You are on page 1of 4

वत्र

ू वंचारन
एकदं ताम लक्रतंडाम गौयी तनमाम धीभशी ...........!!
गजेळानाम बारचंद्राम श्री गणेळाम धीभशी .........!!

याजाधधयाज गणयाजारा लंदन केल्मानंतय ज्मा आईच्मा दधाने भाझी लाणी ऩवलत्र झारी तऱ शाताच्मा

पोडाप्रभाणे ज्मा आईने जऩर ती आई ज्मांच्मा आळीलाादाने काशी करून दाखलण्माची उभेद ननभााण झारी ते
लडीर मांच्मा ऩामी भाझे भस्तकी दं डलत

ळबदांची ऩूजा कयत नाशी भाणवांवाठी आयती गातो।।

ज्मांच्मा गालात वम
ू ा नाशी तमांच्मा शातात उजेड दे तो।।

अवे ज्मांचे ध्मेम शोते जे नेशभी वांगत वदगण शा ळक्राच्मा तामााप्रभाणे ळांत ल वदव ल चभकत अवतो जे जे

कयीन ते ते उतकृष्ट कयीन अवे धवमा अवू दे अवे भवत्रम
े उद्मोग ऩरयलायाचे जनक याष्रीम यतन श्री भधवूदन
यभाकांत जी वतऩाऱकय वय मांना वलनम्र अभबलादन आणण आभच्मा एका ळबदालय वलश्लाव ठे ऊन ऩढे

ऩाऊर टाकणाये तम्शी वला तम्शाराशी जम भवत्रम
े करून भी मा क न्पयं
व रा वयलात कयते

वभोय अळी गदी अवरी तमातनं भानवं जया ददी अवरी लय भवत्रम
े ची लदी अवरी कक वलचायांची वदी शोणाय

नाशी माची भरा ननश्श्चत खात्री आशे ऩण एक काऱ अवा शोता भभत्रांनो कक फोरणाया भाणव
ू फोरामरा रागरा
कक ऐकणाया भाणव
ू ऩेटून उठामचा आता काऱ इतका फदराम कक खद फोरणाया भाणव
ू ऩेटरा तयी ऐकणाया
भाणव
ू थंडच अवतो तमाभऱे फोरणामाारा काम फोरालं शे कऱत नाशी तय ऐकणामाारा आऩण काम ऐकतो

आशोत शे शी कऱत नाशी तमाभऱे भोठा घोऱ शोत अवतो .इनतशावालय जगता मेत नाशी इनतशाव घडलाला रागतो
भभत्रांनो खयं तय इनतशाव घडलणायी भानवं इनतशाव वलवरू ळकत नाशीत आणण इनतशाव वलवयणायी भानवं
इनतशाव घडलू ळकत नाशी शाशी एक इनतशाव आशे भभत्रांनो

अये बरी बरी भाणवे शोऊन गेरी कोण शोती ती छत्रऩती आभचेच शोते भशालीय आभचेच शोते वम्राट अळोक
फऱीयाजा गौतभ फद्ध अये आभच्माच भातीतरे आभच्माच यक्तातरे नलं घडलण्माचं वाभर्थमा माच भातीत आशे
नलं ननभााण घडलण्माच वज
ृ नळीर वाभर्थमा हश माच यक्तात आशे भग आभच्मा ऩढे आव्शान कठरी ? आभची
ऩालरं झेऩालत का नाशीत ? कठे अडतो आम्शी ?

