You are on page 1of 26

Sunday TV Mass (August 18, 2013)

The Closing Ceremony of the 6th Inquirer Lifestyle Series: Fitness.Fashion with Samsung Festival held at the Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila in co-incidence with the 29th Anniversary Overnight Annual Family Appointment with El Shaddai DWXI-PPFI last Saturday, August 17 to Sunday, August 18, 2013. Our mass presider was Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal G. Tagle DD, STD and co-celebrants Bishop Ted Bacani, Jr., Bishop Jesse E. Mercado, Bishop Ruperto Santos, Bishop Deogracias Yniguez, Bishop Camilio Gregorio, Bishop Ruben Profugo, Bishop Antonio Tobias, Monsignor Rigoberto de Guzman, and reverend Fathers Sanny de Claro, Paul Marquez, Ludovico Tacdoro, Jonathan Lacerna, Erwin Dela Cruz, Rolly Agustin, Rey Tumbocon, Hector Baniel, Jonil Lalap, Joseph Alonzo, Bong Turingan, Evan Paul Villanueva, Jenor Luis, Alex Pontilla, Manuel Vergara O.S.A., Ricky Pacoma, Tony Aureda, O.P., Alfonso Saulo, Winston Margate, Gerard De Villa, Willy Ramos, Jeff Manlapig, John Paul Del Rosario, Glenn Paul Gomez, S.V.D., Gerry Orbos, S.V.D., Joey Faller, Fernando Suarez C.C. It is Aired Live at 9:30 P.M. of Saturday, August 17, 2013 to 12:00 Midnight of Sunday August 18, 2013. PASIMULA Opening Intro C: Praise God, Alleluia! Magandang, magandang gabi po sa inyo mga Kapatid sa Panginoong HesuKristo, mamayang pagbuhos ng biyaya, Sister Helen, handing-handang pagbuhos para ba silang talaga sila naman handa-handang tumanggap ng biyaya buhat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen! At sa susunod na yugto po ng programa ay kapatid, narito ang A Very, next ng ating pong People in the Highest Form of Worship, walang iba ang ating pong Eucharistic Con-celebration. Amen! At sa loob po ito, may mass wedding within the Holy Mass na may dalawang couples na-ikakasal. Amen! At ngayong gabi, mga Kapatid, tayo po ay mag-handa-handa na ng ating susuruin sapagkat ating idadaos ang mataas na uri ng pagsamba o Ang Ating Eucharistic Con-Celebration na sinabi po din na may mass wedding within the Holy Mass na may dalawang couples na-ikakasal sapagkat ang ating Mass Presider, sa gabing ito, ay walang iba kundi si His Eminence Luis Antonio Cardinal G. Tagle DD, STD at sasamahan tayo walang iba mga kaparian at Obispo bilang mga con-celebrants or co-celebrants. So mga kapatid, sa Panginoong Hesu-Kristo sasamahan tayo ng ating pong Gospel Choir and Band. Amen! Purihin ang Diyos, Aleluia! Palakpak natin ang Panginoon! Isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat mga Kapatid, na naririto sa Quirino Grandstand, Rizal Park, Manila. At sa lahat po ng nakikinig sa Radyo sa himpilang pinagpala D-W-X-I 1314 AM at sa Internet, via www.DeltaBroadcastingSystem.net, isang maligaya at mabiyayang, mabiyayang gabi po sa inyong lahat! At sa ating lahat, mga kasapi ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International na nagdiriwang ng ating ika-dalawang-put-siyam na anibersaryo ngayon, isang Maligaya at Mabiyayang Anibersaryo sa ating Lahat! Purihin ang Panginoon! At sa ating minamahal na punong lingkod, Bro. Mike Z. Velarde, isang maligaya at mabiyayang kaarawan po sa inyo! Purihin ang Panginoon! Bago po simulan ang ating pagdiriwang, nais pong muna naming ipagkilala sa inyo ang mga kapatid natin na pagkaraang ng mahabang panahon nilang pag-sasama bilang mag-asawa nang hindi pa nagkakasal sa simbahan. Ngayon ay tatangap sila ng Sakramento ng kasal sa loob ng banal na misa at masasabing nakapagpalad nila sapagkat libre na, engrade pa o Disco pa ang magkakasal na sa kanila! Purihin ang Panginoon! At ngayon po, ating pong I-welcome ang mga kapatid naming ikakasal sa gabing ito.

Panimulang Simula para sa Kasal C:

Wedding Procession

C:

Ang first couple po ay sina Rodelcio Arnedia at Violeta Antonio. Inahatid po ni Violeta ng mga magulang sa Altar habang ang kanyang biyak si Rodelcio ay naghihintay upang siya ay salubungin. Second couple: Floreto Tumoran, Jr. and Shiela Alonsor. Ang third couple: Robert Salazar and Rina Fe-Chavez. Ang fourth couple: Dennis and Armi Cruz at ang fifth couple: Rudy and Vangie Fontanilla. Alleluia! Ngayon po ay handa natin ang mga sarili sa pinakamataas na antas ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos walang iba kundi ang Banal na Misa. At ika-dalawang-put Linggo sa Karaniwang Panahon at inaalay po ang Misa bilang taos-pusong pasasalamat sa Diyos sa dalawang-put siyam na taong panalagumpay ng Ministeryong ito na pinagkatiwala niya sa atin na mahal na punong-lingkod Bro. Mike Z. Velarde sa kabila ng mga pagsubok at paguusig na dinaranas ay nanatiling nakatayo at patuloy na po sa biyaya at tulong ni Yahweh El Shaddai! Purihin ang Diyos!!! At bilang panimula, ating pong sama-sama at buong siglang awitin ang pambungad na awit. Awit ng Papuri Purihin ninyo ang Panginoon Dakilain ang Kanyang ngalan Purihin Siya ay awitan At papurihan magpakailanman Nilikha Niya ang langit at lupa Nilikha Niya ang araw at buwan Nilikha Niya ang mga isdat ibon Mga gubat at karagatan. Tunay Siyang banal at dakila Purihin ang Kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha Niyay mabuti, Pinagyaman Niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon Dakilain ang Kanyang ngalan Purihin Siya ay awitan At papurihan magpakailanman Nilikha ng Panginoon ang tao Sa sarili Niyang larawan. Nilalang Niya ang sangkatauhan, Binigyan Niya ng karangalan. Tunay siyang banal at dakila, Purihin ang Kaniyang ngalan, Kahit nagkasala ang tao Minahal Niya parin ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon Dakilain ang Kanyang ngalan Purihin Siya ay awitan At papurihan magpakailanman Ito ang tipanan ni Yahweh sa lahat ng Kanyang nilalang Ako ang iyong Panginoon Ikaw ang tangi Kong hinirang

Panimulang Simula C:

Pambungad na Awit

Tunay Siyang banal at dakila Purihin ang Kanyang ngalan Pinagpapala ang mga taong sa kanya ay tapat kailanman! Purihin ninyo ang Panginoon Dakilain ang Kanyang ngalan Purihin Siya ay awitan At papurihan magpakailanman Pagbati (Gawin dito ang tanda ng krus) P: B: P: B: C: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Kapayapaan. At sumaiyo rin. Magsi-upo muna ang lahat at I-welcome po na ating minamahal na punong-lingkod, Bro. Mike Z. Velarde ang ating Cardinal, Luis Antonio Cardinal Tagle at mga Obispo.

Talumpati ni Bro. Mike Z. Velarde Purihin natin ang Panginoon ang malakas! Marapat lang na purihin at pasalamatan natin ang Panginoon ngayong gabi! Sa huling pagkikisa sa ating pagdiriwang ng Banal na Santa Misa ng gawaing ito ng ating Kabunyihan, Luis Antonio Cardinal Tagle. Siya po ay dating aking nagkasama lalo na po sa Diosesis ng Imus bilang Obispo at siya po ang nag-patatag at nagpalakas ng loob ng lingkod na ating Panginoon sa gawaing ito noong panahon ni iyon, at muli maraming salamat po iyong kabuyihang sa inyong pagkikipag-isa sa amin sa gabi sa mahalagang gabing ito. Thank you and God bless us all!!!!!! C: P: Magsi-tayo po ang lahat. Ang kapayapaang inihahain sa atin ng Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ay hindi ang uri ng kapayapaang hatid ng mundo. Ang hatid niyang kapayapaan ay natatamo sa pamamagitan ng krus at sa pagpapadalisay ng kalooban na biyayang hatid ng Espiritu Santo. Ang kapayapaang ita ay sumusubok sa ating mga puso na nagiging sanhi ng sakit at pagkahati-hati. Gayunpaman, ita lamang ang uri ng kapayapaan na tumatagal, isang kapayapaang ganap na nagliligtas at nagpapadakila. Sa piglng ng Panginoon, tinatanggap natin ang kanyang kapayapaan na bunga ng pagpapakasakit at tap at niyang paglilingkod sa Ama. Karapat-dapat ba tayong tumanggap sa handog na ito? Suriin nating mabuti ang ating sarili. (Tumahimik) Panginoong Hesus, pinagningas mo ang mundo sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit, kamatayan, kaluwaIhatian at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang iyong Salita ay katulad ng apoy na sumusuri at lumilinis ng aming saloobin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, Panginoong Hesus, hindi sa pamamagitan ng kompromiso natatamo ang iyong kapayapaan bagkus sa tapat na pagsunod sa kalooban ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Paunang Salita (Maaaring basahin ang mga sumusunod o kahalintulad na pahayag)

