusă şi  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanță. existent pe portalul e‐guvernare.  Banca.   Nu  se  va  depune  formularul  Anexă  la  declarație.    II. după caz. după caz. comună sau sector al municipiului Bucureşti.  Cont  bancar  (IBAN)  –  se  înscrie  denumirea  băncii  şi  codul  IBAN  al  contului  bancar al contribuabilului.ro. oraş.  ulterior  depunerii  unei  declarații  privind  veniturile  realizate  în  România.  potrivit  legislației  în  materie.    I.  2. după caz.   . DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI  Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal.  respectiv:  municipiu. în condițiile continuării activității.  prin  utilizarea serviciului de depunere declarații on‐line.  Forma  de  organizare ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  modului  de  desfăşurare  a  activității.   Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din  activități  agricole  vor  înscrie  denumirea  unității  administrativ  ‐  teritoriale  în  a  cărei  rază  se  află  terenul  (terenurile).  Veniturile  necuprinse  în  declarația  inițială  se  declară  prin depunerea unei declarații rectificative.  pe  baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  sau  pe  bază  de normă de venit. PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT   A.  Determinarea  venitului  net  ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  modului  de  determinare  a  venitului  net:  în  sistem  real.  după  caz.  care nu generează o persoană juridică.Data  depunerii  declarației  este  data  înregistrării  acesteia  la  organul  fiscal  sau  data  depunerii la poştă.

 şalupe.  stradă.  Rubricile  de  la  rd.    B.  b)  pentru  mobile  (autovehicule/autoturisme.  c)  alte  bunuri:  denumirea  bunului.  7.  Venituri  din  activități  independente:  activități  comerciale.  număr.  profesii  libere  şi  drepturi  de proprietate intelectuală.1.  Data  începerii/încetării  activității  ‐  se  completează  de  către  contribuabilii  care  încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.  precum  şi  venituri  din  cedarea  folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.   De exemplu:  a)  pentru  imobile  (clădiri.  Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  înscriu  data  prevăzută  pentru  începerea  derulării  contractului  încheiat  între  părți.  din  activități  comerciale. Se înscriu datele de  identificare a bunului a cărui folosință este cedată.  ‐  se  înscriu  numărul  sub  care  a  fost  înregistrat  la  organul  fiscal  contractul  încheiat  între  părți şi data înregistrării acestuia.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exercițiului  financiar  al  anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite.  în  funcție  de  natura  contractului încheiat între părți.  cu  identificarea  principalelor  caracteristici care individualizează bunul. seria şasiului.Datele  de  identificare  a  bunului  pentru  care  se  cedează  folosința  ‐  se  completează  de  către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. anul de fabricație.  etaj.8.   Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  completează  rubrica după cum urmează:  ‐  se  elimină  din  text  cuvântul  “închiriere”  sau  “arendare”.7 şi  8  se  completează  numai  dacă  evenimentele  respective  se  produc  în cursul anului pentru care se depune declarația.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului. potrivit legii. numărul de înmatriculare.  inclusiv  contribuțiile  sociale obligatorii plătite.   .   Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub  care  contractul  de  asociere  a  fost  înregistrat  la  organul  fiscal.   rd.  determinate  în  sistem  real.  terenuri):  adresa  completă  (localitate.).  6.  bloc.  Documentul  de  autorizare/Contractul  de  asociere/Închiriere/Arendare  ‐  se  înscriu  numărul  documentului  care  atestă  dreptul  contribuabilului  de  a  desfăşura  activitate  independentă. şi data emiterii acestuia.  atât  din  activitatea  de  bază. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL   1.1)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri.  din  exercitarea  unei  profesii  libere.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  încasate  în  anul  de  raportare. potrivit legii.  iahturi  şi alte mijloace de transport): tipul.    a) ACTIVITATE DESFăşURATă în mod INDIVIDUAL  a. cât şi din activități adiacente.  maşini  agricole.  precum  şi  data  înregistrării  acestuia.  descrierea  detaliată.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective. apartament etc.  rd.  tractoare.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.2.  respectiv  data  prevăzută  pentru încetarea contractului încheiat între părți.

