You are on page 1of 3

CÂU HỎI ÔN TẬP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHƯƠNG – TỰ DO HÓA ĐẦU TƯ VÀ CÁC KHU VỰC ĐẦU TƯ TỰ DO 1. Tự do hóa đầu tư là gì?

Cho đến nay đã có nước nào trên thế giới có chế độ đầu tư hoàn toàn tự do chưa? Tại sao? Nội dung cơ bản của tự do hóa đầu tư là gì? Tại sao nói tự do hóa đầu tư là xu thế tất yếu hiện nay? Tự do hóa đầu tư đơn phương của các quốc gia trên thế giới hiện nay đang diễn ra như thế nào? Tự do hóa đầu tư song phương hiện đang diễn ra như thế nào? Nêu xu hướng tự do hóa đầu tư ở cấp độ khu vực và liên khu vực hiện nay. Tự do hóa đầu tư trên phạm vi toàn cầu diễn ra như thế nào? So sánh các khu vực đầu tư ASEAN (AIA), EU (EIA) và Bắc Mỹ (NAIA). Tự do hóa đầu tư diễn ra như thế nào ở Việt Nam? CHƯƠNG – MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Hãy cho biết có nh ng nhó nh n tố nào trong i trư ng đầu tư quốc tế?

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Nh ng nhân tố chủ yếu nào quyết định FDI định hướng ngu n nguyên liệu? Thảo luận theo nhó các nguyên nh n và điều kiện theo đó các nh n tố này tác động đến các quyết định đầu tư 2. Nh ng nhân tố chủ yếu nào quyết định FDI định hướng thị trư ng? Thảo luận theo nhó các nguyên nh n và điều kiện theo đó các nh n tố này tác động đến các quyết định đầu tư? 3. Cho ví dụ về các nhân tố quyết định đối với FDI định hướng hiệu quả. Thảo luận theo nhóm các nhân tố này có thể liên quan đến các nhân tố kinh tế khác của nước chủ nhà như thế nào? 4. Thảo luận tác động của khung chính sách quốc tế đến FDI 5. Kể tên ít nhất 3 hoạt động xúc tiến đầu tư có thể tác động đến quyết định đầu tư 6. Có nh ng loại ưu đãi chủ yếu nào? Cho ví dụ của từng loại.

Thảo luận theo nhó để xác định nh ng đặc điểm chung của chúng. Tại sao một số nước đang phát triển thu hút FDI vào các hoạt động R&D trong khi một số nước hác h ng là như vậy? 8. Theo bạn. đ u là điểm khác biệt gi a các dạng chính của c ng ty con nước ngoài? 4. 2. ưu tiên các c ng ty từ Việt Nam. 5. Tì hiểu i trư ng hung pháp l liên quan đến FDI của Thái an? iệt ê các trang web giới thiệu i trư ng đầu tư quốc gia (bao g cả cấp t nh) của Thái an và Việt Na . Theo định nghĩa này.7. Nêu ba cách à theo đó các c ng ty con nước ngoài có thể tiếp cận các thị trư ng quốc tế dễ dàng hơn các c ng ty nội địa. Theo bạn. trong điều kiện nào các TNC nói trên chọn các chiến lư c này. 7. Phân biệt các chiến lư c hội nhập c n cứ vào chức n ng và lấy ví dụ về các công ty thực hiện các chiến lư c này cũng như lí giải tại sao công ty chọn chiến lư c này. Lấy ví dụ về các TNC với các chiến lư c hội nhập đa thị trư ng nội địa. Đưa ra ví dụ về các TNC mà bạn biết. Đưa ra l do giải thích tại sao quốc tế hóa hoạt động R&D có xu hướng tiếp tục diễn ra. 3. khu vực và toàn cầu. . có phải tất cả các TNC đều là các công ty lớn xét về tài sản và doanh thu? Lí giải cho câu trả l i của bạn. định nghĩa về công ty mẹ và các c ng ty con nước ngoài. Theo quan điểm của UNCTAD hãy ph n tích định nghĩa TNC. Thảo luận theo 3 nhóm tầm quan trọng tương đối của các nhân tố quyết định FDI của nước chủ nhà: mỗi nhóm trình bày một nhóm nhân tố và cố gắng thể hiện tầm quan trọng của nhó đó so với hai nhóm còn lại. 6. so sánh các th ng tin có đư c từ các trang web này gi a hai nước và đánh giá Giới thiệu i trư ng đầu tư của uốc gia bạn với thuyết phục họ . Hãy thảo luận vai trò của các nước chủ nhà trong việc tối đa hóa đóng góp của TNC vào việc xây dựng n ng lực công nghệ nội địa. Giải thích các chi phí do phiền nhiễu có nghĩa là gì và tác động có thể của chúng đến các nhà đầu tư 8. ột nhà đầu tư tiề n ng và CHƯƠNG – CÁC TNCS TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 1.

uật cạnh tranh. 11. Tìm và thảo luận theo nhóm các ví dụ về sản phẩm do một TNC tại nước hoặc vùng của bạn tạo ra đư c xuất khẩu sang các nước khác trong vùng.9. theo chiều ngang và tổ h p tại Việt Na Cho biết ục tiêu của các c ng ty trong các thương vụ cụ thể này 5: Có các cách tái cấu trúc doanh nghiệp như thế nào trong hoạt động &A? Các cách thức này ph h p với nh ng doanh nghiệp có đặc điể như thế nào? Cho ví dụ . 10. các nhân tố nào có thể ng n chặn các hành vi ang tính cơ hội liên quan đến i trư ng của các TNC tại nước chủ nhà đang phát triển? Thảo luận các trư ng h p của Việt Nam hoặc địa phương của bạn? CHƯƠNG – MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP 1 ua lại và sáp nhập là gì? Nêu ví dụ về hoạt động ua lại và sáp nhập? 2: Nêu 2 lý do có thể khiến &A là phương thức thâm nhập phổ biến hơn tại các nước phát triển so với các nước đang phát triển? 3 h n biệt ua lại và sáp nhập theo Investiopia. Stanley.Theo quan điểm của bạn.Xác định và thảo luận theo hai nhóm về các tác động tiêu cực và tích cực của FDI đối với việc làm của một nước chủ nhà. Trần Đình Cung? ua lại và sáp nhập theo giáo trình này đư c hiểu như thế nào. iến riêng của bạn ra sao? 4 ấy ví dụ về hoạt động &A theo chiều dọc.