Pagsisisi P: P: B: P: B: P: B: P: B:

Gloria P: Papuri sa Diyos sa Kaitaasan Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan Sa mga taong may mabuting kalooban Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin Sinasamba Ka namin Niluluwalhati Ka namin Pinasasalamatan Ka naming Dahil sa dakila Mong kaluwalhatian Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Panginoong Diyos, Hari ng langit Diyos Ama'ng makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo, bugtong na anak Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos Anak ng Ama Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka sa Amin, maawa Ka sa amin Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama Maawa Ka sa Amin, maawa Ka sa amin Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Sapagkat Ikaw lamang ang banal Ikaw lamang ang Panginoon Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataastaasan Kasama ng Espiritu Santo Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, Amen Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Luwalhati, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Pambungad na Panalangin P: Manalangin po tayo. (Tumahimik.)

Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahaI sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahaI namin sa iyo nang higit makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagisa isipnamin o panaginip. Iniluluhog namin ita sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. B: C: Amen. Magsi-upo ang lahat at para ipakinggan natin ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos. [Jeremias 38:4-6, 8-10] (Umupo)

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS Unang Pagbasa K: Nang dahil sa pagpapahayag sa katotohanan ng Diyos, si Jeremias ay naki ta bilang sagisag ng kabalintunaan. Iwinaksi siya ng mga namumuno na nakikinig lamang sa mga bagay na nais nilang marinig. Pagbasa muJa sa aklat ni propeta Jeremias NOONG mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan; manapa'y ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedequias,Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo; hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jerernias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malquias, sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jerernias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-melec at sinabi sa hari, Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno; inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala nang pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ebed-melec ng tatlong lalaki at pagtulung-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. B: T: Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. (Salmo 39) Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin.

T:

Salmong Tugunan

1. Ako ay naghintay sa 'king Panginoon, At dininig niya ang aking pagtaghoy. (T) 2. Sa balong malalim at lubhang maputik, iniahon niya at doo'y inialis ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. (T) 3. Tinuruan mya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos ang bawat makasaksi ay matatakot at sa Poong D'yos magtitiwalang lubos. (T) 4. Mahina man ako at wala nang lakas, ngunit sa isip mo 'y di mo kinakatkat; O aking Tagatulong, Tagapagligtas Panginoong Diyos, h'wag ka nang magluwat! (T)

Ikalawang Pagbasa K: T:

(Hebreo 12:1-4)

Nararapat na laging tignan isang Kristiyano ang mgq halimbawa ni Hesus na nananattfiilg tapat sa Ama. Tiniis ni Hesus ang krus at siya naman ay niluwalhati ng Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo MGA KAPATID, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, at ang anurnang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mag-bigay galang po tayo sa Mabuting Balita ng Panginoon. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleuya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleuya!

B: K:

Aleluya (Tumayo) K: Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa 'king kawan ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleuya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleuya! Mabuting Balita P: B: P: B: Surnainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. NOONG panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga't hindi natututupad ita! Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-Iaban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae, at manugang na babae. Mga Kapatid, Ang Mabuting Balita ng Panginoon. B: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleuya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleuya! Homiliya (Umupo) Mga kapatid na Obispo at mga pari, Minamahal na mga Mambabasa, Business na tao at ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo, "Pumunta at gumawa ng mga alagad ng lahat ng bansa". Gamit ang mga salitang ito, si Jesus ay nagsasalita sa bawat isa sa atin, na nagsasabi: "Ito ay kahanga-hanga upang makilahok sa 6th Annual Inquirer Lifestyle Series: Fitness.Fashion with Samsung Festival, upang mabuhay ang (Lucas 12: 49-53)

pananampalataya at ang lifestyle at sports sektor kasama ang mga kasapi ng El Shaddai at ang mga mambabasa ng Philippine Daily Inquirer mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, ngunit ngayon ay dapat kang basahin, ngayon ay kailangan mong ipasa ang karanasan sa iba. "si Jesus ay tumatawag sa iyo na maging isang alagad na may isang misyon! Ngayon, sa liwanag ng salita ng Diyos na aming narinig, ano ang sinasabi ng Panginoon sa amin? Tatlong simpleng ideya: Pumunta, huwag matakot, at maglingkod. 1. Pumunta. Sa panahon ng mga araw na ito dito sa Ilocos Sur para sa Aluning Bridge inauguration, kasi ang Pangulong Aquino ay hindi po nakadalo, ikaw ay magagawang upang tamasahin ang mga kahanga-hangang karanasan sa pagtugon sa Pangulo, natutugunan ang kanya-sama sa iba, at iyong sensed ang kagalakan ng pananampalataya. Ngunit ang karanasan ng mga ito makaharap ay hindi dapat manatiling naka-lock up sa iyong buhay o sa maliit na grupo ng iyong mga parokya, ang iyong mga kilusan, o ang iyong komunidad. Iyon ay magiging tulad ng withholding oxygen mula sa isang apoy na nasusunog masidhi. Pananampalataya ay isang apoy na lumalaki ang mas malakas ang mas ito ay nakabahagi at pumasa sa, kaya lahat ng tao na maaaring alam mo na, pag-ibig at tanggapin ang kasalanan ni Hesukristo, ang Panginoon ng buhay at kasaysayan (cf. Roma 10:09). Mag-ingat, bagaman! Si Jesus ay hindi sinasabi: "kung gusto mong, kung mayroon kang ang oras", pero: "Pumunta at gumawa ng mga alagad ng lahat ng bansa." Pagbabahagi ng karanasan ng pananampalataya, nadadala saksi sa pananampalataya, ipinapahayag ang Ebanghelyo: ito ay isang utos na ang Panginoon entrusts sa buong Iglesia, at na kasama mo; ngunit ito ay isang command na ay hindi ipinanganak mula sa isang pagnanais para sa dominasyon o kapangyarihan ngunit mula sa puwersa ng pag-ibig, mula sa katotohanan na si Jesus ay dumating una sa aming kalagitnaan at ibinigay sa amin, hindi isang bahagi ng kanyang sarili, ngunit ang buong ng kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang buhay upang i-save sa amin at upang ipakita sa amin ang pagmamahal at awa ng Diyos. Si Jesus ay hindi ituturing amin bilang alipin, ngunit bilang libreng tao, bilang kaibigan, bilang kapatid na lalaki at babae; siya at hindi lamang nagpapadala sa amin, siya accompanies sa amin, siya ay palaging sa tabi kami sa aming misyon ng pag-ibig. Saan kinukuha ni Jesus ipadala sa amin? Walang mga hangganan, walang limitasyon: siya nagpapadala sa amin sa lahat ng tao. Ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao, hindi lang para sa ilan. Ito ay hindi lamang para sa mga taong mukhang mas malapit sa amin, mas receptive, mas welcoming. Ito ay para sa lahat. Huwag matakot na pumunta at upang dalhin si Kristo sa bawat lugar ng buhay, upang ang fringes ng lipunan, kahit sa mga taong tila Pinakamalayong ang layo, pinaka-walang malasakit. Ang Panginoon naglalayong lahat, siya Nais ng lahat ng tao upang makaramdam ng init ng kanyang habag at ang kanyang pag-ibig. Sa partikular, nais kong ni Cristo command: "Go" na tatatak sa iyo kabataan mula sa Iglesia sa Pilipinas, nakatuon sa misyon continental na-promote sa pamamagitan ng mga obispo. Brazil, Latin America, ang buong mundo ay kailangang Kristo! Saint Paul sabi ni: "aba sa akin kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo!" (1 Corinto 9:16). Ang kontinenteng ito ay nakatanggap ng pagpapahayag ng Ebanghelyo na kung saan ay minarkahan ng kasaysayan nito at makitid ang isip magkano ang prutas. Ngayon pagpapahayag na ito ay ipinagkatiwala din sa iyo, na maaari itong mabalita na may mga sariwang kapangyarihan. Ang Iglesia ay nangangailangan sa iyo, ang iyong sigasig, ang iyong pagkamalikhain at ang kagalakan na ay kaya katangian ng iyo. Ang isang mahusay na Apostol ng Brazil, Mapalad Jos de Anchieta, set off sa mga misyon kapag siya ay lamang labinsiyam taong gulang. Alam ba ninyo kung ano ang pinakamahusay na kasangkapan ay para sa evangelizing ang mga batang? Ang isa pang batang tao. Ito ay ang landas upang sundin! 2. Huwag matakot. Ang ilang mga tao ay maaaring sa tingin: Wala akong mga partikular na paghahanda, kung paano ang maaari kong pumunta at ipahayag ang Ebanghelyo" Aking mahal na kaibigan, ang inyong takot ay hindi kaya ibang-iba mula sa na ng Jeremias, isang binata na tulad mo, kapag siya ay tinatawag na sa pamamagitan ng Diyos upang maging isang propeta. Lamang namin narinig ang kanyang mga salita: "Ah, Panginoong Diyos! Narito, hindi ko alam kung paano makipag-usap, para sa Ako lamang ang isang kabataan ". Diyos sabi ni ang parehong

