You are on page 1of 3

KURSUS: WAJ 3107 (SENI DALAM PENDIDIKAN) TUGASAN: ESEI (250 PATAH PERKATAAN) KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS

KANAK-KANAK DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI, INTELEK, SOSIAL DAN ESTETIKA. Setiap orang di muka bumi ini menginginkan sesuatu. Keinginan ini merupakan suatu kehendak bagi setiap manusia supaya kehidupan menjadi lebih selesa dan sempurna. Wujud perbezaan di antara keperluan dan kehendak. Keperluan merupakan perkara atau sesuatu yang perlu dipenuhi untuk terus hidup. Contoh keperluan seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala kehendak merupakan perkara atau sesuatu yang diperlukan oleh seseorang manusia supaya dapat memenuhi kepuasan yang maksimum. Bukan sahaja orang dewasa yang mempunyai kehendak atau keinginan. Malah, kanak-kanak juga menginginkan sesuatu dalam kehidupan mereka.

Bagi kanak-kanak, pelbagai keinginan asas yang mereka perlukan bagi melancarkan perkembangan hidup mereka secara normal. Keinginan-keinginan ini penting bagi perkembangan kanak-kanak dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Adalah menjadi tanggungjawab individu yang berada di sekeliling untuk memenuhi keinginginan kanak-kanak ini agar emosi mereka akan berada dalam keadaan stabil. Dalam kehidupan seharian kita keperluan dan keinginan asas merupakan pekara yang tidak boleh dipisahkan daripada hidup kita. Begitu juga dengan kanak-kanak. Seperti orang dewasa mereka mempunyai keperluan mereka yang tersendiri untuk dipenuhi dalam melengkapkan perkembangan mereka serta memenuhi keperluan asas untuk hidup dengan berkesan.

Aspek yang pertama iaitu jasmani merupakan sesuatu yang cukup sinonim serta tidak dapat dipisahkan daripada jiwa serta lumrah seorang kanak-kanak. Secara

zahirnya kanak-kanak sememangnya gemar untuk bergerak dan bermain dengan bebas. Oleh itu keinginan serta keperluan kanak-kanak dalam aspek jasmani tidak seharusnya disekat. Penyerapan aspek jasmani boleh dilihat dengan jelas dalam

Pendidiakan Jasmani dan Kesihatan yang bertujuan menjadikan pelajar sihat, cerdas dan produktif dengan penglibatan semua murid dalam aktiviti fizikal yang

menyatakan bahawa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. 1997). iaitu perkataan yang berasal daripada perkataan Latin motere yang bermaksud bergerak.menyeronokkan. Aspek ini merupakan kepercayaan. Seterusnya aspek sosial. Ini kerana kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi akan menyebabkan keperluan dan keinginan asasnya tidak tercapai malahan menganggu proses perkembangan sehariannya. Dimana aspek ini secara lansung akan memberikan ilmu kepada kanakkanak dalam memastikan perkembangan mereka berjalan dengan lancar. Dimana aspek ini lebih kepada spiritual yang mungkin agak kurang difahami oleh seorang kanak-kanak tetapi ianya merupakan satu aspek yang mesti diterapkan dengan jayanya dalam menjamin kehidupan kanak-kanak apabila mereka sudah dewasa kelak. Emosi atau motus anima secara literal bermaksud “semangat yang menggerakkan kita” (Cooper dan Sawaf. moral dan tradisi dengan meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama. Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. Seterusnya. Perkembangan sosial dapat pula diertikan sebagai proses seseorang kanak-kanak belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Perkembangan sosial pula merupakan satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. Selain itu dari segi aspek intelek kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendedahan ilmu pendidiakan. aspek rohani. kesetiaan serta ketaatan kepada didikan agama yang perlu disemai kedalam jiwa seorang kanak-kanak supaya mereka tahu untuk membezakan antara perbuatan yang baik daripada yang buruk dan perbuatan yang sengaja dengan yang tidak sengaja serta pembentukan kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya dari segi aspek emosi. Dimana . Emosi seorang kanak-kanak perlulah sentiasa stabil dan baik dimana peranan ibubapa serta orang di sekeliling perlulah sentiasa stabil dalam membentuk emosi seorang kanak-kanak.

aspek intelek merupakan bahagian dimana kanak-kanak akan diajar dalam kemahirankemahiran asas seperti membaca. ianya perlu dipenuhi dalam keperluan dan keinginan asas seorang kanak-kanak bagi memastikan mereka dapat berkembang. . muzik serta aktiviti yang kreatif dan estetika. Dalam konteks keperluan dan keinginan asas pula. mengira dan menulis serta seterusnya selaras dengan usia mereka tetapi dalam aras yang berbeza. Berdasarkan aspek-aspek yang dinyatakan diatas. membesar dengan baik selaras dengan aspirasi negera yang mahukan dan berharap generasi-generasi muda ini dapat menjadi generasi yang berkualiti dan terbaik.asas kehidupan dan sebagai satu cara manusia menikmati keindahan dunia dan persekitaran serta ianya melibatkan melibatkan perasaan. kanak-kanak perlu digalakkan supaya lebih melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dapat mengembangkan otak kanan mereka seperti dalam bidang drama. Aspek estetika merupakan kesedaran dan penghayatan terhadap keindahan.