You are on page 1of 41

QUC HI Lut s: 17/2012/QH13

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

LUT TI NGUYN NC
Cn c Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10; Quc hi ban hnh Lut ti nguyn nc.
CHNG I

NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh 1. Lut ny quy nh v qun l, bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra thuc lnh th ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. 2. Nc di t v nc bin thuc vng c quyn kinh t, thm lc a ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, nc khong, nc nng thin nhin khng thuc phm vi iu chnh ca Lut ny. iu 2. Gii thch t ng Trong Lut ny cc t ng di y c hiu nh sau: 1. Ti nguyn nc bao gm ngun nc mt, nc di t, nc ma v nc bin thuc lnh th ca nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam. 2. Ngun nc l cc dng tch t nc t nhin hoc nhn to c th khai thc, s dng bao gm sng, sui, knh, rch, h, ao, m, ph, bin, cc tng cha nc di t; ma, bng, tuyt v cc dng tch t nc khc. 3. Nc mt l nc tn ti trn mt t lin hoc hi o. 4. Nc di t l nc tn ti trong cc tng cha nc di t. 5. Ngun nc lin tnh l ngun nc phn b trn a bn t hai tnh, thnh ph trc thuc trung ng tr ln. 6. Ngun nc ni tnh l ngun nc phn b trn a bn mt tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 7. Ngun nc lin quc gia l ngun nc chy t lnh th Vit Nam sang lnh th nc khc hoc t lnh th nc khc vo lnh th Vit Nam hoc ngun nc nm trn ng bin gii gia Vit Nam v quc gia lng ging. 8. Lu vc sng l vng t m trong phm vi nc mt, nc di t chy t nhin vo sng v thot ra mt ca chung hoc thot ra bin. Lu vc sng gm c lu vc sng lin tnh v lu vc sng ni tnh.

2 9. Lu vc sng lin tnh l lu vc sng nm trn a bn t hai tnh, thnh ph trc thuc trung ng tr ln. 10. Lu vc sng ni tnh l lu vc sng nm trn a bn mt tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 11. Nc sinh hot l nc sch hoc nc c th dng cho n, ung, v sinh ca con ngi. 12. Nc sch l nc c cht lng p ng quy chun k thut v nc sch ca Vit Nam. 13. Ngun nc sinh hot l ngun nc c th cung cp nc sinh hot hoc c th x l thnh nc sinh hot. 14. nhim ngun nc l s bin i tnh cht vt l, tnh cht ha hc v thnh phn sinh hc ca nc khng ph hp vi tiu chun, quy chun k thut cho php, gy nh hng xu n con ngi v sinh vt. 15. Suy thoi ngun nc l s suy gim v s lng, cht lng ngun nc so vi trng thi t nhin hoc so vi trng thi ca ngun nc c quan trc trong cc thi k trc . 16. Cn kit ngun nc l s suy gim nghim trng v s lng ca ngun nc, lm cho ngun nc khng cn kh nng p ng nhu cu khai thc, s dng v duy tr h sinh thi thy sinh. 17. Kh nng tip nhn nc thi ca ngun nc l kh nng ngun nc c th tip nhn thm mt lng nc thi m vn bo m cht lng ngun nc cho mc ch s dng theo tiu chun, quy chun k thut Vit Nam hoc tiu chun, quy chun k thut nc ngoi c c quan nh nc c thm quyn cho php p dng. 18. Dng chy ti thiu l dng chy mc thp nht cn thit duy tr dng sng hoc on sng nhm bo m s pht trin bnh thng ca h sinh thi thy sinh v bo m mc ti thiu cho hot ng khai thc, s dng ngun nc ca cc i tng s dng nc. 19. Ngng khai thc nc di t l gii hn cho php khai thc nc di t nhm bo m khng gy xm nhp mn, suy thoi, cn kit ngun nc, st, ln t, tc ng xu n ngun nc mt v mi trng lin quan. 20. Vng bo h v sinh khu vc ly nc sinh hot l vng ph cn khu vc ly nc t ngun nc c quy nh phi bo v phng, chng nhim ngun nc sinh hot. 21. Chc nng ca ngun nc l nhng mc ch s dng nc nht nh da trn cc gi tr li ch ca ngun nc. 22. Hnh lang bo v ngun nc l phn t gii hn dc theo ngun nc hoc bao quanh ngun nc do c quan nh nc c thm quyn quy nh.

3 iu 3. Nguyn tc qun l, bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra 1. Vic qun l ti nguyn nc phi bo m thng nht theo lu vc sng, theo ngun nc, kt hp vi qun l theo a bn hnh chnh. 2. Ti nguyn nc phi c qun l tng hp, thng nht v s lng v cht lng nc; gia nc mt v nc di t; nc trn t lin v nc vng ca sng, ni thy, lnh hi; gia thng lu v h lu, kt hp vi qun l cc ngun ti nguyn thin nhin khc. 3. Vic bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra phi tun theo chin lc, quy hoch ti nguyn nc c c quan qun l nh nc c thm quyn ph duyt; gn vi bo v mi trng, cnh quan thin nhin, di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh v cc ti nguyn thin nhin khc; bo m quc phng, an ninh, trt t, an ton x hi. 4. Bo v ti nguyn nc l trch nhim ca mi c quan, t chc, c nhn v phi ly phng nga l chnh, gn vi vic bo v, pht trin rng, kh nng ti to ti nguyn nc, kt hp vi bo v cht lng nc v h sinh thi thy sinh, khc phc, hn ch nhim, suy thoi, cn kit ngun nc. 5. Khai thc, s dng ti nguyn nc phi tit kim, an ton, c hiu qu; bo m s dng tng hp, a mc tiu, cng bng, hp l, hi ha li ch, bnh ng v quyn li v ngha v gia cc t chc, c nhn. 6. Phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra phi c k hoch v bin php ch ng; bo m kt hp hi ha li ch ca c nc, cc vng, ngnh; kt hp gia khoa hc, cng ngh hin i vi kinh nghim truyn thng ca nhn dn v ph hp vi iu kin kinh t - x hi. 7. Cc d n bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra phi gp phn pht trin kinh t - x hi v c cc bin php bo m i sng dn c, quc phng, an ninh, bo v di tch lch s - vn ha, danh lam thng cnh v mi trng. 8. Cc quy hoch, k hoch, chng trnh, d n pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh phi gn vi kh nng ngun nc, bo v ti nguyn nc; bo m duy tr dng chy ti thiu trn sng, khng vt qu ngng khai thc i vi cc tng cha nc v c cc bin php bo m i sng dn c. 9. Bo m ch quyn lnh th, li ch quc gia, cng bng, hp l trong bo v, khai thc, s dng, pht trin ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra i vi cc ngun nc lin quc gia. iu 4. Chnh sch ca Nh nc v ti nguyn nc 1. Bo m ti nguyn nc c qun l, bo v, khai thc, s dng hp l, tit kim v hiu qu, p ng yu cu pht trin bn vng kinh t - x hi v bo m quc phng, an ninh.

4 2. u t v t chc thc hin iu tra c bn, quy hoch ti nguyn nc; xy dng h thng quan trc, gim st ti nguyn nc, h thng thng tin, c s d liu ti nguyn nc, nng cao kh nng d bo ti nguyn nc, nhim ngun nc, l, lt, hn hn, xm nhp mn, nc bin dng v cc tc hi khc do nc gy ra; h tr pht trin ngun nc v pht trin c s h tng v ti nguyn nc. 3. u tin u t tm kim, thm d, khai thc ngun nc, c chnh sch u i i vi cc d n u t khai thc nc gii quyt nc sinh hot, sn xut cho nhn dn cc vng min ni, vng ng bo dn tc thiu s, vng bin gii, hi o, vng c iu kin kinh t - x hi kh khn, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn, vng khan him nc ngt. 4. u t v c c ch khuyn khch t chc, c nhn u t nghin cu, ng dng khoa hc, cng ngh tin tin qun l, bo v, pht trin cc ngun nc, khai thc, s dng tit kim, hiu qu ti nguyn nc, x l nc thi t tiu chun, quy chun k thut ti s dng, x l nc mn, nc l thnh nc ngt, thu gom, s dng nc ma, b sung nhn to nc di t, khi phc ngun nc b nhim, suy thoi, cn kit, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. 5. Bo m ngn sch cho cc hot ng iu tra c bn, quy hoch ti nguyn nc, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. iu 5. Ph bin, gio dc v ti nguyn nc 1. B, c quan ngang b, U ban nhn dn cc cp trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim phi hp vi cc c quan thng tin i chng v c s gio dc, o to t chc ph bin, gio dc v ti nguyn nc, hng dn nhn dn thc hin cc bin php bo v ti nguyn nc, s dng nc tit kim, hiu qu v chp hnh cc quy nh ca php lut v ti nguyn nc. 2. y ban Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc thnh vin trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim phi hp vi c quan qun l nh nc v ti nguyn nc tuyn truyn, vn ng nhn dn tham gia bo v ti nguyn nc, s dng nc tit kim, hiu qu v chp hnh cc quy nh ca php lut v ti nguyn nc; gim st vic bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. iu 6. Ly kin ca cng ng dn c v t chc, c nhn lin quan trong khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc 1. T chc, c nhn u t d n trong c xy dng cng trnh khai thc, s dng ti nguyn nc hoc c hot ng x nc thi vo ngun nc c nh hng ln n sn xut, i sng ca nhn dn trn a bn c trch nhim phi hp vi chnh quyn a phng tin hnh cc hot ng sau y: a) Ly kin i din cng ng dn c v t chc, c nhn lin quan trn a bn b nh hng v nhng ni dung lin quan n phng n khai thc, s dng

5 ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc ca d n; tng hp, tip thu, gii trnh v gi km theo h s ca d n khi trnh c quan nh nc c thm quyn quyt nh vic u t; b) Cng khai thng tin v nhng ni dung lin quan n khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc ca d n v nhng nh hng c th gy ra trc khi trin khai thc hin; c) Kinh ph thc hin hot ng quy nh ti khon ny do t chc, c nhn u t d n chi tr. 2. Trng hp d n u t c chuyn nc th ngoi vic thc hin cc quy nh ti khon 1 iu ny, t chc, c nhn u t d n cn phi ly kin ca y ban nhn dn, t chc lu vc sng v quy m, phng n chuyn nc trc khi lp d n u t. Vic ly kin c quy nh nh sau: a) y ban nhn dn x, phng, th trn (sau y gi chung l y ban nhn dn cp x), y ban nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh (sau y gi chung l y ban nhn dn cp huyn) c lin quan i vi d n c chuyn nc trong phm vi lu vc sng ni tnh; b) y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng (sau y gi chung l y ban nhn dn cp tnh) c lin quan v t chc lu vc sng i vi d n c chuyn nc khng thuc trng hp quy nh ti im a khon ny. 3. Trng hp d n u t xy dng h, p trn sng thuc lu vc sng lin tnh m khng c chuyn nc th ngoi vic thc hin cc quy nh ti khon 1 iu ny, trc khi lp d n u t, t chc, c nhn u t d n cn c trch nhim sau y: a) Ly kin ca y ban nhn dn cp tnh c lin quan v t chc lu vc sng v quy m, phng n xut xy dng cng trnh trn dng chnh; b) Thng bo trc vi y ban nhn dn cp tnh c lin quan v t chc lu vc sng v quy m, phng n xut xy dng cng trnh trn dng nhnh. 4. Chnh ph quy nh c th vic ly kin v vic cng khai thng tin quy nh ti iu ny. iu 7. Danh mc lu vc sng, danh mc ngun nc 1. Danh mc lu vc sng, danh mc ngun nc l cn c thc hin cc ni dung qun l ti nguyn nc theo lu vc sng, ngun nc. 2. Danh mc lu vc sng bao gm: a) Lu vc sng lin tnh; b) Lu vc sng ni tnh. 3. Danh mc ngun nc bao gm: a) Ngun nc lin tnh; b) Ngun nc ni tnh;