bagay sa iyo bilang sinabi niya sa Jeremias: "Maging hindi natatakot ... para ako sa iyo upang maghatid sa iyo "(Jeremias 1:7-8). Siya ay sa amin! Huwag matakot! Kapag pumunta kami upang ipahayag si Kristo, ito ay siya ang kanyang sarili na napupunta bago sa amin at Gabay sa amin. Kapag siya ay nagpadala ng kanyang mga alagad sa misyon, siya ipinangako: Ako sa iyo palagi (Mateo 28:20). At ito ay totoo rin para sa amin! Si Jesus ay hindi mag-iwan sa amin nag-iisa, hindi kailanman siya ay umalis ka nag-iisa! Siya palaging accompanies mo. At pagkatapos, si Jesus ay hindi sinasabi: "Ang isa sa kang pumunta", ngunit "Lahat ng kang pumunta": kami ay nagpadala ng magkasama. Minamahal na batang mga kaibigan, magkaroon ng kamalayan ng pagsama ng buong Iglesia at din ang pakikipag-isa ng mga banal sa misyon na ito. Kapag Nakaharap kami hamon magkasama, pagkatapos kami ay malakas, matuklasan namin ang mga mapagkukunan ng hindi namin alam kung nagkaroon kami. Si Jesus ay hindi tumawag sa mga apostol upang manirahan sa paghihiwalay, siya na tinatawag na ang mga ito upang bumuo ng isang group, isang komunidad. Gusto ko upang matugunan mo, mahal na mga pari concelebrating sa akin sa Eukaristiya: mo na ang dumating sa samahan ang iyong mga kabataan, at ito ay kahanga-hanga, upang ibahagi ang karanasan ng pananampalataya sa kanila! Ngunit ito ay isang yugto sa paglalakbay. Mangyaring patuloy na samahan ang mga ito sa kabutihang-loob at kagalakan, tulungan silang maging aktibong nakikibahagi sa Iglesia; hindi kailanman ipaalam sa kanila pakiramdam nag-iisa! At sa puntong ito Gusto kong ipahayag ang aking taos-puso salamat sa mga kabataan ministeryo, sa paggalaw at ang mga bagong komunidad na sinasabayan ang mga kabataan sa kanilang mga karanasan ng pagiging Iglesia. Ang mga ito ay kaya creative, kaya pangahas. Magpasan at huwag matakot! 3. Ang huling salita: maglingkod. Ang pagbubukas ng mga salita ng awit na aming ipahayag ay: "Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo'y gawin (Awit 36). Ano ang bagong kanta? Hindi nito ay binubuo ng mga salita, ito ay hindi isang malambing na tugtugin, ito ay ang awit ng iyong buhay, ito ay nagpapahintulot sa aming mga buhay sa ay makikilala na may na ni Jesus, ito ay pagbabahagi ng kanyang sentiments, ang kanyang mga saloobin, ang kanyang mga aksyon. At ang buhay ni Jesus ay isang buhay para sa iba. Ito ay isang buhay ng serbisyo. Sa aming Second Reading ngayon, Saint Paul sabi ni: ko na ginawa sa aking sarili ng isang alipin sa lahat, na maaaring ko manalo ang higit pa (1 Corinto 9:19). Upang ipahayag si Jesus, si Pablo ginawa ang kanyang sarili isang alipin ng lahat. Evangelizing nangangahulugan nadadala personal saksi sa pag-ibig ng Diyos, ito ay overcoming aming pagkamakasarili, ito ay sa pamamagitan ng paghahatid ng huyok upang hugasan ang mga paa ng aming mga kapatid, tulad ng ginawa ni Hesus. Tatlong salita: Pumunta, huwag matakot, at maglingkod. Sundin ang mga tatlong salita: Pumunta, huwag matakot, at maglingkod. Kung sinusundan mo ang tatlong mga ideya, makakaranas ka ng na ang isa na evangelizes ay evangelized, ang isa kung sino ang nagpapadala ng kagalakan ng pananampalataya na natatanggap ng kagalakan. Minamahal na batang mga kaibigan, pati na bumalik ka sa iyong bahay, huwag matakot na maging mapagbigay sa Kristo, upang sumaksi sa kanyang Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, kapag ang Diyos ay nagpapadala ng propeta Jeremias, siya ay nagbibigay sa kanya ang kapangyarihan sa "magpalakas ng loob at sa masira, upang sirain at sa pagbagsak ng kapangyarihan, upang bumuo at sa planta" (1:10). Ito ay pareho para sa iyo. Pagdadala sa Ebanghelyo ay dinadala ng Diyos kapangyarihan upang magpalakas ng loob at masira kasamaan at karahasan, upang sirain at ibagsak ang mga hadlang ng pagkamakasarili, hindi pagpaparaan at galit, upang bumuo ng isang bagong mundo. Si Jesu-Cristo ay pagbibilang sa iyo! Ang Iglesia ay pagbibilang sa iyo! Ang Pope ay pagbibilang sa iyo! Mayo Maria, Ina ni Hesus Kristo at ang aming Ina, laging samahan ka sa kanya lambot: "Pumunta at gumawa ng mga alagad ng lahat ng bansa." Amen. Pagsisindi ng Kandila

Pangunahing Tagapagbasa:

Maari nang sindihan nina (Male Candle Sponsor at Female Candle Sponsor) ang mga kandila. Ang liwanag ay sagisag ng pagpapatnubay ng Panginoon sa pagsasama nina (LALAKI) at (BABAE). Naway sumikat sa kanila ang liwanag ni Kristo nang lagi nilang makita ang kabutihan at kagandahan ng isat-isa. Sa oras ng kadiliman at pagsubok, ang liwanag na ito ang magsisilbing gabay sa pagtahak nila ng daan tungo sa katotohanan at pag-asa.

Seremonya ng Kasal Pangunahing Tagapagbasa: Atin na pong sisimulang ang seremonya ng kasal. Maaari lamang pong tumayo ang mga magulang nila ____ at ____ sa kanilang tabi kasama ng mga ninong at ninang.

P:

Mahal naming ____ at ____, naririto kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng Simbahan. Tinitiyak ko sa inyo na kayoy ipagdarasal ng ating bayan upang basbasang masagana ng Diyos ang inyong pagmamahalan at tulungan kayong matkatupad sa mga pananagutan ng may-asawa. At kayo naman, mga kapatid na sumasaksi sa kasalang ito, ay aking pinakikiusapan na isama sa inyong mga panalangin ang mga ikinakasa na ito at tanggapin sila sa pamayanang Kristyano. ____ at ____, Maaari lamang na sagutin ninyo ang aking mga katanungan ng may buong katapatan. (babae), ikaw ba ay naparito nang may kusang loob na ipangako ang iyong sarili sa pag-ibig at pagsisilbi sa iyong asawa?

Babae: P: Lalaki: P:

Opo, Padre. (lalaki), ikaw ba ay naparito nang may kusang loob na ipangako ang iyong sarili sa pag-ibig at pagsisilbi sa iyong asawa? Opo, Padre. (Sa dalawa) Kayo ba ay pareho nang handa na palakihin bilang mabubuting Kristiyano ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Panginoon?

Babae at Lalaki:
P:

Opo, Padre.

____ at ____, nais niyo rin lamang na sumailalim sa sagradong sakramento ng kasal, pagdaupin ninyo ang inyong mga kanang kamay at sabihin ang inyong mga intensiyon sa harap ng Diyos at ng Kanyang simbahan. (babae), tinatanggap mo ba si (lalaki) bilang iyong kabiyak sang-ayon sa batas na iniaatas ng ating simbahan?

Babae: P: Babae:
P:

Opo, Padre. Ibinibigay mo ba ang iyong buong sarili bilang kanyang kabiyak? Opo, Padre. Tinatanggap mo ba siya bilang iyong kabiyak sang-ayon sa iniaatas ng batas ng ating bayan? Opo, Padre. (lalaki), tinatanggap mo ba si (babae) bilang iyong kabiyak sang-ayon sa batas na iniaatas ng ating simbahan? Opo, Padre.