  3.  fie  pe  baza  datelor  din  evidența  contabilă.1).  inclusiv  contribuțiile  sociale obligatorii plătite.  a.1  Contribuții  sociale  obligatorii.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.  rd.  rd.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.2).  rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  pe  baza  datelor din evidența contabilă în partidă simplă  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.   rd.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  norma  de  venit  corespunzătoare  perioadei lucrate.  . deduse potrivit legii.   rd.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.3.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s‐ au realizat prin stopaj la sursă.  rd. conform legii.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.3)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  valorificarea  sub  orice  formă  a drepturilor de proprietate intelectuală  Se  completează.  rd.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.1).2.  impuse  pe  bază  de  norme  de  venit  care  au  depus  declarațiile  de  venit  estimativ  în  luna  decembrie şi  pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate.2) şi venitul brut (rd.  a.rd.1.1.  a.  atât  din  activitatea  de  bază.3.1.1  Contribuții  sociale  obligatorii.1.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă. cât şi din activități adiacente.  rd.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.2).2)  În  cazul  persoanelor  care  realizează  venituri  din  activități  independente  impuse  pe  bază de normă de venit  Se  completează  de  către  contribuabilii  care  desfăşoară  activități  independente.5.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  încasate  în  anul  de  raportare.  potrivit  legii  –  se  înscrie  suma  reprezentând  contribuția  de  asigurări  sociale  plătită  potrivit  legii şi  plățile  anticipate  efectuate  reprezentând  contribuția de asigurări sociale de sănătate.1)  şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  rd.5.  rd.3. deduse potrivit legii.  În  cazul  persoanelor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor  de  proprietate  intelectuală.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2.  potrivit  legii  –  se  înscrie  suma  reprezentând  contribuția  de  asigurări  sociale  plătită  potrivit  legii şi  plățile  anticipate  efectuate  reprezentând  contribuția de asigurări sociale de sănătate.  în  sistem  real. comunicată de organul fiscal.3.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exercițiului  financiar  al  anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite. potrivit legii.2. de către contibuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare  de cheltuieli.  de  către  contribuabilii  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem  real.  3.1)  şi cheltuielile aferente deductibile (rd.    Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.  fie  pe  baza  documentelor  eliberate  de plătitorii de venit.2) şi venitul brut (rd.

  • Pentru  veniturile  din  valorificarea  drepturilor  de  proprietate  intelectuală. potrivit legii.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.  supusă  regimului  transparenței  fiscale.3. din toate sursele.  altele  decât cele aferente operelor de artă monumentală:  În vederea determinării cheltuielilor deductibile.  ‐  se  determină  cheltuielile  deductibile  prin  însumarea  cheltuielilor  forfetare  şi  a  contribuțiilor sociale obligatorii plătite. în anul de raportare.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală. se procedează astfel:  ‐ se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra  venitului brut.3. efectuate de plătitorii de venit.1.  Cheltuielile deductibile se determină astfel:  • Pentru  veniturile  realizate  din  drepturile  de  proprietate  intelectuală  aferente  operelor de artă monumentală:   În vederea determinării cheltuielilor deductibile.  rd.5.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.  La  stabilirea  veniturilor  brute  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  se  au  în  vedere. potrivit legii. pe baza cotelor forfetare de cheltuieli  rd.3.3. veniturilor reprezentând remunerația  compensatorie pentru copia privată  rd.  rd.  a.2.1)  şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2.  constituită  între  persoane  fizice  sau  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale.1. se procedează astfel:  ‐ se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra  venitului brut.    b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE   b1)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.  atât  sumele  încasate  în  cursul  anului.2).2.  se completează:  rd.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  „Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică  şi  entități  supuse  regimului  transparenței  fiscale”.3.  au  atribuții  de  colectare  şi  de  repartizare  a  veniturilor între titularii de drepturi.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală. din toate sursele.2). veniturilor din exercitarea dreptului de suită.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  suma  totală  plătită  organismelor  de  gestiune  colectivă  sau  altor  plătitori  care.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.  cât şi  reținerile  în  contul  plăților  anticipate  efectuate  cu  titlu de impozit şi contribuțiile obligatorii.  potrivit legii. în anul de raportare.a.  rd.  În  cazul  veniturilor  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  transmise    prin  succesiune.  În  cazul  persoanelor  fizice  care  determină  venitul  net  din  valorificarea  sub  orice  formă a drepturilor de proprietate intelectuală.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  ‐  se  determină  cheltuielile  deductibile  prin  însumarea  cheltuielilor  forfetare  şi  a  contribuțiilor sociale obligatorii plătite.  rd.3.  3.  rd.  reprezentând  .1.  conform  legii.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  valoarea  rezultată  prin  însumarea    cheltuielilor  forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite.  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.