6 c) Ngun nc lin quc gia. 4. B Ti nguyn v Mi trng t chc lp danh mc lu vc sng lin tnh trnh Th tng Chnh ph ban hnh; lp, ban hnh danh mc lu vc sng ni tnh, danh mc ngun nc lin tnh, lin quc gia. 5. y ban nhn dn cp tnh lp, ban hnh danh mc ngun nc ni tnh trn a bn. iu 8. Lu tr, s dng thng tin v ti nguyn nc 1. Lu tr ti liu lin quan n ti nguyn nc l lu tr chuyn ngnh v c thc hin theo quy nh ca php lut v lu tr. 2. C quan thc hin nhim v qun l nh nc v ti nguyn nc c trch nhim cung cp thng tin v ti nguyn nc cho t chc, c nhn khi c yu cu theo quy nh ca php lut. 3. T chc, c nhn s dng thng tin v ti nguyn nc phi tr ph s dng thng tin theo quy nh ca php lut v ph, l ph. iu 9. Cc hnh vi b nghim cm 1. cht thi, rc thi, hoc lm r r cc cht c hi vo ngun nc v cc hnh vi khc gy nhim, suy thoi, cn kit ngun nc. 2. X nc thi, a cc cht thi vo vng bo h v sinh khu vc ly nc sinh hot; x nc thi cha qua x l hoc x l cha t tiu chun, quy chun k thut vo ngun nc. 3. X kh thi c hi trc tip vo ngun nc; x nc thi vo lng t thng qua cc ging khoan, ging o v cc hnh thc khc nhm a nc thi vo trong lng t; gian ln trong vic x nc thi. 4. t vt cn, chng ngi vt, xy dng cng trnh kin trc, trng cy tri php gy cn tr thot l, lu thng nc cc sng, sui, h, knh, rch. 5. Khai thc tri php ct, si trn sng, sui, knh, rch, h cha; khai thc khong sn, khoan, o, xy dng nh ca, vt kin trc, cng trnh v cc hot ng khc trong hnh lang bo v ngun nc gy st, l b sng, sui, knh, rch, h cha hoc gy nh hng nghim trng, uy hip n s n nh, an ton ca sng, sui, knh, rch, h cha. 6. Ph hoi cng trnh bo v, khai thc, s dng, quan trc, gim st ti nguyn nc, cng trnh phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. 7. Cn tr hot ng iu tra c bn ti nguyn nc, quyn khai thc, s dng ti nguyn nc hp php ca t chc, c nhn. 8. Thm d, khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc v hnh ngh khoan nc di t tri php. 9. Khng tun th quy trnh vn hnh h cha, lin h cha do c quan nh nc c thm quyn ban hnh. 10. Xy dng h cha, p, cng trnh khai thc nc tri quy hoch ti nguyn nc.

7
CHNG II

IU TRA C BN, CHIN LC, QUY HOCH TI NGUYN NC Mc 1 IU TRA C BN TI NGUYN NC iu 10. Trch nhim ca Nh nc trong iu tra c bn ti nguyn nc 1. iu tra c bn ti nguyn nc phi c thc hin theo quy hoch, k hoch c cp c thm quyn ph duyt. Kinh ph cho iu tra c bn ti nguyn nc c b tr trong d ton ngn sch nh nc hng nm. 2. B Ti nguyn v Mi trng t chc lp quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc trnh Th tng Chnh ph ph duyt. 3. Cn c quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc c ph duyt, b, c quan ngang b v U ban nhn dn cp tnh trong phm vi nhim v, quyn hn c trch nhim t chc xy dng k hoch iu tra c bn ti nguyn nc ca mnh. iu 11. Quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc 1. Vic lp quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc phi bo m cc yu cu sau y: a) p ng yu cu xy dng chin lc, quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc ti nguyn nc; b) Lm cn c cho hot ng iu tra c bn ti nguyn nc, phc v vic lp quy hoch ti nguyn nc. 2. Cn c lp quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc bao gm: a) Chin lc, quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc ti nguyn nc; b) Kt qu thc hin quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc k trc. 3. Quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc c cc ni dung chnh sau y: a) Xc nh cc yu cu v thng tin, s liu v ti nguyn nc, khai thc, s dng ti nguyn nc trn c nc; b) R sot, nh gi kt qu thc hin iu tra c bn hoc kt qu thc hin quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc k trc; c) Xc nh cc hot ng iu tra c bn ti nguyn nc cn tin hnh i vi cc lu vc sng, cc vng, cc ngun nc c thc hin iu tra c bn ti

8 nguyn nc trong k quy hoch; d) Xc nh th t u tin cc hot ng iu tra c bn c xc nh ti im c khon ny; ) Gii php, kinh ph, k hoch v tin thc hin. 4. K quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc l 10 nm, tm nhn 20 nm. iu 12. Hot ng iu tra c bn ti nguyn nc 1. iu tra c bn ti nguyn nc bao gm cc hot ng sau y: a) iu tra, nh gi ti nguyn nc; b) Kim k ti nguyn nc nh k 05 nm mt ln; c) iu tra hin trng khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi, kh thi, cht thi khc vo ngun nc; d) Xy dng v duy tr h thng mng quan trc, gim st ti nguyn nc; ) Xy dng v duy tr h thng cnh bo, d bo l, lt, hn hn, xm nhp mn, nc bin dng v cc tc hi khc do nc gy ra; e) Xy dng v duy tr h thng thng tin, c s d liu ti nguyn nc; g) Xy dng bo co ti nguyn nc quc gia, bo co ti nguyn nc ca tnh, thnh ph trc thuc trung ng, bo co khai thc, s dng ti nguyn nc ca ngnh, lnh vc. 2. Ni dung hot ng iu tra, nh gi ti nguyn nc quy nh ti im a khon 1 iu ny bao gm: a) Lp bn c trng lu vc sng, bn c trng cc sng, sui, h, m, ph v cc vng bin; b) Lp bn a cht thy vn cho cc tng, cc cu trc cha nc, phc h cha nc; c) nh gi s lng v cht lng cc ngun nc; tm kim ngun nc di t; d) Lp bn ti nguyn nc, bn phn vng cht lng ngun nc, cc bn chuyn v ti nguyn nc; ) nh gi tnh hnh nhim, suy thoi, cn kit, nhim mn ngun nc mt, nc di t, nhim nc bin; phn loi ngun nc theo mc nhim, suy thoi, cn kit; e) Xc nh kh nng tip nhn nc thi ca ngun nc v lp bn phn vng tip nhn nc thi ca ngun nc; g) Xc nh dng chy ti thiu trong sng, ngng khai thc i vi cc tng cha nc, cc khu vc d tr nc, khu vc cn cm hoc hn ch khai thc nc;

9 h) nh gi, cnh bo, d bo tc ng ca bin i kh hu i vi ti nguyn nc, din bin bt thng v s lng, cht lng cc ngun nc v cc tc hi do nc gy ra; i) Xc nh kh nng b sung nhn to nc di t. iu 13. T chc thc hin iu tra c bn ti nguyn nc 1. B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim sau y: a) T chc thc hin iu tra c bn ti nguyn nc ca c nc; b) Tng hp kt qu iu tra c bn ti nguyn nc ca cc b, c quan ngang b v y ban nhn dn cp tnh; c) Lp, cng b bo co ti nguyn nc quc gia nh k 05 nm mt ln, bo co chuyn v ti nguyn nc hng nm. 2. B, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim t chc thc hin iu tra, lp bo co tnh hnh s dng nc ca ngnh, lnh vc v gi B Ti nguyn v Mi trng tng hp. 3. y ban nhn dn cp tnh t chc thc hin iu tra c bn ti nguyn nc trn phm vi a bn theo phn cp ca Chnh ph v gi B Ti nguyn v Mi trng tng hp. 4. Vic thc hin iu tra c bn v ti nguyn nc phi do n v c iu kin v nng lc theo quy nh ca B Ti nguyn v Mi trng. 5. Chnh ph quy nh c th vic iu tra c bn ti nguyn nc. Mc 2 CHIN LC, QUY HOCH TI NGUYN NC iu 14. Chin lc ti nguyn nc 1. Vic lp chin lc ti nguyn nc phi bo m cc nguyn tc v cn c sau y: a) Ph hp vi chin lc, quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi ca c nc, quc phng, an ninh, quy hoch vng; b) p ng nhu cu v s dng nc cho sinh hot, sn xut, pht trin bn vng kinh t - x hi, quc phng, an ninh; bo v ti nguyn nc v phng, chng c hiu qu tc hi do nc gy ra; khai thc, s dng tit kim, hiu qu ti nguyn nc; c) Nhu cu s dng, kh nng p ng ca ngun nc v kh nng hp tc quc t; iu c quc t m nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin; d) Kt qu iu tra c bn, d bo ti nguyn nc, d bo tc ng ca bin i kh hu i vi cc ngun nc. 2. Chin lc ti nguyn nc c cc ni dung chnh sau y:

10 a) Quan im, nguyn tc ch o, tm nhn, mc tiu v bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; b) nh hng, nhim v v gii php tng th v bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra, cc n, d n u tin thc hin trong tng giai on trong k lp chin lc. 3. Chin lc ti nguyn nc c xy dng cho giai on 10 nm, tm nhn 20 nm theo k chin lc pht trin kinh t - x hi. 4. B Ti nguyn v Mi trng ch tr, phi hp vi cc b, c quan ngang b lin quan v y ban nhn dn cp tnh lp chin lc ti nguyn nc trnh Th tng Chnh ph ph duyt. iu 15. Quy hoch ti nguyn nc 1. Quy hoch ti nguyn nc gm c: a) Quy hoch ti nguyn nc chung ca c nc; b) Quy hoch ti nguyn nc lu vc sng lin tnh, ngun nc lin tnh; c) Quy hoch ti nguyn nc ca tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 2. i tng ca quy hoch l nc mt, nc di t. 3. K quy hoch ti nguyn nc l 10 nm, tm nhn 20 nm. iu 16. Nguyn tc lp quy hoch ti nguyn nc 1. Vic lp quy hoch ti nguyn nc phi bo m cc nguyn tc sau y: a) Ph hp vi chin lc, quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc ti nguyn nc; b) Gn kt vi quy hoch s dng t v quy hoch ca cc ngnh lin quan n khai thc, s dng ti nguyn nc, cc yu cu v bo v mi trng, cnh quan thin nhin, di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh v cc ti nguyn thin nhin khc pht trin bn vng; c) Bo m tnh ton din gia nc mt v nc di t, gia khai thc, s dng ti nguyn nc vi bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; bo m khai thc, s dng tit kim, hiu qu ti nguyn nc v phn b hi ho li ch s dng nc gia cc a phng, cc ngnh, gia thng lu v h lu; d) Bo m cng khai, c s tham gia ca cng ng v cc bn lin quan trong qu trnh lp quy hoch; ) Quy hoch ti nguyn nc lu vc sng lin tnh, ngun nc lin tnh phi ph hp vi quy hoch ti nguyn nc chung ca c nc; quy hoch ti nguyn nc ca tnh, thnh ph trc thuc trung ng phi ph hp vi quy hoch ti nguyn nc chung ca c nc v quy hoch ti nguyn nc lu vc sng lin tnh, ngun nc lin tnh. 2. Quy hoch v thy li, thy in, cp nc, giao thng ng thy ni a

