You are on page 1of 10
(Effects of Cigarette Smoking on Pregnant Women) Ang Paninigarilyo ay maaring magdulot ng:  Panganganak ng hindi kabuanan.  Pagkalaglag ng ipinagbubuntis.  Maaring magkaroon ng sakit sa baga ang ina at sanggol.  Maaring magkaroon ng depekto ang bata sa pisikal at mental na aspeto. Pagkakaroon ng pisikal na depekto. Pagkalaglag ng ipinagbubuntis Maaring maging mabagal ang paglaki ng bata Maaring ipanganak ang sanggol na wala sa kabuanan. Maaring ipanganak ang sanggol na kulang sa timbang. Paano nakakaapekto ang SECONHAND SMOKE sa pagbubuntis?  Secondhand smoke (a.k.a passive smoke o environmental tobacco smoke) ay pinaghalong usok na galing sa sigarilyo at sa taong naninigarilyo.  Ang usok na galing sa sigarilyo ay may mga nakakalasong kemikal na carbon monoxide, nicotine, tar at iba pa na nagdudulot ng depekto sa pisikal, mental at pangkalusugang estado ng sanggol.  Ang palaging paglanghap ng usok na galing sigarilyo ng ina ay maaring madulot ng cancer sa baga, sakit sa puso, emphysema, mga allergy, asthma at iba pang problemang pangkalusugan.  Ang mga sanggol na “ exposed “ sa secondhand smoke ay maaring magkaroon ng mas mababang ‘lung capacity’ at mas malala ang biglang pagkamatay ng sanggol o Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) Ano ang maaring gawin upang maiwasan ang mga epektong ito?:  Pagtigil sa paninigarilyo  Pag-iwas sa mga lugar kung saan maraming naninigarilyo  Tama at wastong pagkain at ehersisyo THE END! Thank You!