  rd.  microîntreprindere  care  nu  generează  o  persoană  juridică.1.  .  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  pierderea  realizată  de  persoana  fizică  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română.  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  „Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.1.  care  fac  obiectul  unor  contracte  de  cedare  a  folosinței  bunurilor. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.6.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat  şi  care  sunt  efectuate  de  cealaltă parte contractantă.   rd.   rd.  Venit  brut  ‐  se    înscrie  suma  reprezentând  venitul  cuvenit  unei  persoane  fizice  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română.  microîntreprindere  care  nu  generează  o  persoană juridică.  determinată  cu  respectarea  regulilor  stabilite  în  legislația  privind  impozitul  pe  venitul  microîntreprinderilor.2. este asimilat.  În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale.  uzufructuarului  sau  ale  altui  deținător  legal.2)  În  cazul  asocierilor  constituite  între  persoane  fizice  şi  persoane  juridice  române. în  cazul rezilierii contractelor înainte de termen.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare.  în  sarcina  proprietarului.1 şi  suma  înscrisă  la  rd.  care nu dau naştere unei persoane juridice:  Venitul  cuvenit  unei  persoane  fizice.     2.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă ‐  se  preia  suma  de  la  rd.  conform  dispozițiilor  legale.2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR  Declarația  se  completează  pe  baza  contractului  încheiat  între  părți  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net  pe  baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  sau  pe  baza  datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului  net în sistem real.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  chiria  prevăzută  în  contractul  încheiat  între  părți  pentru  anul  fiscal  de  raportare.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere  realizată  în  anul  fiscal  de  raportare  şi  distribuită asociatului.5.  din  care  se  deduc  contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.  majorată  cu  valoarea  cheltuielilor  ce  cad.3.1. din tabelul prevăzut la capitolul V din „Declarația anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică şi  entități  supuse  regimului  transparenței  fiscale”. determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe  venitul  microîntreprinderilor.  venitului  din  activități  independente.  Reprezintă  venit  brut  şi  valoarea  investițiilor  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  „Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”.6.venitul  net  din  asociere.  Se  preia  suma  înscrisă  în  col.  rd.   b.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.  uzufructuarului sau a altui deținător legal. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii  plătite de asociații persoane fizice.  indiferent  de  momentul  plății  acesteia.  respectiv  dintre  suma  înscrisă  la  rd.  Se  preia  suma  înscrisă  în  col.  rd. conform contractului de asociere.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.5.5.  la  rândul corespunzător contribuabilului. în vederea  impunerii  la  nivelul  persoanei  fizice.  determinat  cu  respectarea  regulilor  stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.3.  rd.  supus  impozitului  pe  venit  şi  distribuit asociatului.  rd.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  şi  contribuțiile  sociale  obligatorii  plătite.  3. conform contractului de asociere.

