You are on page 1of 1

每日教学计划 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

日期 TARIKH : 25 Julai 星期 HARI : Jumaat 班级 KELAS : 2A 课题 TAJUK/单元 UNIT 目标 OBJEKTIF 内容 ISI KANDUNGAN/ 内容标准 STANDARD ISI KANDUNGAN/ 学习标准 STANDARD PEMBELAJARAN EMK (ELEMEN MERENTAS KURIKULUM) 活动/策略 AKTIVITI/STRATEGI 科目 SUBJEK : 数学 第十课:长度 学生上完这一堂课后,能够: -以CM写出长度。 10.1.3 用以下长度单位符号写出长度: a) cm; 价值观 NILAI/ 思维技能 CCTS -专心 -解决问题 企业家元素 2013 时间 MASA :9.00 am – 10.00 am

1) 学生被引导以cm写出长度。 2) 教师在黑板上出题,学生被引导解答。 3) 学生被指示完成活动本练习。 4) 教师及时纠正。

效果/反思 IMPAK / REFLEKSI 班级 KELAS : 1A 课题 TAJUK/单元 UNIT 目标 OBJEKTIF 内容 ISI KANDUNGAN/ 内容标准 STANDARD ISI KANDUNGAN/ 学习标准 STANDARD PEMBELAJARAN EMK (ELEMEN MERENTAS KURIKULUM ) 科目 SUBJEK : Bahasa Malaysia Unit 22: Sungai Kita Murid dapat menyanyi dan melengkapkan ayat.
4.1.1 Menyatakan seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suka kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

时间 MASA :11.30 am – 12.20 am

价值观 NILAI/ 思维技能 CCTS KBT: KP-verbal-linguistik KB-Menjanakan idea BCB-Bacaan lencuran Nilai: bertanggungjawab

Kreatif dan innovatif 1) Murid diminta menyebut seni kata lagu dengan jelas. 2) Murid dibimbing menyanyikan lagu mengikut melodi “Geylang Sipaku Geylang”. 3) Murid diminta menyanyikan lagu semula dan menggayakan aksi bagi perkataan yang dicetak tebal. 4) Murid dibimbing menyenaraikan perkataan yang mengandungai suku kata terbuka dan tertutup dalam seni kata lagu. 5) Murid diminta membaca perkataan yang disenaraikan.

活动/策略

AKTIVITI/STRATEGI

效果/反思 IMPAK / REFLEKSI