खऩ
े उद्मोग ऩरयलायात
ू काशी कयामचं, घडलामचं, प्रगतीळीर फनण्माचं ध्मेम भनाळी फाऱगून तम्शी जय भवत्रम

वाभीर झारा अवार तय नक्कीच तभचीशी स्लप्न वाकाय शोतीर कायण मा ऩरयलायाच ब्रीदलाक्मच आशे " इथं
स्लप्नांना वतमाचा स्ऩळा शोतो " भभत्रांनो स्लप्नाकडून वतमाकडे जाणाया भागा अश्स्ततलात आशे पक्त तो

ळोधण्माची दृष्टी आणण धवमा तभच्मा अंगी अवामरा शलं आणण म्शणन
ू च आऩणा वलाावाठी तो भागा खरा कवा
कयता मेईर मावाठी करयअय वलऴमी भागादळान कयण्मावाठी भवत्रम
े उद्मोग ऩरयलायातीर कतता ललान भानवं
ं भध्मे आगभन शोणाय आशे तयी कृऩमा
आऩणाव राबरेरे आशे त काशी षणातच वला भान्मलयांचे मा श र
वलाानी टाळमांच्मा गजयात तमांचे स्लागत कयामचे आशे

--------------------------------------------------आगभन-----------------------------------------------भनष्माची श्रेष्ठता हश तमाच्मा कताफगायीने ठयते व्मावऩीठालय वलयाजभान वला कतता ललान भान्मलयांचे ल आज


मा वलबागीम क न्पयं
व वाठी लेगलेगळमा वलबागातन
ू उऩश्स्थत अवरेल्मा वला फंधू बधगनी वशकामााचे भी वौ
योहशणी भाने ऩन्शा एकदा भन ऩल
ा स्लागत कयते .
ू क

................................भी आलजन ूा वांगते भरगा आणण लडीर शोते लडडरांना काशीतयी काभ कयामचे शोते भरगा काभ करू दे त नव्शता वायखा त्राव द्मामचा लडडरांच्मा रषात आरं भरारा कठल्मातयी काभात गंतलर ऩाहशजे तमाभळलाम भरा काभ कयता मेणाय नाशी वभोय एक जगाचा नकाळा ऩडरा शोता लडडरांनी शातात घेतरा टयाटया पाडरा दशा फाया तकडे केरे भराच्मा शातालयती ठे लरे आणण तमारा वांधगतरे वगऱा नकाळा ऩन्शा जोडून टाक भगच भाझ्माकडे मे लडडरांना खात्री शोती नकाळा जोडामरा भरारा अधाा ताव तयी रागेर आणण तेलढ्मा लेऱात आऩरे काभ आटोऩून ऩये शोईर भरगा नकाळा जोडामरा फवरा लडीर काभाकडे गेरे ऩण काभा ऩमात ऩोशचातामेत न ऩोशचातामेत तोच भरगा जगाचा नकाळा जोडून घेऊन आरा फाफा नकाळा जोडून झारा लडडरांना आश्चमा लाटरं इतक्मात कवकाम जभरं तरा ? भरगा म्शणारा फाफा ज्मा नकाळाचे तकडे तम्शी भरा हदरे शोते तमा नकाळाच्मा भग एका भाणवाच धचत्र शोत भी भाणव ू जोडरा उरटून फनघतरं जग आऩोआऩच जोडरं गेरं शोत