11 v cc quy hoch khc c hot ng khai thc, s dng ti nguyn nc do b, ngnh, a phng lp (sau y gi chung l quy hoch chuyn ngnh c khai thc, s dng ti nguyn nc) phi ph hp vi quy hoch ti nguyn nc. iu 17. Cn c lp quy hoch ti nguyn nc 1. Chin lc, quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh ca c nc, quy hoch vng, a phng. 2. Chin lc ti nguyn nc, nhu cu khai thc, s dng nc ca cc ngnh, a phng v bo v mi trng. 3. c im t nhin, kinh t - x hi v iu kin c th ca tng lu vc sng, tng vng, tim nng thc t ca ngun nc v d bo tc ng ca bin i kh hu n ti nguyn nc. 4. Kt qu iu tra c bn ti nguyn nc. 5. nh mc, tiu chun, quy chun k thut c c quan c thm quyn ban hnh. 6. Quy nh ca iu c quc t m nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin trong trng hp c lin quan n ngun nc lin quc gia. 7. Nhim v quy hoch ti nguyn nc. iu 18. Ni dung ca quy hoch ti nguyn nc chung ca c nc 1. nh gi tng qut v iu kin t nhin, kinh t - x hi v mi trng, hin trng ti nguyn nc, hin trng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. 2. nh gi kt qu thc hin quy hoch k trc. 3. Nhn nh xu th bin ng ti nguyn nc, nhu cu khai thc, s dng nc cho i sng dn sinh v pht trin kinh t - x hi. 4. Xc nh mc tiu, nhim v qun l, iu ha, phn phi, khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. 5. Xc nh yu cu chuyn nc gia cc lu vc sng, xc nh cc cng trnh iu tit, khai thc, s dng ngun nc quy m ln. 6. Xc nh th t u tin lp quy hoch i vi cc lu vc sng, ngun nc. 7. Gii php, kinh ph, k hoch v tin thc hin. iu 19. Ni dung ca quy hoch ti nguyn nc lu vc sng lin tnh, ngun nc lin tnh v quy hoch ti nguyn nc ca tnh, thnh ph trc thuc trung ng Quy hoch ti nguyn nc bao gm mt hoc cc ni dung sau y: 1. Phn b ngun nc:

12 a) nh gi s lng, cht lng ca ngun nc, hin trng khai thc, s dng ti nguyn nc; d bo xu th bin ng dng chy, mc nc ca cc tng cha nc, nhu cu s dng nc; b) Phn vng chc nng ca ngun nc; c) Xc nh t l phn b ti nguyn nc cho cc i tng khai thc, s dng nc, th t u tin v t l phn b trong trng hp hn hn, thiu nc; xc nh ngun nc d phng cp nc sinh hot trong trng hp xy ra s c nhim ngun nc; d) Xc nh h thng gim st ti nguyn nc, gim st khai thc, s dng nc; ) Xc nh nhu cu chuyn nc gia cc tiu lu vc trong lu vc sng, nhu cu chuyn nc vi lu vc sng khc; e) Xc nh cc cng trnh iu tit, khai thc, s dng, pht trin ti nguyn nc; g) Gii php, kinh ph, k hoch v tin thc hin; 2. Bo v ti nguyn nc: a) Xc nh yu cu bo v ti nguyn nc i vi cc hot ng khai thc, s dng nc v cc h sinh thi thy sinh; b) Xc nh cc khu vc b nhim, suy thoi, cn kit; nh gi din bin cht lng nc, phn vng cht lng nc; c) Xc nh cc cng trnh, bin php phi cng trnh bo v ngun nc, phc hi ngun nc b nhim hoc b suy thoi, cn kit bo m chc nng ca ngun nc; d) Xc nh h thng gim st cht lng nc, gim st x nc thi vo ngun nc; ) Gii php, kinh ph, k hoch v tin thc hin; 3. Phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra: a) Xc nh khu vc b sng b st, l hoc c nguy c b st, l, khu vc b st, ln t hoc c nguy c b st, ln t, xm nhp mn do thm d, khai thc nc di t; nh gi tnh hnh, din bin, xc nh nguyn nhn v phn vng tc hi do nc gy ra; b) nh gi tng qut hiu qu, tc ng ca cng trnh, bin php phi cng trnh phng, chng v khc phc hu qu tc hi xc nh ti im a khon ny; c) Xc nh cc gii php nng cao cht lng, hiu qu hot ng phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra, gii php nng cao cht lng v hiu qu ca h thng cnh bo, d bo tc hi do nc gy ra; d) Xc nh cng trnh, bin php phi cng trnh gim thiu tc hi do nc gy ra;

13 ) Gii php, kinh ph, k hoch v tin thc hin; 4. Trong trng hp cn thit, ni dung quy hoch cn c xut vic iu chnh nhim v, quy trnh vn hnh ca cng trnh khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra thc hin cc ni dung quy nh ti iu ny. iu 20. Nhim v quy hoch ti nguyn nc 1. Nhim v quy hoch ti nguyn nc bao gm cc ni dung sau y: a) nh gi tng qut v c im t nhin, kinh t - x hi, hin trng ti nguyn nc, tnh hnh bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; b) Xc nh s b chc nng ca ngun nc, nhu cu s dng nc, tiu nc, cc vn cn gii quyt trong bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; c) Xc nh i tng, phm vi, ni dung quy hoch nhm bo m chc nng ca ngun nc, gii quyt cc vn xc nh ti im b khon ny; d) Xc nh gii php, kinh ph, k hoch v tin lp quy hoch. 2. C quan t chc lp quy hoch ti nguyn nc c trch nhim ph duyt nhim v quy hoch ti nguyn nc. iu 21. Lp, ph duyt quy hoch ti nguyn nc 1. Trch nhim lp, ph duyt quy hoch ti nguyn nc c quy nh nh sau: a) B Ti nguyn v Mi trng ch tr, phi hp vi B Nng nghip v Pht trin nng thn, B Cng thng, B Xy dng v cc b, c quan ngang b c lin quan t chc lp quy hoch ti nguyn nc chung ca c nc trnh Th tng Chnh ph ph duyt; b) B Ti nguyn v Mi trng ch tr, phi hp vi B Nng nghip v Pht trin nng thn, B Cng thng, B Xy dng v cc b, c quan ngang b, a phng c lin quan t chc lp, ph duyt quy hoch ti nguyn nc lu vc sng lin tnh, ngun nc lin tnh; c) y ban nhn dn cp tnh t chc lp quy hoch ti nguyn nc ca tnh, thnh ph trc thuc trung ng trnh Hi ng nhn dn cng cp thng qua sau khi c kin bng vn bn ca B Ti nguyn v Mi trng. 2. Quy hoch ti nguyn nc phi c ly kin bng vn bn ca cc b, c quan ngang b, a phng, t chc lu vc sng, t chc c lin quan trc khi trnh cp c thm quyn ph duyt. 3. C quan nh nc c thm quyn t chc lp quy hoch ti nguyn nc c quyn thu n v t vn lp quy hoch ti nguyn nc. 4. Kinh ph lp, ph duyt quy hoch ti nguyn nc do ngn sch nh nc bo m.

14 5. B Ti nguyn v Mi trng quy nh nh mc, n gi, quy chun k thut v h s quy hoch ti nguyn nc. iu 22. iu chnh quy hoch ti nguyn nc 1. Quy hoch ti nguyn nc c iu chnh trong cc trng hp sau y: a) C s iu chnh v chin lc, quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc ti nguyn nc lm thay i mc tiu ca quy hoch c ph duyt; b) Quy hoch ti nguyn nc c ph duyt khng bo m nguyn tc quy nh ti im khon 1 iu 16 ca Lut ny; c) Cc d n cng trnh trng im quc gia mi c hnh thnh lm nh hng ln n ti nguyn nc; d) C s bin ng v iu kin t nhin tc ng ln n ti nguyn nc; ) C s iu chnh a gii hnh chnh cp tnh. 2. Ni dung iu chnh quy hoch ti nguyn nc phi da trn kt qu phn tch, nh gi tnh hnh thc hin quy hoch ti nguyn nc c ph duyt, nhng yu t nh hng n vic iu chnh quy hoch, bo m tnh k tha v ch iu chnh nhng ni dung thay i. 3. C quan nh nc c thm quyn ph duyt quy hoch ti nguyn nc quyt nh vic iu chnh quy hoch ti nguyn nc ph duyt. 4. Vic lp, ly kin, thm nh i vi vic iu chnh quy hoch ti nguyn nc c thc hin nh vic lp quy hoch ti nguyn nc. iu 23. iu kin ca n v t vn lp quy hoch ti nguyn nc 1. n v t vn lp quy hoch ti nguyn nc phi c t cch php nhn, iu kin v s lng, nng lc chuyn mn ca c nhn tham gia lp quy hoch ti nguyn nc, nng lc qun l v cc iu kin k thut ph hp vi cng vic m nhn. 2. B Ti nguyn v Mi trng quy nh c th v iu kin nng lc ca n v t vn lp quy hoch ti nguyn nc. iu 24. Cng b, t chc thc hin quy hoch ti nguyn nc 1. Quy hoch ti nguyn nc phi c cng b trong thi hn 30 ngy, k t ngy c ph duyt. Thm quyn cng b quy hoch ti nguyn nc c quy nh nh sau: a) B Ti nguyn v Mi trng cng b quy hoch ti nguyn nc chung ca c nc, quy hoch ti nguyn nc lu vc sng lin tnh, ngun nc lin tnh; b) y ban nhn dn cp tnh cng b quy hoch ti nguyn nc ca tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 2. Cn c quy hoch ti nguyn nc c cp c thm quyn ph duyt,

15 cc b, c quan ngang b, y ban nhn dn cp tnh trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim sau y: a) Lp, ph duyt hoc trnh cp c thm quyn ph duyt cc quy hoch chuyn ngnh c khai thc, s dng ti nguyn nc ca mnh. i vi cc quy hoch chuyn ngnh c khai thc, s dng ti nguyn nc do cc b, c quan ngang b lp th phi c vn bn chp thun ca B Ti nguyn v Mi trng; b) iu chnh quy hoch, k hoch c khai thc, s dng ti nguyn nc cho ph hp vi quy hoch ti nguyn nc c cp c thm quyn ph duyt; c) Ch o, t chc thc hin quy hoch ti nguyn nc i vi phn ni dung cng vic thuc phm vi nhim v, quyn hn ca mnh. 3. T chc lu vc sng c trch nhim xut, kin ngh vi c quan nh nc c thm quyn cc bin php bo m thc hin quy hoch ti nguyn nc; kin ngh gii quyt cc vn pht sinh trong qu trnh t chc thc hin quy hoch ti nguyn nc. 4. Cc t chc, c nhn v cng ng dn c c to iu kin thc hin quyn gim st, xut cc bin php thc hin quy hoch ti nguyn nc. 5. B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim hng dn, kim tra v t chc thc hin quy hoch ti nguyn nc.
CHNG III

BO V TI NGUYN NC iu 25. Trch nhim bo v ti nguyn nc 1. T chc, c nhn phi c trch nhim bo v ti nguyn nc. 2. Chnh quyn a phng cc cp c trch nhim bo v ti nguyn nc ti a phng. 3. T chc, c nhn c trch nhim thng xuyn bo v ngun nc do mnh khai thc, s dng, ng thi c quyn gim st nhng hnh vi, hin tng gy nhim, suy thoi, cn kit ngun nc ca t chc, c nhn khc. 4. Ngi pht hin hnh vi, hin tng gy tn hi hoc e da n an ton ngun nc c trch nhim ngn chn v bo ngay cho chnh quyn a phng ni gn nht kp thi x l. Trng hp chnh quyn a phng nhn c thng bo khng x l c th phi bo co ngay cho chnh quyn a phng cp trn trc tip hoc c quan nh nc c thm quyn. iu 26. Phng, chng nhim, suy thoi, cn kit ngun nc 1. Hot ng khai thc, s dng ti nguyn nc phi tun th quy hoch ti nguyn nc c cp c thm quyn ph duyt; nu lm suy gim chc nng ca ngun nc, gy st, ln t, nhim, nhim mn ngun nc phi c trch nhim khc phc hu qu, nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut.