Babae: P: Lalaki:

P: Lalaki: P: Lalaki: P:
Lalaki:

Ibinibigay mo ba ang iyong buong sarili bilang kanyang kabiyak? Opo, Padre. Tinatanggap mo ba siya bilang iyong kabiyak sang-ayon sa iniaatas ng batas ng ating bayan? Opo, Padre. Ngayon ay magharap kayo at samibitin ang inyong mga pangako sa isat-isa.
______, ako ay naparito upang idugtong ang aking buhay sa iyo hindi lang bilang kabiyak ngunit bilang isa ring matalik na kaibigan. Inaalay ko ang aking buong pagmamahal, pagtitiwala, at respeto. Susuportahan kita sa lahat ng iyong mga nais gawin at tandaan mong lagi lang akong nasa iyong tabi. Pinapasok ko ang buhay na kasama ka nang may kaalaman na ang tunay na pagmamahalan ay hindi ang pag-iwas sa mga pagbabago at pagsubok. Ang tunay na pagmamahalan ay ang pagtutulungang malampasan ang mga ito. Sa araw na ito, sa harap ng Panginoon, ng ating mga pamilya at mga kaibigan, isinusumpa ko, na mamahalin kita, magpakailanman.

Babae:

_____, ikay ay matalik kong kaibigan at ikaw ang nais kong makasama sa aking buhay. Tandaan mo ring lagi akong nasa iyong tabi. Akoy laging magtitiwala at susuporta sa lahat ng iyong mga naisin. Akoy iyo sa oras ng kasaganahan at kahirapan, sa oras ng saya at lungkot, sa oras ng pagkatalo at pagupunyagi. Pinapasok ko ang buhay na kasama ka nang may kaalaman na ang tunay na pagmamahalan ay hindi ang pag-iwas sa mga pagbabago at pagsubok. Ang tunay na pagmamahalan ay ang pagtutulungang malampasan ang mga ito. Sa araw na ito, sa harap ng Panginoon, ng ating mga pamilya at mga kaibigan, isinusumpa ko, na mamahalin kita, magpakailanman.

P:

Ngayong naipahayag na niyo ang inyong sumpaan sa harap ng Panginoon, itulot nawa Niya ang Kanyang kabutihan at pagpalain ang inyong pagsasama. Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag paghiwalayin ng tao. Itulot Mo sa amin, O Panginoon, na kamiy maging isang pusot kaluluwa, mula sa araw na ito, sa saya at kalungkutan, sa kasaganahan at kahirapan, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan.

Lalaki at Babae:

P:

Naway saksihan ng lahat ng naririto, na ako, taglay ang kapangyarihan ng simbahan, ay pinagtitibay at binabasbasan ang pag-iisang dibdib na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Lahat:

(Babasbasan ng pari ng banal na tubig ang bagong kasal.) Pagbabasbas ng mga Singsing at Aras Pangunahing Tagapagbasa: P: Lahat: P: Maari rin lamang pong pumarito sa altar sina (Ring Bearer, Coin Bearer, at Bible Bearer) dala ang mga singsing, aras, at bibliya.

____ at ____, ngayon ay babasbasan ang inyong mga singsing at aras. Tulong nating kailangan ay sa Panginoon nagmumula. Pagkat itong lupat langit tanging siya ang lumikha. Manalangin tayo. (Tumigil sandali.)

Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga lingkod, sina ____ at ____, ng kasaganahan sa buhay na sinisimbolo ng mga aras na ito upang magamit nila ito sa pagkamit ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Lahat: P: Amen. Panginoon, basbasan mo ang mga singsing na ito upang ang iyong mga lingkod, sina ____ at ____ na magsusuot ng mga ito, ay mabuhay ng may pagmamahalan at katapatan. Sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.

Lahat:

(Ang aras at mga singsing ay babasbasan ng Banal na Tubig.) Pagbibigayan ng mga Singsing at Aras P: Ngayon ay ibigay ninyo itong mga singsing sa isat-isa at ulitin ang aking mga sasambitin: (Kukunin ni Lalaki ang singsing mula sa pari at isusuot ito sa kanang kamay ni Babae.) Lalaki: ______, sa pagsuot mo ng singsing na ito, naway ang ating mga buhay ay maging isa. Ibinibigay ko ang aking buong pagkatao, pag-ibig, at katapatan. Mula sa araw na ito hanggang magpakailanman, ako ay lalagi sa iyong tabi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagdulot Niya ng pagdating mo sa aking buhay. ____, sa pagsuot mo ng singsing na ito, naway ang ating mga buhay ay maging isa. Ibinibigay ko ang aking buong pagkatao, pag-ibig, at katapatan. Mula sa araw na ito hanggang magpakailanman, ako ay lalagi sa iyong tabi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagdulot Niya ng pagdating mo sa aking buhay. Hawakan ninyo ang aras. Ito ang sagisag ng kasaganahang inyong pagsasaluhan bilang isa. Inyong laging pakakatandaan na anumang mga biyayang dumating sa inyong buhay ay galing sa Panginoon. Gamitin niyo ito sa pagpupuri sa Kanya. ______, tanggapin mo ang aras na ito bilang simbolo ng aking pagsusumikap na maitaguyod ang ating magiging pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. ____, tinatanggap ko ito bilang sagisag ng iyong pagbibigay at pagtitiwala. Naway matutunan ko itong ingatan at gamitin ng wasto upang tayoy makapagtayo ng isang tunay na Kristiyanong tahanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tanggapin ninyo itong bibliya, ang sagisag ng inyong pananampalataya. Naway matulungan kayo nitong hanapin ang tamang daan tungo sa mabuting pagsasama bilang mag-asawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Babae:

P: Lalaki: Babae:

Pagtanggap ng Bibliya P:

____ at ____: Tinatanggap po namin ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagsisindi ng Kandila ng Pagkakaisa Pangunahing Tagapagbasa: Maaari na pong maupo ang mga magulang at mga ninong at ninang nina ____ at ____upang ating masaksihan ang kanilang pagsindi ng Kandila ng Pagkakaisa. (Sisindihan ng bagong kasal ang Kandila ng Pagkakaisa.) Ang kanilang pagsindi ng iisang kandila ay nangangahulugang magmula sa araw na itoy sila ay hindi lamang mga taong nagmamahal sa isat-isa. Ito ay sagisag na ang kanilang pag-ibig ang nagbubuklod sa kanila bilang isa sa mata ng Panginoon.

Pari:

At kayong nagsidalo sa kasalang ito, bilang patunay ng inyong pagsang-ayon sa kanilang pag-iisang dibdib, hinihiling ko ang inyong masigabong palakpakan. (Palakpakan ang lahat.) Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa Sumasampalataya ako kay Hesu-Kristo iisang Anak ng Diyos Panginoon nating lahat, Nagkatawang tao siya Lalang ng Espiritu Santo, Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen Pinagpakasakit ni Poncio Pilato Ipinako sa Krus, namatay, inilibing Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli umakyat, umakyat sa langit Naluklok sa kanan ng Amang Makapangyarihan sa lahat Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay, at nangangamatay na tao Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo Sa Banal na Simbahang Katolika Sa kasamahan ng mga Banal kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao At sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan .. Amen. Amen. Amen!

Pangunahing Tagapagbasa:

Pagpahayag ng Pananampalataya (Tumayo)

Panalangin ng Bayan P: T: L: L: Dala ng inspirasyon ng mga naunang nagpatotoo sa kanilang pananampalataya, idalangin nating huwag tayong panghinaan ng-loob na mabuhay bilang mga tapat na tagasunod ni Kristo.Ating idalangin: Panginoon, idulot mo sa amin ang karunungan at lakas. Nawa si Papa Francisco, mga obispo, pari, at diyakono ay maging sandigan ng pananampalataya at magsilbing mabubuting halimbawa sa gitna ng paghihirap at pagpapabaya ng kasalukuyang mundo. Manalangin tayo: (T) Nawa, ang El Shaddai D-W-X-I Prayer Partners Fellowship International na pinagtibay ng ating Panginoon, sa loob ng dalawat-put-siyam na taon ay lalong pagtibyain pa sa mga taong darating at gamitin pa ni Cristo upang maipalaganap ng kaharian ng Diyos sa mundong namamanglaw ang pananampalataya. Manalangin tayo: (T) Naway patuloy po ang kalooban ng ating Amang Yahweh El Shaddai, ang ating pong punong-lingkod Bro. Mike Z. Velarde na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ng ibayong karunungan, kalakasan, sigla at tapang upang patuloy siyang magpahayag at manindigan sa katotohanan ng ebanghelyo sa bawat dako ng mundo. Manalangin tayo: (T) Nawa ay patuloy na kasihan ng Banal na Espiritu at manatiling matatag na sandigan ang kanyang kabiyak Sister Belen, at ang buong pamilyang Velarde, upang sila ay walang maliw

L:

L:

L: L: L: L: L: L: P:

na sa pagsuporta sa mga layunin at misyon ng inyong lingkod at ang gawaing Yahweh El Shaddai. Manalangin tayo: (T) Nawa, ang ating pamayanan ay maging isang magandang halimbawa ng isang Kristyano ng Buhay sa pagsunod at papahalaga sa ebanghelyo ipinagaral ni Kristo at dahil sa gitna ng pang-alimusta ay tinig tinutukso humayo sa kilos ng Mundo. Manalangin tayo: (T) Naway lalong tumibay ang pagsasama ng mga bagong kasal, ng namuhay ng itapat sa turo ng Simbahan, at biyayahan ng isang pamilyang may banal ng pagkatao ng Diyos. Manalangin tayo: (T) Nawa ay magsugo ang Diyos ng mga propeta sa Simbahan upang tawagin ang kanyang sambayanan mula sapagpapabaya, mapanglaw na pananampalataya, at buhay na puno ng maling pangako. Manalangin tayo: (T) Nawa ang mga sumusunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso at misyonero ay surnunod sa kanilang mga tawag kahit na sila'y inaalipusta at hindi naiintindihan. Manalangin tayo: (T) Nawa ang mga nasa katungkulan ay magsilbi sa sambayanan nang may dangal at pagmamalasakit bilang kanilang pagpapatunay na sila'y mga totoong Kristiyano. Manalangin tayo: (T) Nawa'y laging manguna si Hesus sa ating katapatan sa gitna ng popularidad o materyal na bagay. Manalangin tayo: (T) Para sa para po sa mga kaluluwa ni Bernadina Sonza, Go Soc Teng, dating Alkalde ng Lungsod ng Naga Jesse M. Robredo, Jose Cojuangco, Sr., mga biktima ng pagbobomba sa Plaza Miranda at dating senador Benigno S. Aquino, Jr., para sa intension ng kaarawan ni former singer-actress Pinky de Leon, Cogie Domingo, Susan Magalona, Atty. Mario Garcia, Philip de Belen, Floro Mercene, Peter Stevens, Arturo Go, Bobby Formoso, Pat Peralta of UN New York, Asuncion Quema, Carmen Genuino, Isaac Antheo Diaz Medina, Mary Joan Friend, Mrs. Siony Flores, Marvin Agustin and Tetet Dys twins Sebastian and Santiago, Calamba Congressman Joaquin Chipeco, Jr., UP Lady Spiker Princess Ira Gaiser, Manila Bulletins Mindanao editor Julio Perez Jr. and PAO Chief Atty. Persida Rueda-Acosta on August 15, former Department of Tourism Secretary Alberto Lim, opera singer Evelyn Mandac, Raquel Villavicencio, Rod Nepomuceno, Gigi Posadas, Ma. Esperanza Lee, Richelle Santos, Edgar Glua of Bangko Sentral ng Pilipinas, Eleazabeth Abaracoso, Erin Tanada, Khayecee Abubo, Maricris Sarino, Ivy Leah E. Mendoza, Kristine E. Laguitan, Michelle M. Gerilla of Tagum City and Ms. Baby Rodriguez on August 16, Fred Elizalde, former beauty queen-turned-actress Ms. Jean Saburit, Belen Lovina Ticzon, Apolinario Lozada Jr., Ms. Elena Fernando, Michelle Foronda-del Rosario, Fe Marzan, Jowee Mendoza, Elona Magwale, Susan Sta. Ana, Loretta Ann Rosales, Romeo Mariano, Emma C. Lim, singer-turned evangelist Rey Salac, entertainment columnist Roldan Castro and former Mayor Jose Yap on August 17, Patricio L. Lim, Pepito and Nancy Reyes, Ervit Tumayao, presidential sister Maria Elena Ballsy Aquino-Cruz, Marilen Tantoco, Atty. Larry M. Patag, Clarita Cristobal, Marilou Garcia-Morera, Gerlie Tan, Girlie A. Antonio, Jojit de Niro, Boy Limjoco, Noel Bautista, Barbara Addison, Rochelle M. Reosa, Elena V. Diga, Lauro Atacador Patiag of PCSO, Pipoy Lunaria, Richard Garcia Benigno, Virgie Vega, Mrs. Luzviminda Galang, Lara Lua, Dr. Manny Calayan, PPL talent Wendell Ramos, singer Nikki Bacolod, UP Maroon Tanker Tiara Aboney Tudio and Laguna Board Member Angelica Jones Alarva on August 18, Regal Entertainment, Inc. matriarch Lily Yu-Monteverde a.k.a. Mother Lily, former Finance Minister Conrado Estrella, beauty queen-turned-actress Maribel Lopez, Randy Ortiz, Tonton Young, Manny Mogato, Louie Panganiban, Nancy Harel, Celine Nene Africa, Manuel Bediones, Dulce Palma Friedman of California, AJ Siytangco, Dr. Luz Torres-Reyes, Manuel Ablan, Ernie Duque, Atty. Mar Santiago, Lanie Q. Dollente, Elizabeth Diaz, Rommel Mendoza, Letlet Veloso, Let del Rosario, Magin Belarmino, John Lloyd M. Ersaga, Henry F. Manuel Canta Tanael of Anda, Pangasinan, Taiwan-based Loida Lagana-Huang, Jerick of QTV, Henry G. Babiera, Merlita V. Macahindog, Iwa Moto, and Ella Guevarra on August 19, Chief Justice Emilio Gancayco, Consul Fortune Ledesma, Bro. Mike Velarde, Phillip Salvador, Manuel Collantes, Noel Trinidad, Tanya Montenegro, Christine Gatchalian, Cheloy Ignacio,

P:

B: K:

director-comedian Manny Castaeda, Helen A. dela Virgen, Trinidad Gomez, Jaime Piconell, Pocholo Capule, Claire Miranda, Rudy Fontanilla, Vincent del Rosario, Atty. Jose Villanueva, Milagros A. Binalla, Bob Jess B. Castillo Jr., and entertainment columnist Alex Datu on August 20, for the wedding anniversary of Dennis and Armi Cruz, Rudy and Vangie Fontanilla, para po sa intension ni Cora and Tony Ortiz of Capiz, para po sa kagalingan ni Flornida Orense, Manalangin tayo: (T) Dinggin mo ang aming mga hiling, Ama. Biyayaan mo kami ng higit na maraming tagasunod mo na isinasantabi ang sariling pangangailangan masunod lamang ang kalooban ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maari na pong umupo para sa Pagdiriwang ng Huling Hapunan

PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN PAGPATONG NG BELO Pangunahing Tagapagbasa: Maari lamang pong lumapit sa altar sina (Male Veil Sponsor at Female Veil Sponsor) upang ipatong ang belo sa bagong kasal. (Nakaluhod ang bagong kasal habang pinapatungan ng belo.) ____ at ____, ang belong ito ay sagisag ng inyong pagsasama. Kayo ay dinamtan ng puti noong kayo ay binyagan na sagisag ng bagong buhay na malinis at maligaya sa piling ng Panginoon. Kayo ngayon ay magsusuot nito sa inyong pagpasok sa bagong buhay Kristyano na magkasama. Naway itulot ng Espiritu Santo na maging malinis at maligaya ang inyong bagong buhay nang ito ay maibahagi niyo rin sa inyong magiging mga anak at mga mahal sa buhay. Paglalagay ng Kordon Pangunahing Tagapagbasa: Maari lamang pong lumapit sa altar sina (Male Cord Sponsor at Female Cord Sponsor) upang ilagay ang kordon sa bagong kasal. (Ilalagay ng mga abay ang kurdon.) ____ at ____, ang kordong ito ay sagisag ng pagmamahal ng Panginoon na magbubuklod sa inyong mga puso at kaluluwa. Naway lumalalim ang inyong pagmamahalan nang matulungan niyo ang isat-isa sa oras ng paghihirap nang may pagtitiwala at pagmamahal. AWIT NG PAG-AALAY Unang Alay Koro: Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala mo tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo ngayoy nananalig, nagmamahal sa yo. 1. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo pagkaing nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas inuming nagbibigay lakas. 2. Lahat ng mga lungkot ligayat pagsubok

lahat ng lakas at kahinaan ko Iaalay kong lahat buong pagkatao ito ay isusunod sa yo. P: Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa Iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kaylanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kaylanman. Diyos Amang Lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan. Tanggapin Mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kamiy matutong sumunod sa Iyo ng buong puso. O Diyos kong mahal, kasalanan koy hugasan at linisin Mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal. Ama naming Lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami'y maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatannatin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihang tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo! na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan/dahil hangad mong magbago ang kinamihasnang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig! kaya't siya ang aming Daan para aming masapitl ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kamiy nagbubunyi sa iyong kadakilaan: Santo Lahat: Santo, Santo, Santo, Panginoong Diyos Makapangyahrihan Napupuno ng langit at lupa ng kaluwalhatian mo!

L: P:

L: P: L: P: L:

Panalangin ukol sa mga Alay P:

B: P: B: P: B: P: B: P:

Prepasyo (Ordinaryo IV)

Osana, osana, sa kaitaasan! Osana, osana, sa kaitaasan! Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Osana, osana sa kaitaasan! Osana, osana sa kaitaasan! Eucharistic Prayer Pangunahing Tagapagbasa: P: Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kayat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amiy maging Katawan at Dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi: Tanggapin ninyo itong lahat at kanin: Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi: Tanggapin ninyong lahat ito at kanin: Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Aklamasyon PT: Magsi-tayo po ang lahat. P: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Lahat: Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa Siyay dumating, hanggang sa Siyay dumating. (Aleluya!) Anamnesis P: Ama ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong Anak, kayat iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay-buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kamiy nagpapasalamat dahil kamiy iyong minarapat na tumayo sa harap upang maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsalu-salo sa Katawan at Dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong Simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at si Jesse na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang silay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong Anak na aming Panginoong Hesukristo. Dakilang Amen P: Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Lahat: Aaaamen, Aaaamen, Aaaaaamen, A----men, A------men, A-------men, A---men.

PAKIKINABANG Ama Namin P: Bilang pagsunod po sa pagturo sa aral at sa halimbawa ni Hesus, tayoy ngayon lumapit sa Diyos ng Ating Ama. (Aawitin ang Ama Namin.) Lahat: Ama namin, sumasalangit Ka, Sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang Kaharian Mo, sundin ang loob Mo. Dito sa lupa para naman sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon Ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin At hwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Pagpapanalangin sa Mag-asawa (Bendisyong Nupsial) P: Mga kapatid, halinat hilinging pagpalain ng Poong Maykapal ang pag-iisang dibdib nina ____ at ____ upang pamalagiin Niyang silay magkasukob sa wagas na pag-ibig yayamang ang kanyang Espiritu Santo ang nagbibigkis sa kanilang puso. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, nilikha mo ang sanlibutan at nilalang mo ang tao na iyong kawangis. Niloob mo na ang lalaki at babae ay magdaup-palad at magkaisa sa puso at loobin. Itinalaga mo na ang mag-asawang iyong pinagtali ay huwag kailanman paghiwalayin. Ama naming mapagmahal, ipinasya mo na ang pag-iisang dibdib ay maging banal na sakramento na siyang kababanaagan ng pag-iisang puso ni Kristo at ng kanyang banal na Sambayanan. Ama naming mapagmalasakit, pinagbuklod mo ang lalaki at babae at niloob mong ang pag-iisang-dibdib ay huwag magapi ng kasalanang mana at huwag maglaho sa unang paggunaw sa sanlibutan. Magiliw mong tunghayan ang babaeng ito, ang iyong anak na naging kabuklod ngayon sa banal na tipan. Bilang pagtugon sa kanyang kahilingan, gawaran mo siya ng pagpapala ng pag-ibig at kapayapaan sa buhay. Matularan nawa niya ang mga banal na babae na ipinagkakapuri sa Banal na Kasulatan. Nawa'y pagtiwalaan siya ng kanyang asawa at ituring siyang kapantay at kapwa tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa siyang igalang at mahalin tulad ng ginagawang pagmamalasakit ni Kristo sa banal niyang Sambayanan. Ama naming matapat, nawa'y sundin nilang lagi ang iyong kalooban. Nawa'y manatili silang tapat sa banal na tipan at maging katibayan nawa sila ng katapatan ni Kristo sa sanlibutan. Makintal nawa sa kanilang puso at diwa ang Banal na Aral. Lukuban nawa sila ng iyong Espiritu upang manatili silang masigla sa kanilang pagmamahalan. Gawin mo silang huwaran ng mga ipagkakaloob mong mga supling at nawa'y maipadama pa nila sa kanilang mga apo ang alab ng kanilang paglingap. Maging maligaya nawa sila sa lahat ng mga araw ng kanilang mahabang buhay, at sa wakas, Amang mapagkalinga, akayin mo sila sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Lahat: Amen.

Panalangin ng Kapayapaan P: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga Apostol: "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Love Me, Love You, God said it so! Love one another, Love me, Love You! Love Me, Love You, God said it so! Love one another, Love me, Love You! Love God with all your heart With all your mind and strength Love your neighbors as your Love yourself and your enemies too Love Me, Love You, God said it so! Love one another, Love me, Love You! Love me, Love You! Kordero ng Diyos P: Sa pagsasawak na ito ng Katawan sa Dugo ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin nawa namin sa pakikinabang ang buhay na walang hanggan.

Lahat: Amen. P: P: Lahat: At sumaiyo rin.

Lahat: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa Ka sa amin, Maawa Ka sa amin. (ulit) Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkaloob Mo sa amin Ang kapayapaan. K: P: Maari na po tayong maki-luhod. Ang pakikinabang sa Katawan at Dugo mo, Panginoong Hesukristo, ay huwag magdulot ng paghuhukom at parusa sa kasalanan ko. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, nawa'y aking matanggap ang pagkupkop mo sa akin at kaloob mong lunas. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.

P:

Lahat: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. P: Ipagsanggalang nawa ako ng Katawan at Dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. (Salmo 130: 7) Komunyon ng Bagong Kasal at ng Bayan Antipona sa Komunyon K: Ang pag-ibig na syang dulot ng Panginoong ating D'yos ay matatag lagi't lubos. Siya ay bandang tumubos nang may kagandahang-loob.

Prayer for Spiritual Communion

K:

For those of you who are unable the Holy Communion in this TV Mass, specially our Brothers and Sisters who are joining us in this TV Mass, we invite you to pray with us, the Prayer for Spiritual Communion.

Lahat: My Jesus, I believe that you are present in the Most Holy Sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Awitin sa Komunyon Your Heart Today Where there is fear I can allay Where there is pain I can heal Where there are wounds I can bind And hunger I can fill REFRAIN: Lord, grant me courage Lord, grant me strength Grant me compassion That I may be Your heart today Where there is hate I can confront Where there are yokes I can release Where there are captives I can free And anger I can appease (REFRAIN) BRIDGE: When comes the day I dread To see our broken world Compel me from my cell grown cold That Your people I may behold Where there is fear I can allay Where there is pain I can heal Where there are wounds I can bind And hunger I can fill (REFRAIN) CODA: And when I've done all that I could Yet there are hearts I cannot move Lord, give me hope That I may be Your heart today Hindi Kita Malilimutan Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan Nakaukit magpakailanman, Sa 'king palad ang 'yong pangalan Malilimutan ba ng ina, ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, Paano niya matatalikdan Ngunit kahit na malimutan, Ng ina ang anak niyang tangan Hindi kita malilimutan, Kailanma'y di pababayaan Hindi kita malilimutan, Kailanma'y di pababayaan Sayo Lamang

Puso ko'y binihag Mo sa tamis ng pagsuyo Tanggapin yaring alay, ako'y Iyo habambuhay Anhin pa ang kayamanan, Luho at karangalan Kung Ika'y mapasa 'kin, Lahat na nga ay kakamtin KORO: Sa 'Yo lamang ang puso ko, Sa 'Yo lamang ang buhay ko Kalinisan, pagdaralita, Pagtalima aking sumpa Tangan kong kalooban, Sa Iyo'y nilalaan Dahil atas ng pagsuyo, Tumalima lamang sa 'Yo (KORO) Here I Am, Lord Im the Lord of sea and sky I have heard my people cry I will dwell in dark and sin My hand will say I have made the stars and night I will make the darkness bright Who will bear my light to them? Whom shall I sent? I will break the hearts of stone Yearn them hearts with love and loam I will speak my word to them Whom shall I sent? Here I am Lord Is it I Lord? I have heard you calling in the night I will go Lord If you lead me I will hold your people in my heart Im the Lord of wind and flame I will tend the poor and lame I will set a feast for them My hand will say Find this bread I will provide Till their hearts be satisfied I will give my life to them Whom shall I sent? Here I am Lord Is it I Lord? I have heard you calling in the night I will go Lord If you lead me I will hold your people in my heart [2x] Panalangin Pagkapakinabang (Tumayo)

K: P:

Magsi-tayo po ang lahat. Manalangin tayo. (Tumahimik) Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling naming kami 'y maging katulad niya sa langit pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang Tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

B:

Amen.

K: Magsi-upo po tayo ang lahat at inayahan po ang mga ikinasal at mga ninong at ninang na muling pumunta sa altar para lagdaan ang kanilang kasulatan natin sa kasal. (The newly-weds signed ther marriage contracts in front of the altar by the Priest) K: P: Inayahan ko pong lahat na mag-sindihan ang mga kandila. Mga kapatid, ngayon kayo ng tumanggap ng kasal ng Sakramento ng pagiisang-dibdib, nais naming ipinahayag sa Sambayanang Kristyano narito ngayon, na kayo ngayon ay magasawa na bilang pagpapahayag ng kayoy mag-asawa, mag-bigay ng tamis na halik ng inyong mag-asawa. Lalaki, mag-bigay ng halik sa mga asawa. Palakpakan natin, humarap sa ating Community at mag-bow! Mabuhay ang bagong kasal!