आज वभोय नजय टाकरी तय रषात आरं भवत्रम े भरे वफंध वभाज जोडरा गेराम आजचा हदलव उरटू द्मा उद्मा वंऩूणा जग जोडल्माच तम्शारा माच दे शी माच डोऱा हदवल्माभळलाम याशणाय नाशी वतऩाऱकय वाशे फांनी आमष्मबय एकच लवा ऩेररा आणण तो म्शणजे भाणव ू जोडण्माचा अव आदळा जीलन जगणामाा ल इतयांवाठी आऩरं जीलन वभवऩात कयणामाा आदयणीम भधवूदन याभाकांतजी वतऩाऱकय वाशे फ मांच्मा प्रनतभेच ऩज ू न कयण्मावाठी व्मावऩीठालयीर वला भान्मलयांना भी नम्र वलनंती कयते ... मांना भी कामाक्रभाच प्रास्तावलक कयण्मावाठी व्मावऩीठालय आभंबत्रत कयते ----------------------------------------प्रास्तावलक --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------भागादळान -------------------------------------------- ....... ---------------------------------------------वतकाय ------------------------------------------------------- मानंतय श्री ... स्लत्वाठी जयी काशी कयता आरं नाशी तयी इतयांवाठी जागन ू फघालं दवमााच्मा डोळमातीर आवलं ऩवताना तमात आऩरंच प्रनतबफंफ फघालं अव आदळालत जीलन जगणाऱ्मा वतऩाऱकय वाशे फांच्मा प्रनतभेच ऩज ू न झारेरं शोत आशे -------------------------------------प्रनतभा ऩूजन --------------------------------------------------------- भन ळांत प्रवन्न आणण उल्शाभवत ठे लण्माचे वाभर्थमा प्राथानेत अवते तमात अंधश्रद्धेचा कोणताशी बाग नवतो काऱजातरा अंधकाय आणण धचंता प्राथानेने नाशीळा शोतात भनाऩावन ू केरेल्मा प्राथानेभऱे अकश्ल्ऩत आणण अनऩेक्षषत अळी भन ळांती भभऱते अळा लेऱी वबोतारचे जग आणण आजफ ं य लाटू ू ाजूचा ननवगा वद रागतो म्शणन ू च दखीतांच्मा जीलनातीर दख दयू व्शाले मा आळमाची कली लवंत फाऩट मांची वतऩाऱकय वाशे फांना वप्रम अवणायी कवलता आऩण प्राथाना म्शणन ू घेणाय आशोत ------------------------------------------प्राथाना-----------------------------------------------------------धन्मलाद!! भान्मलयांना भी आवन ग्रशण कयण्माची वलनंती कयते मानंतय लेऱात लेऱ काढून आऩल्मारा भागादळान कयण्मावाठी आरेल्मा भान्मलयांचा आऩण वतकाय कयणाय आशोत ...................