16 2. Khng xy dng mi cc bnh vin, c s y t iu tr bnh truyn nhim, ngha trang, bi chn lp cht thi, c s sn xut ha cht c hi, c s sn xut, ch bin c nc thi nguy hi trong hnh lang bo v ngun nc. i vi c s ang hot ng th phi c bin php x l, kim sot, gim st cht ch cht lng nc thi, cht thi trc khi thi ra t, ngun nc; c s ang hot ng gy nhim ngun nc phi c gii php khc phc trong thi hn do c quan thc hin nhim v qun l nh nc v ti nguyn nc c thm quyn quy nh; trng hp khng khc phc c th b nh ch hot ng hoc di di theo quy nh ca php lut. 3. Vic xy dng cc khu kinh t, khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao, cm cng nghip, khu th, khu dn c tp trung, khu du lch, vui chi, gii tr tp trung, tuyn giao thng ng thy, ng b, cng trnh ngm, cng trnh cp, thot nc, cng trnh khai thc khong sn, nh my in, khu cha nc thi v c s sn xut, kinh doanh, dch v, cc cng trnh khc c nguy c gy nhim, suy thoi, cn kit ngun nc phi c phng n phng, chng nhim, suy thoi, cn kit ngun nc. 4. T chc, c nhn khai thc m hoc xy dng cng trnh, nu tin hnh hot ng bm ht nc, tho kh dn n h thp mc nc di t gy cn kit ngun nc th phi dng ngay vic bm ht nc v thc hin cc bin php hn ch, khc phc theo ch o ca c quan thc hin nhim v qun l nh nc v ti nguyn nc c thm quyn; nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut. 5. Ao, h cha nc thi, khu cha nc thi phi c chng thm, chng trn bo m khng gy nhim ngun nc. iu 27. ng ph, khc phc s c nhim ngun nc v phc hi ngun nc b nhim, cn kit 1. Vic ng ph, khc phc s c nhim ngun nc c thc hin nh sau: a) C s sn xut, kinh doanh, dch v c nguy c gy ra s c nhim ngun nc c trch nhim xy dng phng n, trang b cc phng tin, thit b cn thit v thc hin cc bin php kp thi ng ph, khc phc s c nhim ngun nc do mnh gy ra; b) Trong trng hp xy ra s c nhim ngun nc, c quan nh nc c thm quyn a phng c trch nhim xc nh r nguyn nhn, t chc, c nhn gy ra s c; phi hp gim thiu tc hi do s c gy ra; gim st, nh gi mc suy gim cht lng nc, thit hi do s c gy ra yu cu i tng gy ra s c bi thng thit hi; c) y ban nhn dn cp tnh ni chu nh hng trc tip ca s c nhim ngun nc c trch nhim ch ng tin hnh cc bin php ngn chn, hn ch lan rng vng nhim, x l, gim thiu nhim thuc phm vi qun l, phi hp vi cc tnh, thnh ph trc thuc trung ng c lin quan trong qu trnh ngn

17 chn, x l s c v bo co kp thi vi B Ti nguyn v Mi trng; d) T chc, c nhn gy ra s c nhim ngun nc, ngoi vic b x pht vi phm theo quy nh ca php lut cn c trch nhim khc phc hu qu nhim, suy thoi ngun nc trc mt, ci thin, phc hi cht lng nc v lu di v bi thng thit hi do mnh gy ra. 2. ng ph, khc phc s c nhim i vi ngun nc lin quc gia c thc hin nh sau: a) y ban nhn dn cc cp ni c ngun nc lin quc gia c trch nhim theo di, pht hin s c nhim trn a bn; trng hp xy ra s c th phi ch ng tin hnh ngay cc bin php ngn chn, hn ch lan rng vng nhim; x l, gim thiu nhim thuc phm vi qun l v bo co y ban nhn cp tnh t chc ch o x l v bo co vi B Ti nguyn v Mi trng; b) B Ngoi giao, B Ti nguyn v Mi trng v cc b, c quan ngang b lin quan c trch nhim phi hp vi c quan lin quan ti quc gia xy ra s c nhim ngun nc lin quc gia tin hnh ngay cc bin php ngn chn v khc phc hu qu ph hp vi php lut quc t v cc iu c quc t lin quan. 3. Vic ng ph, khc phc s c nhim ngun nc trong trng hp khn cp thc hin theo quy nh ca php lut v tnh trng khn cp. 4. Phc hi cc ngun nc b nhim, cn kit c thc hin nh sau: a) Cc ngun nc phi c phn loi theo mc , phm vi nhim, cn kit v lp th t u tin c k hoch phc hi; b) B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim xy dng, trnh Th tng Chnh ph ph duyt v t chc thc hin k hoch phc hi ngun nc lin tnh, lin quc gia; y ban nhn dn cp tnh c trch nhim xy dng, ph duyt v t chc thc hin k hoch phc hi ngun nc ni tnh. 5. Kinh ph khc phc s c nhim ngun nc trong trng hp khng xc nh c t chc, c nhn gy s c v kinh ph phc hi cc ngun nc b nhim, cn kit theo k hoch quy nh ti im b khon 4 iu ny do ngn sch nh nc bo m. iu 28. Quan trc, gim st ti nguyn nc 1. Trch nhim quan trc, gim st ti nguyn nc c quy nh nh sau: a) B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim quan trc, gim st v s lng, cht lng ngun nc, hot ng khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc i vi cc ngun nc lin tnh, lin quc gia; b) y ban nhn dn cp tnh c trch nhim quan trc, gim st v s lng, cht lng ngun nc, hot ng khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc i vi cc ngun nc ni tnh; c) T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc c trch nhim quan trc, gim st vic khai thc, s dng nc v x

18 nc thi ca mnh theo quy nh. 2. B Ti nguyn v Mi trng quy nh c th vic quan trc, gim st ti nguyn nc. iu 29. Bo v v pht trin ngun sinh thy 1. Nh nc c k hoch bo v, pht trin rng phng h u ngun v cc loi rng khc, thc hin cc chng trnh ph xanh t trng, i, ni trc, m rng thm thc vt nhm chng xi mn t, tng cng kh nng gi nc ca t, bo v v pht trin ngun sinh thy. 2. Cc t chc, c nhn khai thc rng c trch nhim thc hin cc bin php khai thc, bo v rng theo quy nh ca Lut bo v v pht trin rng, khng lm suy thoi rng u ngun. 3. T chc, c nhn u t xy dng h cha, cc d n khai thc, ch bin khong sn v cc hot ng khc c s dng hoc nh hng n din tch rng phi trng b din tch rng b mt do vic xy dng cng trnh hoc ng gp kinh ph trng rng theo quy nh trong trng hp a phng khng b tr c qu t trng rng mi. 4. T chc, c nhn qun l, vn hnh h cha phi ng gp kinh ph cho hot ng bo v rng thuc phm vi lu vc ca h cha v tham gia cc hot ng bo v, pht trin rng u ngun. 5. Chnh ph quy nh c th vic trng b din tch rng, ng gp kinh ph v vic qun l, s dng kinh ph bo v, pht trin rng u ngun cc lu vc h cha. iu 30. Bo m s lu thng ca dng chy Vic khai thc khong sn, xy dng cu, bn tu hoc cng trnh khc ngn, vt sng, sui, knh, rch; t ng ng hoc dy cp bc qua sng, sui, knh, rch, t lng b trn sng khng c cn tr dng chy v ph hp vi tiu chun phng, chng l, cc yu cu k thut lin quan khc theo quy nh ca php lut. iu 31. Hnh lang bo v ngun nc 1. Ngun nc phi lp hnh lang bo v bao gm: a) H cha thy in, thy li v cc h cha nc khc; b) H t nhin, nhn to cc th, khu dn c tp trung; h, ao ln c chc nng iu ha cc khu vc khc; m, ph t nhin; c) Sng, sui, knh, rch l ngun cp nc, trc tiu nc hoc c tm quan trng i vi cc hot ng pht trin kinh t - x hi v bo v mi trng; d) Cc ngun nc lin quan n hot ng tn gio, tn ngng, c gi tr cao v a dng sinh hc, bo tn vn ha v bo v, pht trin h sinh thi t nhin. 2. T chc qun l, vn hnh h cha quy nh ti im a khon 1 iu ny

19 c trch nhim cm mc ch gii hnh lang bo v ngun nc theo quy nh v bn giao mc gii cho y ban nhn dn cp x ni c h cha qun l, bo v. 3. y ban nhn dn cp tnh c trch nhim lp, qun l hnh lang bo v ngun nc quy nh ti cc im b, c v d khon 1 iu ny. 4. Chnh ph quy nh c th vic lp, qun l hnh lang bo v ngun nc. iu 32. Bo v cht lng ngun nc sinh hot 1. T chc, c nhn khng c x nc thi, a cc cht thi vo vng bo h v sinh khu vc ly nc sinh hot. 2. T chc, c nhn khai thc nc cp nc cho sinh hot phi thc hin cc bin php sau y: a) Thng xuyn quan trc, theo di cht lng ngun nc sinh hot v bo m cht lng i vi ngun nc do mnh khai thc; b) C phng n khai thc ngun nc khc thay th trong trng hp xy ra s c nhim ngun nc sinh hot ang khai thc. 3. Ngi pht hin hnh vi gy hy hoi, nhim ngun nc sinh hot c trch nhim ngn chn v kp thi bo ngay cho c quan nh nc c thm quyn x l. 4. y ban nhn dn cp tnh c trch nhim sau y: a) Xc nh v cng b vng bo h v sinh khu vc ly nc sinh hot trong phm vi a phng theo quy nh ca B Ti nguyn v Mi trng; b) T chc cng b thng tin cht lng ngun nc sinh hot, cnh bo hin tng bt thng v cht lng ca ngun nc sinh hot i vi cc ngun nc trn a bn. 5. y ban nhn dn cp huyn, cp x c trch nhim thc hin cc bin php bo v cht lng ngun nc sinh hot ti a phng. iu 33. Bo v cht lng ngun nc trong sn xut nng nghip, nui trng thy sn, sn xut cng nghip, khai thc khong sn v cc hot ng khc 1. Vic s dng thuc bo v thc vt, thuc th y v cc loi ha cht khc trong trng trt, chn nui, nui trng thy sn phi bo m tiu chun, quy chun k thut, khng c gy nhim ngun nc. 2. C s sn xut, kinh doanh, dch v, khai khong v cc hot ng sn xut khc khng c x nc thi cha qua x l hoc x l cha t tiu chun, quy chun k thut vo ngun nc; trng hp s dng ha cht c hi th phi c bin php bo m an ton, khng c r r, tht thot dn n gy nhim ngun nc. 3. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc cho cc mc ch giao thng vn ti thu, th thao, gii tr, du lch, y t, an dng, nghin cu khoa hc

20 v cc mc ch khc khng c gy nhim ngun nc. iu 34. Phng, chng nhim nc bin 1. T chc, c nhn hot ng trn bin phi c phng n, trang thit b, nhn lc bo m phng nga, hn ch nhim nc bin. Trng hp xy ra s c gy nhim nc bin phi kp thi x l, khc phc s c v phi thng bo ngay ti c quan nh nc c thm quyn; nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut. 2. Ngun thi t cc hot ng vng ven bin, hi o v cc hot ng trn bin phi c kim sot, x l t tiu chun, quy chun k thut trc khi thi vo bin. iu 35. Bo v nc di t 1. T chc, c nhn thm d, khai thc nc di t; hnh ngh khoan nc di t; khoan kho st a cht cng trnh, thm d a cht, thm d, khai thc khong sn, du kh; x l nn mng cng trnh, tho kh m v cc hot ng khoan, o khc phi thc hin cc bin php bo v nc di t, trm lp ging sau khi s dng xong hoc b hng. 2. T chc, c nhn khai thc khong sn, xy dng cng trnh ngm phi tun th tiu chun, quy chun k thut v an ton, chng suy thoi, cn kit ngun nc di t. 3. nhng vng nc di t b khai thc qu mc hoc b suy thoi nghim trng, c quan qun l nh nc v ti nguyn nc phi khoanh vng cm, vng hn ch khai thc v c cc bin php kim sot nghim ngt bo v ngun nc di t. iu 36. Hnh ngh khoan nc di t 1. Vic khoan iu tra, kho st, thm d v khoan khai thc nc di t phi do t chc, c nhn c php hnh ngh khoan nc di t thc hin. 2. B Ti nguyn v Mi trng quy nh vic hnh ngh khoan nc di t. iu 37. X nc thi vo ngun nc 1. Quy hoch th, khu th, khu dn c tp trung nng thn, khu du lch, khu vui chi gii tr, khu cng nghip, khu kinh t, khu ch xut, cm cng nghip tp trung, lng ngh phi c h thng thu gom, x l nc thi ph hp vi quy m x nc thi, kh nng tip nhn nc thi ca ngun nc v phi c c quan qun l nh nc v ti nguyn nc c thm quyn chp thun trc khi trnh ph duyt. 2. D n xy dng, ci to, nng cp c s sn xut, kinh doanh phi c hng mc u t xy dng h thng thu gom tch ring nc ma, nc thi; h thng x l nc thi; h thng tiu, thot, dn nc thi bo m tiu chun, quy chun k thut.