3.   Se  completează  numai  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net/pierderea  fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.   rd. cât şi din activități adiacente.  rd.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.  în  cazul  contribuabililor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului net în sistem real.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității. pe baza datelor  din evidența contabilă.2). reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  încasate  în  anul  de  raportare. se completează:  rd.  ‐  suma  rezultată  prin  aplicarea  unei  cote  forfetare  de  cheltuieli  de  25%  la  venitul  brut  (rd.2). în cazul contribuabililor  care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.3.2.  rd.  atât  din  activitatea  de  bază.1).  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.  din  tabelul  de  la  capitolul  V  din  „Declarația  anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică  şi  entități  supuse  regimului  transparenței  fiscale”.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  În  cazul  contribuabililor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  în  sistem  real  se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului. venitul brut anual se  determină  pe  baza  chiriei  lunare  evaluate  la  cursul  de  schimb  al  pieței  valutare  comunicat  de  Banca  Națională  a  României.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.    3.5. PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ    a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ În mod INDIVIDUAL  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.  corespunzător  lunilor  din  perioada  de  impunere.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierderea  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.1.  după caz:  ‐  suma  reprezentând  cheltuielile  deductibile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.  rd.3.  rd.În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.    b)  ACTIVITATE  DESFĂŞURATĂ  ÎNTR‐O  FORMĂ  DE  ASOCIERE  între  persoane  fizice.  din  ultima  zi  a  fiecărei  luni.5.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  (rd.  să  fie  justificate  cu  documente şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exercițiului  financiar  al  anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite.1).  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.  care  nu dă naştere unei persoane juridice. Cheltuieli deductibile – se înscrie.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.2.  rd.1).  reprezentând  .5. pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.2) şi venitul brut (rd.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.   rd.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.1)  şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.  VENITURI  DIN  ACTIVITĂȚI  AGRICOLE  PENTRU  CARE  VENITUL  NET  SE  DETERMINĂ  ÎN  SISTEM REAL.

  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând  diferența  dintre  pierderile  şi  câştigurile  înregistrate  ca  urmare  a  tranzacționării  titlurilor de valoare.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.  rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  rd.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen. altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise. altele decât  părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.4.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere  realizată  în  anul  fiscal  de  raportare  şi  distribuită asociatului.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  şi  au  obligația  stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.5.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare.6. conform contractului de asociere.venitul  net  din  asociere. conform contractului de asociere.  ALTELE  DECÂT  CELE  CU  INSTRUMENTE  FINANCIARE  TRANZACȚIONATE  PE  PIEȚE  AUTORIZATE  ŞI  SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  Se completează de contribuabilii care.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  precum şi  orice  alte  operațiuni  similare.   rd.5.   Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.  rd.  La  declarație  se  anexează  documente  justificative.   Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.  .5.  PRECUM  ŞI  ORICE  ALTE  OPERAȚIUNI  SIMILARE.   Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative.  la  rândul corespunzător contribuabilului.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.     4.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  PE  BAZĂ  DE  CONTRACT.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.  CÂŞTIGURI/PIERDERI  DIN  TRANSFERUL  TITLURILOR  DE  VALOARE.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  în  cursul  anului  de  raportare.  altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate  de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. în anul de raportare.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.  pe  bază  de  contract.  pe  bază  de  contract.  CÂŞTIGURI/PIERDERI  DIN  OPERAȚIUNI  DE  VÂNZARE  –  CUMPĂRARE  DE  VALUTĂ  LA  TERMEN.  pe  bază  de  contract.4. din tabelul prevăzut la capitolul V din „Declarația anuală  de  venit  pentru  asocierile  fără  personalitate  juridică şi  entități  supuse  regimului  transparenței  fiscale”.  privind tranzacțiile efectuate. potrivit legii.  ALTELE  DECÂT  PĂRȚILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR ÎNCHISE  Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative. au realizat câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.  eliberate  de  intermediari/societățile  de  administrare  a  investițiilor  sau  alți  plătitori  de  venit.  privind  tranzacțiile  efectuate  cu  titluri  de  valoare.  supus  impozitului  pe  venit  şi  distribuit asociatului.  Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.   rd.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare.   Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.    5.  privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.

