You are on page 1of 3

WAKTU PEMBELAJARAN

SMP MUHAMMADIYAH 6 KEMLATEN TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014 new

JAM KE-

SENIN Waktu VIIA VIIB VII C VIIIA VIIIB VIIIC IXA IXB IX C VIIA

SELASA VIIB VII C VIIIA VIIIB VIIIC IXA IXB IX C VIIA

RABU VIIB VII C VIIIA VIIIB VIIIC IXA IXB IX C

1 2 3 4

06.30-07.25 07.25 - 08.05 08.05 - 08.45 08.45 - 09.25 09.25 - 10.10 10.10 - 10.45 10.45 - 11.20 11.20 - 11.55 11.55 - 12.30 12.30 - 13.30

ALIS MAT ALIS MAT BIO BIO IPS IPS

OR OR PKN PKN

FIS FIS SB SB

IPS

BIN BIO BAR ELK

BTL BTL OR OR

BTL BTL BIG BIG

BTL BTL BIN BIN

MAT MAT BTL BTL

BIN BIN BTL BTL

OR OR BTL BTL

BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL

BTL BTL TIK TIK

BTL BTL BIN BIN

BTL BTL BIO BIO

TIK TIK BTL BTL

BIN BIG BIN BIG

BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL

KMD BIN BIO BAR ELK OR MAT MAT ELK BIG OR MAT MAT ELK BIG

SB SB

ALIS ALIS

BIG BIG

BTL BTL BAR IPS BTL BTL BAR IPS

OR OR

SHOLAT DHUHA & ISTIRAHAT

5 6 7 8

BIG BIG FIS FIS

ALIS ALIS

SB SB

BAR ALIS BIO BAR ALIS BIO FIS FIS

FIS MAT TIK FIS MAT TIK BIN BIO BIN BIO

IPS IPS BIN BIN

FIS FIS BIO BIO

BAR BAR FIS FIS

BIO BIO ALIS ALIS

PKN BIG MAT PKN BIG MAT TIK TIK BAR PKN BAR PKN

SB SB BIG BIG

BIN BIN IPS

BAD MAT TIK ALIS MAT TIK MAT BAR BIG BIG

BIG MAT KMD BIN BIO BIG MAT BAD BIN BIO BIN BIN BIO BIO

MAT MAT

ALIS MAT BIG KMD MAT BIG

ALIS BIG ALIS BIG

TIK ALIS BAD KMD TIK IPS KMD BAD

ALIS MAT BAR

SHOLAT DHUHUR& ISTIRAHAT

9 10

13.30 - 14.05 14.05 - 14.40 14.40 - 15.10

TS TS

TS TS

BIG BIG

BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL

ALIS PKN IPS ALIS PKN IPS

SB SB

BIN BIN

IPS IPS

TS TS

TS TS

ALIS BIN IPS BIN

TIK TIK

ALIS ALIS

HW HW

HW HW

HW BAD ALIS HW IPS BAD

TS TS

IPS IPS

BIN BIN

PKN PKN

SHOLAT ASHAR

1
PIKET

Abdul Majid, S.Si Ivan Kurniawan, S.Pd Siti Nor Rohmah, S. Pd

1 2 3

Suffiana An Noor, M.Pd Sudarsono, S. Pd Siti Rahayu, S.Pd

1 2 3

Yuyun Sofiawati, S.Pd Suprasetia, S. Pd Dra. Hj. Budi Herwiyanti

2 3

WAKTU PEMBELAJARAN
SMP MUHAMMADIYAH 6 KEMLATEN TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014
JAM KEKAMIS Waktu VIIA VIIB VII C VIIIA VIIIB VIIIC IXA IXB IX C VIIA VIIB VII C VIIIA VIIIB VIIIC IXA IXB IX C VIIA VIIB VII C VIIIA VIIIB VIIIC IXA IXB IX C JUMAT SABTU

1 2 3 4

06.30-07.25 07.25 - 08.05 08.05 - 08.45 08.45 - 09.25 09.25 - 10.10 10.10 - 10.45 10.45 - 11.20 11.20 - 11.55 11.55 - 12.30 12.30 - 13.30

BTL BTL MAT MAT

BTL BTL OR OR

BTL BTL BIN BIN

IPS IPS BTL BTL

MAT FIS MAT OR BAR MAT FIS MAT OR BAR BTL BTL BTL ELK MAT BIN BTL ELK MAT BIN

BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL BIMBEL

OR OR

BIG MAT BTL BIG MAT BTL OR OR

BTL BTL

BTL BTL

BIG BIG

SB SB

ALIS MAT BAR PKN ALIS MAT BAR PKN

MAT BIN MAT BIN

SHOLAT DHUHA & ISTIRAHAT

5 6 7 8

BAR PKN MAT BIN BAR PKN MAT BIN PKN PKN TIK KMD ALIS TIK

IPS IPS BIG

SB KMD IPS SB IPS IPS BAD IPS BIN BIN

FIS FIS

BIN BIN

BIG BIG

ALIS IPS

PKN PKN

SB SB

BIN BIN

BIG BIG

FIS FIS

MAT MAT

BIG MAT BIG MAT

S H O L A T J U M' A T

BAD KMD BIG

SHOLAT DHUHUR

9 10

13.30 - 14.05 14.05 - 14.40 14.40 - 15.10

KMD BAD IPS IPS

TS TS

HW HW

HW HW HW HW

TIK TIK

BIN BIN

SB SB

SHOLAT ASHAR

1
PIKET

Sri Wulandariningsih, S.Pd Drs. Esty Wahyu Nugroho Khoirul Anafiah, S.Pd

1 2 3

Tristi Hariyanti, S.Pd Amir Syakib, S.Pd Hj. Hafilatul Infiyah, S.Ag
mengetahui, Kepala Sekolah

2 3

DIKKY SYADQOMULLAH, S. HI NBM. 990 978