21 3. T chc, c nhn x nc thi vo ngun nc phi c c quan nh nc c thm quyn quy nh ti iu 73 ca Lut ny cp giy php, tr trng hp quy nh ti khon 5 iu ny. 4. Vic cp giy php x nc thi vo ngun nc phi cn c vo tiu chun, quy chun k thut v cht lng nc thi, chc nng ca ngun nc, kh nng tip nhn nc thi ca ngun nc. 5. T chc, c nhn x nc thi vi quy m nh v khng cha ha cht c hi, cht phng x khng phi xin cp giy php x nc thi vo ngun nc. 6. Chnh ph quy nh c th vic cp giy php x nc thi vo ngun nc. iu 38. Quyn v ngha v ca t chc, c nhn c cp giy php x nc thi vo ngun nc 1. T chc, c nhn c cp giy php x nc thi vo ngun nc c cc quyn sau y: a) c x nc thi vo ngun nc theo quy nh ca giy php; b) c Nh nc bo h quyn, li ch hp php; c) c Nh nc bi thng thit hi trong trng hp giy php b thu hi trc thi hn v l do quc phng, an ninh hoc v li ch quc gia, li ch cng cng theo quy nh ca php lut; d) c quyn yu cu t chc, c nhn c hnh vi gy thit hi n quyn, li ch hp php ca mnh trong vic x nc thi vo ngun nc bi thng thit hi theo quy nh ca php lut; ) ngh c quan nh nc c thm quyn cp giy php gia hn, thay i thi hn, iu chnh ni dung giy php theo quy nh; e) Tr li giy php theo quy nh; g) Chuyn nhng, cho thu, tha k, th chp, bo lnh bng ti sn u t vo cng trnh x nc thi vo ngun nc theo quy nh ca php lut; h) Khiu ni, khi kin cc hnh vi vi phm quyn, li ch hp php ca mnh trong vic x nc thi vo ngun nc theo quy nh ca php lut. 2. T chc, c nhn c cp giy php x nc thi vo ngun nc c cc ngha v sau y: a) Chp hnh quy nh ca php lut v ti nguyn nc v thc hin ng ni dung ca giy php; b) Thc hin cc ngha v ti chnh theo quy nh ca php lut; c) Bo m x l nc thi t tiu chun, quy chun k thut cho php trong sut qu trnh x nc thi vo ngun nc; d) Khng cn tr hoc gy thit hi n vic x nc thi vo ngun nc hp php ca t chc, c nhn khc;

22 ) Cung cp y v trung thc d liu, thng tin v hot ng x nc thi vo ngun nc khi c quan nh nc c thm quyn yu cu; e) Thc hin cc bin php bo m an ton, phng nga v khc phc s c nhim ngun nc do hot ng x nc thi ca mnh gy ra theo quy nh; g) Thc hin vic quan trc, gim st lu lng, cht lng nc thi v ch thng tin, bo co v hot ng x nc thi theo quy nh; h) Bi thng thit hi cho cc t chc, c nhn b thit hi do hnh vi x nc thi tri php ca mnh gy ra; i) Ngha v khc theo quy nh ca php lut.
CHNG IV

KHAI THC, S DNG TI NGUYN NC Mc 1 S DNG NC TIT KIM, HIU QU iu 39. Bin php s dng nc tit kim, hiu qu 1. T chc, c nhn khai thc, s dng nc phi thc hin cc bin php sau y s dng nc tit kim, hiu qu: a) ng mc ch, hp l; b) C k hoch thay th, loi b dn phng tin, thit b c cng ngh lc hu, tiu th nhiu nc; c) Ci tin, hp l ha quy trnh s dng nc; p dng k thut, cng ngh, thit b tin tin trong khai thc, s dng nc; tng kh nng s dng nc tun hon, ti s dng nc; tch tr nc ma s dng; d) B tr c cu cy trng, ma v ph hp vi iu kin ngun nc; ci tin, hp l ha v p dng cc bin php, cng ngh, k thut canh tc, xy dng, duy tu, vn hnh cc cng trnh dn nc, gi nc tit kim nc trong sn xut nng nghip. 2. B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim t chc xy dng m hnh s dng nc tit kim, hiu qu; ph bin, tuyn truyn m hnh, cng ngh, thit b tit kim nc. 3. B, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim sau y: a) Xy dng v ban hnh theo thm quyn quy chun k thut v s dng nc nhm thc y, khuyn khch s dng nc tit kim, hiu qu; b) Xy dng chng trnh, k hoch v ch o, hng dn nghin cu p dng cng ngh s dng nc tit kim, hiu qu nhm loi b dn cng ngh lc hu, tiu th nhiu nc; c) Ch tr, phi hp vi B Ti nguyn v Mi trng xy dng v ban hnh

23 nh mc tiu th nc trong cc hot ng thuc phm vi qun l ca mnh; thanh tra, kim tra vic tun th cc quy nh ca php lut trong khai thc, s dng nc, nh mc tiu th nc. 4. y ban nhn dn cp tnh c trch nhim p dng ng b cc bin php qun l, kim sot cht ch vic thc hin quy nh v s dng nc tit kim v hiu qu ti a phng. iu 40. Hn ch tht thot nc trong cc h thng cp nc 1. T chc, c nhn qun l, vn hnh h thng cp nc phi tun th quy chun k thut v vn hnh h thng cp nc nhm p ng yu cu cung cp nc n nh, an ton, lin tc v gim thiu tht thot, lng ph nc. 2. T chc, c nhn qun l, vn hnh cng trnh, h thng cng trnh thy li phi p dng cc bin php phng, chng thm v bo m vn hnh h thng vi phng thc ti u nhm p ng yu cu cung cp nc hp l, hiu qu v gim thiu tht thot, lng ph nc. iu 41. u i i vi hot ng s dng nc tit kim, hiu qu 1. T chc, c nhn u t s dng nc tun hon, ti s dng nc, thu gom, s dng nc ma, s dng nc c kh mui t nc l, nc mn, u t thit b, cng ngh tit kim nc, c vay vn u i v min, gim thu theo quy nh ca php lut. 2. Chnh ph quy nh vic u i i vi hot ng s dng nc tit kim, hiu qu. iu 42. Pht trin khoa hc, cng ngh s dng nc tit kim, hiu qu 1. Nh nc khuyn khch, to iu kin thun li cho t chc, c nhn nghin cu khoa hc, ng dng, pht trin cng ngh x l nc thi, ci to, phc hi ngun nc b nhim, suy thoi, cn kit, ti s dng nc v cng ngh khc nhm s dng nc tit kim, hiu qu. 2. B, c quan ngang b, y ban nhn dn cp tnh c trch nhim b tr kinh ph v xy dng cc chng trnh nghin cu khoa hc, cng ngh nhm s dng nc tit kim, hiu qu v x l, ci to, khi phc ngun nc b nhim, suy thoi, cn kit. 3. Hot ng nghin cu khoa hc, ng dng v pht trin cng ngh nhm s dng nc tit kim v hiu qu c u tin bao gm: a) Nghin cu, ng dng v pht trin cng ngh nhm s dng nc tun hon, ti s dng nc nng cao hiu qu s dng nc trong cc ngnh cng nghip, xy dng, nng nghip; b) Nghin cu, ng dng v pht trin cng ngh x l nc thi, ci to, phc hi ngun nc b nhim, suy thoi, cn kit; c) Nghin cu, ng dng cc cng ngh tin tin trong vic vn hnh iu tit

24 nc h cha, khai thc v s dng hp l ngun nc; d) ng dng gii php cng ngh ch to mi cc phng tin, thit b s dng nc tit kim; ci tin, i mi, nng cp thit b s dng nc; ) ng dng gii php s dng nc tit kim v hiu qu trong qu trnh thit k, thi cng cng trnh xy dng. Mc 2 KHAI THC, S DNG TI NGUYN NC iu 43. Quyn, ngha v ca t chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc 1. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc c cc quyn sau y: a) Khai thc, s dng ti nguyn nc cho cc mc ch sinh hot, sn xut, kinh doanh v mc ch khc theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan; b) Hng li t vic khai thc, s dng ti nguyn nc; c) c Nh nc bo h quyn v li ch hp php trong qu trnh khai thc, s dng ti nguyn nc; d) S dng s liu, thng tin v ti nguyn nc theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan; ) c dn nc chy qua t lin k thuc quyn qun l, s dng ca t chc, c nhn khc theo quy nh ca php lut; e) Khiu ni, khi kin v cc hnh vi vi phm quyn khai thc, s dng ti nguyn nc v cc li ch hp php khc theo quy nh ca php lut c lin quan. 2. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc c cc ngha v sau y: a) Bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut; b) S dng nc ng mc ch, tit kim, an ton v c hiu qu; c) Khng gy cn tr hoc lm thit hi n vic khai thc, s dng ti nguyn nc hp php ca t chc, c nhn khc; d) Bo v ngun nc do mnh trc tip khai thc, s dng; ) Thc hin ngha v v ti chnh; bi thng thit hi do mnh gy ra trong khai thc, s dng ti nguyn nc theo quy nh ca php lut; e) Cung cp thng tin, s liu lin quan n vic khai thc, s dng ti nguyn nc theo yu cu ca c quan nh nc c thm quyn; to iu kin thun li cho cc hot ng nghin cu khoa hc c Nh nc cho php; g) Khi b sung, thay i mc ch, quy m khai thc, s dng th phi c php ca c quan nh nc c thm quyn, tr trng hp khng phi xin cp giy

25 php, khng phi ng k theo quy nh ti iu 44 ca Lut ny; h) Ngha v khc theo quy nh ca php lut. 3. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc c cp giy php khai thc, s dng ti nguyn nc th ngoi vic thc hin cc quyn v ngha v quy nh ti iu ny, cn phi thc hin ng cc ni dung trong giy php. 4. T chc, c nhn khai thc ti nguyn nc thuc trng hp phi np tin cp quyn khai thc ti nguyn nc theo quy nh ti khon 1 iu 65 ca Lut ny cn c chuyn nhng quyn khai thc ti nguyn nc theo quy nh ca Chnh ph. iu 44. ng k, cp php khai thc, s dng ti nguyn nc 1. Cc trng hp khai thc, s dng ti nguyn nc khng phi ng k, khng phi xin php: a) Khai thc, s dng nc cho sinh hot ca h gia nh; b) Khai thc, s dng nc vi quy m nh cho sn xut, kinh doanh, dch v; c) Khai thc, s dng nc bin sn xut mui; d) Khai thc, s dng nc phc v cc hot ng vn ha, tn gio, nghin cu khoa hc; ) Khai thc, s dng nc cho phng chy, cha chy, ng ph, khc phc s c nhim, dch bnh v cc trng hp khn cp khc theo quy nh ca php lut v tnh trng khn cp. 2. Trng hp khai thc nc di t quy nh ti cc im a, b v d khon 1 iu ny cc vng m mc nc b suy gim qu mc th phi ng k. 3. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc khng thuc cc trng hp quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny phi c c quan nh nc c thm quyn quy nh ti iu 73 ca Lut ny cp giy php trc khi quyt nh vic u t. 4. Chnh ph quy nh c th vic ng k, cp giy php khai thc, s dng ti nguyn nc. iu 45. Khai thc, s dng ti nguyn nc cho sinh hot 1. Nh nc u tin khai thc, s dng ti nguyn nc cho sinh hot bng cc bin php sau y: a) u t, h tr cc d n cp nc sinh hot, nc sch, u tin i vi vng ng bo dn tc thiu s, vng bin gii, hi o, vng khan him nc, vng c ngun nc b nhim, suy thoi nghim trng, vng c iu kin kinh t - x hi kh khn, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn; b) C chnh sch u i, khuyn khch t chc, c nhn trong nc v ngoi nc u t vo vic tm kim, thm d, khai thc ngun nc phc v cho sinh hot.

26 2. y ban nhn dn cc cp, c quan nh nc c thm quyn c trch nhim xy dng v thc hin quy hoch, k hoch, d n cp nc sinh hot, nc sch; thc hin bin php khn cp bo m nc sinh hot trong trng hp hn hn, thiu nc hoc s c nhim ngun nc nghim trng gy ra thiu nc. 3. T chc, c nhn c cp nc sinh hot c trch nhim tham gia ng gp cng sc, ti chnh cho vic bo v ngun nc, khai thc, x l nc phc v cho sinh hot theo quy nh ca php lut. iu 46. Khai thc, s dng ti nguyn nc sn xut nng nghip 1. Nh nc u t, h tr cho vic khai thc, s dng ti nguyn nc sn xut nng nghip. 2. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc sn xut nng nghip phi c bin php tit kim nc, phng, chng chua, mn, xi mn t v bo m khng gy nhim ngun nc. 3. T chc, c nhn ch c khai thc, s dng nc bo m tiu chun, quy chun k thut sn xut nng nghip. 4. T chc, c nhn qun l, vn hnh cng trnh khai thc, s dng ngun nc cho sn xut nng nghip phi tun theo quy trnh vn hnh. iu 47. Khai thc, s dng ngun nc cho thy in 1. Vic khai thc, s dng ngun nc cho thy in phi bo m s dng tng hp, a mc tiu, tr trng hp khai thc, s dng nc vi quy m nh. 2. Vic xy dng cc cng trnh thy in phi ph hp vi quy hoch ti nguyn nc, tun th quy nh ti iu 53 ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. 3. T chc, c nhn khai thc, s dng ngun nc cho thy in phi tun theo quy trnh vn hnh h cha, quy trnh vn hnh lin h cha do c quan nh nc c thm quyn ph duyt, bo m s dng tng hp, a mc tiu ngun nc; c trch nhim h tr ngi dn ni c h cha. iu 48. Khai thc, s dng ti nguyn nc cho sn xut mui v nui trng thy sn 1. Nh nc khuyn khch u t khai thc, s dng nc bin sn xut mui. T chc, c nhn s dng nc bin sn xut mui khng c gy xm nhp mn, nh hng xu n sn xut nng nghip v mi trng. 2. T chc, c nhn ch c s dng nc bo m tiu chun, quy chun k thut v cht lng nc cho nui trng thy sn. Vic khai thc, s dng ti nguyn nc cho nui trng thy sn phi ph hp vi quy hoch ti nguyn nc, khng c lm nhim, suy thoi, cn kit ngun nc, cn tr dng chy, h hi cng trnh trn sng, gy tr ngi cho giao thng thy v khng c gy nhim mn ngun nc.

27 iu 49. Khai thc, s dng ti nguyn nc cho sn xut cng nghip, khai thc, ch bin khong sn 1. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc cho sn xut cng nghip phi tit kim nc, khng gy nhim ngun nc. 2. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc cho khai thc, ch bin khong sn phi c bin php thu gom, x l nc qua s dng t tiu chun, quy chun k thut v cht lng nc thi trc khi x vo ngun nc. iu 50. Khai thc, s dng ngun nc cho giao thng thy 1. Nh nc khuyn khch khai thc, s dng ngun nc pht trin giao thng thy. 2. Hot ng giao thng thy khng c gy nhim ngun nc, cn tr dng chy, gy h hi lng, b, bi sng, sui, knh, rch v cc cng trnh trn sng; nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut. 3. Vic xy dng cng trnh, quy hoch tuyn giao thng thy phi ph hp vi quy hoch ti nguyn nc v quy hoch pht trin cc vng ven bin. 4. Vic xy dng v qun l cc cng trnh khc lin quan n ngun nc phi bo m an ton v hot ng bnh thng cho cc phng tin giao thng thy v khng c gy nhim ngun nc. iu 51. Khai thc, s dng ti nguyn nc cho cc mc ch khc T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc cho cc hot ng nghin cu khoa hc, y t, th thao, gii tr, du lch v cc mc ch khc phi s dng nc hp l, tit kim, hiu qu, khng c gy nhim, suy thoi, cn kit ngun nc, cn tr dng chy v cc nh hng xu khc n ngun nc. iu 52. Thm d, khai thc nc di t 1. T chc, c nhn thm d nc di t phi c giy php ca c quan nh nc c thm quyn. 2. T chc, c nhn khai thc nc di t phi c giy php ca c quan nh nc c thm quyn, tr trng hp quy nh ti khon 1, khon 2 iu 44 ca Lut ny. 3. Vic cp giy php khai thc nc di t phi cn c vo quy hoch ti nguyn nc, kt qu iu tra c bn, thm d nc di t, tim nng, tr lng nc di t v cc quy nh ti khon 4 iu ny. 4. Hn ch khai thc nc di t ti cc khu vc sau y: a) Khu vc c ngun nc mt c kh nng p ng n nh cho cc nhu cu s dng nc; b) Khu vc c mc nc di t b suy gim lin tc v c nguy c b h thp qu mc;

28 c) Khu vc c nguy c st, ln t, xm nhp mn, gia tng nhim do khai thc nc di t; d) Khu vc c ngun nc di t b nhim hoc c du hiu nhim nhng cha c gii php cng ngh x l bo m cht lng; ) Khu th, khu dn c tp trung nng thn, khu, cm cng nghip tp trung, lng ngh c h thng cp nc tp trung v dch v cp nc bo m p ng yu cu cht lng, s lng. 5. Cc hnh thc hn ch khai thc nc di t bao gm: a) Hn ch v i tng, mc ch khai thc; b) Hn ch v lu lng, thi gian khai thc; c) Hn ch v s lng cng trnh, su, tng cha nc khai thc. 6. Chnh ph quy nh c th vic thm d, khai thc nc di t. iu 53. H cha v khai thc, s dng nc h cha 1. Quy hoch pht trin ca cc ngnh, a phng c xut xy dng h cha trn sng, sui phi ph hp vi quy hoch ti nguyn nc v phi c cc ni dung sau y: a) S cn thit phi xy dng h cha so vi cc gii php cng trnh khc thc hin cc nhim v ca quy hoch; b) Xc nh dng chy cn duy tr trn sng, sui theo thi gian h du h cha c xut trong quy hoch; c) Xc nh v sp xp cc nhim v theo th t u tin i vi mi h cha xut trong quy hoch v mc bo m cp nc i vi tng nhim v ra; d) Dung tch h cha dnh thc hin tng nhim v ca h cha trong iu kin thi tit bnh thng v iu kin thi tit bt thng c tnh n yu t bin i kh hu; ) Vai tr ca cc h cha hin c trn lu vc sng trong vic bo m thc hin tng nhim v ca h cha c xut; e) Trong qu trnh lp quy hoch phi t chc ly kin cc i tng hng li v i tng c nguy c ri ro trong vic khai thc, s dng ti nguyn nc do vic xy dng h cha xut trong quy hoch gy ra. Mi kin gp phi c gii trnh, tip thu trong bo co gi c quan nh nc c thm quyn thm nh quy hoch. 2. D n xy dng h cha trn sng, sui phi p ng cc yu cu sau y: a) Ph hp vi quy hoch ti nguyn nc c cp c thm quyn ph duyt; b) C cc hng mc cng trnh bo m duy tr dng chy ti thiu, s dng ngun nc tng hp, a mc tiu, s dng dung tch cht ca h cha trong

29 trng hp hn hn, thiu nc nghim trng, bo m s di c ca cc loi c, s i li ca phng tin vn ti thy i vi cc on sng, sui c hot ng vn ti thy; c) C kin ca cng ng dn c v t chc, c nhn lin quan theo quy nh ti iu 6 ca Lut ny; d) C kin thm nh ca c quan qun l nh nc v ti nguyn nc v cc ni dung quy nh ti im a v im b khon ny trc khi trnh cp c thm quyn ph duyt. 3. T chc, c nhn qun l, vn hnh h cha c trch nhim: a) Tun th quy trnh vn hnh h cha, quy trnh vn hnh lin h cha c ph duyt; bo m duy tr dng chy ti thiu, an ton cng trnh v vng h du ca h cha, nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut; b) Tun th theo lnh iu hnh vn hnh h cha ca c quan nh nc c thm quyn trong trng hp l, lt, hn hn, thiu nc v cc trng hp khn cp khc; c) Xy dng v thc hin k hoch iu tit nc hng nm ca h cha; thc hin k hoch, phng n iu ha, phn phi ngun nc trn lu vc sng ca c quan nh nc c thm quyn; d) Quan trc kh tng, thy vn v tnh ton, d bo lng nc n h phc v vn hnh h cha; ) Trng hp s dng mt nc h cha nui trng thy sn, kinh doanh du lch, gii tr th phi c c quan qun l nh nc v ti nguyn nc chp thun bng vn bn; e) Thc hin ch bo co; cc quy nh khc ca Lut ny v php lut c lin quan. Mc 3 IU HA, PHN PHI TI NGUYN NC iu 54. iu ha, phn phi ti nguyn nc 1. Vic iu ha, phn phi ti nguyn nc cho cc mc ch s dng phi cn c vo quy hoch ti nguyn nc, kh nng thc t ca ngun nc, k hoch iu ha, phn phi ti nguyn nc v bo m cc nguyn tc sau y: a) Bo m cng bng, hp l gia cc t chc, c nhn s dng nc trn cng mt lu vc sng, gia thng lu vi h lu, gia b phi vi b tri; b) u tin v s lng, cht lng nc cho sinh hot, sn xut nng nghip gp phn bo m an ninh lng thc v cc nhu cu thit yu khc ca ngi dn; c) Bo m duy tr dng chy ti thiu trn sng, ngng khai thc nc di t; d) Kt hp khai thc, s dng ngun nc mt vi khai thc, s dng ngun

30 nc di t, nc ma; tng cng vic tr nc trong ma ma s dng cho ma kh. 2. Trong trng hp thiu nc, vic iu ha, phn phi phi u tin cho mc ch sinh hot; cc mc ch s dng khc phi c iu ha, phn phi theo quy nh trong quy hoch ti nguyn nc lu vc sng v bo m nguyn tc cng bng hp l. 3. B Ti nguyn v Mi trng t chc thc hin vic iu ha, phn phi ti nguyn nc trn lu vc sng lin tnh. y ban nhn dn cp tnh t chc thc hin iu ha, phn phi ti nguyn nc trong phm vi a phng. iu 55. Chuyn nc lu vc sng 1. Vic lp d n chuyn nc phi da trn cc cn c sau y: a) Chin lc ti nguyn nc, chin lc bo v mi trng; b) Quy hoch ti nguyn nc cc lu vc sng lin quan; quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi ca cc a phng v cc ngnh lin quan n khai thc, s dng nc trn cc lu vc sng; c) nh gi kh nng thc t ca cc ngun nc, nhu cu s dng nc ca c lu vc chuyn nc v lu vc nhn nc; d) nh gi kh nng nh hng ca vic chuyn nc n vic khai thc, s dng nc, duy tr dng chy, kim sot l v tc ng n mi trng sinh thi, c bit trong ma kh; li ch kinh t ca vic chuyn nc; ) iu c quc t m nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin i vi trng hp d n chuyn nc c lin quan n ngun nc lin quc gia. 2. D n chuyn nc phi c kin thm nh ca B Ti nguyn v Mi trng trc khi trnh cp c thm quyn xem xt, quyt nh u t. iu 56. B sung nhn to nc di t 1. Vic b sung nhn to nc di t phi trn c s nh gi c th kh nng thch ng v s lng, cht lng, kh nng gi v tr nc ca tng cha nc c b sung, yu cu v khai thc, s dng, bo v nc di t; nh gi y cc tc ng kinh t - x hi v mi trng. 2. B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim xc nh cc tng cha nc, khoanh nh vng cn b sung nhn to nc di t; hng dn thc hin cc bin php b sung nhn to nc di t thch hp i vi tng vng; ph duyt cc phng n b sung nhn to nc di t. iu 57. Gy ma nhn to Vic gy ma nhn to phi cn c vo nhu cu v nc ca vng thiu nc v iu kin cho php quyt nh bin php, quy m hp l v phi c php ca c quan nh nc c thm quyn.

31
CHNG V

PHNG, CHNG V KHC PHC HU QU TC HI DO NC GY RA iu 58. Trch nhim, ngha v phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra 1. C quan nh nc, t chc, c nhn c ngha v tham gia phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. 2. Chnh ph quyt nh v ch o b, c quan ngang b v y ban nhn dn cc cp thc hin cc bin php phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. 3. B, c quan ngang b v y ban nhn dn cc cp trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh quyt nh v t chc thc hin cc bin php phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. iu 59. Phng, chng v khc phc hu qu tc hi ca nc do thin tai gy ra Vic phng, chng v khc phc hu qu tc hi ca l, lt, nc bin dng, ma , ma axt v cc tc hi khc ca nc do thin tai gy ra c thc hin theo quy nh ca php lut v iu, phng, chng lt, bo v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. iu 60. Phng, chng hn hn, l, lt, ngp ng nhn to 1. H cha phi c quy trnh vn hnh h cha c cp c thm quyn ph duyt trc khi tch nc. 2. H cha ln, quan trng trn lu vc sng phi vn hnh theo quy trnh vn hnh lin h cha c c quan nh nc c thm quyn ph duyt. 3. Quy trnh vn hnh h cha, quy trnh vn hnh lin h cha phi bo m duy tr dng chy ti thiu, phng, chng l, lt, hn hn, thiu nc cho h du v b tr dung tch bo m thc hin cc nhim v ca h cha, bao gm c dung tch phng, chng l, an ton cp nc trong iu kin thi tit bnh thng v iu kin thi tit bt thng, bin ng v cht lng nc c tnh n yu t bin i kh hu. 4. Quy trnh vn hnh h cha, quy trnh vn hnh lin h cha trn lu vc sng phi c ly kin cc b, ngnh, a phng, t chc lu vc sng, t chc lin quan khc trc khi trnh cp c thm quyn ph duyt. 5. Trch nhim xy dng quy trnh vn hnh h cha, quy trnh vn hnh lin h cha c quy nh nh sau: a) B Ti nguyn v Mi trng lp danh mc cc h cha phi vn hnh theo quy trnh vn hnh lin h cha v xy dng quy trnh vn hnh lin h cha trn cc lu vc sng, trnh Th tng Chnh ph ph duyt;

32 b) B Nng nghip v Pht trin nng thn, B Cng thng, y ban nhn dn cp tnh, t chc, c nhn qun l, vn hnh h cha trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim xy dng, trnh cp c thm quyn ban hnh hoc ban hnh theo thm quyn quy trnh vn hnh h cha. 6. T chc, c nhn qun l, vn hnh h cha phi xy dng phng n i ph vi tnh hung v p, cc tnh hung e da nghim trng n an ton cng trnh, tnh mng v ti sn ca nhn dn. 7. H, ao, m, ph khng c san lp phng, chng ngp, ng v bo v ngun nc. y ban nhn dn cp tnh cng b danh mc h, ao, m, ph khng c san lp trong phm vi a phng. B Ti nguyn v Mi trng cng b danh mc h, ao, m, ph khng c san lp nm trn a bn t hai tnh, thnh ph trc thuc trung ng tr ln. iu 61. Phng, chng xm nhp mn 1. Vic qun l, vn hnh cc cng ngn mn, gi ngt v cc h cha nc, cng trnh iu tit dng chy phi tun theo quy trnh, tiu chun, quy chun k thut bo m phng, chng xm nhp mn. 2. Vic thm d, khai thc nc di t vng ng bng, ven bin phi bo m phng, chng xm nhp mn cho cc tng cha nc di t. 3. Vic khai thc nc l, nc mn s dng cho sn xut khng c gy xm nhp mn cc ngun nc v lm nh hng xu n sn xut nng nghip. 4. T chc, c nhn khai thc, s dng ti nguyn nc sn xut nng nghip phi c bin php phng, chng chua, mn, xi mn t v bo m khng gy nhim ngun nc. iu 62. Phng, chng st, ln t 1. T chc, c nhn hnh ngh khoan nc di t, khoan thm d a cht, thm d khong sn, du kh phi tun th tiu chun, quy chun k thut v an ton, phng, chng st, ln t. 2. T chc, c nhn thm d, khai thc nc di t phi thc hin cc bin php quy nh trong giy php, tun th tiu chun, quy chun k thut v an ton k thut bo m khng gy st, ln t. Trng hp xy ra st, ln t th phi dng vic thm d, khai thc, ng thi thc hin cc bin php khc phc v bo ngay cho chnh quyn a phng ni gn nht. 3. T chc, c nhn khai thc khong sn, xy dng cng trnh ngm, thc hin cc hot ng khoan, o khc phi tun th tiu chun, quy chun k thut v an ton, phng, chng st, ln t.

33 4. nhng vng b st, ln t hoc c nguy c b st, ln t do hot ng thm d, khai thc nc di t gy ra th c quan thc hin nhim v qun l nh nc v ti nguyn nc phi khoanh vng c bin php hn ch st, ln t. iu 63. Phng, chng st, l b, bi sng 1. Hot ng ci to lng, b, bi sng, xy dng cng trnh thy, khai thc ct, si v cc khong sn khc trn sng, h khng c gy st, l, lm nh hng xu n s n nh lng, b, bi sng, h v phi c c quan qun l nh nc v ti nguyn nc c thm quyn chp thun bng vn bn. 2. i vi nhng dng sng, on sng b st, l hoc c nguy c b st, l b, bi sng, c quan thc hin nhim v qun l nh nc v ti nguyn nc cp tnh c trch nhim xc nh nguyn nhn gy st, l, xut cc gii php ngn nga, khc phc v bo co y ban nhn dn cp tnh xem xt, khoanh nh khu vc cm, khu vc tm thi cm khai thc ct, si v cc khong sn khc. Trng hp khu vc b st, l hoc c nguy c b st, l b, bi sng nm gia hai tnh, thnh ph trc thuc trung ng th y ban nhn dn cp tnh c lin quan kin ngh c quan nh nc c thm quyn ph duyt khu vc cm, khu vc tm thi cm khai thc ct, si v cc khong sn khc. 3. B Giao thng vn ti ch tr phi hp vi B Ti nguyn v Mi trng, B Nng nghip v Pht trin nng thn quy nh c th hot ng ca tu, thuyn trn cc tuyn giao thng ng thy bo m khng gy st, l b, bi sng. 4. B Ti nguyn v Mi trng ch tr phi hp vi b, c quan ngang b c lin quan v y ban nhn dn cp tnh quy nh c th vic bo v lng, b, bi sng; ch o vic thc hin cc bin php bo v lng, b, bi sng i vi cc sng l ranh gii gia hai tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 5. y ban nhn dn cc cp c trch nhim thc hin cc bin php bo v lng, b, bi sng trn a bn.
CHNG VI

TI CHNH V TI NGUYN NC iu 64. Ngun thu ngn sch nh nc t hot ng ti nguyn nc 1. Thu ti nguyn nc v cc khon thu khc theo quy nh ca php lut v thu. 2. Cc loi ph, l ph theo quy nh ca php lut v ph, l ph. 3. Tin cp quyn khai thc ti nguyn nc. 4. Tin bi thng thit hi cho Nh nc, tin x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ti nguyn nc theo quy nh ca php lut. iu 65. Tin cp quyn khai thc ti nguyn nc 1. T chc, c nhn khai thc ti nguyn nc phi np tin cp quyn khai

34 thc ti nguyn nc trong cc trng hp sau y: a) Khai thc nc pht in c mc ch thng mi; b) Khai thc nc phc v hot ng kinh doanh, dch v, sn xut phi nng nghip; c) Khai thc nc di t trng cy cng nghip, chn nui gia sc, nui trng thy sn tp trung vi quy m ln. 2. Tin cp quyn khai thc ti nguyn nc c xc nh cn c vo cht lng ca ngun nc, loi ngun nc, iu kin khai thc, quy m, thi gian khai thc, mc ch s dng nc. 3. Chnh ph quy nh c th cc trng hp khai thc ti nguyn nc phi np tin cp quyn khai thc ti nguyn nc, phng php tnh, mc thu tin cp quyn khai thc ti nguyn nc.
CHNG VII

QUAN H QUC T V TI NGUYN NC iu 66. Nguyn tc p dng trong quan h quc t v ti nguyn nc Nh nc Vit Nam p dng nhng nguyn tc sau y trong vic iu tra c bn, bo v, khai thc, s dng ngun nc lin quc gia, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra, hp tc quc t v gii quyt tranh chp v ngun nc lin quc gia: 1. Tn trng c lp, ch quyn, ton vn lnh th v li ch ca cc nc c chung ngun nc; 2. Bo m cng bng, hp l v pht trin bn vng trong khai thc, s dng ngun nc lin quc gia; 3. Khng lm phng hi ti quyn v li ch ca cc nc c chung ngun nc ph hp vi iu c quc t m nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin; 4. Tun th cc quy nh ca php lut Vit Nam, php lut quc t v cc iu c quc t lin quan. iu 67. Trch nhim bo v quyn v li ch ca Vit Nam i vi ngun nc lin quc gia 1. T chc, c nhn c trch nhim bo v quyn v li ch ca Vit Nam lin quan n ngun nc lin quc gia theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut Vit Nam. 2. B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim theo di, gim st, tng hp tnh hnh v cc ngun nc lin quc gia, kp thi bo co, xut Chnh ph, Th tng Chnh ph x l cc vn nhm bo m quyn v li ch ca Vit Nam.

35 3. y ban nhn dn cc cp ti vng bin gii c ngun nc lin quc gia chy qua khi pht hin nhng vn bt thng v lu lng, mc nc, cht lng ca ngun nc trn a bn phi bo co y ban nhn dn cp trn trc tip. y ban nhn dn cp tnh tng hp v bo co B Ti nguyn v Mi trng. iu 68. Hp tc quc t trong qun l v pht trin ti nguyn nc 1. Nh nc Vit Nam m rng hp tc vi cc nc, t chc nc ngoi, t chc quc t trong vic iu tra c bn, bo v, khai thc, s dng, pht trin ti nguyn nc, o to cn b, nghin cu khoa hc v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra. 2. Nh nc Vit Nam khuyn khch, hp tc trao i cc thng tin c lin quan n ngun nc lin quc gia; phi hp nghin cu v lp quy hoch bo v, khai thc, s dng ngun nc lin quc gia; phi hp phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; to thun li cho vic qun l v thc hin cc d n lin quan n ngun nc lin quc gia. 3. Nh nc Vit Nam ch ng tham gia cc t chc quc t v ti nguyn nc v cc t chc lu vc sng quc t c lin quan ti Vit Nam nhm thc y hp tc, khai thc, s dng v pht trin bn vng ngun nc lin quc gia. iu 69. Gii quyt tranh chp, bt ng v ngun nc lin quc gia Khi gii quyt tranh chp, bt ng v ngun nc lin quc gia c lin quan n cc nc trong lu vc sng, cc vng bin thuc ch quyn ngoi vic p dng nhng nguyn tc quy nh ti iu 66 ca Lut ny, cn phi tun theo nhng quy nh sau y: 1. Mi tranh chp, bt ng v ch quyn trong vic iu tra c bn, bo v, khai thc, s dng ngun nc lin quc gia; phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra gia cc nc c chung ngun nc trong c Vit Nam c gii quyt trn c s thng lng, ph hp vi iu c quc t m nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin v thng l quc t. 2. Mi tranh chp, bt ng v ngun nc lin quc gia xy ra trong lu vc sng c t chc lu vc sng quc t m nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam tham gia c gii quyt trong khun kh t chc lu vc sng quc t theo quy nh ca iu c quc t m nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin.
CHNG VIII

TRCH NHIM QUN L TI NGUYN NC iu 70. Trch nhim qun l nh nc v ti nguyn nc ca Chnh ph, b, c quan ngang b 1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v ti nguyn nc. 2. B Ti nguyn v Mi trng chu trch nhim trc Chnh ph thc hin qun l nh nc v ti nguyn nc, qun l lu vc sng trong phm vi c nc, c