  Cod  de  identificare  fiscală  a  entității  nonprofit/unității  de  cult  ‐  se  înscrie  codul  de  identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.  cheltuieli  pentru  acordarea  de  burse  private.   .(2) şi alin.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.  Bursa  privată:  căsuța  se  bifează  de  către  contribuabilii  care  au  efectuat  cheltuieli  în  cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora. cu  modificările şi completările ulterioare.  Suma  ‐  se  completează  cu  suma  solicitată  de  contribuabil  a  fi  virată  în  contul  entității  nonprofit/unității de cult.571/2003  privind  Codul fiscal.  2. caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă.  conform  legii  şi  solicită  restituirea  acestora şi/sau  care  optează  pentru  virarea  unei  sume  reprezentând  până  la  2%  din  impozitul  datorat  pe  venitul  net  anual  impozabil/câştigul  net  anual/câştigul  net  anual  impozabil  pentru  susținerea  entităților  nonprofit  care  se  înființează  şi  funcționează  în  condițiile  legii  sau  unităților de cult.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.  completează  prezenta  secțiune  din  formular.(2)  şi  alin.(3) din Legea nr.(3)  din  Legea  nr.     III. conform legii.  În  situația  în  care  contribuabilul  nu  cunoaşte  suma  care  poate  fi  virată.  Documente  de  plată  nr.  Contractul  privind  acordarea  bursei  private  şi  documentele  ce  atestă  plata  bursei  se  prezintă  în  original  şi  în  copie. potrivit art.  organul  fiscal  păstrând  copiile  acestora  după  ce  verifică  conformitatea cu originalul.   Denumire  entitate  nonprofit/unitate  de  cult ‐  se  înscrie  denumirea  completă  a  entității  nonprofit/unității de cult.84 alin.  DESTINAȚIA  SUMEI  REPREZENTÂND  PÂNĂ  LA  2%  DIN  IMPOZITUL  DATORAT  PE  VENITUL NET /CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL  Se  completează  de  către  contribuabilii  care  au  efectuat.  impuşi  pe  bază  de  normă  de  venit şi/sau  din  cedarea  folosinței  bunurilor.  potrivit instrucțiunilor de mai jos.   Notă:  Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  activități  independente/activități  agricole.La  declarație  se  anexează  documente  justificative.   Cont  bancar  (IBAN)  ‐  se  completează  codul  IBAN  al  contului  bancar  al  entității  nonprofit/unității de cult. documentele de  mai sus se anexează în copie./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  documentelor  care  atestă  plata bursei private.  au  efectuat.571/2003 privind Codul fiscal.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.  Susținerea  unei  entități  nonprofit/unități  de  cult  ‐  căsuța  se  bifează  de  către  contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net  anual  impozabil/câştigul  net  anual/câştigul  net  anual  impozabil  pentru  susținerea  unei  entități  nonprofit  sau  unități  de  cult.  precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.  conform  art.  Suma  plătită  ‐  se  înscrie  suma  plătită  de  contribuabil  în  cursul  anului  de  raportare  pentru bursa privată.  nu  va  completa  rubrica ‘’Suma’’.  care  nu  au  obligația  depunerii  declarației./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  contractului  privind  acordarea  bursei  private.84  alin.  1. În cazul în care declarația se transmite prin poştă.  privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată. cu modificările şi completările ulterioare.  Contract  nr.  Contribuabilii  care  îşi  exprimă  această  opțiune  pot  solicita  direcționarea  acestei  sume  către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.  cheltuieli  cu  burse  private şi  solicită  restituirea  acestora şi/sau  optează  pentru  virarea  unei  sume  în  contul  unei  entități  nonprofit  sau  unei  unități  de  cult.

  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului  nr. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI   Se  completează  numai  în  cazul  în  care  obligațiile  de  declarare  a  veniturilor  se  îndeplinesc  de  către  împuternicitul  desemnat  de  contribuabil.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală.  Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.  cumulată  cu  suma  plătită  pentru  bursa  privată  depăşeşte  plafonul  de  2%  din  impozitul  datorat  pe  venitul  net anual impozabil/câştigul net anual/ câştigul net anual impozabil.Dacă  suma  solicitată  a  se  vira  către  entitatea  nonprofit/unitatea  de  cult.    IV. cu datele de identificare a împuternicitului.    .  cu  modificările  şi  completările ulterioare.  având  prioritate  cheltuielile  efectuate  în  cursul  anului de raportare cu bursa privată.  republicată.  Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal. atunci suma totală luată în  calcul  este  limitată  la  nivelul  acestui  plafon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful