You are on page 1of 2

SASKAOTS LSVS prezidents ____________D.Znatnajs 2013.gada 15.

august

APSTIPRINU Daugavpils novada domes sporta nodaas vadtjs ____________E.Lihovecskis 2013.gada 15.august

APSTIPRINU Daugavpils pilstas Sporta prvaldes vadtjs _____________ A. Isakovs 2013.gada 15.august

I LATGALES EMPIONTS SENIORIEM VIEGLATLTIK


NOLIKUMS 1. Mri un uzdevumi
1.1. Senioru (veternu) vieglatltikas kustbas popularizcija un attstba visos Latgales reionos; 1.2. Stiprko senioru noteikana.

2. Vieta un laiks
2.1.Sacensbas tiek rkotas 2013.gada 14.septembr plkst.11.00, Daugavpils novada Viu stadion

3. Uzemanas noteikumi
3.1. Sacensbu organizcijas izdevumus sedz Daugavpils pilstas Sporta prvalde, Daugavpils novada domes Sporta nodaa, LSVS; 3.2. Dalbnieku cea un dinanas izdevumus sedz komandjo organizcija vai pai sportisti; 3.3. Dalbas maksa 1,00 Ls par katru disciplnu; 3.4. Dalbnieki par savu veselbas stvokli nes atbildbu pai, par ko apliecina ar savu persongo parakstu pieteikum

4. Dalbnieki
4.1. Sacensbs start: 4.1.1. Dmas (30+, 50+) I grupa; 4.1.2. Dmas (55+, 75+) II grupa; 4.1.3. Kungi (35+, 55+) I grupa; 4.1.4. Kungi (60+, 80+) II grupa. 4.2. Katrs dalbnieks drkst piedalties 2 disciplns.

5. Sacensbu programma
5.1. Dmas: 100m, 400 m, 800 m, 3000 m, 3 km sooana, tllkana, augstlkana, lodes gr.,diska meana, pa meana 5.2. Kungi: 100m, 400m, 800m, 5000m, 5 km sooana, tllkana, augstlkana, lodes gr., diska meana pa meana 5.3. Tllkan un means visiem dalbniekiem - 4 minjumi.

6. Vrtana
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Sacensbu uzvartjus noteiks pc starptautiskajm 2010.gada koeficientu punktu tabulm; Sacensbas ir komandu - individuls; Dalbnieki tiek iedalti 2 (divs) vecuma grups; Komandu c piedals tikai Latgales reiona sportisti; Komandu vrtjum ieskaita 15 labks vietas, par 1.vietu disciplna sav grup saem 15 punktus, par 2. vietu 14 punktus, par 3. vietu 13 punktus u.t.t;

6.6. Ja komandu vrtjum vairkm komandm ir vienda punktu summa, tad augstk vieta komandai, kurai vairk iegtas 1.vietas, ja is rdtjs viends, tad skats cik 1.vietu ieguva dmas.

7. Apbalvoana
7.1. Dalbniekus katr discipln un vecuma grup par izcnto 1-3 vietu apbalvo ar attiecgs pakpes medam un diplomiem; 7.2. Komandu vrtjum trs labks Latgales komandas apbalvo ar kausiem un diplomiem.

8. Pieteikumi
8.1. Dalbnieku pieteikumi nordot disciplnu, kur starts, nostami pa faksu uz e-pastu sventejanis@apollo.lv vai izmuma gadjum pa faksu 65424443 ldz. plkst. 14:00. 12.09.2013 .g. Dalbnieki bez iepriekj pieteikuma pie starta netiks pielaisti. Pieteikumus ar dalbnieku parakstiem nodot sacensbu dien sekretarit no 10.00 ldz 10.45 8.2. Pieteikuma forma

PIETEIKUMS _______________________ pilsta/novads


Nr.p.k. 1 2 Pilstas/novada vadtjs ___________________________________ Komandas prstvis ______________________________________ Sacensbu galvenais tiesnesis Jnis Petrovskis (tlrunis 29505932). Kontaktpersona Vladimirs Dribincevs (tlrunis 29295506). Vrds, uzvrds Personas koda 1.daa Pilnu gadu skaits Disciplna Dalbnieka paraksts