36 trch nhim sau y: a) Ban hnh theo thm quyn hoc trnh c quan nh nc c thm quyn ban hnh v t chc thc hin vn bn quy phm php lut v ti nguyn nc; ban hnh quy chun k thut, nh mc, n gi v quy hoch, iu tra c bn, thm d, khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc; b) Lp, trnh Th tng Chnh ph ph duyt hoc ph duyt theo thm quyn v t chc thc hin chin lc, quy hoch tng th iu tra c bn ti nguyn nc, quy hoch ti nguyn nc; quy trnh vn hnh lin h cha, danh mc lu vc sng, danh mc ngun nc; k hoch iu tra c bn, iu ha, phn phi ti nguyn nc, phc hi cc ngun nc b nhim, cn kit; c) Khoanh nh, cng b vng cm, vng hn ch khai thc nc di t, vng cn b sung nhn to nc di t; cng b dng chy ti thiu, ngng khai thc nc di t; thng bo tnh hnh hn hn, thiu nc; d) T chc thm nh cc d n chuyn nc lu vc sng, cho kin v quy hoch chuyn ngnh c khai thc, s dng ti nguyn nc v cc hot ng c lin quan n khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc theo thm quyn; ) Tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut v ti nguyn nc; o to ngun nhn lc v ti nguyn nc; e) Cp, gia hn, iu chnh, nh ch, thu hi giy php v ti nguyn nc v cho php chuyn nhng quyn khai thc ti nguyn nc theo thm quyn; g) T chc thc hin cc hot ng iu tra c bn, gim st ti nguyn nc; tng hp kt qu iu tra c bn ti nguyn nc, tnh hnh khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; t chc quan trc cnh bo, d bo v thng bo v ma, l, lt, hn hn, thiu nc, nhim, xm nhp mn v cc hin tng bt thng v ti nguyn nc; h) Xy dng c s d liu, h thng thng tin ti nguyn nc; qun l, lu tr thng tin, d liu v ti nguyn nc; cng b, xut bn cc ti liu, thng tin v ti nguyn nc; i) Trnh Chnh ph, Th tng Chnh ph phng n gii quyt nhng vn lin quan n ngun nc lin quc gia, vic tham gia t chc quc t, k kt hoc gia nhp iu c quc t v ti nguyn nc; ch tr cc hot ng hp tc quc t v ti nguyn nc; k) Thng trc Hi ng quc gia v ti nguyn nc, y ban sng M Cng Vit Nam v cc t chc lu vc sng; l) Thanh tra, kim tra, gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v ti nguyn nc theo thm quyn. 3. B, c quan ngang b c lin quan trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim phi hp vi B Ti nguyn v Mi trng trong qun l nh nc v ti nguyn nc.

37 iu 71. Trch nhim qun l nh nc v ti nguyn nc ca U ban nhn dn cc cp 1. y ban nhn dn cp tnh trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim sau y: a) Ban hnh theo thm quyn v t chc thc hin vn bn quy phm php lut v ti nguyn nc; b) Lp, ph duyt, cng b v t chc thc hin quy hoch ti nguyn nc, k hoch iu tra c bn, iu ha, phn phi ti nguyn nc, phc hi ngun nc b nhim, cn kit; c) Khoanh nh, cng b vng cm, vng hn ch khai thc nc di t, vng cn b sung nhn to nc di t v cng b dng chy ti thiu, ngng khai thc nc di t theo thm quyn, khu vc cm, khu vc tm thi cm khai thc ct, si v cc khong sn khc trn sng; cng b danh mc h, ao, m ph khng c san lp; d) T chc ng ph, khc phc s c nhim ngun nc; theo di, pht hin v tham gia gii quyt s c nhim ngun nc lin quc gia theo thm quyn; lp, qun l hnh lang bo v ngun nc, vng bo h v sinh khu vc ly nc sinh hot; bo m nc sinh hot trong trng hp hn hn, thiu nc hoc xy ra s c nhim ngun nc; ) Tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut v ti nguyn nc; e) Cp, gia hn, iu chnh, nh ch, thu hi giy php v ti nguyn nc v cho php chuyn nhng quyn khai thc ti nguyn nc theo thm quyn; hng dn vic ng k khai thc, s dng ti nguyn nc; g) T chc thc hin cc hot ng iu tra c bn, gim st ti nguyn nc theo phn cp; bo co B Ti nguyn v Mi trng kt qu iu tra c bn ti nguyn nc, tnh hnh qun l, khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra trn a bn; h) Xy dng c s d liu; qun l, lu tr thng tin, d liu v ti nguyn nc; i) Thanh tra, kim tra, gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v ti nguyn nc. 2. y ban nhn dn cp huyn, y ban nhn dn cp x trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim sau y: a) Thc hin cc bin php bo v ti nguyn nc theo quy nh ca php lut; phi hp vi c quan, t chc qun l trm quan trc, o c, gim st ti nguyn nc, cng trnh thm d, khai thc nc, x nc thi vo ngun nc bo v cc cng trnh ny; b) T chc ng ph, khc phc s c nhim ngun nc; theo di, pht hin v tham gia gii quyt s c nhim ngun nc lin quc gia theo thm quyn; c) Tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut v ti nguyn nc; x l vi

38 phm php lut v ti nguyn nc; ha gii, gii quyt tranh chp v ti nguyn nc theo thm quyn; d) nh k tng hp, bo co y ban nhn dn cp trn trc tip tnh hnh qun l, bo v, khai thc, s dng ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; ) T chc ng k hot ng khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc theo thm quyn; e) Thc hin cc nhim v qun l nh nc v ti nguyn nc theo phn cp hoc u quyn ca y ban nhn dn cp tnh. iu 72. iu phi, gim st hot ng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra trn lu vc sng 1. Cc hot ng sau y trn lu vc sng cn c iu phi, gim st: a) Phi hp cc bin php bo v ti nguyn nc, ng ph, khc phc s c nhim ngun nc, phc hi ngun nc b nhim, cn kit, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra trn lu vc sng; b) iu ho, phn phi ti nguyn nc, duy tr dng chy ti thiu trn sng v ngng khai thc nc di t; iu ha, phn phi ngun nc trong trng hp hn hn, thiu nc trn lu vc sng; c) Hot ng xy dng, vn hnh h cha, p dng v cc cng trnh iu tit nc trn sng; d n chuyn nc v cc cng trnh khai thc, s dng nc quy m ln, quan trng trn lu vc sng; d) Hot ng x nc thi c nguy c gy nhim, suy thoi nghim trng cht lng ngun nc lu vc sng; khc phc s c nhim ngun nc v phc hi cc ngun nc b nhim trn lu vc sng; ) Cc hot ng s dng t, khai thc khong sn, bo v v pht trin rng trn lu vc sng; e) Cc hot ng khc trn lu vc sng do Chnh ph quy nh. 2. Trch nhim iu phi, gim st hot ng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra trn lu vc sng c quy nh nh sau: a) T chc lu vc sng kin ngh vic iu ha, phn phi ngun nc, gim st cc hot ng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, vic phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra trn mt hoc mt s lu vc sng lin tnh; b) y ban nhn dn cp tnh ch o vic iu ha, phn phi ngun nc v iu phi, gim st cc hot ng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra trn lu vc sng ni tnh;

39 c) B Ti nguyn v Mi trng thng nht ch o vic phi hp hot ng ca t chc lu vc sng, y ban nhn dn cp tnh, cc c quan, t chc c lin quan trong vic iu ha, phn phi ti nguyn nc, gim st cc hot ng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra trn cc lu vc sng. 3. Chnh ph quy nh c th vic iu phi, gim st hot ng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, phng, chng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; quy nh t chc v hot ng ca t chc lu vc sng. iu 73. Thm quyn cp, gia hn, iu chnh, nh ch, thu hi giy php v ti nguyn nc 1. B Ti nguyn v Mi trng, y ban nhn dn cp tnh thc hin vic cp, gia hn, iu chnh, nh ch, thu hi giy php v ti nguyn nc. 2. Chnh ph quy nh trnh t, th tc v quy nh c th thm quyn cp, gia hn, iu chnh, nh ch, thu hi giy php v ti nguyn nc. iu 74. Hi ng quc gia v ti nguyn nc 1. Hi ng quc gia v ti nguyn nc do Chnh ph thnh lp t vn cho Chnh ph, Th tng Chnh ph trong nhng quyt nh quan trng v ti nguyn nc thuc nhim v, quyn hn ca Chnh ph, Th tng Chnh ph. 2. Th tng Chnh ph quy nh nhim v, quyn hn ca Hi ng quc gia v ti nguyn nc.
CHNG IX

THANH TRA CHUYN NGNH TI NGUYN NC, GII QUYT TRANH CHP V TI NGUYN NC iu 75. Thanh tra chuyn ngnh ti nguyn nc 1. Thanh tra B Ti nguyn v Mi trng, Thanh tra S Ti nguyn v Mi trng v c quan thc hin nhim v qun l nh nc v ti nguyn nc thc hin chc nng thanh tra chuyn ngnh ti nguyn nc. 2. T chc v hot ng ca thanh tra chuyn ngnh ti nguyn nc tun theo quy nh ca Lut ny v quy nh ca php lut v thanh tra. iu 76. Gii quyt tranh chp v ti nguyn nc 1. Ha gii tranh chp v ti nguyn nc c thc hin nh sau: a) Nh nc khuyn khch cc bn t ha gii cc tranh chp v ti nguyn nc; b) Nh nc khuyn khch gii quyt tranh chp v ti nguyn nc gia c nhn, h gia nh vi nhau thng qua ha gii ti c s theo quy nh ca php lut v ha gii c s; c) y ban nhn dn cp x t chc ho gii cc tranh chp v ti nguyn nc

40 trn a bn khi c ngh ca cc bn tranh chp. 2. y ban nhn dn cp huyn c trch nhim gii quyt tranh chp v khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc thuc trng hp khng phi xin cp giy php; trng hp khng ng vi quyt nh gii quyt tranh chp th cc bn tranh chp c quyn khiu ni n y ban nhn dn cp tnh hoc khi kin ti To n theo quy nh ca php lut. 3. y ban nhn dn cp tnh c trch nhim sau y: a) Gii quyt tranh chp pht sinh trong vic khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc i vi cc trng hp thuc thm quyn cp giy php ca mnh; trng hp khng ng vi quyt nh gii quyt tranh chp th cc bn tranh chp c quyn khi kin ti To n theo quy nh ca php lut; b) Gii quyt tranh chp v ti nguyn nc gia y ban nhn dn cp huyn vi nhau; c) Gii quyt tranh chp c quyt nh gii quyt ca y ban nhn dn cp huyn nhng cc bn tranh chp khng ng . 4. B Ti nguyn v Mi trng c trch nhim sau y: a) Gii quyt tranh chp pht sinh trong vic khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc i vi cc trng hp thuc thm quyn cp giy php ca mnh; trng hp khng ng vi quyt nh gii quyt tranh chp ca B Ti nguyn v Mi trng th c quyn khi kin ti To n theo quy nh ca php lut; b) Gii quyt tranh chp khc v ti nguyn nc gia cc tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 5. Yu cu v bi thng thit hi lin quan n gii quyt tranh chp v ti nguyn nc c thc hin theo quy nh ca php lut v dn s v php lut v trch nhim bi thng ca nh nc.
CHNG X

IU KHON THI HNH iu 77. iu khon chuyn tip K t ngy Lut ny c hiu lc, vic hnh ngh khoan nc di t, thm d, khai thc, s dng ti nguyn nc, x nc thi vo ngun nc c thc hin nh sau: 1. T chc, c nhn c cp giy php theo quy nh ca Lut ti nguyn nc s 08/1998/QH10 th c tip tc thc hin n ht thi hn ghi trong giy php. 2. T chc, c nhn ang thc hin khai thc ti nguyn nc phi np tin cp quyn khai thc ti nguyn nc theo quy nh ca Lut ny i vi phn cn li ca thi hn ghi trong giy php.