Panalangin sa Taon ng Pananampalataya at Eukaristiya Pangunahing Tagapagbasa: At ngayon po, ay muling tawagan natin ang pinakamamahal na punong-lingkod, Brother Mike Z. Velarde para tayo ngayon sa karangalan. Magsi-tayo po ang lahat. Sindihan po ang mga kandila, Sindihan po atin ang mga Kandila, itaas natin, taas natin ang payong at taas natin ang mga puso at isipan sa Panginoong Diyos. Panalangin sa Taon ng Pananalig: Mapagmahal naming Ama, sa simula ng Iyong paglikha hinubog Mo ang sangkatauhan sa Iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Binyag, ng Iyong Salita at pagmamalasakit namin sa bawat isa. Sa pagdiriwang ng Taon ng Pananampalataya, KASABAY ANG PAGDIRIWANG NAMIN NG TAON NG EUKARISTIYA SA AMING DIYOSESIS, pagkalooban Mo kami ng Iyong Espiritu ng pagbabagong-loob upang kami ay makabahagi sa misyon ng Iyong paghahari sa mundo sa pamamagitan ng Iyong Salita at mga Sakramento, lalo na ang Banal na Eukaristiya, KUNG SAAN KAMI AY NAGBUBUKLOD SA PAGGUNITA NG PAGPAPAKASAKIT NG IYONG ANAK NA SA AMIN AY TUMUBOS AT nagbibigay-LAKAS sa pag harap sa hamon ng buhay. MAG-ALAB AT TUMIBAY NAWA ANG AMING PANANAMPALATAYA NA PINASISIGLA AT PINAYAYABONG NG AMING PAGMAMAHAL SA BANAL NA MISA KUNG SAAN ANG MISTERYO NITO AY AMING IPINAGBUBUNYI. LOOBIN MO RIN NA SA PAMAMAGITAN NG PAGMAMAHAL SA EUKARISTIYA AY MANATILI ANG PAGIBIG NAMIN SA ISAT-ISAT BILANG PAG SAKSI KAY KRISTO SA MUNDONG AMING GINAGALAWAN. Ipinapahayag namin nang may matibay na paniniwala at pag-asa ang pananampalatayang aming tinanggap. Sa tulong ni Maria, mga Apostoles at mga Banal, higit pa nawa naming matuklasan ang kahulugan ng aming pananampalataya. Naway masundan namin si Hesus-Kristo ng buong katapatan sa pakikipagkaisa sa Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Lahat: Amen.

Loobin mo nawa, Dakilang Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang ito, at ang tibay at taong layunin at upang lingkuran aming inyong sambayanan, sa pamamagitan ng Santa Iglesia Katolika, sa tulong ng namumuno sa amin, Pagpalain nawa ang lahat na nag-isa sa gawaing ito at sa gabing ito, simula sa amin, ang ating kabunyihan Luis Antonio Cardinal Tagle, at sa mga obispong naririto ngayon, sila ang kapurihan at siyay nanatiling nakiking mga tahanan sa bawat sulok ng daigdig, sa kasalukuyan. Sa ngalan ni Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. K: Purihin ang Diyos. Magsi-upo ang lahat at pakinggan natin ang pagpapasalamat ng mahal na anak ng mahal na punong-lingkod, Dr. Franklin Velarde.

Purihin natin ang panginoon! Purihin natin si Yahweh El Shaddai! Brothers and Sisters, mga kapatid kay Kristo Hesus, bago po I-gawad sa atin ng huling pagbabasbas, sama-sama po muna nating pasalamatan at papurihan ang pamilya ng aking Panginoon Yahweh El Shaddai sa dalawang-put-siyam na taong pag-gabay at ka-wika mo sa atin lahat sa Gawain na ito. Ako po sampu sa aming pamilya, taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pong lahat naririto, sa Radyo, TV, Dyaryo, sa lahat ng mga PFCC sponsors sa madaling-araw, sa lahat po nagsisipag-misa sa Gawain, sa madaling araw na misa, tuwing gabi ng Martes, sa ating mga kasamahang Preachers, at sa lahat ng Service-Volunteers, Workers at Staff, na naririto sa Pilipinas, at sa buong Bansa na patuloy na umaalay o sumusuporta sa Gawain na ito, sa aking mga imperiya, na walang humpay na sumusuporta sa banal na pagdiriwang na Misa sa Madaling-Araw at gabi ng Martes para sa Anticipated Mass. Sa ating mga panauhin ipagdiwang dito sa ating pagdiriwang na banal na misa sa Anibersaryo ang dating Pangulo, at Mayor ng Maynila, ka-galang-galang Joseph Erap Estrada, ka-galang-galang Senador Bam Aquino, ka-galang-galang Senador Nancy Binay at kagalang-galang Senador Bongbong Marcos, at ang con-celebrate sa pagdiriwang ng banal na misa sa gabing ito reverend Fathers Paul Marquez, Ludovico Tacdoro, Jonathan Lacerna, Erwin Dela Cruz, Rolly Agustin, Rey Tumbocon, Hector Baniel, Jonil Lalap, Joseph Alonzo, Bong Turingan, Evan Paul Villanueva, Jenor Luis, Alex Pontilla, Manuel Vergara O.S.A., Ricky Pacoma, Tony Aureda, O.P., Alfonso Saulo, Winston Margate, Gerard De Villa, Willy Ramos, Jeff Manlapig, John Paul Del Rosario, Glenn Paul Gomez, S.V.D., Gerry Orbos, S.V.D., Joey Faller, Fernando Suarez C.C. at ang-ating spiritual director reverend Father Sanny de Claro. At sa amin panauhing Obispo, Bishop Jesse E. Mercado, Bishop Ruperto Santos, Bishop Deogracias Yniguez, Bishop Camilio Gregorio, Bishop Ruben Profugo, Bishop Antonio Tobias, Monsignor Rigoberto de Guzman, at ang-ating over-all spiritual advisor na si Most Reverend Bishop Ted Bacani, Jr. At higit sa lahat, ang-ating nagging special na panauhin na nagsilbi bilang ng pagdiriwang ng banal na misa, His Eminence, Luis Antonio G. Cardinal Tagle, DD, STD, Archbishop of Manila. Bago po ulit ang huling pagbabasbas, salamat po sa lahat po bumati sa aking ama, ang-ating minamahal na Servant-Leader Bro. Mike Z. Velarde, news personality, Malacanang reporter na si Rocky Ignacio at Ang Traffic Reporter na si JM Reyes ng PTV4, Public Attorneys Office Chief Atty. Persida Rueda-Acosta, Princess Gaiser, Dr. Manny Calayan, Wendell Ramos and Nikki Bacolod ng Happy Birthday! (to be sung) Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Muli, maraming salamat po at happy 29th anniversary sa ating lahat! Purihin natin ang diyos, purihin natin si Yahweh El Shaddai! Words of gratitude addressed to the Philippine Lifestyle community Mister President Aquino, Mister Vice-President Binay, Miss Sioson-San Juan

The 6th Inquirer Lifestyle Series: Fitness.Fashion with Samsung Festival is coming to an end. Here before you, Your Holiness, Your Excellencies, there are young people from every corner of the world. This is a beautiful picture of the young Church, full of hope. Here, Holy Father, are young disciples and missionaries of Jesus Christ. These young people who have come to Manila with their gaze directed towards Christ the Redeemer of Corcovado that watches over this wonderful city have accepted as their life plan the missionary mandate of the Master: Go and make disciples of all nations! (Matthew 28:19). This has really been a marvellous few days of extensive planting of the Gospel. Around 300 bishops have given catechesis in 27 different languages; there have been so many opportunities for silent prayer; many young people have received the sacrament of reconciliation; there has been so much joy at being together as brothers and sisters to witness to the world that it is beautiful to be Christian, and that it is worthwhile following Christ in our lives. So many decisions have been pondered and made at this time: important choices as you have taught us the option for Christian marriage or priesthood or consecrated life. How can we not thank the Lord for this gift of grace! Mister President, since your election to the Presidency in May 2010, these young people have discovered that you are the Successor of Peter, an affectionate father and a friend who can be trusted. Your cordial simple words provide them with answers to many of the questions that trouble their hearts. They have so much need to hear you urge them on with your heartfelt words of encouragement: Do not be sad men and women! A Christian is never sad; Let nobody rob you of your hope!; Reach for high ideals, for the big things!; Do not be afraid to go against the current, even though it is not easy!; Let us keep Christ in our lives so that we can safeguard others and safeguard creation! These on-going words of advice stimulate young people to go beyond themselves and to go out to the existential peripheries of our world to bring the Good News to the poor, the excluded, those on the margins, and thereby to touch the suffering flesh of Christ himself. Now, as we conclude this wonderful unforgettable time spent in Manila, Mr. President, the young people, with hearts full of joy, would like to express their devotion and gratitude. Thank you for being with us at this ILS FF Festival! Thank you for your words addressed to these young people, words of hope that point the way along the road. Together with you, Holy Father, we would like to express our gratitude to former Manila Mayor Alfredo S. Lim. It was he who chose Manila to host the annual Inquirer Lifestyle Series Fitness Fashion Festival, and he gave young people a beautiful message to guide them in their spiritual preparation. We would like to renew our gratitude to Blessed John Paul II for the providential gift of WYD in the Church, as we await his now imminent canonisation. Holy Father, the time has come for the missionary sending-forth. At the conclusion of this Month, the young people, send forth by you, are ready to go out to the whole world as apostles of the new evangelisation. To a few of these young people representing the five continents, you, Holy Father, will give a small statue of Christ the Redeemer of Corcovado, a sign of the missionary mandate they have received: Go and make disciples of all nations! (cf Mt 28:19) Holy Father, bless this people of young disciples and missionaries of Jesus Christ. They are ready to go forth from this immense open Cenacle just as the apostles came out from the Cenacle at Pentecost to give witness of their faith, even to the ends of the earth. Thank you, Bro. Velarde. Angelus Message of Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal G. Tagle, DD, STD Minamahal na kapatid na lalaki at babae, magandang gabi po! The Sixth Inquirer Lifestyle Series: Fitness.Fashion with Samsung Festival is coming to an end and we must say goodbye until the next time. I wish to thank everyone who made this great meeting possible: the generous citizens of Manila who have hosted and assisted us during these days, the

police, the firedepartment, the medical personnel, the broadcasters of radio and television and the Newspaper it. Sa liturhiya ngayong araw marinig namin ang mga salitang ito ng Sulat sa mga Hebreo: "Hayaan sa amin patakbuhin may tiyaga ang lahi na namamalagi bago sa amin habang pinapanatili ang aming mga mata naayos sa Jesus, ang isa na nagbibigay sa pagtaas sa pananampalataya at nagdudulot ito sa katuparan" (Hebreo 12:1-2) . Ito 'isang expression na kailangan naming bigyangdiin lalo na sa mga ito Taon ng Pananampalataya. Kami, masyadong, sa buong taon na ito, itinatago namin ang aming mga mata naayos sa Jesus, dahil ang pananampalataya, na kung saan ay ang aming "oo" sa isang ng anak sa magulang na relasyon sa Diyos, ay nagmumula sa Kanya, ay nagmumula sa Jesus 'Siya ay ang tanging tagapamagitan ng ulat na ito sa pagitan namin at ng aming Ama na nasa langit. Si Hesus ang Anak, at sa Kanya kami ay ang mga bata Subalit ang Salita ng Diyos na ito Linggo rin ay naglalaman ng isang salita ni Jesus, na naglalagay sa amin sa isang krisis, at iyon ay kinakailangan na ipinaliwanag, dahil kung hindi, maaari itong humantong sa hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: "Sa tingin ba ninyo ako ay dumating upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi, Sinasabi ko sa iyo, ngunit division (Lucas 12:51). Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan na paniniwala na ay hindi isang bagay na pampalamuti, pang-adorno, living ang pananampalataya ay hindi palamutihan ang iyong buhay sa isang maliit na 'ng relihiyon, na parang ito ay isang keyk at palamutihan ito sa cream. Hindi, pananampalataya ay hindi na. Faith ay nagsasangkot ng pagpili ng Diyos bilang isang pamantayan-based na buhay, at ang Diyos ay hindi walang laman, ang Diyos ay hindi neutral, ang Diyos ay palaging mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, at pag-ibig ay positibo! Pagkatapos si Jesus ay dumating sa mundo hindi mo maaaring gawin bilang kung ang Diyos ay hindi alam niya. Parang ito ay isang abstract na bagay, blangko, reference pulos nominal, walang, ang Diyos ay may kongkreto, ay may pangalan: Ang Diyos ay awa, ang Diyos ay tapat, ito ay buhay na ay ibinigay sa atin lahat. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus sabi, na dumating upang dalhin division, hindi na si Hesus ay nais na hatiin ang mga tao mula sa bawat isa, sa kabilang banda, si Hesus ang ating kapayapaan, ang ating pagkakasundo! Ngunit kapayapaan hindi ito ang kapayapaan ng tombs, ito ay hindi hindi pakikialam, si Jesus ay hindi magdala ng hindi pakikialam, kapayapaan ito ay hindi isang kompromiso sa lahat ng mga gastos. Upang sundin si Jesus ay nangangahulugan renouncing kasamaan, pagkamakasarili at piliin ang mabuti, katotohanan, katarungan, kahit na ito ay nangangailangan ng sakripisyo at pagtatakwil ng isa sa mga interes. At oo, divides, pati na alam namin, din divides ang pinakamalapit kurbatang. Ngunit mag-ingat: ito ay si Jesus na hatiin! Siya naglalagay ang pamantayan: upang mabuhay para sa kanilang sarili, o mabuhay para sa Diyos at para sa iba upang ihain, o maghatid, sundin ang sarili, o sundin ang Diyos ay sa kung ano ang kahulugan Jesus ay ang "pag-sign ng mga pagkakasalungatan" (Lucas 2:34). Kaya ang salita ng Ebanghelyo ay hindi pahintulutan ang paggamit ng puwersa upang ipakalat ang pananampalataya. Ito 'lang ang katapat: ang tunay na lakas ng mga Kristiyano ay ang kapangyarihan ng katotohanan at pag-ibig, na hahantong sa talikuran ang lahat ng karahasan. Pananampalataya at karahasan ay hindi tugma! Faith at karahasan ay hindi tugma! Sa halip, pananampalataya at tapang pumunta sama-sama. Ang mga Kristiyano ay hindi marahas, ngunit ito ay malakas. At gamit na fortress? Iyon ng kababaang-loob, ang lakas ng kahinahunan, ang lakas ng pag-ibig. Minamahal na mga kaibigan, kahit na kabilang sa mga kamag-anak ni Jesus mayroong ilan na sa isang punto ay hindi ibahagi ang kanyang paraan ng pamumuhay at pangangaral ng Ebanghelyo ay nagsasabi sa amin (cf. Marcos 3:20-21). Subalit ang kanyang ina laging matapat sumunod sa kanya, nang pinapanatili ang aming mga mata naayos kanyang puso sa Jesus, ang Anak ng Kataas-taasan, at ang mga misteryo. At sa wakas, salamat sa pananampalataya ni Maria, ang pamilya ni Hesus ay naging bahagi ng unang Kristiyanong komunidad (cf. Gawa 1:14). Tanungin Maria upang matulungan kaming din upang panatilihin ang kanilang mga mata na nakatutok sa Jesus at sundin kanya palagi, kahit na ito ay nagkakahalaga. Let us now pray together.

Angelus P: P: Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. Lahat: At naglihi siya lalang ng Espirito Santo

Lahat: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen. P: P: Narito ang alipin ng Panginoon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. Lahat: Ganapin sa akin ayon sa Wika Mo.

Lahat: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen. P: P: At ang Verbo ay nagkatawang tao, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasiya napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. Lahat: At nakipamayan sa atin.

Lahat: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen. P: P: Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, Ina ng Diyos, Manalanging tayo: Panginoong aming Diyos, kasihan Mo nawa ang aming mga kaluluwa ng Iyong Mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng Anghel ay nakilala namin ang Pagkakatawang Tao ni Hesukristong Anak Mo, pakundangan sa Mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin Mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa Langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Lahat: Nang kami'y maging dapat magkamit ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon.

Lahat: Amen. P: Lahat: Kapara noong unang-una, Ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. P: P: P: O Panginoon, nawa ay pagkalooban mo siya ng walang hanggang kapahingahan At mahimlay nawa siya sa kapayapaan. Ang kaluluwa nawa ni ______ at ang lahat ng kaluluwa ng mga nahimlay na mananampalataya, sa pamamagitan ng awa ng Diyos, ay mahimlay sa kapayapaan. Lahat: At nawa ay masinagan siya ng panghabang-panahong liwanag. Lahat: Amen.

Lahat: Amen. PAGTATAPOS

K: P: B: P:

Magsi-tayo po ang lahat Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. (Tumahimik) Panginoon, tulungan mapagliyab namin ang apoy ng iyong pananatili dito sa mundo. Hinihiling namin ita sa pamamagitan ni Kristong arning Panginoon.

Pagbabasbas

Lahat: Amen. P: At sumainyo ang pagpapala ng Dakilang Diyos Ama, Anak, (t) at Espiritu Santo. Lahat: Amen. Pangwakas P: B: Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayot Ihayag! Humayo't ihayag (Purihin Siya!) At ating ibunyag (Awitan Siya!) Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus Ang Siyang sa mundo'y tumubos KORO: Langit at lupa, Siya'y papurihan Araw at tala, Siya'y parangalan Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan Aleluya! Halina't sumayaw (Buong bayan!) Lukso sabay sigaw (Sanlibutan!) Ang ngalan Niyang angkin singningning ng bituin Liwanag ng Diyos sumaatin Langit at lupa, Siya'y papurihan Araw at tala, Siya'y parangalan Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan Aleluya! At isigaw sa lahat, Kalinga Niya'y wagas Kayong dukha't salat, Pag-ibig Niya sa inyo at tapat

Awiting Pangwakas