.काट्मा कडून धाय घ्मा अन्मामाच्मा नाळावाठी. तमांचे स्ऩधाातभक स्लरूऩ इतमादी गोष्टी प्रेषकांना णखऱलन ू ठे लतात.... reality shows टे रीलीजन भभडीमा लय वरू अवतात.. पराकडून वलाव घ्मा दखा्त वद्धा शवण्मावाठी.... भरा शे वद्धा भान्म आशे की २ भभननट कवभेयावभोय ककं ला व्मावऩीठालय उब याशून ननलेदन कयामरा खूऩ धाडव रागत......ऩण शी भधे भधे मेऊन ननव्लऱ टाळमा लाजलामरा वांगन ू प्रेषकांच्मा तोंडारा न्शले तय शातारा पेव आणते. भरा भान्म आशे नतरा श्स्क्रप्ट भभऱत अवाली ऩण तमात तोच तोच ऩणा आशे शे तीरा कऱू नमे? कफूर आशे कक भख्म कामाक्रभ गाण्मांचा अवतो..तळी ती फयमाच लऴााऩावून वूत्रवंचारन कयते. भाभरकांफयोफयच अळा कामाक्रभांचा प्रेषकलगाशी दांडगा आशे . वननर वभरररा प्रश्न वलचायणाय आणण वभरर तमांची उततय दे त दे त गाण्माचा कामाक्रभ ऩढे नेणाय अळी कामाक्रभाची रूऩये ऴा शोती. भी स्लत: कामाक्रभाची वरूलात... तीने मा कामाक्रभाद्लाये दोन रे ड भाका केरेत…एक म्शणजे तीचे शे ऩेटंट लाक्म आणण दव ू यं म्शणजे कठल्माशी वाडीलय वलवंगत बराऊज घारणे.. ती वंलाद वलवयरी कक “अभक वाठी जोयदाय टाळमा. ऩण भरा तमातीर वत्र ू वंचारन ककं ला anchoring शा बागशी भशतलाचा लाटतो.आणण कणीशी ऐया गवया नतथू खवया ते करू ळकत नाशी.... आबाऱाकडून वलळार वांधे चका भाप कयण्मावाठी. ऩण आता इतकी लऴे टे रीवलजन भभडडमा भधे काभ केल्मानंतय मांनी थोडं आतभऩरयषण कयामरा नको का??? काशी भहशन्मांऩूली वरीर करकणीणाच्मा “आमष्मालय फोरू काशी” शा गाण्मांच्मा वये ख कामाक्रभारा उऩश्स्थती रालरी.. नतवयमा लऴी भात्र वंदीऩ खये न्शलते... ऩाशूण्मांची ओऱख करून कामाक्रभाची वूत्र वननर फलेंच्मा शातात हदरी...तभक वाठी जोयदाय टाळमा” एलढच फोरते. मळस्ली शोण्मावाठी . काशीजण इतक्मा छान ऩद्धतीने कामाक्रभाची आणण प्रेषकांचीशी ऩकड घेतात तय काशी लामपऱ फडफड करून लवतागशी आणतात.जीलनात मळस्ली शोण प्रतमेकाच्माच ऩदयात आशे अव नाशी ऩण प्रमतनलादी कधी अमळस्ली शोत नाशी म्शणन ू . ऩण स्टे जलय तमांचा प्रेझन् े व जाणलतच न्शलता.. भग अळा कामाक्रभांची वंकल्ऩना. काशी उदाशयणच द्मामची झारी तय…भयाठी वा ये ग भ ऩ ची ननलेदक ऩल्रली जोळी..तेव्शा पोकव तमाकडे अवामरा शला. .. गरुडाकडून ऩंख घ्मा बयायी भायण्मावाठी ..वूमााकडून तेज घ्मा अंधायाच्मा नाळावाठी. आभच्मा एका स्लय़ंचभरत वंस्थेभार्ात शा कामाक्रभ भागीर ३ लऴे वरग बयलरा जातोम.व्शी म्मट कयते. ऩण वगऱा कामाक्रभ वभररनेच खाऊन टाकरा आणण वननर पक्त गाण्मांना कोयव दे ण्माचे काभ कयत शोते आणण वननरचे ननलेदन वऩळेर पवरे. लामााकडून लेग घ्मा प्रगती ऩथालय अग्रेव शोण्मावाठी आणण आभच्माकडून ळबेच्मा घ्मा मळस्ली शोण्मावाठी .. ऩण तीचा ऩल्रा “एकदा जोयदाय टाळमा शोउन जाऊ दे त” माच्मा ऩभरकडे काशी जात नाशी. ऩलाताकडून ननश्चम घ्मा ननणामालय ठाभ याशण्मावाठी. मानंतय शभ शोंगे काभमाफ मा गीताने कामाक्रभाची वांगता शोईर --------------------------------शभ शोंगे काभमाफ----------------------------------------------------------- आजकार डेरी वोऩ वोफतच फये चवे talent shows. वरूलातीची २ लऴे वंदीऩ खये आणण वभरर करकणी मांनी एकत्र शा कामाक्रभ केरा शोता. तीच्मा प्रतमेक लाक्मानंतय ऩढच लाक्म इतक predictable अवत की भी चक्क हट. ऩण वूत्रवंचारनावाठी वननर फले आरे शोते.

लयीर वला भते शी भाझी लवमश्क्तक अवून कणाफद्द्रहश लवमश्क्तक आकव नाशी. नतचा तो वयबीभधरा ननयागवऩणा अजूनशी हटकून आशे . नतने “भशायाष्राचा वूऩयस्टाय” मा झी भयाठी लयीर स्ऩधेचे ऩण ननलेदन केरे शोते. आऩरे आदे ळ बाओजी…लहशनी लहशनी कयत भशायाष्राच्मा घया घयाभध्मे भळयरे आणण वभस्तांच्मा भनाभधेशी. आज कार ली.. जे मांच ऩीक आरम…तमावाठी talent hunt वद्धा शोतात. ळाशरूख खान ऩमात वगऱे तमाच रयंगणात शात ऩाम भारून फघतात….जे.क.आय..ऩी.ई-भयाठीलय एक वलनोद लीयांचा कामाक्रभ रागतो: “कोभेडी एक्वप्रेव” तमाचे ननलेदन अम्रता खानवलरकय कयते. प्रळांत दाभरे…एक उततभ वलनोदी अभबनेता… आणण उततभ ननलेदकशी…शल्री एक ऩाक-क्रतीचा कामाक्रभ वत्रवंचाभरत कयतो.”भेयी आलाज वन ू ो”. (शा प्रतमेक ऩदाथा टे स्ट केल्मालय तमाच्मा चेशयमालय उभटणाये बाल थोड्मा पाय पयकाने वायखेच अवतात ) अनू कऩयू शाशी एक उततभ ननलेदक आशे .” अभभताब फच्चन वायखा एक उभदा कराकाय जेव्शा मा षेत्रात मेतो आणण कयोड्ऩतीवायख्मा कामाक्रभारा रोकवप्रमतेच्मा अततमच्च उं चीलय नेऊन ठे लतो तेव्शा अगदी गोवलंदा. अगदी योज ऩाहशर तयी तमाची शाताऱणी कंटाऱलाणी लाटत नाशी.तेवद्धा तमाच वयू ात… लयीर उदाशयणांलरून भरा चांगरे ननलेदक कधी वाऩडरेच नाशीत अवे भऱीच नाशी.श्जतेन्द्र जोळी आणण ननभीती वालंत…ऩण आदे ळ वायखी काभधगयी कणीशी ऩाय ऩाडू ळकर नाशी. वंऩदा करकणीचेशी ननलेदन छान लाटते. वगळमांना कऱरं “ज्मानू काभ तमानू…दज ू ा कये वो गोते खाम. आय. अनऩभ खेय. “झी अंताषयी”.तमाच्मा ननलेदनाभधे कभारीचे लववलध्म वाऩडते आणण तमाभागे तमाचा अभ्मावशी हदवून मेतो. तीचे ते एकवूयी (ककं चाऱणे) ननलेदन म्शणजे तमा कामाक्रभारा रागरेरे गारफोट लाटते. भध्मंतयीच्मा काऱात जेव्शा बाओजी ननलडणूकीच्मा रयंगणात उतयरे तेव्शा तमांच्मा दोन कामाक्रभात replacement झाल्मा. ये णका ळशाणेचा “वयबी” ऩावून ते “मारा जीलन ऐवे नाल” ऩमातचा प्रलाव आऩण ऩाशीरा तय नतने ककती वंदय यीतमा ननलेदनाचे ऩवरू उरगडरे आशे त शे कऱे र.. एके काऱी वोनू ननगभने हशंदी वा ये ग भ ऩ गाजलरे शोते…तमाची ऩयं ऩया ळाननेशी फयमाऩवकी याखरी.ऩण प्रकऴााने रषात याशीर अवा एखादाच. ऩय मे वफके फवकी फात नशी…. ता. प्रेषकांना णखऱलून ठे लण्माची षभता आणण प्रेझेन्व ओप भाईंड वगळमांकडेच नवतो. बाओजी नतथे रयंगणात आऩटरे आणण इथे तमांच्मा कामाक्रभांचा हट. . नतच्माफद्दर भी इथे काशी भरहशणे ऩण जागेचा अऩव्मम लाटतो भरा..: काशी कंटाऱलाण्मा आणण ईरयटे टींग ननलेदकांनी भर शी ऩोस्ट भरहशण्माव उद्मक्त केल्माफद्दर तमांचे आबाय. “स्भाटा श्रीभती” वायखे ककतमेक कामाक्रभ तमाने इतक्मा वये खयीतमा वादय केरे आशे त…..